EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011A1217(01)

Monetārais nolīgums starp Eiropas Savienību un Andoras Firstisti

OV C 369, 17.12.2011, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/02/2024

Related Council decision

17.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 369/1


MONETĀRAIS NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Andoras Firstisti

2011/C 369/01

EIROPAS SAVIENĪBA, ko pārstāv Eiropas Komisija,

un

ANDORAS FIRSTISTE,

tā kā:

(1)

1999. gada 1. janvārī saskaņā ar Padomes 1998. gada 3. maija Regulu (EK) Nr. 974/98 ar euro aizstāja to dalībvalstu, tostarp Spānijas un Francijas, valūtu, kuras piedalās Ekonomikas un monetārās savienības trešajā posmā.

(2)

Pirms šā nolīguma noslēgšanas Andoras Firstistei nebija savas oficiālās valūtas, un tā arī nebija noslēgusi monetāro nolīgumu ne ar vienu dalībvalsti vai trešo valsti. Sākotnēji Andorā de facto izmantoja Spānijas un Francijas banknotes un monētas, kuras no 2002. gada 1. janvāra aizstāja ar euro banknotēm un monētām. Andoras Firstiste ir arī emitējusi vairākas kolekcionāriem paredzētas monētas dināros.

(3)

Saskaņā ar šo monetāro nolīgumu euro ir Andoras Firstistes oficiālā valūta. Tādējādi Andoras Firstistei ir tiesības emitēt euro monētas un pienākums piešķirt likumīga maksāšanas līdzekļa statusu euro banknotēm un monētām, ko emitē Eurosistēma un dalībvalstis, kurās ir ieviests euro. Andoras Firstistei ir jānodrošina, lai tās teritorijā būtu piemērojami Eiropas Savienības noteikumi par euro banknotēm un monētām, tostarp noteikumi par euro aizsardzību pret viltošanu.

(4)

Andoras Firstistei ir ievērojama banku nozare, kurā darbība tiek veikta, cieši sadarbojoties ar eurozonas banku nozares pārstāvjiem. Tādēļ, lai nodrošinātu vienlīdzīgākus apstākļus, Andoras Firstistē pakāpeniski jāievieš attiecīgie ES tiesību akti banku un finanšu jomā, proti, par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, krāpšanas un viltošanas novēršanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem, kā arī pienākumu sniegt statistikas datus.

(5)

Šajā nolīgumā ECB un valstu centrālajām bankām nav paredzēts pienākums iekļaut Andoras Firstistes finanšu instrumentus to vērtspapīru sarakstā(-os), kurus var izmantot Eurosistēmas monetārās politikas operācijās.

(6)

Jāizveido apvienota komiteja, kurā ir Andoras Firstistes un Eiropas Savienības pārstāvji, lai izvērtētu šā nolīguma piemērošanu, noteiktu monētu emisijas maksimālo gada apjomu, kā arī izvērtētu pasākumus, ko Andoras Firstiste veikusi saistībā ar attiecīgo ES tiesību aktu īstenošanu. Eiropas Savienības delegācijā ietilpst Eiropas Komisijas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas un Eiropas Centrālās bankas pārstāvji.

(7)

Eiropas Savienības Tiesas kompetencē ir izšķirt jebkuru strīdu, kurš var izcelties par šā nolīguma piemērošanu,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1103/97 un Regulu (EK) Nr. 974/98 Andoras Firstistei ir tiesības izmantot euro kā savu oficiālo valūtu. Andoras Firstiste piešķir euro banknotēm un monētām likumīga maksāšanas līdzekļa statusu.

2. pants

1.   Andoras Firstiste neemitē banknotes. Nosacījumi par euro monētu emisiju pēc 2013. gada 1. jūlija ir izklāstīti turpmākajos pantos.

