EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0309(03)

Paziņojums par to antidempinga pasākumu termiņbeigu pārskatīšanas sākšanu, kas piemērojami konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes volframa elektrodu importam

OJ C 71, 9.3.2012, p. 23–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/23


Paziņojums par to antidempinga pasākumu termiņbeigu pārskatīšanas sākšanu, kas piemērojami konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes volframa elektrodu importam

2012/C 71/08

Pēc paziņojuma (1) publicēšanas par to spēkā esošo antidempinga pasākumu gaidāmajām termiņa beigām, kas piemērojami konkrētu Ķīnas Tautas Republikas (“attiecīgā valsts”) izcelsmes volframa elektrodu importam, Eiropas Komisija (“Komisija”) atbilstīgi 11. panta 2. punktam Padomes 2009. gada 30. novembra Regulā (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (2) (“pamatregula”), saņēma pieprasījumu veikt pārskatīšanu.

1.   Pārskatīšanas pieprasījums

Eurométaux (“pieprasījuma iesniedzējs”) to ražotāju vārdā, kuri ražo nozīmīgu daļu, šajā gadījumā vairāk nekā 50 %, no kopējās konkrētu volframa elektrodu produkcijas Savienībā, 2011. gada 12. decembrī iesniedza pieprasījumu.

2.   Ražojums, uz kuru attiecas pārskatīšana

Ražojums, uz kuru attiecas pārskatīšana, ir Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes volframa metināšanas elektrodi (ieskaitot volframa stieņus un stieņus elektrodu metināšanai), kuru sastāvā ir 94 svara % volframa vai vairāk, izņemot tos, kas iegūti ar vienkāršu saķepināšanu, kuri ir vai nav sagriezti vajadzīgajā garumā (“ražojums, uz kuru attiecas pārskatīšana”) un kurus pašlaik klasificē ar KN kodiem ex 8101 99 10 un ex 8515 90 00 (TARIC kodi 8101991010 un 8515900010).

3.   Spēkā esošie pasākumi

Pašlaik ir spēkā galīgais antidempinga maksājums, kas noteikts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 260/2007 (3).

4.   Termiņbeigu pārskatīšanas pamatojums

Pieprasījuma iesniedzējs sniedzis pietiekamus pierādījumus par to, ka pēc pasākumu termiņa beigām dempings un kaitējums varētu turpināties.

4.1.   Apgalvojums par dempinga turpināšanās iespējamību

Ievērojot pamatregulas 2. panta 7. punktu, tiem Ķīnas Tautas Republikas ražotājiem eksportētājiem, kam izmeklēšanā, kuras rezultātā noteica spēkā esošos pasākumus, nebija piešķirts tirgus ekonomikas režīms, pieprasījuma iesniedzējs normālo vērtību noteica, pamatojoties uz pārdošanas cenām attiecīgajā tirgus ekonomikas valstī, kas minēta šā paziņojuma 5.1.3. punktā. Tiem uzņēmumiem, kuriem izmeklēšanas laikā bija piešķirts tirgus ekonomikas režīms, normālo vērtību noteica, izmantojot salikto normālo vērtību Ķīnas Tautas Republikā. Apgalvojums par dempinga turpināšanos ir balstīts uz iepriekšējos teikumos noteiktās normālās vērtības salīdzinājumu ar eksporta cenām, kad ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, pārdod eksportam uz Savienību.

Tādējādi aprēķinātās dempinga starpības ir ievērojamas.

4.2.   Apgalvojums par kaitējuma turpināšanās iespējamību

Tiek apgalvots, ka ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, turpināja importēt no Ķīnas Tautas Republikas ievērojamos daudzumos un tas aizvien radīja kaitējumu Savienības ražošanas nozarei.

