EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1864

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1864/2004 (2004. gada 26. oktobris), ar ko atklāj un nosaka tarifa kvotu pārvaldīšanu konservētu sēņu importam no trešām valstīm

OJ L 325, 28.10.2004, p. 30–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Atcelts ar 32006R1979 . Latest consolidated version: 15/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1864/oj

28.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/30


KOMISIJAS REGULAS (EK) Nr. 1864/2004

(2004. gada 26. oktobris),

ar ko atklāj un nosaka tarifa kvotu pārvaldīšanu konservētu sēņu importam no trešām valstīm

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu, jo īpaši tā 41. panta pirmo daļu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2201/96 par augļu un dārzeņu pārstrādes produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Atbilstoši Lauksaimniecības nolīgumam (2), kas noslēgts Urugvajas raunda daudzpusīgo tirdzniecības sarunu laikā, Kopiena apņēmās no 1995. gada 1. jūlija ar zināmiem nosacījumiem atvērt Kopienas tarifu kvotas konservētām Agaricus spp. ģints sēnēm, uz kurām attiecas KN kodi 0711 90 40, 2003 10 20 un 2003 10 30.

(2)

Šo kvotu pārvaldīšanas nosacījumi noteikti Komisijas 1995. gada 6. septembra Regulā (EK) Nr. 2125/95 par tarifa kvotu atklāšanu attiecībā uz konservētām sēnēm un to pārvaldību (3). Ievērojot pieredzi, kas gūta šīs regulas piemērošanas laikā, skaidrs, ka, lai sistēmu vienkāršotu un precizētu, nepieciešams grozīt dažus pašreizējos nosacījumus. Skaidrības labad nepieciešams atcelt Regulu (EK) Nr. 2125/95 un aizstāt to ar jaunu regulu, kura jāpiemēro no 2005. gada 1. janvāra.

(3)

Jānodrošina pēc iespējas sekmīgāka pāreja no vienas sistēmas uz otru. Šajā nolūkā daži no sīki izstrādātajiem Komisijas Regulas (EK) Nr. 2125/95 piemērošanas noteikumiem jāpārnes uz turpmāko periodu un jāsaglabā tradicionālie importa kalendāri.

(4)

Komisijas 2001. gada 6. augusta Regula (EK) Nr. 2031/2001, ar ko groza Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumu par tarifiem un statistisko nomenklatūru un Kopējiem muitas tarifiem (4), grozīja Kombinēto Nomenklatūru konkrētiem augļiem un dārzeņiem un augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem, it īpaši konkrētām konservētām Agaricus ģints sēnēm.

(5)

Protokols, ar ko pielāgo Eiropas nolīguma, ar ko izveido Eiropas Kopienu un to dalībvalstu asociāciju, tirdzniecības aspektus no vienas puses, un Rumāniju, no otras puses, lai ņemtu vērā Pušu sarunu par jaunajām savstarpējām lauksaimniecības koncesijām, kuras apstiprinātas ar Padomes Lēmumu 2003/18/EK (5), iznākumu, nosaka konkrētu Rumānijas izcelsmes konservētu Agaricus ģints sēņu importa kārtību Kopienā.

(6)

Protokols, ar ko pielāgo Eiropas nolīguma, ar ko izveido Eiropas Kopienu un to dalībvalstu asociāciju, tirdzniecības aspektus, no vienas puses, un Bulgārijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Pušu sarunu par jaunajām savstarpējām lauksaimniecības koncesijām, kuras apstiprinātas ar Padomes Lēmumu 2003/286/EK (6), iznākumu, nosaka konkrētu Bulgārijas izcelsmes konservētu Agaricus ģints sēņu importa kārtību Kopienā.

(7)

Neierobežojot sarunu iznākumu, ievērojot GATT (1994) XXIV.6. pantu un, lai saglabātu tradicionālās tirdzniecības plūsmas, tai pat laikā nodrošinot, ka Kopienas tirgus paliek atvērts jaunām trešo valstu piegādātājvalstīm, nosakot konservētu Agaricus ģints sēņu daudzumu, ko paredzēts importēt Kopienā saskaņā ar tarifu kvotu sistēmu, jāņem vērā atvieglojumi, kas paredzēti Eiropas nolīgumā ar Bulgāriju un Rumāniju. Tādēļ trešajām valstīm, izņemot Bulgāriju un Rumāniju, iedalītos daudzumus skaidri jādiferencē no Bulgārijai un Rumānijai iedalītajiem daudzumiem. Ņemot vērā pēdējos gados izlietotās rezerves, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 2125/95, tās jāiekļauj daudzumā, kas iedalīts Ķīnai, lai novērstu jebkādus tirdzniecības traucējumus ar šo konkrēto piegādātājvalsti.