2.   Attiecībā uz tiesībām emitēt euro monētas pēc 2013. gada 1. jūlija ir jāievēro šādi nosacījumi:

a)

Andoras Firstistei iepriekš ir jāpieņem visi ES tiesību akti un noteikumi, kuri uzskaitīti šā nolīguma pielikumā un attiecībā uz kuriem ir noteikts 12 vai 18 mēnešu transponēšanas termiņš, skaitot no minētā nolīguma spēkā stāšanās dienas;

b)

ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc nolīguma spēkā stāšanās dienas Andoras Firstistei ir jāparaksta Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas Daudzpusējais saprašanās memorands par apspriešanos, sadarbību un informācijas apmaiņu.

3. pants

Andoras Firstistes emitējamo euro monētu maksimālo gada apjomu (vērtības izteiksmē) aprēķina ar šo nolīgumu izveidotā Apvienotā komiteja, saskaitot:

fiksētu daļu, kuras sākotnējais apmērs 2013. gadam ir EUR 2 342 000. Apvienotā komiteja katru gadu var pārskatīt fiksēto daļu, ņemot vērā gan inflāciju – pamatojoties uz eurozonas saskaņoto patēriņa cenu indeksu (SPCI) iepriekšējos 12 mēnešos –, gan iespējamās būtiskās tendences, kas var ietekmēt kolekcionāriem paredzēto euro monētu tirgu;

mainīgu daļu, kuru aprēķina, vidējo eurozonas monētu emisijas apjomu (vērtības izteiksmē) uz vienu iedzīvotāju iepriekšējos 12 mēnešos reizinot ar Andoras Firstistes iedzīvotāju skaitu.

4. pants

1.   Andoras Firstistes emitētās euro monētas ir identiskas monētām, ko emitē Eiropas Savienības dalībvalstis, kuras ir ieviesušas euro, tiktāl, ciktāl tas attiecas uz nominālvērtību, likumīga maksāšanas līdzekļa statusu, tehniskajām īpašībām, vienādās puses mākslinieciskajām īpašībām un valsts puses kopīgajām mākslinieciskajām īpašībām.

2.   Andoras Firstiste iepriekš nosūta savu euro monētu valsts puses paraugus Komisijai, kas pārbauda tā atbilstību ES noteikumiem.

5. pants

1.   Andoras Firstistes emitētās euro monētas kaļ minētās valsts izvēlēta ES kaltuve, kam ir pieredze euro monētu izgatavošanā. Apvienotā komiteja ir jāinformē par ikvienu gadījumu, kad tiek mainīts līgumslēdzējs.

2.   Vismaz 80 % apgrozībai paredzēto euro monētu nonāk apgrozībā ar nominālvērtību. Apvienotā komiteja var pieņemt lēmumu palielināt šo proporciju.

3.   Andoras Firstiste emitē kolekcionāriem paredzētās euro monētas atbilstīgi ES pamatnostādnēm par kolekcionāriem paredzētajām euro monētām, kurās tostarp ir noteikts, ka ir jāpieņem konkrētas tehniskas īpašības, mākslinieciskas īpašības un denominācijas, lai kolekcionāriem paredzētās euro monētas varētu atšķirt no apgrozībai paredzētajām monētām.

6. pants

1.   Pusi no Andoras Firstistes emitēto euro monētu apjoma pieskaita Spānijas Karalistes emitēto monētu apjomam, bet otru pusi – Francijas Republikas emitēto monētu apjomam, lai saņemtu Eiropas Centrālās bankas apstiprinājumu par Spānijas Karalistes un Francijas Republikas kopējo emitēto apjomu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 128. panta 2. punktu.

2.   Ne vēlāk kā katra gada 1. septembrī Andoras Firstiste paziņo Eiropas Komisijai, Spānijas Karalistei un Francijas Republikai nākamajā gadā emitējamo euro monētu paredzēto kopējo nominālvērtību. Tāpat Andoras Firstiste paziņo Eiropas Komisijai minēto monētu emisijas paredzētos nosacījumus, tostarp informāciju par kolekcionāriem paredzēto monētu proporciju un sīki izstrādātus noteikumus par apgrozībai paredzēto euro monētu ieviešanu.