Sūdzības iesniedzēja sniegtie pirmšķietamie pierādījumi liecina, ka ražojuma, uz kuru attiecas pārskatīšana, importa apjoms un cenas cita starpā turpināja negatīvi ietekmēt Savienības ražošanas nozares pārdotos daudzumus, cenu līmeni un tirgus daļu, tādējādi būtiski un nelabvēlīgi ietekmējot Savienības ražošanas nozares vispārējo darbību un finansiālo stāvokli.

Turklāt pieprasījuma iesniedzējs apgalvo, ka, ja pasākumi zaudēs spēku, importa par dempinga cenām palielinājums no attiecīgās valsts, iespējams, nodarīs papildu kaitējumu Savienības ražošanas nozarei. Šajā ziņā pieprasījuma iesniedzējs ir sniedzis pierādījumus par to, ka, ja pasākumi zaudēs spēku, ražojuma, uz ko attiecas pārskatīšana, pašreizējais importa līmenis, iespējams, palielināsies, jo attiecīgajā valstī ir neizmantota jauda.

5.   Procedūra

Apspriedusies ar padomdevēju komiteju un konstatējusi, ka ir pietiekami daudz pierādījumu, lai pamatotu termiņbeigu pārskatīšanas sākšanu, Komisija atbilstoši pamatregulas 11. panta 2. punktam ar šo sāk pārskatīšanu.

Izmeklēšanā noteiks, vai pasākumu beigšana varētu izraisīt dempinga un kaitējuma turpināšanos vai atkārtošanos.

5.1.   Procedūra dempinga turpināšanās vai atkārtošanās iespējamības noteikšanai

5.1.1.   Izmeklēšana attiecībā uz ražotājiem eksportētājiem

Pārskatīšanas izmeklēšanā ir aicināti piedalīties ražojuma, uz kuru attiecas pārskatīšana, ražotāji eksportētāji (4) no attiecīgās valsts.

Ņemot vērā, ka šajā procedūrā varētu būt iesaistīts liels skaits Ķīnas Tautas Republikas ražotāju eksportētāju, un lai izmeklēšanu pabeigtu tiesību aktos noteiktajā termiņā, Komisija var ierobežot izmeklējamo ražotāju eksportētāju skaitu, no pietiekama skaita ražotāju veidojot izlasi (šo procesu sauc arī par “atlasi”). Atlasi veic saskaņā ar pamatregulas 17. pantu.

Lai Komisija varētu lemt, vai ir vajadzīga atlase, un vajadzības gadījumā veidot izlasi, visi ražotāji eksportētāji vai pārstāvji, kas darbojas to vārdā, ar šo tiek aicināti pieteikties Komisijā. Ja vien nav norādīts citādi, minētajām personām tas jāizdara 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, sniedzot Komisijai šā paziņojuma A pielikumā noteikto informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu ražotāju eksportētāju izlases izveidei, tā sazināsies arī ar Ķīnas Tautas Republikas iestādēm un var sazināties ar visām zināmajām ražotāju eksportētāju apvienībām.

Visām ieinteresētajām personām, kuras vēlas sniegt izlases izveidei svarīgu informāciju, izņemot iepriekš pieprasīto informāciju, tas jāizdara 21 dienas laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi.

Ja ir vajadzīga izlase, tad ražotājus eksportētājus var atlasīt, ņemot vērā uz Savienību eksportētā ražojuma, uz kuru attiecas pārskatīšana, lielāko reprezentatīvo apjomu, ko paredzētajā termiņā iespējams izmeklēt. Visiem zināmajiem ražotājiem eksportētājiem, attiecīgās valsts iestādēm un ražotāju eksportētāju apvienībām vajadzības gadījumā ar attiecīgās valsts iestāžu starpniecību Komisija paziņos, kuri uzņēmumi ir atlasīti.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai attiecībā uz ražotājiem eksportētājiem, tā nosūtīs anketas izlasē iekļautajiem ražotājiem eksportētājiem, visām zināmajām ražotāju eksportētāju apvienībām un attiecīgās valsts iestādēm.