(8)

Jānosaka pasākumi, kas vajadzīgi, lai sekmētu Kopienas tarifa kvotu konservētām sēnēm operatīvu iedalījumu ikvienā konkrētā gadā. Lai novērstu jebkādus traucējumus Kopienas tirdzniecībai ar trešām valstīm, šie noteikumi jāpamato uz datiem, kas pieejami pēc attiecīgā gada pirmajiem sešiem mēnešiem.

(9)

Jānosaka sīki izstrādāti pasākumi, lai nodrošinātu, ka daudzumi, kuriem ir pārsniegtas tarifa kvotas, ir pakļauti aplikšanai ar pilnu nodevu, kā paredzēts Kopējos Muitas tarifos. Šajos pasākumos jāiekļauj licences izsniegšana tā perioda beigās, kurā daudzumi ir pārbaudīti un kurā dalībvalstis ir sniegušas nepieciešamos ziņojumus. Šie noteikumi ir vai nu papildinoši vai kā atkāpe no Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regulas (EK) Nr. 1291/2000, kas nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot importa un eksporta licenču un iepriekš noformējamu lauksaimniecības produktu apliecību sistēmu (7).

(10)

Kopienas tirgū jāturpina adekvāta attiecīgo produktu piegāde par stabilām cenām, tai pat laikā izvairoties no nevajadzīgas tirgus sagraušanas, ko var izraisīt spēcīgas cenu svārstības, kā arī no negatīvas ietekmes uz Kopienas ražotājiem.

(11)

Esošo importētāju, kuri parasti importē ievērojamus attiecīgo produktu daudzumus, interesēs, kā arī jauno importētāju, kuri ir pievienojušies tirgum un kuriem jādod vienlīdzīgas iespējas pieteikt licences konservētām sēnēm saskaņā ar tarifa kvotām, interesēs ir, lai tradicionālie un jaunie importētāji tiktu šķirti. Jānodrošina skaidra šo divu importētāju kategoriju definīcija un jānosaka konkrēti kritēriji attiecībā uz pieteicēju statusu un iedalīto licenču lietošanu.

(12)

Nosakot kvotu iedalījumu katrai importētāju kategorijai, pareizāk ir pamatoties uz daudzumiem, kas ir lietderīgi importēti, nevis uz izsniegtajām licencēm. Tomēr pašreizējās sistēmas īstenošanas vairāku gadu pieredze rāda, ka ir nelietderīgi saglabāt kvotu sadalījumu starp tradicionālajiem un jaunajiem importētājiem Bulgārijas un Rumānijas gadījumā, jo Kopienas pieprasījums pēc konservētām sēnēm no šīm valstīm ir zemāks par piešķirto kvotu daudzumiem.

(13)

Licences pieteikumus konservētu sēņu importam no trešajām valstīm, izņemot Bulgāriju un Rumāniju, ko uzrāda katras kategorijas importētāji, jāpakļauj konkrētiem ierobežojumiem. Šādi ierobežojumi vajadzīgi, lai nodrošinātu ne tikai, ka starp importētājiem tiek saglabāta konkurence, bet arī, ka katram importētājam ar faktiskām tirdzniecības aktivitātēm augļu un dārzeņu tirgū tiek dota iespēja aizstāvēt savas likumīgās tirdzniecības pozīcijas attiecībā uz citiem importētājiem, un lai nepieļautu, ka kāds viens importētājs ir spējīgs kontrolēt tirgu.

(14)

Lai uzlabotu un vienkāršotu konservētu sēņu tarifu kvotu pārvaldību, jānosaka skaidri noteikumi attiecībā uz licenču pieteikumu iesniegšanas un izsniegšanas (dalībvalstu kompetentās iestādes) datumiem un procedūrām.