7. pants

1.   Šis nolīgums neskar Andoras Firstistes tiesības arī turpmāk emitēt kolekcionāriem paredzētas monētas dināros.

2.   Kolekcionāriem paredzētās monētas dināros, ko emitējusi Andoras Firstiste, nav likumīgs maksāšanas līdzeklis Eiropas Savienībā.

8. pants

1.   Andoras Firstiste apņemas, veicot tiešu transponēšanu vai līdzvērtīgas darbības, īstenot visus attiecīgos pasākumus, lai ieviestu ES tiesību aktus un noteikumus, kas uzskaitīti šā nolīguma pielikumā, šādās jomās:

a)

euro banknotes un monētas;

b)

tiesību akti banku un finanšu jomā, tostarp saistībā ar attiecīgo iestāžu darbību un uzraudzību;

c)

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, krāpšanas un skaidras naudas un bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu viltošanas novēršana (šajā saistībā ir jāparaksta nolīgums par sadarbību ar Eiropolu), noteikumi par medaļām un žetoniem, kā arī pienākums sniegt statistikas datus. Saistībā ar tiesību aktiem, kuri attiecas uz statistikas datu vākšanu, ir jāievieš sīki izstrādāti īstenošanas noteikumi un tehniski pielāgojumi (tostarp izņēmumi, kas vajadzīgi, lai ņemtu vērā Andoras īpašo situāciju), saskaņojot tos ar Eiropas Centrālo banku ne vēlāk kā 18 mēnešus pirms statistikas datu vākšanas faktiskā sākuma.

d)

pasākumi, kas vajadzīgi euro kā vienīgās valūtas izmantošanai un kas īstenoti, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 133. pantu.

2.   Tiesību aktus un noteikumus, kas paredzēti 1. punktā, Andoras Firstiste īsteno līdz pielikumā minētajam termiņam.

3.   Lai īstenotu attiecīgos ES tiesību aktus, jo īpaši saistībā ar statistikas datu vākšanu, Andoras Firstiste var lūgt tehnisku palīdzību Eiropas Savienības delegācijas pārstāvjiem.

4.   Reizi gadā vai, ja vajadzīgs, biežāk Komisija veic grozījumus pielikumā, ņemot vērā jaunus attiecīgos ES tiesību aktus un noteikumus, kā arī spēkā esošo tiesību aktu grozījumus. Pēc tam Apvienotā komiteja lemj par attiecīgu un samērīgu termiņu, līdz kuram Andoras Firstiste īsteno pielikumā pievienotos jaunos tiesību aktus un noteikumus.

5.   Izņēmuma gadījumā Apvienotā komiteja var pārskatīt pielikumā noteikto termiņu.

6.   Atjaunināto pielikumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

9. pants

Tās kredītiestādes un, ja vajadzīgs, pārējās finanšu iestādes, kuras ir tiesīgas veikt darbību Andoras Firstistē, var piekļūt starpbanku norēķinu un maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmām eurozonā saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, kurus, saskaņojot ar Eiropas Centrālo banku, ir pieņēmušas Spānijas vai Francijas kompetentās iestādes.

10. pants

1.   Eiropas Savienības Tiesas ekskluzīvā kompetencē ir izšķirt jebkuru strīdu starp Pusēm, kurš var rasties par šā nolīguma piemērošanu un kuru nav bijis iespējams atrisināt Apvienotajā komitejā.

2.   Ja Eiropas Savienība, ko pārstāv Eiropas Komisija un kas rīkojas atbilstīgi ieteikumam, kuru sagatavojusi ES delegācija Apvienotajā komitejā, vai Andoras Firstiste uzskata, ka otra Puse nav izpildījusi kādu no šajā nolīgumā paredzētajiem pienākumiem, tā var celt prasību Tiesā. Tiesas spriedums Pusēm ir saistošs, un tās veic nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu Tiesas sprieduma prasības noteiktajā termiņā, turklāt tas nav pārsūdzams.