Visiem izlasē iekļautajiem ražotājiem eksportētājiem 37 dienu laikā no dienas, kad paziņots par izlases veidošanu, ja vien nav norādīts citādi, būs jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem.

Atbildēs uz anketas jautājumiem cita starpā būs jāsniedz informācija par ražotāju eksportētāju uzņēmuma(-u) struktūru, darbībām saistībā ar ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, tā ražošanas izmaksām, pārdošanu attiecīgās valsts iekšzemes tirgū un Savienībā.

Uzņēmumus, kuri piekrituši iespējamai iekļaušanai izlasē, taču tajā nav iekļauti, uzskata par uzņēmumiem, kas sadarbojās (turpmāk “neatlasītie ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās”).

5.1.2.   Izmeklēšana attiecībā uz nesaistītiem importētājiem  (5)  (6)

Šajā izmeklēšanā ir aicināti piedalīties nesaistīti importētāji, kas ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, no Ķīnas Tautas Republikas importē Savienībā.

Ņemot vērā, ka šajā procedūrā varētu būt iesaistīts liels skaits nesaistītu importētāju, un lai izmeklēšanu pabeigtu tiesību aktos noteiktajā termiņā, Komisija var ierobežot izmeklējamo nesaistīto importētāju skaitu, no pietiekama skaita nesaistīto importētāju veidojot izlasi (šo procesu sauc arī par “atlasi”). Atlasi veic saskaņā ar pamatregulas 17. pantu.

Lai Komisija varētu lemt, vai ir vajadzīga atlase, un vajadzības gadījumā veidot izlasi, visi nesaistītie importētāji vai pārstāvji, kas darbojas to vārdā, ar šo tiek aicināti pieteikties Komisijā. Ja vien nav norādīts citādi, šīm personām tas jāizdara 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, sniedzot Komisijai šā paziņojuma B pielikumā noteikto informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu nesaistītu importētāju atlasei, tā var arī sazināties ar visām zināmajām importētāju apvienībām.

Visām ieinteresētajām personām, kuras vēlas sniegt izlases izveidei svarīgu informāciju, izņemot iepriekš pieprasīto informāciju, tas jāizdara 21 dienas laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi.

Ja ir vajadzīga izlase, tad importētājus var atlasīt, ņemot vērā Savienībā pārdotā ražojuma, uz kuru attiecas pārskatīšana, lielāko reprezentatīvo apjomu, ko paredzētajā termiņā iespējams pienācīgi izmeklēt. Visiem zināmajiem nesaistītajiem importētājiem un importētāju apvienībām Komisija paziņos, kuri uzņēmumi ir iekļauti izlasē.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā nosūtīs anketas atlasītajiem nesaistītajiem importētājiem un visām zināmajām importētāju apvienībām. Šīm personām jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem 37 dienu laikā no dienas, kad paziņots par izlases veidošanu, ja vien nav norādīts citādi.

Atbildēs uz anketas jautājumiem cita starpā būs jāsniedz informācija par uzņēmuma(-u) struktūru, darbībām saistībā ar ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, un tā pārdošanu.

5.1.3.   Tirgus ekonomikas trešās valsts izraudzīšana

Lai noteiktu normālo vērtību attiecībā uz Ķīnas Tautas Republiku, kā atbilstošu tirgus ekonomikas valsti iepriekšējā izmeklēšanā izmantoja Amerikas Savienotās Valstis. Komisija šim nolūkam atkal ir iecerējusi izmantot Amerikas Savienotās Valstis. Ar šo ieinteresētās personas tiek aicinātas iesniegt piezīmes par šīs izvēles piemērotību. Piezīmes Komisijai jāsaņem 10 dienu laikā no dienas, kad šis paziņojums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5.2.   Kaitējuma turpināšanās vai atkārtošanās iespējamības noteikšanas procedūra un izmeklēšanas procedūra attiecībā uz Savienības ražotājiem

Ražojuma, uz kuru attiecas pārskatīšana, Savienības ražotāji tiek aicināti piedalīties Komisijas veiktajā izmeklēšanā.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai attiecībā uz Savienības ražotājiem, tā nosūtīs anketas zināmajiem Savienības ražotājiem vai reprezentatīvajiem Savienības ražotājiem un visām zināmajām Savienības ražotāju apvienībām. Visi Savienības ražotāji un to apvienības ir aicinātas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav noteikts citādi, vēlams, pa e-pastu sazināties ar Komisiju, lai pieteiktos un pieprasītu anketu.