(15)

Lai samazinātu importētāju administratīvo slogu, licences pieteikumi jāuzrāda tikai tajā dalībvalstī, kurā importētājs ir reģistrēts tirdzniecības reģistrā.

(16)

Jāpieņem arī pasākumi, kas vajadzīgi, lai pēc iespējas mazāk iesniegtu spekulatīvos pieteikumus licencēm, kuru rezultātā tarifa kvotas var netikt pilnībā izlietotas. Ņemot vērā attiecīgā produkta veidu un vērtību, par katru attiecīgā produkta, par kuru ir iesniegts importa licences pieteikums, tonnu (konserva tīrsvars bez uzlējuma) jāiesniedz drošības nauda, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1291/2000 15. panta 2. punktā. Drošības naudai jābūt pietiekami lielai, lai neveicinātu spekulatīvo pieteikumu iesniegšanu, bet arī ne tik lielai, lai atbaidītu tos importētājus, kas faktiski ir iesaistīti aktīvā augļu un dārzeņu pārstrādes produktu tirdzniecībā. Vispiemērotākais objektīvais kritērijs drošības naudas apmēra noteikšanai ir ne vairāk kā 2 % no vidējās papildnodevas lieluma, ko piemēro konservētu Agaricus spp. ģints sēņu, kas pašreiz atbilst KN kodiem 0711 51 00, 2003 10 20 un 2003 10 30, importam Kopienā.

(17)

Lai importētāji spētu būt kopsolī ar tirgus pieprasījumu pēc konservētām sēnēm un ātri reaģētu uz mainīgajiem tirgus nosacījumiem, importētājiem jādod iespēja pieprasīt, lai dalībvalstu kompetentās iestādēs atsauc viņu iesniegto licences pieteikumu, ja daudzums, par kuru licence ir izsniegta, ir mazāks nekā sākotnēji pieprasītais daudzums.

(18)

Lai nodrošinātu pareizu kvotu izlietojumu, dalībvalstīm regulāri jāinformē par daudzumiem, kurus saskaņā ar dalībvalstu kompetento iestāžu izsniegtajām licencēm importētāji nav izlietojuši. Izsniedzot licences daudzumiem, jāņem vērā importētāju pieprasītie licences pieteikumu atsaukumi.

(19)

Lai pārvaldītu tarifu kvotas konservētām sēnēm, iesniedzot licenču pieteikumus dalībvalsts kompetentajām iestādēm, pie pieteikuma jāpievieno deklarācija, ar kuru importētāji apliecina, ka atzīst un pakļaujas šīs regulas noteiktajiem ierobežojumiem. Lai novērstu jebkuru sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu, dalībvalstīm jānorāda pieļaujamā rīcības brīvība uzlikt sodu tiem importētājiem, kuri savām kompetentajām iestādēm uzrāda nepatiesus, maldinošus vai neprecīzus pieteikumus un/vai deklarācijas.

(20)

Jānosaka pārejas posma pasākumi, lai ļautu importētājiem no Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas (turpmāk tekstā “jaunās dalībvalstis”) gūt labumu no šīs regulas.

(21)

Jānosaka pasākumi 2005. un 2006. gadam, lai nodrošinātu, ka tradicionālie un jaunie importētāji no tām dalībvalstīm, kuras 2004. gada 30. aprīlī ir Kopienas sastāvā, no vienas puses, tiek šķirti no jauno dalībvalstu tradicionālajiem un jaunajiem importētājiem, no otras puses.

(22)

Regula (EK) Nr. 359/2004 (2004. gada 27. februāris), ar ko nosaka pārejas posma pasākumus, kas piemērojami Regulai (EK) Nr. 2125/95 sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas (8) pievienošanos ES, paredz konkrētus pārejas posma pasākumus un kārtību, ko piemēro 2004. gadam. Pēc 2004. gada 31. decembra šie pārejas posma pasākumi būs novecojuši. Tādejādi no 2005. gada 1. janvāra šī regula jāatceļ.

(23)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļu un dārzeņu pārstrādes produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tarifa kvotu atvēršana un piemērojamās nodevas

1.   Tarifa kvotu sistēma ir atvērta attiecībā uz konservētu Agaricus ģints sēņu, uz kurām attiecas KN kodi 0711 51 00, 2003 10 20 un 2003 10 30 (turpmāk tekstā “konservētas sēnes”) importu Kopienā un pakļauta šīs regulas noteiktajiem nosacījumiem. Katras tarifa kvotas apmērs un periods, uz kuru šīs kvotas attiecas, ir norādīts I pielikumā.

