EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0304(03)

Komisijas paziņojums, kas publicēts saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu lietā AT.40511 – Insurance Ireland: Apdrošināšanas atlīdzības prasību datubāze un piekļuves nosacījumi 2022/C 104/10

C/2022/1298

OV C 104, 4.3.2022, p. 15–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 104/15


Komisijas paziņojums, kas publicēts saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu lietā AT.40511 – Insurance Ireland: Apdrošināšanas atlīdzības prasību datubāze un piekļuves nosacījumi

(2022/C 104/10)

1.   Ievads

(1)

Ja Komisija plāno pieņemt lēmumu, ar ko pieprasa pārkāpuma izbeigšanu, un iesaistītās personas piedāvā uzņemties saistības, ar kurām tiek kliedētas bažas, ko Komisija paudusi savā sākotnējā novērtējumā, tad saskaņā ar 9. pantu Padomes 2002. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (1), Komisija var ar lēmumu padarīt šīs saistības attiecīgajiem uzņēmumiem saistošas. Šādu lēmumu var pieņemt uz noteiktu laika posmu, un tajā secina, ka Komisijas rīcībai vairs nav pamata. Saskaņā ar minētās regulas 27. panta 4. punktu Komisija publicē īsu lietas kopsavilkumu un saistību galveno saturu. Ieinteresētās personas savus apsvērumus var iesniegt Komisijas noteiktajā termiņā.

2.   Lietas kopsavilkums

(2)

Komisija 2019. gada 14. maijā sāka oficiālu izmeklēšanu par Insurance Ireland (Member Association) Company Limited by Guarantee (“Insurance Ireland”), kas ir uzņēmumu apvienība, kura pārvalda Insurance Link informācijas apmaiņas sistēmu. Izmeklēšana tika sākta, lai novērtētu, vai nosacījumi par piekļuvi Insurance Link informācijas apmaiņas sistēmai var ierobežot konkurenci. Komisija 2021. gada 18. jūnijā pieņēma iebildumu paziņojumu par Insurance Ireland iespējamiem pārkāpumiem Īrijas mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas tirgū. Iebildumu paziņojums ir sākotnējs novērtējums Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. panta 1. punkta nozīmē.

(3)

Sākotnējais novērtējums liecina, ka Insurance Ireland, ierobežojot piekļuvi Insurance Link informācijas apmaiņas sistēmai un tādējādi ierobežojot konkurenci Īrijas mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas tirgū, ir pārkāpusi LESD 101. panta 1. punktu un EEZ līguma 53. pantu. Insurance Link informācijas apmaiņas sistēma ietver nedzīvības apdrošināšanas atlīdzības prasību datu kopumu un mehānismu papildu informācijas pieprasīšanai par šādām prasībām. Informācijas apmaiņas sistēma satur informāciju, kas ir noderīga krāpšanas atklāšanai un apkarošanai mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas nozarē.

(4)

Provizoriski Komisija uzskatīja, ka Insurance Ireland patvaļīgi kavēja vai de facto liedza piekļuvi informācijas apmaiņas sistēmai sabiedrībām, kurām bija pamatota interese tai pievienoties, un ka joprojām pastāv šķēršļi, kas varētu ietekmēt sabiedrības, kuras vēlas ienākt Īrijas mehānisko transportlīdzekļu tirgū. Saskaņā ar sākotnējo novērtējumu tas tika panākts ar vairākiem savstarpēji saistītiem lēmumiem, kuri dažādos laikposmos tika piemēroti ar atšķirīgu intensitāti. Kopš vismaz 2009. gada piekļuve Insurance Link sistēmai ir bijusi saistīta ar un/vai ir padarīta atkarīga no dalības Insurance Ireland. Turklāt Komisija provizoriski uzskatīja, ka Insurance Ireland dalības kritēriju izstrāde un piemērošana nav bijusi skaidra, pārredzama, objektīva, un nediskriminējoša, kā arī tā nebija viegli pieejama. Sākotnējā novērtējumā izteikts viedoklis, ka Insurance Ireland dalības pieteikumu procesu ir organizējusi patvaļīgā un diskriminējošā veidā un vairākiem pieteikuma iesniedzējiem ilgstoši kavējusi dalības pieteikumu procesu. Noteiktas tirgus dalībnieku kategorijas uz noteiktu laiku tika izslēgtas no dalības (piemēram, citās dalībvalstīs iedibināti apdrošinātāji, kas sniedz pakalpojumus Īrijā, pamatojoties uz noteikumiem par brīvu pakalpojumu sniegšanu starp dalīvbalstīm (turpmāk “pakalpojumu sniegšanas brīvība”) vadošie vispārējie aģenti). Pat tad, kad noteiktiem pieteikumu iesniedzējiem tika piešķirta piekļuve datu kopumam, viņu piekļuve Insurance Link sistēmas mehānismam turpmākas informācijas pieprasīšanai de facto tika liegta un/vai kavēta.

