EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/377/06

Aicinājums iesniegt priekšlikumus 2012. gadā – programma “Eiropa pilsoņiem” (2007.–2013.) – Programmas darbību “Aktīvi pilsoņi Eiropai” , “Aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā” un “Aktīva piemiņas saglabāšana Eiropas līmenī” īstenošana

OJ C 377, 7.12.2012, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 377/9


Aicinājums iesniegt priekšlikumus 2012. gadā – programma “Eiropa pilsoņiem” (2007.–2013.)

Programmas darbību “Aktīvi pilsoņi Eiropai”, “Aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā” un “Aktīva piemiņas saglabāšana Eiropas līmenī” īstenošana

2012/C 377/06

IEVADS

Šis aicinājums iesniegt priekšlikumus ir pamatots ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Lēmumu Nr. 1904/2006/EK, ar ko periodam no 2007. līdz 2013. gadam izveido programmu “Eiropa pilsoņiem”, lai sekmētu aktīvu Eiropas pilsonību (1). Sīki izstrādāti nosacījumi šim aicinājumam iesniegt priekšlikumus meklējami programmas “Eiropa pilsoņiem” ceļvedī, kas publicēts tīmekļa vietnē “Europa” (skatīt VII punktu). Programmas ceļvedis ir šī aicinājuma iesniegt priekšlikumus neatņemama sastāvdaļa.

I.   Mērķi

Programmai “Eiropa pilsoņiem” ir šādi konkrēti mērķi:

tuvināt vietējo kopienu iedzīvotājus visā Eiropā, lai dalītos pieredzē, apmainītos ar atzinumiem un vērtībām nolūkā gūt vēstures mācību un celt nākotni,

atbalstīt darbību, diskusijas un pārdomas saistībā ar Eiropas pilsoniskumu un demokrātiju, kopīgām vērtībām, vēsturi un kultūru, pilsoniskās sabiedrības organizācijām sadarbojoties Eiropas līmenī,

tuvināt Eiropu iedzīvotājiem, sekmējot un cildinot Eiropas vērtības un sasniegumus, vienlaikus saglabājot pagātnes piemiņu,

veicināt visu dalībvalstu iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību, sekmējot starpkultūru dialogu un uzsverot gan Eiropas daudzveidību, gan Eiropas vienotību, īpašu uzmanību pievēršot pasākumiem, kuru mērķis ir veidot ciešākas saites starp pilsoņiem no tām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas to veidoja 2004. gada 30. aprīlī, un tām dalībvalstīm, kuras pievienojās pēc šī datuma.

II.   Atbilstīgie pretendenti

Programma ir atvērta visām ieinteresētajām personām, kas atrodas kādā no valstīm, kuras piedalās programmā, un atkarībā no pasākuma ir:

valsts iestāde vai

bezpeļņas organizācija ar juridisku statusu (juridiska persona).

Taču katra programmā iekļautā darbība ir paredzēta konkrētam organizāciju klāstam. Tāpēc programmas ceļvedī ir noteikts, kāda organizācija ir tiesīga pieteikties katram pasākumam/apakšpasākumam.

Šajā programmā ir tiesīgas piedalīties šādas valstis:

ES dalībvalstis (2),

Horvātija,

bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika,

Albānija,

Bosnija un Hercegovina,

Melnkalne,

Serbija.

III.   Atbilstīgās darbības

Programma “Eiropa pilsoņiem” atbalsta projektus, kas veicina aktīvu Eiropas pilsonību.

Šis aicinājums ietver šādas programmas “Eiropa pilsoņiem” darbības.

1. darbība:   aktīvi iedzīvotāji Eiropai

1. pasākums:   pilsētu sadraudzība

Šī pasākuma mērķis ir darbības, kuras ietver vai veicina tiešas apmaiņas apmeklējumus Eiropas iedzīvotāju vidū, piedaloties pilsētu sadraudzības pasākumos.

1.1. pasākums:   sadraudzības pilsētu iedzīvotāju tikšanās (projekta subsīdija)

Šī pasākuma mērķis ir darbības, kuras ietver vai veicina tiešas apmaiņas apmeklējumus Eiropas iedzīvotāju vidū, piedaloties pilsētu sadraudzības pasākumos. Projektā jāiesaista pašvaldības no vismaz divām valstīm, kas piedalās, no kurām vismaz viena ir ES dalībvalsts. Projektā jāpiedalās vismaz 25 starptautiskiem dalībniekiem no uzaicinātajām pašvaldībām. Tikšanās maksimālais ilgums ir 21 diena. Maksimālā piešķiramā subsīdija ir EUR 25 000 par projektu. Minimālā piešķiramā subsīdija ir EUR 5 000.

Subsīdijas sadraudzības pilsētu iedzīvotāju tikšanās pasākumiem ir paredzētas, lai līdzfinansētu viesus uzņemošās pilsētas organizatoriskos izdevumus un uzaicināto dalībnieku ceļa izmaksas. Subsīdijas aprēķināšana notiek saskaņā ar vienotām likmēm / vienreizēju maksājumu.