2.   Piemērojamās nodevas likme ad valorem ir 12 %, ja produkti atbilst KN kodu 0711 51 00 (sērijas Nr. 09.4062) klasifikācijai un 23 %, ja produkti atbilst KN kodu 2003 10 20 un 2003 10 30 (sērijas Nr. 09.4063) klasifikācijai.

Vienota 8,4 % likme tiek piemērota Rumānijas izcelsmes produktiem (sērijas Nr. 09.4726), bet Bulgārijas izcelsmes produktiem (sērijas Nr. 09.4725) nodeva netiek piemērota.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā tiek piemērotas sekojošas definīcijas:

1)

“jaunās dalībvalstis” ir Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, Slovēnija un Slovākija;

2)

“citas valstis” ir trešās valstis, izņemot Ķīnu, Bulgāriju un Rumāniju;

3)

“kompetentas iestādes” ir institūcija vai institūcijas, kuras šīs regulas īstenošanas nolūkos iecēlusi dalībvalsts;

4)

“atskaites daudzums” ir maksimālais Ķīnas un/vai citu valstu izcelsmes konservēto sēņu daudzums (konservu tīrsvars bez uzlējuma), ko kalendārajā gadā ir ievedis tradicionālais importētājs vienā no pēdējiem trīs kalendārajiem gadiem. Aprēķinot atskaites daudzumus, jauno dalībvalstu vai to dalībvalstu, kuras 2004. gada 30. aprīlī ir Kopienas sastāvā, izcelsmes konservēto sēņu imports netiek ņemts vērā.

3. pants

Importētāju kategorijas

1.   “Tradicionālie importētāji” ir importētāji, kuri var pierādīt, ka:

a)

katrā no iepriekšējiem trīs kalendārajiem gadiem ir ieguvuši licences, ievērojot Regulu (EK) Nr. 2125/95 vai šo regulu;

b)

ir ieveduši konservētas sēnes Kopienā vismaz divos no iepriekšējiem trīs kalendārajiem gadiem;

c)

gadā pirms licences pieteikuma ir ieveduši Kopienā un/vai izveduši no Kopienas vismaz 100 tonnas augļu un dārzeņu pārstrādes produktu, kas minēti Regulas (EK) Nr. 2201/96 1. panta 2. punktā.

2.   “Jaunie importētāji” ir importētāji, kas nav 1. punktā minētie importētāji, bet ir fiziskas vai juridiskas personas, indivīdi vai grupas, kuri katrā no diviem iepriekšējiem kalendārajiem gadiem ir ieveduši Kopienā un/vai izveduši no tās vismaz 50 tonnas augļu un dārzeņu pārstrādes produktu, kas minēti Regulas (EK) Nr. 2201/96 1. panta 2. punktā. Atbilstību šim nosacījumam apliecina reģistrācija dalībvalsts pārziņā esošā tirdzniecības reģistrā vai jebkurš cits dalībvalsts pieņemts pierādījums un veiktais imports un/vai eksports.

4. pants

Importa licences uzrādīšana

Viss imports Kopienā saskaņā ar tarifa kvotām, kas minētas 1. pantā, tiek pakļauts importa licences (turpmāk tekstā “licence”), kas izdota saskaņā ar šo regulu, uzrādīšanai.

5. pants

Licences pieteikumi un licences

1.   Regula (EK) Nr. 1291/2000 tiek piemērota licencēm, ja šajā regulā nav paredzēts savādāk.

2.   Licences ir spēkā deviņus mēnešus no to faktiskās izdošanas dienas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 2. punkta nozīmē, bet nav spēkā pēc attiecīgā gada 31. decembra.

3.   Regulas (EK) Nr. 1291/2000 15. panta 2. punktā minētā drošības nauda ir 40 eiro tonnā (konserva tīrsvars bez uzlējuma).

4.   Izcelsmes valsts tiek norādīta licences pieteikuma un licences 8. ailē, un vārds “jā” tiek atzīmēts ar krustiņu. Licence ir spēkā tikai norādītās valsts izcelsmes importprecēm.