(5)

Komisija provizoriski uzskatīja, ka sabiedrībām, kurām nebija piekļuves Insurance Link sistēmai vai kurām tā tika kavēta, salīdzinājumā ar sabiedrībām, kurām bija piekļuve informācijas apmaiņas sistēmai, tika radīti neizdevīgi konkurences apstākļi Īrijas mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas tirgū. Tas negatīvi ietekmēja to izmaksas, pakalpojumu kvalitāti un cenu noteikšanu. Tas bija arī šķērslis ienākšanai tirgū un līdz ar to samazināja konkurētspējīgāku cenu un piegādātāju izvēles iespējas. Piekļuves trūkums attiecīgajiem Insurance Link sistēmā ietvertajiem datiem ietekmēja arī pārrobežu tirdzniecību starp dalībvalstīm, potenciāli radot nošķīrumu iekšējā tirgū.

3.   Piedāvāto saistību galvenais saturs

(6)

Insurance Ireland nepiekrīt Komisijas sākotnējam novērtējumam. Tomēr, lai kliedētu Komisijas bažas par konkurenci, Insurance Ireland piedāvāja uzņemties saistības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu (“piedāvātās saistības”).

(7)

Turpmāk ir sniegts īss piedāvāto saistību kopsavilkums, un pilns saistību teksts angļu valodā ir publicēts Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē:

 

https://ec.europa.eu/competition-policy/index_en

A)   Saistības attiecībā uz piekļuvi Insurance Link sistēmai

(8)

20 darbdienu laikā pēc dienas, kad Insurance Ireland saņem oficiālu paziņojumu par Komisijas lēmumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu, Insurance Ireland apņemas:

(a)

atsaistīt piekļuvi Insurance Link sistēmai no dalības Insurance Ireland, lai Insurance Link lietotājiem nebūtu prasības būt vai kļūt par Insurance Ireland dalībniekiem, ja tie vēlas piekļūt Insurance Link sistēmai vai izmantot kādu no tās funkcijām;

(b)

pieņemt un publiskot kritērijus piekļuvei Insurance Link sistēmai, nodrošinot, ka tie ir godīgi, objektīvi, pārredzmi, nedriskriminējoši un vienādi piemērojami visiem pieteikumu iesniedzējiem (t.sk. no citām dalībvalstīm) (2). Piekļuve Insurance Link sistēmai tiks piešķirta: i) jebkuram apdrošinātājam, kas veic apdrošināšanas darījumdarbību Īrijā vai kam ir nodoms veikt apdrošināšanas darbījumdarbību Īrijā, pamatojoties uz pakalpojumu sniegšanas brīvību vai pamatojoties uz noteikumiem par iedibinājumbrīvību; un ii) jebkuram subjektam, ko apdrošinātājs norīkojis savā vārdā uz deleģētu pilvaru pamata veikt parakstīšanas funkcijas un/vai atlīdzības prasību pārvaldības funkcijas Īrijā. Ja subjekti darbojas uz deleģētu pilnvaru pamata, apdrošinātājam, kura labā tie rīkojas, nav pienākuma būt vai kļūt par Insurance Ireland dalībnieku, lai subjekts varētu piekļūt Insurance Link sistēmai. Pieteikuma iesniedzējiem būs jāiesniedz pieteikuma veidlapa, jāpiekrīt ievadīt atlīdzības prasību datus Insurance Link sistēmā, jānoslēdz piekļuves līgums (3) un jāpilda tā nosacījumi, un jāievēro 2013. gada Apdrošināšanas nozares Datu aizsardzības prakses kodekss;

