EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1206

Komisijas Regula (EK) Nr. 1206/2004 (2004. gada 29. jūnijs), ar ko atver un paredz importa tarifa kvotas pārvaldību par pārstrādei paredzētu saldētu liellopu gaļu (no 2004. gada 1. jūlija līdz 2005. gada 30. jūnijam)

OJ L 230, 30.6.2004, p. 42–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1206/oj

30.6.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 230/42


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1206/2004

(2004. gada 29. jūnijs),

ar ko atver un paredz importa tarifa kvotas pārvaldību par pārstrādei paredzētu saldētu liellopu gaļu (no 2004. gada 1. jūlija līdz 2005. gada 30. jūnijam)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas CXL grafiku Kopienai jāatver gada importa tarifa kvota par pārstrādei paredzētu saldētu liellopu gaļu 50 700 tonnu apmērā. Jānosaka īstenošanas noteikumi 2004.-2005. kvotas gadam, kurš sākas 2004. gada 1. jūlijā.

(2)

Uz tarifa kvotā noteiktās saldētās liellopu gaļas importu attiecas ievedmuitas nodokļi un nosacījumi, kas izklāstīti ar 7. pielikuma 13. kārtas numuru I pielikuma trešajā daļā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (2). Tarifa kvotas sadalījums katrā no iepriekš minētajiem pasākumiem jāveic, ņemot vērā pieredzi, kas gūta tamlīdzīga importa veikšanā agrāk.

(3)

Lai nepieļautu spekulāciju, kvota jāļauj izmantot tikai aktīviem pārstrādātājiem, kas pārstrādi veic pārstrādes uzņēmumā, kurš apstiprināts saskaņā ar 8. pantu Padomes 1976. gada 21. decembra Direktīvā par veselības problēmām, kas ietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar gaļas produktiem (3), vai tikai tiem Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pārstrādātājiem, kuri saskaņā ar Padomes 1972. gada 12. decembra Direktīvu 72/462/EEK par veselības un veterinārās pārbaudes problēmām, ievedot liellopus, cūkas un svaigu gaļu no trešām valstīm (4) apstiprināti pārstrādātas gaļas produktu eksportam uz Kopienu.

(4)

Veicot tarifa kvotā paredzēto importu Kopienā, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1254/1999 29. panta 1. punkta pirmo daļu jāuzrāda ievešanas atļauja. Jāparedz iespēja atļaujas izsniegt pēc importa tiesību piešķiršanas, pamatojoties uz to pārstrādātāju pieteikumiem, kuriem ir tiesības saņemt minētās atļaujas. Ievešanas atļaujām, kas izsniegtas saskaņā ar šo regulu, jāpiemēro noteikumi, ko paredz Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regula (EK) Nr. 1291/2000, ar kuru nosaka kopīgus sīki izstrādātus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot ievešanas un izvešanas atļauju un iepriekš noteiktas kompensācijas apliecību sistēmu lauksaimniecības produktiem (5), un Komisijas 1995. gada 26. jūnija Regula (EK) Nr. 1445/95 par pieteikšanās noteikumiem importa un eksporta licenču saņemšanai liellopu gaļas nozarē, ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 2377/80 (6).

(5)

Lai nepieļautu spekulāciju, ievešanas atļaujas pārstrādātājiem jāizsniedz tikai par tiem daudzumiem, par kuriem tiem piešķirtas importa tiesības. Bez tam tai pašā nolūkā līdz ar pieteikumu importa tiesību piešķiršanai ir jāiesniedz nodrošinājums. Pieteikumam ieviešanas atļauju saņemšanai, kas atbilst piešķirtajām importa tiesībām, jābūt galvenajam noteikumam Komisijas 1985. gada 22. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2220/85, ar ko nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus garantijas ķīlu sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (7) izpratnē.

(6)

Lai pilnībā izmantotu kvotas daudzumus, jānosaka ievešanas atļauju pieteikumu iesniegšanas termiņš un jāparedz turpmākā to daudzumu sadale, uz kuriem neattiecas līdz minētajam datumam iesniegtais ievešanas atļaujas pieteikums. Saskaņā ar gūto pieredzi minētie daudzumi jāsadala tikai tiem pārstrādātājiem, kas pilnībā izmantojuši savas importa tiesības un ir izņēmuši ievešanas atļaujas.