1.2. pasākums:   sadraudzības pilsētu tīkli (projekta subsīdija)

Šis pasākums atbalsta tīklu attīstību, kuri izveidoti, pamatojoties uz sadraudzības pilsētu saitēm, kas ir svarīgi, lai nodrošinātu strukturētu, intensīvu un daudzpusīgu sadarbību starp pašvaldībām, tādējādi veicinot programmas ietekmes palielināšanu. Projektā ir jāparedz vismaz trīs pasākumi. Tajā jāiesaista pašvaldības no vismaz četrām valstīm, kas piedalās, no kurām vismaz viena ir ES dalībvalsts. Projektā jāpiedalās vismaz 30 starptautiskiem dalībniekiem no uzaicinātajām pašvaldībām. Maksimālais projekta darbības ilgums ir 24 mēneši; katra pasākuma maksimālais norises ilgums ir 21 diena.

Maksimālā summa, uz kādu šī pasākuma ietvaros var pretendēt viens projekts, ir EUR 150 000. Minimālā summa ir EUR 10 000. Subsīdijas aprēķināšana notiek saskaņā ar vienotām likmēm / vienreizēju maksājumu.

2. pasākums:   “Iedzīvotāju projekti” un “Atbalsta pasākumi”

2.1. pasākums:   iedzīvotāju projekti (projekta subsīdija)

Šis pasākums paredzēts nopietnam izaicinājumam mūsdienu Eiropas Savienībā: kā pārvarēt plaisu starp iedzīvotājiem un Eiropas Savienību. Tā mērķis ir izpētīt oriģinālus un novatoriskus veidus, kas varētu pamudināt iedzīvotājus līdzdarboties un veicināt dialogu starp Eiropas iedzīvotājiem un Eiropas Savienības iestādēm.

Projektā jāiesaista vismaz piecas valstis, kas piedalās, no kurām vismaz viena ir ES dalībvalsts. Projektā ir jāiesaista vismaz 200 dalībnieki. Maksimālais projekta darbības ilgums ir 12 mēneši.

Subsīdijas summa tiks aprēķināta, pamatojoties uz sabalansētu, sīki izstrādātu budžeta prognozi, kas izteikta euro. Piešķirtā subsīdija nedrīkst pārsniegt 60 % no projekta attaisnoto izmaksu kopsummas. Minimālā subsīdija ir EUR 100 000. Maksimālā vienam projektam šī pasākuma ietvaros piešķiramā subsīdija ir EUR 250 000.

2.2. pasākums:   atbalsta pasākumi (projekta subsīdija)

Šī pasākuma mērķis ir atbalstīt darbības, kas var sekmēt ilgstošu partnerattiecību un tīklu izveidi, iesaistot ievērojamu skaitu dažādu ieinteresēto personu, kuras veicina aktīvu Eiropas pilsonību, tādējādi palīdzot ātrāk sasniegt programmas mērķus un palielināt programmas kopējo ietekmi un iedarbīgumu.

Projektā jāiesaista vismaz divas valstis, kas piedalās, no kurām vismaz viena ir ES dalībvalsts. Maksimālais ilgums ir 12 mēneši. Katrā projektā ir jāparedz vismaz divi pasākumi.

Subsīdijas summa tiks aprēķināta, pamatojoties uz sabalansētu, sīki izstrādātu budžeta prognozi, kas izteikta euro. Subsīdija nedrīkst pārsniegt 80 % no attiecīgās darbības attaisnotajām izmaksām. Minimālā piešķiramā subsīdija ir EUR 30 000. Maksimālā vienam projektam šī pasākuma ietvaros piešķiramā subsīdija ir EUR 100 000.

2. darbība:   aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā

3. pasākums:   atbalsts projektiem, ko uzsākušas pilsoniskās sabiedrības organizācijas (projekta subsīdija)

Šī pasākuma mērķis ir atbalstīt konkrētus projektus, ko veicina pilsoniskās sabiedrības organizācijas no dažādām valstīm, kuras piedalās. Šiem projektiem jāpilnveido izpratne par tēmām, kas skar Eiropas intereses, jāveicina savstarpēja izpratne par dažādām kultūrām un jānosaka kopīgas vērtības, sadarbojoties Eiropas līmenī.

Projektā jāiesaista vismaz divas valstis, kas piedalās, no kurām vismaz viena ir ES dalībvalsts. Maksimālais projektu ilgums ir 18 mēneši.

Subsīdiju var aprēķināt pēc divām dažādām metodēm atbilstīgi dažādām pieejām, un tām piemēro īpašus noteikumus:

a)

vienotas likmes / vienreizējs maksājums;

b)

budžets balstīts uz reālajām izmaksām. Šajā gadījumā pieprasītā subsīdija nedrīkst pārsniegt 70 % no attiecīgās darbības attaisnotajām izmaksām.

Maksimālā subsīdija ir EUR 150 000. Minimālā piešķiramā subsīdija ir EUR 10 000.

Vispārējas Eiropas intereses pārstāvošas organizācijas, kuras ir izvēlētas darbības subsīdijas saņemšanai 2013. gadā 2. darbības 1. un 2. pasākumā, 2013. gadā nav atbilstīgas finansējuma piešķiršanai šim pasākumam.