3.   Ja Eiropas Savienība vai Andoras Firstiste neveic nepieciešamos pasākumus, lai noteiktajā termiņā izpildītu sprieduma prasības, otra Puse var izbeigt šā nolīguma darbību, par to brīdinot trīs mēnešus iepriekš.

11. pants

1.   Tiek izveidota Apvienotā komiteja. Tajā ir Andoras Firstistes un Eiropas Savienības pārstāvji. Eiropas Savienības delegācijā ir pārstāvji no Eiropas Komisijas (šī iestāde vada komiteju), Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, kā arī no Eiropas Centrālās bankas.

2.   Apvienotā komiteja tiekas vismaz reizi gadā. Par priekšsēdētāju katru gadu pārmaiņus izvēlas Eiropas Savienības pārstāvi vai Andoras Firstistes pārstāvi. Komiteja lēmumus pieņem vienprātīgi.

3.   Apvienotā komiteja apmainās ar viedokļiem un informāciju un pieņem lēmumus, kas minēti 3. un 8. pantā. Eiropas Savienības delegācija informē Andoras Firstisti par ES tiesību aktu projektiem, kuri tiek apspriesti 8. pantā minētajās jomās. Turklāt Apvienotā komiteja izvērtē Andoras Firstistes veiktos pasākumus un cenšas atrisināt iespējamās domstarpības, kas var rasties saistībā ar šā nolīguma īstenošanu.

4.   Saskaņā ar 13. pantu par Apvienotās komitejas pirmo priekšsēdētāju pēc šā nolīguma stāšanās spēkā izvēlas kādu no Eiropas Savienības pārstāvjiem.

12. pants

Neskarot 10. panta 3. punktu, katra Puse var izbeigt šā nolīguma darbību, par to brīdinot vienu gadu iepriekš.

13. pants

Šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad Puses ir paziņojušas par savu attiecīgo ratifikācijas procedūru izpildi.

14. pants

Šis nolīgums ir noslēgts un parakstīts četrās valodās (katalāņu, franču, angļu un spāņu), un visu šo valodu versijas ir vienlīdz autentiskas.

Briselē, 2011. gada 30. jūnijā

Eiropas Savienības vārdā –

Eiropas Komisijas loceklis

Olli REHN

Andoras Firstistes vārdā –

Valdības vadītājs

Antoni MARTÍ PETIT


PIELIKUMS

Īstenojamās tiesību normas

Īstenošanas termiņš

(pēc nolīguma spēkā stāšanās dienas)

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršana

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīva 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.

kurā grozījumi izdarīti ar:

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīvu 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK, OV L 319, 5.12.2007., 1. lpp.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Direktīvu 2008/20/EK, ar ko Direktīvu 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām, OV L 76, 19.3.2008., 46. lpp.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvu 2009/110/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu, OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvu 2010/78/ES, ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām, OV L 331, 15.12.2010., 120. lpp.

kurā papildinājumi izdarīti ar:

 

Padomes 2007. gada 6. decembra Lēmumu 2007/845/TI attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstu līdzekļu atguves dienestiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu vai citu īpašumu meklēšanas un identificēšanas jomā, OV L 332, 18.12.2007., 103. lpp.

 

Komisijas 2006. gada 1. augusta Direktīvu 2006/70/EK, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2005/60/EK attiecībā uz “politiski ietekmējamas personas” definīciju un tehniskajiem kritērijiem vienkāršotām klienta uzticamības pārbaudes procedūrām un atbrīvojumam sakarā ar finanšu darbību, kuru veic reti vai ļoti ierobežotos apjomos, OV L 214, 4.8.2006., 29. lpp.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra Regulu (EK) Nr. 1781/2006 attiecībā uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju par maksātāju, OV L 345, 8.12.2006., 1. lpp.