(7)

Piemērojot tarifa kvotas, stingri jāuzrauga imports un efektīvi jāpārbauda šo kvotu izmantošana un galamērķis. Tāpēc pārstrādi drīkst veikt tikai ievešanas atļaujā norādītajā uzņēmumā.

(8)

Lai nodrošinātu importētās gaļas izmantošanu saskaņā ar tarifa kvotas specifikācijām, jāiesniedz nodrošinājums. Nodrošinājuma apjoms jānosaka, ņemot vērā atšķirību starp muitas nodokļiem, ko piemēro saskaņā ar kvotu, un muitas nodokļiem, kurus piemēro ārpus tās.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Liellopu gaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Laikposmam no 2004. gada 1. jūlija līdz 2005. gada 30. jūnijam ar šo regulu un ar tajā izklāstītajiem nosacījumiem atver 50 700 tonnu importa tarifa kvotu (še turpmāk - “kvota”) tādas neatkaulotas, saldētas liellopu gaļas ekvivalentam, uz kuru attiecas KN kodi 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 vai 0206 29 91 un kura paredzēta pārstrādei Kopienā.

2. pants

1.   Šajā regulā A produkts ir pārstrādāts produkts, uz kuru attiecas KN kodi 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 vai 1602 50 80, kura sastāvā ir tikai tāda liellopu sugas dzīvnieku gaļa, kurā kolagēna/proteīnu attiecība nepārsniedz 0,45 % un kura svara izteiksmē satur vismaz 20 % liesas gaļas, izņemot subproduktus un taukus, un kuras kopējā tīrsvarā ir vismaz 85 % tauku ar gaļu un želejas.

Kolagēna saturs ir hidroksiprolīna saturs, kas reizināts ar koeficientu 8. Hidroksiprolīna saturu nosaka saskaņā ar ISO metodi 3496-1994.

Liesās liellopu gaļas daudzumu (liemenī), izņemot taukus, nosaka saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2429/86 pielikumā paredzēto procedūru (8).

Subprodukti ietver galvas un to izcirtņus (ieskaitot ausis), kājas, astes, sirdis, tesmeņus, aknas, nieres, dziedzerus (aizkrūts un aizkuņģa dziedzerus), galvas smadzenes, plaušas, rīkles, diafragmu biezās daļas, liesu, mēles, taukplēves, mugurkaula smadzenes, ādas ēdamo daļu, reproduktīvos orgānus (t.i., dzemdes, olnīcas un sēkliniekus), vairogdziedzerus, hipofīzes.

Produktu termiski apstrādā tik pietiekami, lai visā produktā nodrošinātu gaļas proteīnu koagulāciju, un tas nozīmē, ka uz griezuma virsmas nedrīkst būt sārta šķidruma pēdu, kad produktu pārgriež tā biezākajā daļā.

2.   Šajā regulā B produkts ir pārstrādāts produkts, kas satur liellopu gaļu, izņemot:

a)

Regulas (EK) Nr. 1254/1999 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītos produktus vai

b)

1. punktā minētos produktus.

Par B produktu tomēr uzskata pārstrādātu produktu ar KN kodu 0210 20 90, kas ir žāvēts vai kūpināts tā, ka svaigās gaļas krāsa un konsistence ir pilnīgi izzudusi un ūdens/proteīnu attiecība nepārsniedz 3,2.

3. pants

1.   Šīs regulas 1. pantā minēto kopējo daudzumu sadala divās daļās:

a)

40 000 tonnas A produktu ražošanai paredzētas saldētas liellopu gaļas;

b)

10 700 tonnas B produktu ražošanai paredzētas saldētas liellopu gaļas.

2.   Kvotai ir šādi kārtas numuri:

1. punkta a) apakšpunktā minētajam daudzumam - 09.4057,

1. punkta b) apakšpunktā minētajam daudzumam - 09.4058.

3.   Ievedmuitas nodokļus, kas piemērojami kvotā paredzētajai saldētai liellopu gaļai, nosaka saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma trešās daļas 7. pielikuma 13. kārtas numuru.

