EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2117

Padomes Regula (EK) Nr. 2117/2004 (2004. gada 7. decembris), ar kuru pagarina tā antidempinga maksājuma apturēšanas laikposmu, kas ar Komisijas Lēmumu Nr. 2730/2000/EOTK piemērots Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes koksa importam gabalos, kuru diametrs ir lielāks par 80 mm

OJ L 367, 14.12.2004, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 55–57 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2117/oj

14.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 367/3


PADOMES REGULA (EK) Nr. 2117/2004

(2004. gada 7. decembris),

ar kuru pagarina tā antidempinga maksājuma apturēšanas laikposmu, kas ar Komisijas Lēmumu Nr. 2730/2000/EOTK piemērots Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes koksa importam gabalos, kuru diametrs ir lielāks par 80 mm

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 384/96 (1995. gada 22. decembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 14. panta 4. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, kas iesniegts pēc apspriedes ar padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   PROCEDŪRA

(1)

Ar Lēmumu 2730/2000/EOTK (2) Komisija piemēroja galīgo antidempinga maksājumu EUR 32,60 par vienu tonnu Ķīnas Tautas Republikas (“ĶTR”) izcelsmes koksa importam gabalos, kuru diametrs ir lielāks par 80 mm (“kokss 80 +”), atbilstīgi KN kodam ex 2704 00 19 (TARIC kods 2704001910).

(2)

Ar Lēmumu 2004/264/EK (3) (“Lēmums”) Komisija apturēja galīgo antidempinga maksājumu uz deviņiem mēnešiem, sākot no 2004. gada 20. marta.

B.   APTURĒŠANAS PERIODA PAGARINĀJUMA PAMATOJUMS

(3)

Pamatregulas 14. panta 4. punktā paredzēta antidempinga pasākumu apturēšanas iespēja Kopienas interesēs, ja uz laiku ir mainījušies tirgus apstākļi un nav domājams, ka pasākumu apturēšanas rezultātā atkal radīsies zaudējumi. Antidempinga pasākumus iespējams apturēt ar Komisijas lēmumu uz deviņiem mēnešiem. Turklāt 14. panta 4. punktā norādīts, ka apturēšanu var paildzināt, bet ne ilgāk par vienu gadu, ja Padome, saņēmusi Komisijas priekšlikumu, tā nolemj.

(4)

Pēc galīgā antidempinga maksājuma apturēšanas ar Lēmumu Komisija saskaņā ar Lēmuma 15. apsvērumu ir turpinājusi pārraudzīt koksa 80 + tirgus situāciju. Papildus importa no ĶTR analīzei visām iesaistītajām pusēm tika nosūtīta anketa, kurā lūgta informācija par ražošanu, tirdzniecības apjomiem un cenām Kopienas tirgū un rentabilitāti 2003. gadā un 2004. gada pirmajos sešos mēnešos.

(5)

Atbildes tika saņemtas gan no sūdzības iesniedzēja, gan no lietotāju nozaru pārstāvjiem. Sadarbojās četri Kopienas ražotāji: trīs no ES-15 (sūdzības iesniedzēja nozare) un viens no Polijas. Sadarbojās arī divpadsmit uzņēmējsabiedrības, kas pārstāv gan akmens vates, gan lietuvju nozari.

(6)

Attiecībā uz importa apjomu Kopienā no ĶTR secināts, ka 2004. gada pirmajos sešos mēnešos attiecīgā produkta importa apjoms ir samazinājies par 4 % salīdzinājumā ar šo pašu periodu 2003. gadā. Pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi tomēr šķiet, ka gada otrajā pusē imports notiek lielākos apjomos. Tiešām, salīdzinot importa apjomu par laiku no 2004. gada janvāra līdz šī paša gada jūnijam un par 2003. gada beidzamajiem sešiem mēnešiem, ir konstatēts 11 % samazinājums.

(7)

Attiecībā uz cenām koksa 80 + vidējā cena pirmajos sešos 2004. gada mēnešos palielinājusies par 107 % salīdzinājumā ar vidējo cenu 2003. gadā. Vidēji vienības cena bija EUR 124 par tonnu 2003. gadā un EUR 256 par tonnu 2004. gada pirmajos sešos mēnešos. Atzīmēts, ka pirmajos piecos 2004. gada mēnešos bijis neliels cenas pieaugums no EUR 110 līdz EUR 140, un jūnijā cena pieaugusi līdz EUR 403.

(8)

Sākotnējās izmeklēšanas laikā galvenie ĶTR konkurenti bija Polija un Čehijas Republika. Pamatojoties uz Statistikas Biroja datiem, kopējais imports no šīm valstīm bija 924 602 tonnas salīdzinājumā ar 318 005 tonnām no ĶTR 2003. gadā. Tagad šīs valstis veido daļu no Kopienas nozares, un to dati ir ņemti vērā.