(c)

ieviest tādu jaunu Insurance Link pieteikumu procedūru ar noteiktu grafiku, kurā tiek piešķirta vai atteikta piekļuve Insurance Link sistēmai, un ar apelācijas tiesībām (4). No pieteikuma iesniegšanas brīža līdz lēmuma pieņemšanai vajadzētu paiet 20 darbdienām. Papildu 10 dienas paredz procedūras un tās iznākumu pārskatīšanai, ja sākotnēji piekļuve ir atteikta vai 20 dienu laikā nav pieņemts nekāds lēmums.

(9)

10 darbdienu laikā pēc dienas, kad Insurance Ireland saņem oficiālu paziņojumu par Komisijas lēmumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu, Insurance Ireland apņemas:

(a)

norīkot darbinieku, kas saskaņā ar Insurance Link pieteikumu procedūru būs atbildīgs par Insurance Link pieteikumu neatkarīgu izskatīšanu un noteiks, kuriem pieteikuma iesniedzējiem piešķirt piekļuvi Insurance Link. Par pieteikumiem atbildīgais darbinieks ziņos Insurance Ireland par procesa rezultātiem, taču nedz Insurance Ireland, nedz kāda ārēja puse nedrīkstēs ietekmēt šo procesu. Tikai gadījumā, ja par pieteikumiem atbildīgais darbinieks pieņems lēmumu, ka pieteikums neatbilst piekļuves kritērijiem, Insurance Ireland valdei būs tiesības apstiprināt par pieteikumu atbildīgā darbinieka lēmumu vai arī atcelt to un tā vietā piešķirt piekļuvi (5);

(b)

ieviest pārskatītas maksas par Insurance Link sistēmas izmantošanu, kas noteiktas saskaņā ar pārskatītas maksu struktūras principiem, kuriem ir jābūt godīgiem, objektīviem, pārredzamiem un nediskriminējošiem attiecībā uz visiem Insurance Link sistēmas lietotājiem (6). No Insurance Link lietotājiem iekasētās kopējās maksas atspoguļos faktiskās izmaksas, kas radušās saistībā ar Insurance Link darbību. No Insurance Link atsevišķajiem lietotājiem iekasētās maksas noteiks, pamatojoties uz to, cik daudz lietotāji faktiski izmantos sistēmu noteiktā atsauces periodā. No visiem jaunajiem Insurance Link lietotājiem tiks iekasēta vienreizēja piesaistīšanas maksa, lai segtu izmaksas par viņu piekļuves izveidi.

(10)

30 darbdienu laikā pēc dienas, kad Insurance Ireland saņem oficiālu paziņojumu par Komisijas lēmumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu, Insurance Ireland apņemas izveidot Pārraudzības komiteju (7), kas ir apelācijas struktūra, kuras sastāvā ir: i) finanšu departamenta izvirzīta persona; ii) Sertificētu šķīrējtiesnešu institūta (Īrijas nodaļas) priekšsēdētāja izvirzīts kvalificēts jurists ar speciālām zināšanām strīdu izšķiršanā; iii) ĪMVU (Īrijas MVU asociācijas) izvirzīta persona, kas pārstāv komercklientu intereses; iv) Īrijas Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja izvirzīta persona; un v) Savainojumu gadījumu novērtēšanas padomes izvirzīta persona. Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt apelāciju Pārraudzības komitejā, ja Insurance Ireland pieteikumu ir noraidījusi vai ja noteiktajā termiņā tā nav rīkojusies (8). Pārraudzības komiteja izskatīs Insurance Link darbību un ziņos par to. Tā arī konsultēs par jebkādām izmaiņām Insurance Link darbībās un procesos un konsultēs par Insurance Link piekļuves maksu struktūru.