 

Labojumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra Regulā (EK) Nr. 1781/2006 attiecībā uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju par maksātāju, OV L 323, 8.12.2007., 59. lpp.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Regulu (EK) Nr. 1889/2005 par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās, OV L 309, 25.11.2005., 9. lpp.

 

Padomes 2001. gada 26. jūnija Pamatlēmumu 2001/500/TI par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un nozieguma rīku un noziedzīgi iegūto līdzekļu identifikāciju, meklēšanu, iesaldēšanu, arestēšanu un konfiskāciju, OV L 182, 5.7.2001., 1. lpp.

 

Padomes 2000. gada 17. oktobra Lēmumu 2000/642/TI par sadarbības pasākumiem starp dalībvalstu finanšu ziņu vākšanas vienībām attiecībā uz informācijas apmaiņu, OV L 271, 24.10.2000., 4. lpp.

18 mēneši

Krāpšanas un viltošanas novēršana

Padomes 2001. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu, OV L 181, 4.7.2001., 6. lpp.

kurā grozījumi izdarīti ar:

Padomes 2008. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 44/2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu, OV L 17, 22.1.2009., 1. lpp.

18 mēneši

Padomes 2003. gada 8. decembra Lēmums 2003/861/EK par analīzi un sadarbību attiecībā uz viltotām euro monētām, OV L 325, 12.12.2003., 44. lpp.

18 mēneši

Padomes 2004. gada 6. decembra Regula (EK) Nr. 2182/2004 par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām, OV L 373, 21.12.2004., 1. lpp.

kurā grozījumi izdarīti ar:

Padomes 2008. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 46/2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2182/2004 par medaļām un žetoniem, kas līdzīgi euro monētām, OV L 17, 22.1.2009., 5. lpp.

18 mēneši

Padomes 2000. gada 29. maija Pamatlēmums 2000/383/TI par pastiprinātu aizsardzību, izmantojot kriminālsodus un citas sankcijas, pret naudas viltošanu saistībā ar euro ieviešanu, OV L 140, 14.6.2000., 1. lpp.

kurā grozījumi izdarīti ar:

Padomes 2001. gada 6. decembra Pamatlēmumu 2001/888/TI, ar ko groza Pamatlēmumu 2000/383/TI par pastiprinātu aizsardzību, izmantojot kriminālsodus un citas sankcijas, pret naudas viltošanu saistībā ar euro ieviešanu, OV L 329, 14.12.2001., 3. lpp.

18 mēneši

Padomes 2009. gada 6. aprīļa Lēmums 2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu), OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp.

18 mēneši

Padomes 2001. gada 17. decembra Lēmums 2001/923/EK, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (“Perikla” programmu), OV L 339, 21.12.2001., 50. lpp.

kurā grozījumi izdarīti ar:

 

Padomes 2006. gada 30. janvāra Lēmumu 2006/75/EK, ar kuru groza un pagarina Lēmumu 2001/923/EK, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (“Perikla” programmu), OV L 36, 8.2.2006., 40. lpp.

 

Padomes 2006. gada 20. novembra Lēmumu 2006/849/EK, ar kuru groza un pagarina Lēmumu 2001/923/EK, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (“Perikla” programmu), OV L 330, 28.11.2006., 28. lpp.

kurā papildinājumi izdarīti ar:

Padomes 2001. gada 6. decembra Lēmumu 2001/887/TI par euro aizsardzību pret viltošanu, OV L 329, 14.12.2001., 1. lpp.

18 mēneši

Padomes 2001. gada 28. maija Pamatlēmums 2001/413/TI par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem, OV L 149, 2.6.2001., 1. lpp.

18 mēneši

Eiropas Centrālās bankas 2010. gada 16. septembra Lēmums 2010/597/ES par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā (ECB/2010/14), OV L 267, 9.10.2010., 1. lpp.