4. pants

1.   Pieteikumu par kvotā noteikto importa tiesību piešķiršanu var iesniegt tikai kāds no zemāk minētajiem pārstrādes uzņēmumiem vai arī to var iesniegt kāda no zemāk minētajiem pārstrādes uzņēmumiem vārdā:

a)

pārstrādes uzņēmumi, kas apstiprināti saskaņā ar Direktīvas 77/99/EEK 8. pantu un kas vismaz vienu reizi kopš 2003. gada 1. jūlija ir aktīvi ražojuši liellopu gaļu saturošus pārstrādes produktus;

b)

Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas vai Slovākijas pārstrādes uzņēmumi, kas saskaņā ar Direktīvas 72/462/EEK 4. un 5. nodaļu apstiprināti eksporta veikšanai uz Kopienu un kas vismaz vienu reizi kopš 2003. gada 1. jūlija ir aktīvi ražojuši liellopu gaļu saturošus pārstrādes produktus.

Attiecībā uz katru 3. panta 1. punktā minēto daudzumu no katra apstiprinātā pārstrādes uzņēmuma var pieņemt tikai vienu tādu importa tiesību pieteikumu, kurš nepārsniedz 10 % no katra pieejamā daudzuma.

Importa tiesību pieteikumus var iesniegt tikai tajā dalībvalstī, kurā pārstrādātājs ir reģistrēts kā PVN maksātājs.

2.   Iesniedzot importa tiesību pieteikumu, ir jāiesniedz nodrošinājums EUR 6 par 100 kg.

3.   Kopā ar importa tiesību pieteikumu ir jāiesniedz apliecinājums par 1. punkta pirmajā daļā izklāstīto nosacījumu ievērošanu.

Dalībvalsts kompetentā iestāde izlemj, kas uzskatāms par pieņemamiem apliecinošiem dokumentiem šo nosacījumu ievērošanai.

5. pants

1.   Katru importa tiesību pieteikumu A produktu vai B produktu ražošanai izsaka ar neatkaulotas gaļas ekvivalentu.

Šajā punktā 100 kilogrami neatkaulotas liellopu gaļas ir līdzvērtīgi 77 kilogramiem atkaulotas liellopu gaļas.

2.   Visi importa tiesību pieteikumi par A produktu vai B produktu ražošanu jāsaņem kompetentajās iestādēs ne vēlāk kā otrajā piektdienā pēc šās regulas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī līdz pulksten 13.00 pēc Briseles laika.

3.   Dalībvalstis ne vēlāk kā ceturtajā piektdienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nosūta Komisijai pieteikumu iesniedzēju un pieteikto daudzumu sarakstu attiecībā uz katru no abām kategorijām, pievienojot tam attiecīgo pārstrādes uzņēmumu apstiprinājuma numurus.

Visus paziņojumus, tostarp nulles paziņojumus, nosūta pa faksu vai e-pastu, izmantojot I un II pielikumā dotās veidlapas.

4.   Komisija iespējami īsā laikā izlemj, ciktāl pieteikumi ir pieņemami, vajadzības gadījumā minēto daļu izsakot procentos no pieteiktā daudzuma.

6. pants

1.   Ikreiz, veicot saldētas liellopu gaļas importu, par kuru saskaņā ar 5. panta 4. punktu piešķirtas importa tiesības, uzrāda ievešanas atļauju.

2.   Attiecībā uz 4. panta 2. punktā minēto nodrošinājumu pieteikums ieviešanas atļauju saņemšanai, kas atbilst piešķirtajām tiesībām, ir galvenais noteikums Regulas (EEK) Nr. 2220/85 20. panta 2. punkta izpratnē.

Ja, piemērojot 5. panta 4. punktu, Komisija nosaka samazināšanas koeficientu, tad nodrošinājums par pieteiktajām importa tiesībām, kas pārsniedz piešķirtās importa tiesības, tiek atmaksāts.

3.   Piešķirto importa tiesību ietvaros pārstrādātājs var pieteikties uz ievešanas atļauju saņemšanu vēlākais līdz 2005. gada 18. februārim.