B)   Saistības attiecībā uz dalību Insurance Ireland

(11)

20 darbdienu laikā pēc dienas, kad Insurance Ireland saņem oficiālu paziņojumu par Komisijas lēmumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu, Insurance Ireland apņemas:

(a)

pieņemt un publiskot godīgus, objektīvus, pārredzamus un nediskriminējošus kritērijus dalības piešķiršanai Insurance Ireland pilntiesīgiem un asociētiem dalībniekiem. Pilntiesīga dalība Insurance Ireland būs pieejama apdrošinātājiem, kuri veic vai plāno veikt darījumdarbību Īrijā. Citi subjekti, kas piedāvā vai plāno piedāvāt savus pakalpojumus Īrijas apdrošināšanas nozarē, būs atbilstīgi kļūt par Insurance Ireland asociētajiem dalībniekiem (9). Insurance Ireland atcels pašlaik spēkā esošos kritērijus, saskaņā ar kuriem: i) dalības pieteikuma iesniedzējam jābūt bijušai darījumdarbībai vismaz vienu gadu; un ii) esošam pilntiesīgam Insurance Irelanddalībniekam ir jāsponsorē pieteikuma iesniedzējs, lai tam varētu piešķirt asociēto dalību; (10)

(b)

izveidot jaunu dalības pieteikumu procedūru ar noteiktu grafiku un dalības pieteikuma iesniedzēju tiesībām uz apelāciju. Pieteikumu iesniegšanas procesa ir tik pat ilgs kā piekļuves Insurance Link pieteikumu iesniegšanas process; (11)

(c)

norīkot darbinieku, kam saskaņā ar dalības pieteikumu procedūru būs atbildība par pieteikumu apstrādi un operacionālā neatkarība, lai piešķirtu dalību Insurance Ireland. Ja par dalības pieteikumiem atbildīgais darbinieks nolemj, ka pieteikuma iesniedzējs neatbilst dalības kritērijiem, Insurance Ireland valdei būs jāapstiprina par pieteikumiem atbildīgā darbinieka lēmums vai jāatceļ tas un tā vietā jāpiešķir dalība (12).

(12)

30 darba dienu laikā pēc dienas, kad Insurance Ireland saņem oficiālu paziņojumu par Komisijas lēmumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu, Insurance Ireland apņemas iecelt Dalības apelācijas padomi, kuras sastāvā būs neatkarīgi tiesneši, kuriem ir pierādītas zināšanas un pieredze apdrošināšanas nozarē un/vai strīdu izšķiršanā (13). Dalības apelācijas padome pārskatīs apelācijas, kas iesniegtas par dalības pieteikumiem atbildīgo darbinieku un/vai Insurance Ireland valdes lēmumiem, ka pieteikuma iesniedzēji neatbilst dalības kritērijiem (14).

(13)

Visas piedāvātās saistības būs spēkā desmit gadus no dienas, kad Insurance Ireland saņems paziņojumu par Komisijas lēmumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu.

(14)

Insurance Irealnd apņemas iecelt pilnvaroto personu uzraudzības jautājumos, kas uzraudzīs piedāvāto saistību īstenošanu un ziņos par to Komisijai. Pirmajos divos gados pilnvarotā persona uzraudzības jautājumos savus ziņojumus Komisijai iesniegs ik pēc sešiem mēnešiem, bet piedāvāto saistību atlikušajā laika posmā – reizi gadā.

(15)

Insurance Ireland apņemas neapiet un nemēģināt apiet piedāvātās saistības nedz ar savām darbībām, nedz ar bezdarbību.

4.   Aicinājums iesniegt piezīmes

(16)

Komisija atkarībā no tirgus viedokļu noskaidrošanas rezultātiem plāno pieņemt Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. panta 1. punktā paredzēto lēmumu, ar ko iepriekš apkopotās saistības atzīst par saistošām. Lēmums tiks publicēts Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

(17)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus apsvērumus par piedāvātajām saistībām. Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc šīs publikācijas datuma. Ieinteresētās trešās personas tiek lūgtas iesniegt arī savu piezīmju nekonfidenciālu versiju, kurā informācija, ko tās uzskata par komercnoslēpumiem un cita veida konfidenciālu informāciju, ir svītrota un attiecīgi aizstāta ar nekonfidenciālu kopsavilkumu vai ar vārdiem “komercnoslēpumi” vai “konfidenciāli”.