5.   Licences 24. ailē ir norādīts viens no II pielikumā minētajiem ierakstiem.

6.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 9. panta 1. punkta, no importa licences izrietošas tiesības nav nododamas citam.

7.   Tiek piemērots Regulas (EK) Nr. 1291/2000 35. panta 6. punkts.

8.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1291/2000 8. panta 4. punkta, daudzums, kas laists brīvā apgrozībā nedrīkst pārsniegt daudzumu, kas norādīts importa licences 17. un 18. paragrāfā. Lai to panāktu, licences 19. paragrāfā tiek ierakstīts cipars “0”.

6. pants

Kopējā daudzuma iedalījums tradicionālajiem un jaunajiem importētājiem

1.   Kopējais daudzums, kas iedalīts Ķīnai un citām valstīm, ievērojot I pielikumu, tiek sadalīts sekojoši:

a)

95 % tradicionālajiem importētājiem;

b)

5 % jaunajiem importētājiem.

2.   Attiecībā uz Ķīnas un citu valstu izcelsmes importprecēm, ja otrajā sešu mēnešu periodā kopš kalendārā gada sākuma viena no importētāju kategorijām nav pilnībā izsmēlusi iedalīto daudzumu, daudzumu atlikums tiek piešķirts otrai kategorijai.

3.   Kopējais Bulgārijai iedalītais daudzums un kopējais Rumānijai iedalītais daudzums, ievērojot I pielikumu, tiek vienādi sadalīts starp tradicionālajiem un jaunajiem importētājiem.

4.   Attiecībā uz Ķīnas un citu valstu izcelsmes importprecēm, licences pieteikumu 20. ailē pēc vajadzības tiek norādīts “tradicionālais importētājs” vai “jaunais importētājs”.

7. pants

Ierobežojumi, ko piemēro dažādu importētāju uzrādītajiem pieteikumiem

1.   Tradicionāla importētāja iesniegto licences pieteikumu par Ķīnas un/vai citu valstu izcelsmes konservētu sēņu importu uz Kopienu kopējais apjoms (konservu tīrsvars bez uzlējuma) pirmajā vai otrajā sešu mēnešu periodā kopš kalendārā gada sākuma var neattiekties uz daudzumu, kas pārsniedz 75 % no atskaites daudzuma.

2.   Jauna importētāja iesniegto licences pieteikumu par Ķīnas un/vai citu valstu izcelsmes konservētu sēņu importu uz Kopienu kopējais apjoms (konservu tīrsvars bez uzlējuma) pirmajā vai otrajā sešu mēnešu periodā kopš kalendārā gada sākuma var neattiekties uz daudzumu, kas pārsniedz 1 % no Ķīnai un citām valstīm iedalītā tarifa kvotu apmēra, ievērojot šīs regulas I pielikumu.

8. pants

Licences pieteikumu iesniegšana

1.   Licences pieteikumus drīkst iesniegt tikai importētāji.

Licences pieteikumu iesniedz kompetentajām iestādēm tikai tajā dalībvalstī, kurā iesniedzējs ir reģistrēts.

Lai pamatotu savu licences pieteikumu, importētāji un jo īpaši tradicionālie importētāji nodrošina ar nepieciešamo informāciju, lai attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes var pārliecināties par atbilstību 3. pantā noteiktajiem nosacījumiem un to izpildi.

Ja jaunie importētāji iepriekšējā kalendārajā gadā ir ieguvuši licences, ievērojot Regulu (EK) Nr. 2125/95 vai šo regulu, tiem jāpierāda, ka vismaz 50 % no piešķirtā daudzuma faktiski ir laisti brīvā apgrozībā Kopienas tirgū.

2.   Importētāji iesniedz savus licenču pieteikumus pirmajās piecās janvāra darba dienās un/vai pirmajās piecās jūlija darba dienās.

3.   Importētāji saviem licenču pieteikumiem pievieno deklarāciju, ar kuru apliecina, ka atzīst un pakļaujas 7. pantā noteiktajiem noteikumiem.

Deklarācijas pareizību importētājs apstiprina ar savu parakstu.