4.   Pārstrādātājiem piešķirtās importa tiesības dod tiem tiesības saņemt ievešanas atļaujas par daudzumiem, kas līdzvērtīgi piešķirtajām tiesībām.

Pieteikumus ievešanas atļauju saņemšanai var iesniegt tikai:

a)

dalībvalstī, kurā ir iesniegts pieteikums importa tiesību piešķiršanai;

b)

pārstrādātāji vai to pārstrādātāju uzdevumā, kuriem ir piešķirtas importa tiesības.

5.   Nodrošinājumu kompetentajai iestādei iesniedz dienā, kad tiek veikts imports, nodrošinot to, ka pārstrādātājs, kam piešķirtas importa tiesības, savā uzņēmumā, kurš norādīts ievešanas atļaujas pieteikumā, visu importētās gaļas daudzumu pārstrādā noteiktajos gatavajos produktos trīs mēnešu laikā no importa dienas.

Nodrošinājuma summas ir noteiktas III pielikumā.

7. pants

Piemēro Regulas (EK) Nr. 1291/2000 un (EK) Nr. 1445/95, izņemot gadījumus, kad šajā regulā ir paredzēts citādi.

8. pants

1.   Ievešanas atļaujas pieteikumā un ievešanas atļaujā iekļauj šādas ziņas:

a)

8. ailē – izcelsmes valsti;

b)

16. ailē – vienu no 1. pantā minētajiem, piemērotajiem KN kodiem;

c)

20. ailē – vismaz vienu no IV pielikumā minētajiem ierakstiem.

2.   Ievešanas atļaujas ir derīgas 120 dienas no faktiskās izsniegšanas dienas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 1. punkta izpratnē. Tomēr neviena ievešanas atļauja nav derīga pēc 2005. gada 30. jūnija.

3.   Piemērojot Regulas (EK) Nr. 1291/2000 50. panta 1. punktu, par visiem importētajiem daudzumiem, kas pārsniedz ievešanas atļaujā norādītos daudzumus, iekasē pilnu kopējā muitas tarifa nodokli, kas piemērojams dienā, kad produkti laisti brīvā apgrozībā.

9. pants

1.   Importa tiesības attiecībā uz daudzumiem, par kuriem 5. panta 2. punktā minētā termiņā nav iesniegti pieteikumi importa tiesību piešķiršanai, un par daudzumiem, par kuriem līdz 2005. gada 18. februārim nav iesniegti pieteikumi ievešanas atļauju saņemšanai, jāpiešķir no jauna.

Šajā sakarā vēlākais līdz 2005. gada 25. februārim dalībvalstis nosūta Komisijai ziņas par daudzumiem, par kuriem nav saņemti pieteikumi.

2.   Komisija iespējami īsā laikā izlemj par 1. punktā minēto daudzumu sadalījumu A produktos un B produktos. Izlemjot var ņemt vērā to importa tiesību faktisko izmantojumu, kas, ievērojot 5. panta 4. punktu, piešķirtas katrai no šīm divām kategorijām.

3.   Pārējos daudzumus piešķir tiem pārstrādātājiem, kuri pieteikušies uz ievešanas atļauju saņemšanu attiecībā uz visām importa tiesībām, kas tiem piešķirtas, piemērojot 5. panta 4. punktu.

4.   Šīs regulas 4. līdz 8. pants attiecas uz pārējo daudzumu importu.

Šādā gadījumā 5. panta 2. punktā minētā pieteikuma iesniegšanas diena tomēr ir 2005. gada 18. marts, un 5. panta 3. punktā minētā paziņojuma diena ir 2005. gada 25. marts.

10. pants

Dalībvalstis izveido fizisku un dokumentāru pārbaužu sistēmu, lai nodrošinātu to, ka trīs mēnešu laikā kopš importa dienas visa gaļa pārstrādes uzņēmumā būtu pārstrādāta tāda produkta kategorijā, kāds norādīts attiecīgajā ievešanas atļaujā.

Sistēmā iekļauj fiziskas daudzuma un kvalitātes pārbaudes pārstrādes sākumā, pārstrādes laikā un pēc pārstrādes beigām. Šajā sakarā pārstrādātājiem vienmēr jāspēj pierādīt importētās gaļas identitāti un izmantojumu, uzrādot atbilstīgus ražošanas dokumentus.