Savienības ražotājiem un to apvienībām aizpildītās anketas jāiesniedz 37 dienu laikā no dienas, kad šis paziņojums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi. Atbildēs uz anketas jautājumiem cita starpā būs jāsniedz informācija par uzņēmuma(-u) struktūru, finansiālo stāvokli, darbībām saistībā ar ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, tā ražošanas izmaksām un pārdošanu.

5.3.   Savienības interešu novērtēšanas procedūra

Ja apstiprināsies dempinga un kaitējuma turpināšanās un atkārtošanās iespējamība, saskaņā ar pamatregulas 21. pantu tiks pieņemts lēmums par to, vai antidempinga pasākumu saglabāšana nebūtu pretrunā Savienības interesēm. Savienības ražotāji, importētāji un apvienības, kas tos pārstāv, lietotāji un apvienības, kas tos pārstāv, un organizācijas, kas pārstāv patērētājus, tiek aicinātas pieteikties 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi. Lai piedalītos izmeklēšanā, organizācijām, kas pārstāv patērētājus, šajā pašā termiņā jāpierāda, ka starp to darbībām un ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, pastāv objektīva saikne.

Personas, kas piesakās iepriekš minētajā termiņā, 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi, var sniegt Komisijai informāciju par Savienības interesēm. Šo informāciju var sniegt brīvā formā vai aizpildot Komisijas sagatavoto anketu. Visa informācija, kas iesniegta saskaņā ar pamatregulas 21. pantu, tiks ņemta vērā tikai tad, ja iesniegšanas brīdī būs pamatota ar faktiem.

5.4.   Cita rakstiski sniedzama informācija

Visas ieinteresētās personas ar šo ir aicinātas, ievērojot šā paziņojuma noteikumus, darīt zināmu savu viedokli, iesniegt informāciju un sniegt pierādījumus, kas to pamato. Ja vien nav norādīts citādi, minētajai informācijai un pierādījumiem, kas to pamato, jānonāk Komisijā 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5.5.   Uzklausīšanas iespēja, ko nodrošina Komisijas izmeklēšanas dienesti

Visas ieinteresētās personas var pieprasīt, lai tās uzklausītu Komisijas izmeklēšanas dienesti. Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz rakstiski un tajā jānorāda pieprasījuma iemesli. Pieprasījums uzklausīt par jautājumiem, kas skar izmeklēšanas sākumposmu, jāiesniedz 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Vēlāk uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz konkrētā termiņā, ko Komisija norādījusi, sazinoties ar attiecīgajām personām.

5.6.   Norādes rakstisku dokumentu iesniegšanai, atbilžu uz anketas jautājumiem un sarakstes nosūtīšanai

Visi rakstiski iesniegtie dokumenti, tostarp šajā paziņojumā prasītā informācija, kā arī ieinteresēto personu atbildes uz anketas jautājumiem un sarakste, kurai lūgts saglabāt konfidencialitāti, ir ar norādi “Limited” (7).

Ieinteresētajām personām, kuras sniedz informāciju ar norādi “Limited”, saskaņā ar pamatregulas 19. panta 2. punktu jāsagatavo tās nekonfidenciāls kopsavilkums ar norādi “For inspection by interested parties”. Šiem kopsavilkumiem jābūt tik detalizētiem, lai no tiem varētu pienācīgi saprast konfidenciāli iesniegtās informācijas būtību. Ja ieinteresētā persona, kas iesniedz konfidenciālu informāciju, nesagatavo tās nekonfidenciālu kopsavilkumu un neiesniedz to noteiktajā formā un kvalitātē, šādu konfidenciālu informāciju var neņemt vērā.