9. pants

Paziņošana par licenču pieteikumiem

Dalībvalstis paziņo Komisijai daudzumus, par kuriem ir iesniegti licences pieteikumi, šādā kārtībā:

a)

janvāra septītajā darba dienā par janvārī iesniegtiem pieteikumiem;

b)

jūlija septītajā darba dienā par jūlijā iesniegtiem pieteikumiem.

Paziņojumi tiek sadalīti pēc produktu veida saskaņā ar kombinēto nomenklatūru un pēc izcelsmes. Importpreču, kurām ir Ķīnas un/vai citu valstu izcelsme, paziņojumā atsevišķi tiek norādīti tradicionālo importētāju pieteiktie daudzumi un jauno importētāju pieteiktie daudzumi katram produktam, attiecīgi.

Paziņojumi tiek īstenoti elektroniskā veidā un pēc parauga, kādu šim nolūkam ir izziņojusi Komisija un dalībvalstis.

10. pants

Licenču izsniegšana

1.   Dalībvalstu kompetentās iestādes izsniedz licences septītajā darba dienā pēc paziņojuma saņemšanas, kā paredzēts 9. pantā, kā nosaka 2. punkts.

2.   Ja janvārī un/vai jūlijā tiek atklāts, ka pieteiktie daudzumi pārsniedz pieejamos daudzumus, Komisija ar regulas palīdzību lemj, ka attiecīgajiem licenču pieteikumiem jāpiemēro pamatlikmes procentuālā samazināšana un pēc vajadzības pārtrauc licenču izsniegšanu turpmākiem pieteikumiem.

Šajā gadījumā dalībvalstu kompetentās iestādes izsniedz licences trešajā darba dienā pēc pirmajā apakšpunktā minētās regulas spēkā stāšanās dienas.

11. pants

Licences pieteikuma atsaukšana

Ja, ievērojot 10. panta 2. punktu, daudzums, par kādu ir izsniegta licence, ir mazāks par to daudzumu, par kuru tika iesniegts licences pieteikums, attiecīgais importētājs drīkst pieprasīt kompetentajām iestādēm atsaukt licences pieteikumu trīs dienās pēc regulas, kura pieņemta ievērojot 10. panta 2. punktu, stāšanās spēkā. Šāda atsaukuma gadījumā nekavējoties tiek atbrīvota visa drošības nauda.

12. pants

Informācija par kvotu izmantošanas pakāpi

Komisija regulāri attiecīgā laikā un veidā informē dalībvalstis par kvotu izmantošanas pakāpi.

13. pants

Paziņošana par neizlietotām licencēm

Dalībvalstis paziņo Komisijai par daudzumiem, kuriem šo valstu kompetentās iestādes ir izsniegušas licenci, bet kuru importētājs nav izlietojis, tiklīdz šī informācija kļūst pieejama. Izsniedzot licences daudzumiem, tiek ņemta vērā licenču pieteikumu atsaukšana, ievērojot 11. pantu.

Pirmajā punktā minētā paziņošana tiek veikta elektroniskā veidā un pēc parauga, kādu šim nolūkam ir izziņojusi Komisija un dalībvalstis.

14. pants

Piemērojamās starptautiskās saistības

1.   Bulgārijas un Rumānijas izcelsmes konservētas sēnes tiek laistas brīvā apgrozībā Kopienas tirgū saskaņā ar Protokoliem, ar kuriem pielāgo Eiropas nolīguma ar Bulgāriju un Rumāniju nosacītos tirdzniecības aspektus.

2.   Ķīnas izcelsmes konservētu sēņu ienākšana un palaišana brīvā apgrozībā Kopienas tirgū ir pakļauta Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (9) 55. līdz 65. pantam.

3.   Saraksts, kurā ir uzskaitītas iestādes, kas ir kompetentas izsniegt izcelsmes apliecību Ķīnas izcelsmes konservētām sēnēm, minēts III pielikumā.

15. pants

Licenču maiņa

1.   Licences turētājs drīkst pieteikt mainītu KN kodu, par kuru tika izsniegta licence, ja:

a)

jaunais pieteiktais KN kods ir minēts 1. panta 1. punktā;

b)

pieteikums kopā ar oriģinālu un jebkuru izsniegto izrakstu iesniegts tai kompetentajai iestādei, kura izsniedza oriģinālo licenci.