(9)

Ražošanas apjoms Kopienas ražotāju vidū (ES-15) palielinājies no 442 397 tonnām 2003. gadā līdz lēstajām 543 920 tonnām 2004. gadā, t.i., par 23 %. Tajā pašā laikā tirdzniecības apjoms pieauga par 35 % un cenas – par 8 %. Kopienas nozare, šķiet, sākusi nosacīti veiksmīgi atgūties no iepriekšējās kaitējošās situācijas, jo vidējā peļņa bijusi 8,5 % 2003. gadā un 12,4 % 2004. gada jūnija beigās.

(10)

Attiecībā uz jaunajām ES dalībvalstīm koksa 80 + ražošana galvenokārt koncentrēta Polijā un Čehijas Republikā. Viens no Polijas ražotājiem piedalījās šajā procedūrā. ES-25 ražošana to uzņēmējsabiedrību vidū, kas sadarbojās, laikā no 2003. gada līdz 2004. gadam palielinājusies par 30 %. Tajā pašā laikā pārdošanas apjoms pieaudzis par 39 % un pārdošanas cenas – par 12 %. Vidējā ES-25 ražotāju peļņa bijusi 13 % 2003. gadā un 19,1 % 2004. gadā.

(11)

Cenas lietotāju nozares pārstāvju no ĶTR ievestajam koksam 80 + palielinājušās no 143 EUR/t 2003. gadā līdz 255 EUR/t 2004. gadā (aprīlis – jūnijs), t.i., par 78 %. Šo lietotāju iepirktā Ķīnas koksa apjoms samazinājies no 158 730 tonnām 2003. gadā līdz lēstajām 65 114 tonnām 2004. gadā, t.i., par 59 %.

(12)

Lietotāji joprojām uzskata, ka koksa 80 + piedāvājums neatbilst pieprasījumam Kopienas tirgū, neraugoties uz ievērojamo Kopienas nozares ražošanas un pārdošanas apjomu pieaugumu. Turklāt viņi apgalvo, ka Ķīnas kokss 80 + nav pieejams pietiekamā daudzumā un pat tad tikai par ļoti augstu cenu.

C.   SECINĀJUMS

(13)

No iepriekš minētā var secināt, ka tirgus ir tādā pašā situācijā kā tad, kad pasākumi tika apturēti. Ņemot vērā pagaidu izmaiņas tirgus apstākļos un jo īpaši konkrētā ražojuma augsto cenu līmeni, kas stipri pārsniedz kaitējošo līmeni, kāds konstatēts sākotnējā izmeklēšanā, turklāt ņemot vērā koksa 80 + piedāvājuma nepietiekamību, tiek uzskatīts, ka maz ticams, ka no ĶTR importētā koksa 80 + nodarītais kaitējums Kopienas nozarei atkārtosies pašreizējos apstākļos, un ka atlikšanas pagarinājums būtu Kopienas interesēs. Attiecīgi, apturēšanas nosacījumi joprojām tiek izpildīti.

(14)

Ņemot vērā iepriekš minētos konstatējumus, tiek ierosināts saskaņā ar pamatregulas 14. panta 4. punktu par vēl vienu gadu pagarināt antidempinga maksājuma, kas uzlikts koksa importam gabalos, kuru diametrs ir lielāks par 80 mm, apturēšanas laikposmu.

(15)

Jāatzīmē, ka šā pagarinātā apturēšanas laikposma beigās būs beidzies arī antidempinga maksājuma spēkā esamības termiņš, ja vien netiek iesniegts pieprasījums pārskatīšanai sakarā ar termiņa beigām.

(16)

Visas ieinteresētās puses tika informētas par būtiskajiem faktiem un apsvērumiem, kas ir šā secinājuma pamatā. Tā kā koksa tirgus ir ļoti svārstīgs, Kopienas nozares pārstāvji lūguši pagarināt antidempinga maksājuma apturēšanas laikposmu par 9 mēnešiem. Šajā saistībā tika uzskatīts, ka īsāks periods pašreizējā kontekstā nav piemērots, jo saskaņā ar pamatregulas 14. panta 4. punktu pasākumus iespējams atjaunot jebkurā laikā un pēc apspriešanās, ja apturēšanas pamatojums vairs nav piemērojams.

(17)

Apturēšanas laikposmā Komisija turpinās pārraudzīt izmaiņas koksa 80 + importā Kopienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar Komisijas Lēmumu 2730/2000/EOTK uzliktā galīgā antidempinga maksājuma apturēšanas laikposmu ar šo pagarina līdz 2005. gada 15. decembrim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 7. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. ZALM


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 461/2004 (OV L 77, 13.3.2004., 12. lpp.).

(2)  OV L 316, 15.12.2000., 30. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 997/2004 (OV L 183, 20.5.2004., 1. lpp.).

(3)  OV L 81, 19.3.2004., 89. lpp.


Top