Ieinteresētās personas tiek lūgtas visu informāciju un pieprasījumus iesniegt elektroniski (nekonfidenciālo informāciju pa e-pastu, konfidenciālo CD-R/DVD), un tām jānorāda savs nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs. Tomēr pilnvaras, parakstītus apliecinājumus un to atjauninājumus, ko pievieno atbildēm uz anketas jautājumiem, iesniedz uz papīra, t. i., nosūta pa pastu vai iesniedz personīgi turpmāk norādītajā adresē. Ja kāda ieinteresētā persona dokumentus un pieprasījumus nevar iesniegt elektroniski, tai saskaņā ar pamatregulas 18. panta 2. punktu nekavējoties jāsazinās ar Komisiju. Sīkāku informāciju par saraksti ar Komisiju ieinteresētās personas var iegūt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Komisijas adrese sarakstei

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Birojs: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fakss +32 22985353

E-pasts: TRADE-R547-Tungsten-el-A@ec.europa.eu

(paredzēts ĶTR ražotājiem eksportētājiem, saistītajiem importētājiem, apvienībām un pārstāvjiem, kā arī ražotājiem tirgus ekonomikas trešajā valstī)

TRADE-R547-Tungsten-el-B@ec.europa.eu

(paredzēts Savienības ražotājiem, nesaistītajiem importētājiem, lietotājiem, patērētājiem un apvienībām)

6.   Nesadarbošanās

Gadījumos, kad ieinteresētā persona liedz piekļuvi nepieciešamajai informācijai vai nesniedz to noteiktajā termiņā, vai ievērojami kavē izmeklēšanu, saskaņā ar pamatregulas 18. pantu pagaidu vai galīgus apstiprinošus vai noraidošus konstatējumus var sagatavot, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

Ja tiek konstatēts, ka ieinteresētā persona ir sniegusi nepatiesu vai maldinošu informāciju, šo informāciju var neņemt vērā un izmantot pieejamos faktus.

Ja ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tāpēc konstatējumi saskaņā ar pamatregulas 18. pantu ir pamatoti ar pieejamajiem faktiem, rezultāts šai personai var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

7.   Uzklausīšanas amatpersona

Ieinteresētās personas var lūgt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta uzklausīšanas amatpersonas iesaistīšanos. Uzklausīšanas amatpersona darbojas kā vidutājs starp ieinteresētajām personām un Komisijas izmeklēšanas dienestiem. Uzklausīšanas amatpersona izskata pieprasījumus par piekļuvi lietai, strīdus par dokumentu konfidencialitāti, pieprasījumus pagarināt termiņu un trešo personu uzklausīšanas pieprasījumus. Uzklausīšanas amatpersona var rīkot uzklausīšanu atsevišķai ieinteresētajai personai un darboties kā vidutājs, lai pilnībā tiktu īstenotas ieinteresētās personas tiesības uz aizstāvību.

Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz uzklausīšanas amatpersonai rakstiski un tajā jānorāda pieprasījuma iemesli. Pieprasījums uzklausīt par jautājumiem, kas skar izmeklēšanas sākumposmu, jāiesniedz 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Vēlāk uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz konkrētā termiņā, ko Komisija norādījusi, sazinoties ar ieinteresētajām personām.

Lai tiktu pārstāvēti dažādi viedokļi un piedāvāti atspēkojoši argumenti par jautājumiem, kas cita starpā attiecas uz dempinga un kaitējuma turpināšanās un atkārtošanās iespējamību un Savienības interesēm, uzklausīšanas amatpersona arī nodrošinās iespēju piedalīties uzklausīšanā, kurā iesaistītas attiecīgās personas.