2.   Gadījumos, kas minēti 1. punktā, kompetentās iestādes, kuras izsniedza oriģinālo licenci, patur to un jebkuru izrakstu, un izsniedz aizstājējlicenci un pēc vajadzības vienu vai vairākus izrakstus no aizstājējlicences.

3.   Aizstājējlicence un izraksti pēc vajadzības:

a)

tiek izsniegti daudzumam, atbilstoši maksimālajam pieejamajam daudzumam saskaņā ar aizstāto licenci vai izrakstu;

b)

20. ailē norāda aizstātās licences vai izraksta numuru un datumu;

c)

13., 14. un 15. ailē norāda informāciju, kas attiecas uz jauno produktu;

d)

16. ailē norāda jauno KN kodu;

e)

pārējās ailēs norāda to pašu informāciju, kas norādīta aizstātajā licencē vai izrakstā, jo īpaši – to pašu derīguma beigu termiņu.

4.   Dalībvalstis nekavējoties elektroniski informē Komisiju par jebkuru izdoto aizstājējlicenci.

16. pants

Importētājiem piemērojamie soda mēri

1.   Ja tiek atklāts, ka dalībvalstu kompetentām iestādēm iesniegtie importētāju pieteikumi un/vai deklarācijas ir nepatiesas, maldinošas vai neprecīzas, ja vien tas nav noticis patiesas kļūdas rezultātā, attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes izslēdz konkrēto importētāju no licences pieteikumu sistēmas divos sešu mēnešu periodos no dienas, kad šis fakts ir atklāts.

2.   Dalībvalstis drīkst pieņemt papildus valsts noteikumus attiecībā uz licenču pieteikumu iesniegšanu kompetentām iestādēm un paredzēt soda mērus atbilstoši jebkuras neprecizitātes nopietnībai, kas jāuzliek importētājiem, kuri savas valsts teritorijā reģistrēti kā PVN maksātāji.

17. pants

Dalībvalstu administratīvā sadarbība

Dalībvalstis pieņem pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu abpusēju administratīvo sadarbību ar nolūku nodrošināt šīs regulas atbilstošu piemērošanu.

18. pants

Pārejas posma pasākumi 2005. un 2006. gadam

Atkāpjoties no 3. panta, 2005. un 2006. gadā un tikai jaunajās dalībvalstīs tiek piemērotas sekojošas definīcijas:

1)

“tradicionālie importētāji” ir importētāji, kuri var pierādīt, ka:

a)

tie vismaz divos no iepriekšējiem trim kalendārajiem gadiem ieveduši konservētas sēnes, kurām nav jauno dalībvalstu vai to dalībvalstu, kas 2004. gada 30. aprīlī ir Kopienas sastāvā, izcelsme;

b)

iepriekšējā kalendārajā gadā tie ir ieveduši un/vai izveduši vismaz 100 tonnas augļu un dārzeņu pārstrādes produktus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 2201/96 1. panta 2. punktā;

c)

importpreces, kas minētas a) un b) apakšpunktos, ir ievestas jaunajā dalībvalstī, kurā attiecīgajam importētājam ir galvenais birojs;

d)

eksportpreces, kas minētas b) apakšpunktā, ir nosūtītas uz galamērķi, kas nav jaunās dalībvalstis vai tās dalībvalstis, kas 2004. gada 30. aprīlī ir Kopienas sastāvā;

2)

“jaunie importētāji” ir importētāji, kas nav tradicionālie importētāji 1. punkta nozīmē, bet ir tirgotāji, fiziskas vai juridiskas personas, indivīdi vai grupas, kuri var pierādīt, ka:

a)

tie katrā no abiem iepriekšējiem kalendārajiem gadiem ir ieveduši un/vai izveduši vismaz 50 tonnas augļu un dārzeņu pārstrādes produktus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 2201/96 1. panta 2. punktā un kuriem nav jauno dalībvalstu vai to dalībvalstu, kas 2004. gada 30. aprīlī ir Kopienas sastāvā, izcelsme;

b)

importpreces, kas minētas a) apakšpunktā, ir ievestas jaunajā dalībvalstī, kurā attiecīgajam importētājam ir galvenais birojs;

c)

eksportpreces, kas minētas a) apakšpunktā, ir nosūtītas uz galamērķi, kas nav jaunās dalībvalstis vai tās dalībvalstis, kas 2004. gada 30. aprīlī ir Kopienas sastāvā.