(18)

Atbildes un piezīmes vēlams pamatot un minēt tajos attiecīgos faktus. Ja jūsuprāt kāda piedāvāto saistību daļa efektīvi nekliedē Komisijas sākotnējā novērtējumā paustās bažas, Komisija aicina arī ierosināt iespējamu risinājumu.

(19)

Apsvērumus Komisijai ar atsauces numuru AT.40511 - Insurance Ireland: Insurance claims database and conditions of access var nosūtīt pa e-pastu (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), pa faksu +32 22950128 vai pa pastu uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.2009. gada 1. decembrī EK līguma 81. un 82. pants kļuva par attiecīgi LESD 101. un 102. pantu. Abi noteikumu kopumi būtībā ir identiski. Šajā paziņojumā atsauces uz EK līguma 81. un 82. pantu vajadzības gadījumā jāsaprot kā atsauces uz LESD 101. un 102. pantu.

(2)  Sk. piedāvātās saistības un to 1. pielikumu.

(3)  Sk. piedāvāto saistību 3. pielikumu.

(4)  Sk. piedāvātās saistības un to 4. un 5. pielikumu. Kas attiecas uz apelācijas tiesībām, sk. arī šā paziņojuma 10. punktu.

(5)  Sk. piedāvātās saistības un to 4. pielikumu. Turklāt valde pārskatīs i) jebkuru lēmumu atsaukt vai ierobežot, vai de facto liegt Insurance Link lietotājam piekļuves tiesības (pēc tam, kad tās jau ir piešķirtas) Insurance Link sistēmai vai kādam no tās mehānismiem; ii) gadījumus, kad kāds no Insurance Link pieteikumu procedūras aspektiem nav bijis ievērots, kā rezultātā pieteikumu izskatīšana ir tikusi aizkavēta; vai ii) gadījumus, kad no Insurance Link lietotāja par piekļuvi Insurance Link sistēmai iekasētās maksas nav aprēķinātas saskaņā ar maksu struktūru, kas ieviesta attiecībā uz Insurance Link.

(6)  Sk. piedāvātās saistības un to 7. pielikumu.

(7)  Sk. piedāvātās saistības un to 5. un 6. pielikumu.

(8)  Papildus tam Pārraudzības komiteja izskatīs apelācijas saistībā ar darbinieka, kas atbildīgs par pieteikumiem, vai valdes lēmumu vai rīcību: i) lēmumu nepiešķirt piekļuvi Insurance Link sistēmai, ii) atsaukt vai ierobežot, vai de facto liegt Insurance Link lietotājam piekļuves tiesības (pēc tam, kad tās jau ir piešķirtas) Insurance Link sistēmai vai kādam no tās mehānismiem; iii) gadījumus, kad kāds no Insurance Link pieteikumu procedūras aspektiem nav bijis ievērots, kā rezultātā Insurance Link pieteikuma iesniedzēja pieteikuma izskatīšana ir tikusi aizkavēta; un/vai iv) gadījumus, kad no Insurance Link lietotāja par piekļuvi Insurance Link sistēmai iekasētās maksas nav aprēķinātas saskaņā ar maksu struktūru, kas ieviesta attiecībā uz Insurance Link.

(9)  Piemēram, zaudējumu novērtētāji, starpnieki, kas rīkojas kā parakstīšanas aģenti, subjekti, kuri strādā apdrošināšanas sabiedrības, u.c.

(10)  Sk. piedāvātās saistības un to 9. un 10. pielikumu.

(11)  Sk. pievādātās saistības un to 12., 13. un 14. pielikumu.

(12)  Sk. piedāvātās saistības un to 13. pielikumu.

(13)  Sk. piedāvātās saistības un to 13. un 14. pielikumu.

(14)  Sk. piedāvātās saistības un to 14. pielikumu. Dalības apelācijas padome izskatīs arī to dalībnieku iesniegtās apelācijas, kam bez skaidra pamatojuma pilnībā vai daļēji ir liegta piekļuve Insurance Ireland mehānismiem vai pakalpojumiem, kuriem tiem ir tiesības piekļūt saskaņā ar to dalības kategoriju.


Top