18 mēneši

Noteikumi par euro banknotēm un monētām

Padomes 1998. gada 3. maija Regula (EK) Nr. 975/98 par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem, OV L 139, 11.5.1998., 6. lpp.

kurā grozījumi izdarīti ar:

Padomes 1999. gada 22. februāra Regulu (EK) Nr. 423/1999, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 975/98 par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem, OV L 52, 27.2.1999., 2. lpp.

12 mēneši

Padomes 1999. gada 10. maija secinājumi par euro monētu kvalitātes vadības sistēmu

12 mēneši

Padomes 1998. gada 23. novembra un 2002. gada 5. novembra secinājumi par kolekcionāriem paredzētajām monētām

12 mēneši

Komisijas 2008. gada 19. decembra Ieteikums 2009/23/EK par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un to valsts pusēm (K(2008) 8625), OV L 9, 14.1.2009., 52. lpp.

12 mēneši

Komisijas 2001. gada 22. oktobra Paziņojums 2001/C 318/03 par euro monētu vienādās puses noformējuma autortiesību aizsardzību (COM(2001) 600 galīgā redakcija), OV C 318, 13.11.2001., 3. lpp.

12 mēneši

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 15. decembra Regula (ES) Nr. 1210/2010 par euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai nederīgām euro monētām, OV L 339, 22.12.2010., 1. lpp.

12 mēneši

Eiropas Centrālās bankas 2003. gada 20. marta Pamatnostādne ECB/2003/5 par pasākumu īstenošanu, lai novērstu euro banknošu neatļautu atveidošanu, un par euro banknošu maiņu un izņemšanu no apgrozības, OV L 78, 25.3.2003., 20. lpp.

12 mēneši

Eiropas Centrālās bankas 2003. gada 20. marta Lēmums 2003/205/EK par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (ECB/2003/4), OV L 78, 25.3.2003., 16. lpp.

12 mēneši

Tiesību akti banku un finanšu jomā

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību (pārstrādāta versija), OV L 177, 30.6.2006., 201. lpp.

kurā grozījumi izdarīti ar:

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Direktīvu 2008/23/EK, ar ko Direktīvu 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām, OV L 76, 19.3.2008., 54. lpp.

 

Komisijas 2009. gada 7. aprīļa Direktīvu 2009/27/EK, ar ko dažus pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/49/EK groza attiecībā uz riska vadības tehniskajiem noteikumiem, OV L 94, 8.4.2009., 97. lpp.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvu 2009/111/EK, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK, Direktīvu 2006/49/EK un Direktīvu 2007/64/EK attiecībā uz bankām, kuras saistītas ar galvenajām iestādēm, dažiem pašu kapitāla posteņiem, lieliem riska darījumiem, uzraudzības pasākumiem un krīzes pārvaldību, OV L 302, 17.11.2009., 97. lpp.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvu 2010/76/ES, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK un Direktīvu 2006/49/EK attiecībā uz kapitāla prasībām, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai vērtspapirizācijai, un attiecībā uz atalgojuma politikas uzraudzības pārbaudi, OV L 329, 14.12.2010., 3. lpp.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvu 2010/78/ES, ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām, OV L 331, 15.12.2010., 120. lpp.

4 gadi

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīva 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādāta versija), OV L 177, 30.6.2006., 1. lpp.

kurā grozījumi izdarīti ar:

 

Komisijas 2007. gada 27. marta Direktīvu 2007/18/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/48/EK attiecībā uz noteiktu iestāžu iekļaušanu tās piemērošanas darbības jomā vai izslēgšanu no tās un riska darījumiem ar daudzpusējām attīstības bankām, OV L 87, 28.3.2007., 9. lpp.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvu 2007/44/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/49/EEK un Direktīvas 2002/83/EK, 2004/39/EK, 2005/68/EK un 2006/48/EK attiecībā uz procedūras noteikumiem un vērtēšanas kritērijiem, kas piemērojami, veicot piesardzīgu novērtējumu par līdzdalības iegūšanu un palielināšanu finanšu nozarē, OV L 247, 21.9.2007., 1. lpp.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīvu 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK, OV L 319, 5.12.2007., 1. lpp.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Direktīvu 2008/24/EK, ar ko Direktīvu 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām, OV L 81, 20.3.2008., 38. lpp.