4. darbība:   aktīva piemiņas saglabāšana Eiropas līmenī (projekta subsīdija)

Šīs darbības ietvaros atbalstīto projektu mērķis ir saglabāt dzīvu piemiņu par nacisma un staļinisma upuriem un uzlabot pašreizējo un nākotnes paaudžu zināšanas un izpratni par to, kas un kāpēc notika koncentrācijas nometnēs un citās iedzīvotāju masveida iznīcināšanas vietās.

Projekta maksimālais ilgums ir 18 mēneši.

Subsīdiju var aprēķināt pēc divām dažādām metodēm:

a)

vienotas likmes / vienreizējs maksājums;

b)

budžets balstīts uz reālajām izmaksām. Šajā gadījumā pieprasītā subsīdija nedrīkst pārsniegt 70 % no attiecīgās darbības attaisnotajām izmaksām.

Maksimālā subsīdija ir EUR 100 000. Minimālā piešķiramā subsīdija ir EUR 10 000.

IV.   Piešķiršanas kritēriji

Projekta subsīdijām:

Kvalitātes kritēriji (80 % no pieejamajiem punktiem):

projekta atbilstība programmas mērķiem un prioritātēm (25 %),

projekta un piedāvāto metožu kvalitāte (25 %),

ietekme (15 %),

atpazīstamība un tālākā darbība (15 %).

Kvantitātes kritēriji (20 % no pieejamajiem punktiem):

ģeogrāfiskā ietekme (10 %),

mērķa grupa (10 %).

Saskaņā ar subsidiaritātes principu attiecībā uz valstīm, kuras ir acīmredzami nepietiekami pārstāvētas, un ievērojot taisnīgu attieksmi kvalitātes izpratnē, Komisija un izpildaģentūra patur tiesības nodrošināt līdzsvarotu katrai darbībai izvēlēto projektu ģeogrāfisko sadalījumu.

V.   Budžets

Paredzētais budžets 2013. gadam šādām darbībām

1. darbība 1.1. pasākums

Sadraudzības pilsētu iedzīvotāju tikšanās

EUR 5 896 000

1. darbība 1.2. pasākums

Sadraudzības pilsētu tematisko tīklu veidošana

EUR 4 270 000

1. darbība 2.1. pasākums

Iedzīvotāju projekti

EUR 1 163 000

1. darbība 2.2. pasākums

Atbalsta pasākumi

EUR 725 000

2. darbība 3. pasākums

Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju uzsāktiem projektiem

EUR 2 504 000

4. darbība

Aktīva piemiņas saglabāšana Eiropas līmenī

EUR 2 414 000

Šī aicinājuma iesniegt priekšlikumus īstenošana ir atkarīga no Eiropas Savienības budžeta 2013. gadam apstiprināšanas budžeta iestādē.

VI.   Termiņi darbību pieteikumu iesniegšanai

Darbības

Iesniegšanas termiņš

1. darbība 1.1. pasākums

Sadraudzības pilsētu iedzīvotāju tikšanās

1. februāris

1. jūnijs

1. septembris

1. darbība 1.2. pasākums

Sadraudzības pilsētu tematisko tīklu veidošana

1. februāris

1. septembris

1. darbība 2.1. pasākums

Iedzīvotāju projekti

1. jūnijs

1. darbība 2.2. pasākums

Atbalsta pasākumi

1. jūnijs

2. darbība 3. pasākums

Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju uzsāktiem projektiem

1. februāris

4. darbība

Aktīva piemiņas saglabāšana Eiropas līmenī

1. jūnijs

Pieteikumi jāiesniedz līdz pieteikumu iesniegšanas beigu datuma plkst. 12.00 (pusdienlaikam pēc Briseles laika). Ja iesniegšanas termiņš iekrīt brīvdienā, par pēdējo iesniegšanas dienu uzskata pirmo darba dienu pēc brīvdienām.

Pieteikumi jānosūta uz šādu adresi:

EACEA

Unit P7 Citizenship

Applications — ‘Measure XXX’

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 (BOUR 01/04A)

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Tiks izskatīti tikai priekšlikumi, kas iesniegti, izmantojot oficiālo subsīdiju pieteikumu elektroniskā formā (e-veidlapa), kuru atbilstīgi aizpildījusi un parakstījusi persona, kas ir pilnvarota uzņemties juridiskas saistības pieteicēja vārdā.

Pieteikumus, kas tiks iesniegti uz papīra pa pastu, pa faksu vai tiešā veidā pa e-pastu, nepieņems turpmākai izvērtēšanai.

VII.   Papildu informācija

Sīkāki nosacījumi priekšlikumu projektu iesniegšanai un pieteikuma veidlapas atrodamas programmas “Eiropa pilsoņiem” ceļvedī ar pēdējiem grozījumiem šādās tīmekļa vietnēs:

http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm


(1)  OV L 378, 27.12.2006., 32. lpp.

(2)  27 ES dalībvalstis: Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste.


Top