19. pants

Atcelšana

Regulas (EK) Nr. 2125/95 un (EK) Nr. 359/2004 tiek atceltas ar spēkā esamības brīdi no 2005. gada 1. janvāra.

Atsauces uz atceltajām regulām tiek izskaidrotas kā atsauces uz šo regulu.

20. pants

Spēkā stāšanās

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas dienas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regula tiek piemērota no 2005. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004.gada 26. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 386/2004 (OV L 64, 2.3.2004., 25. lpp.).

(2)  OV L 336, 23.12.1994., 22. lpp.

(3)  OV L 212, 7.9.1995., 16. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 498/2004 (OV L 80, 18.3.2004., 20. lpp.).

(4)  OV L 279, 23.10.2001., 1. lpp.

(5)  OV L 8, 14.1.2003., 18. lpp.

(6)  OV L 102, 24.4.2003., 60. lpp.

(7)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 636/2004 (OV L 100, 6.4.2004., 25. lpp.).

(8)  OV L 63, 28.2.2004., 11. lpp.

(9)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Kvotu, kas minētas 1. panta 1. punktā, piemērošanas periods un apjoms tonnās (konservu tīrsvars bez uzlējuma)

Piegādātājvalsts

Katru gadu no 1. janvāra līdz 31. decembrim

Bulgārija

2 875 (1)

Rumānija

500

Ķīna

23 750

Citas valstis

3 290


(1)  No 2006. gada 1. janvāra kvotu iedalījums Bulgārijai tiek palielināts par 250 tonnām katru gadu.


II PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 5. panta 5. punktā

—   spāņu val.: Derecho de aduana … % — Reglamento (CE) no 1864/2004,

—   čehu val.: Celní sazba … % – nařízení (ES) č. 1864/2004,

—   dāņu val.: Toldsats … % — forordning (EF) nr. 1864/2004,

—   vācu val.: Zollsatz … % — Verordnung (EG) Nr. 1864/2004,

—   igauņu val.: Tollimaks … % – määrus (EÜ) nr 1864/2004,

—   grieķu val.: Δασμός … % — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1864/2004,

—   angļu val.: Customs duty … % — Regulation (EC) No 1864/2004,

—   franču val.: Droit de douane: … % — Règlement (CE) no 1864/2004,

—   itāļu val.: Dazio: … % — Regolamento (CE) n. 1864/2004,

—   latviešu val.: Muitas nodoklis … % – Regula (EK) Nr. 1864/2004,

—   lietuviešu val.: Muito mokestis … % – Reglamentas (EB) Nr. 1864/2004,

—   ungāru val.: Vám: … % – 1864/2004/EK rendelet,

—   maltiešu val.: Dazju Doganali … % – Regolament (KE) Nru 1864/2004,

—   holandiešu val.: Douanerecht: … % — Verordening (EG) nr. 1864/2004,

—   poļu val.: Cło … % – Rozporządzenie (WE) nr 1864/2004,

—   portugāļu val.: Direito aduaneiro: … % — Regulamento (CE) n.o 1864/2004,

—   slovāku val.: Clo … % – nariadenie (ES) č. 1864/2004,

—   slovēņu val.: Carina: … % – Uredba (ES) št. 1864/2004,

—   somu val.: Tulli … prosenttia – Asetus (EY) N:o 1864/2004,

—   zviedru val.: Tull … % – Förordning (EG) nr 1864/2004.


III PIELIKUMS

Saraksts, kurā uzskaitītas Ķīnas iestādes, kas ir kompetentas izdot 14. panta 3. punktā minētās izcelsmes apliecības:

General Administration of Quality Supervision (Kvalitātes uzraudzības vispārējā pārvalde)

Entry-exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China (Ķīnas Tautas Republikas Ievešanas un izvešanas inspekcijas un karantīnas birojs), kas atrodas šādās vietās:

Beijing

Jiangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Inner Mongolia

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Shanghai

Liaoning

Yunnan

Ningbo

Jilin

Guizhou

Jiangsu

Shandong

Shaanxi

Guangxi

Zhejiang

Gansu

Heilongjiang

Anhui

Qinghai

Hainan

Hubei

Tibet

Henan

Guangdong

Fujian

Xinjiang

Xiamen

 

Hunan


Top