Kompetentā iestāde, veicot ražošanas metodes tehnisko pārbaudi, var nepieciešamajā apmērā pieļaut sulas zudumus un atgriezumus.

Lai pārbaudītu gatavā produktu sastāva kvalitāti un noteiktu to atbilstību ražotāja receptei, dalībvalstis izlases veidā ņem un analizē šo produktu paraugus. Analīzes izmaksas sedz attiecīgais pārstrādātājs.

11. pants

1.   Šās regulas 6. panta 5. punktā minēto nodrošinājumu atmaksā proporcionāli daudzumam, par kuru septiņu mēnešu laikā kopš importa dienas kompetentajai iestādei ir iesniegts apliecinājums par to, ka visa importētā gaļa vai daļa no tās trīs mēnešu laikā no importa dienas norādītajā uzņēmumā ir pārstrādāta attiecīgajos produktos.

Ja pārstrāde tomēr notikusi pēc šā punkta pirmajā daļā minētā triju mēnešu termiņa, tad nodrošinājumu atmaksā, ieturot 15 % plus 2 % atlikušā daudzuma par katru kavējuma dienu, ar kuru ir pārsniegts termiņš.

Ja apliecinājums par pārstrādi ir sagatavots šā punkta pirmajā daļā minētajā septiņu mēnešu termiņā un ir iesniegts 18 mēnešu laikā pēc šiem septiņiem mēnešiem, tad ieturēto nodrošinājumu atmaksā, ieturot 15 % no nodrošinājuma summas.

2.   Summu, kuru neatskaita no 6. panta 5. punktā minētā nodrošinājuma, konfiscē un patur kā muitas nodokli.

12. pants

Šī regula stājas spēkā nākošajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2344/2003 (OV L 346, 31.12.2003., 38. lpp.).

(3)  OV L 26, 31.1.1977., 85. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).

(4)  OV L 302, 31.12.1972., 28. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003.

(5)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 636/2004 (OV L 100, 6.4.2004., 9. lpp.).

(6)  OV L 143, 27.6.1995., 35. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 360/2004 (OV L 63, 28.2.2004., 13. lpp.).

(7)  OV L 205, 3.8.1985., 5. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 673/2004 (OV L 105, 14.4.2004., 17. lpp.).

(8)  OV L 210, 1.8.1996., 39. lpp.


I PIELIKUMS

EK fakss: (32 2) 299 85 70

E-pasts: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

Regulas (EK) Nr. 1206/2004 5. panta 1. un 2. punkta piemērošana

A produkts — kārtas Nr. 09.4057

Image


II PIELIKUMS

EK fakss: (32 2) 299 85 70

E-pasts: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

Regulas (EK) Nr. 1206/2004 5. panta 1. un 2. punkta piemērošana

B produkts — kārtas Nr. 09.4058

Image


III PIELIKUMS

NODROŠINĀJUMA SUMMAS (1)

(EUR/1000 tīrsvara kg)

Produkts

(KN kods)

A produktu ražošanai

B produktu ražošanai

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Jāpiemēro maiņas kurss, kurš ir spēkā dienu pirms nodrošinājuma iesniegšanas.


IV PIELIKUMS

8. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētie ieraksti

—   spāņu valodā: Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 1206/2004

—   čehu valodā: Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 1206/2004

—   dāņu valodā: Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 1206/2004

—   vācu valodā: In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 1206/2004

—   igauņu valodā: Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 1206/2004

—   grieķu valodā: Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2004

—   angļu valodā: Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 1206/2004

—   franču valodā: Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 1206/2004

—   itāļu valodā: Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 1206/2004

—   latviešu valodā: Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 1206/2004

—   lietuviešu valodā: Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 1206/2004

—   ungāru valodā: Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) / 1206/2004/EK rendelet

—   holandiešu valodā: Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 1206/2004

—   poļu valodā: Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 1206/2004

—   portugāļu valodā: Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 1206/2004

—   slovāku valodā: Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 1206/2004

—   slovēņu valodā: Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 1206/2004

—   somu valodā: Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 1206/2004

—   zviedru valodā: Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 1206/2004


Top