Papildu informācija un kontaktinformācija pieejama uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Izmeklēšanas grafiks

Izmeklēšana saskaņā ar pamatregulas 11. panta 5. punktu tiks pabeigta 15 mēnešu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

9.   Iespēja pieprasīt pārskatīšanu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu

Šī termiņbeigu pārskatīšana ir sākta saskaņā ar pamatregulas 11. panta 2. punktu, tāpēc tās konstatējumu rezultātā pašreizējie pasākumi netiks grozīti, bet atbilstīgi pamatregulas 11. panta 6. punktam tie tiks atcelti vai turpināti.

Ja kāda ieinteresētā persona uzskata, ka ir pamats pārskatīt pasākumu apmēru tā, lai nodrošinātu iespēju to grozīt (t. i., palielināt vai samazināt), attiecīgā persona var pieprasīt pārskatīšanu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu.

Personas, kuras vēlas pieprasīt pārskatīšanu, kas tiktu veikta neatkarīgi no šajā paziņojumā minētās termiņbeigu pārskatīšanas, var sazināties ar Komisiju, izmantojot iepriekš norādīto adresi.

10.   Personas datu apstrāde

Šajā izmeklēšanā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (8).


(1)  OV C 169, 9.6.2011., 14. lpp.

(2)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(3)  OV L 72, 13.3.2007., 1. lpp.

(4)  Ražotājs eksportētājs ir attiecīgās valsts uzņēmums, kas ražo ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, un tieši vai ar trešās personas starpniecību to eksportē uz Savienības tirgu, ieskaitot visus saistītos uzņēmumus, kuri piedalās ražojuma, uz kuru attiecas pārskatīšana, ražošanā, pārdošanā iekšzemes tirgū vai eksportēšanā.

(5)  Izlasē var iekļaut tikai nesaistītus ražotājus eksportētājus. Importētājiem, kas ir saistīti ar ražotājiem eksportētājiem, anketas I pielikumā jāaizpilda informācija par šiem ražotājiem eksportētājiem. Saskaņā ar 143. pantu Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 par Kopienas Muitas kodeksa īstenošanu personas uzskata par saistītām tikai tad, ja: a) viena persona ir otras personas uzņēmuma amatpersona vai direktors; b) tās ir juridiski atzīti uzņēmējdarbības partneri; c) tās ir darba devējs un darba ņēmējs; d) vienai no personām tieši vai netieši pieder, tā kontrolē vai tur 5 % vai vairāk no abu personu balsstiesīgajām emitēto akciju daļām; e) viena no personām tieši vai netieši kontrolē otru; f) abas personas tieši vai netieši kontrolē kāda trešā persona; g) abas personas kopā tieši vai netieši kontrolē kādu trešo personu; vai h) tās ir vienas ģimenes locekļi. Par vienas ģimenes locekļiem uzskata tikai tādas personas, kuru starpā pastāv šādas attiecības: i) vīrs un sieva, ii) tēvs vai māte un bērns, iii) brālis un māsa vai pusbrālis un pusmāsa, iv) vectēvs vai vecāmāte un bērna bērns, v) tēva vai mātes brālis vai māsa un brāļa vai māsas bērns, vi) vīra vai sievas tēvs vai māte un znots vai vedekla, vii) svainis un svaine. (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.). Šajā kontekstā termins “persona” attiecas gan uz fizisku, gan juridisku personu.

(6)  Nesaistīto importētāju sniegto informāciju var izmantot arī saistībā ar citiem šīs izmeklēšanas aspektiem, ne tikai dempinga noteikšanu.

(7)  Dokumentu ar norādi “Limited” uzskata par konfidenciālu saskaņā ar 19. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 1225/2009 (OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.) un 6. pantu PTO Nolīgumā par 1994. gada GATT VI panta īstenošanu (Antidempinga nolīgums). Tas ir aizsargāts arī atbilstoši 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

(8)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.


A PIELIKUMS

Image

Image


B PIELIKUMS

Image

Image


Top