 

Komisijas 2009. gada 27. jūlija Direktīvu 2009/83/EK, ar ko groza dažus pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/48/EK attiecībā uz riska vadības tehniskajiem noteikumiem, OV L 196, 28.7.2009., 14. lpp.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvu 2009/110/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu, OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvu 2009/111/EK, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK, Direktīvu 2006/49/EK un Direktīvu 2007/64/EK attiecībā uz bankām, kuras saistītas ar galvenajām iestādēm, dažiem pašu kapitāla posteņiem, lieliem riska darījumiem, uzraudzības pasākumiem un krīzes pārvaldību, OV L 302, 17.11.2009., 97. lpp.

 

Komisijas 2010. gada 9. marta Direktīvu 2010/16/ES, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/48/EK attiecībā uz konkrētas iestādes izslēgšanu no piemērošanas jomas, OV L 60, 10.3.2010., 15. lpp.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvu 2010/76/ES, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK un Direktīvu 2006/49/EK attiecībā uz kapitāla prasībām, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai vērtspapirizācijai, un attiecībā uz atalgojuma politikas uzraudzības pārbaudi, OV L 329, 14.12.2010., 3. lpp.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvu 2010/78/ES, ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām, OV L 331, 15.12.2010., 120. lpp.

4 gadi

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīva 2009/110/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu, OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp.

4 gadi

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīva 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK, OV L 319, 5.12.2007., 1. lpp.

Labojumi Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīvā 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK (OV L 319, 5.12.2007.), OV L 187, 18.7.2009., 5. lpp.

kurā grozījumi izdarīti ar:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvu 2009/111/EK, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK, Direktīvu 2006/49/EK un Direktīvu 2007/64/EK attiecībā uz bankām, kuras saistītas ar galvenajām iestādēm, dažiem pašu kapitāla posteņiem, lieliem riska darījumiem, uzraudzības pasākumiem un krīzes pārvaldību, OV L 302, 17.11.2009., 97. lpp.

4 gadi

Padomes 1986. gada 8. decembra Direktīva 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem, OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp.

kurā grozījumi izdarīti ar:

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. septembra Direktīvu 2001/65/EK, ar ko Direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK groza attiecībā uz novērtēšanas noteikumiem, ko piemēro noteiktu veidu sabiedrību, kā arī banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem, OV L 283, 27.10.2001., 28. lpp.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 18. jūnija Direktīvu 2003/51/EK, ar ko attiecībā uz noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem pārskatiem groza Direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK, OV L 178, 17.7.2003., 16. lpp.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvu 2006/46/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 78/660/EEK attiecībā uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem, 83/349/EEK attiecībā uz konsolidētajiem pārskatiem, 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem un 91/674/EEK par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem, OV L 224, 16.8.2006., 1. lpp.

4 gadi

Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīva 94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām, OV L 135, 31.5.1994., 5. lpp.

kurā grozījumi izdarīti ar:

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 9. marta Direktīvu 2005/1/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 73/239/EEK, 85/611/EEK, 91/675/EEK, 92/49/EEK un 93/6/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK un 2002/87/EK, lai izveidotu finanšu pakalpojumu komiteju jaunu organizatorisko struktūru, OV L 79, 24.3.2005., 9. lpp.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Direktīvu 2009/14/EK, ar ko Direktīvu 94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām groza attiecībā uz seguma līmeni un izmaksas aizkavējumu, OV L 68, 13.3.2009., 3. lpp.

4 gadi

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 4. aprīļa Direktīva 2001/24/EK par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju, OV L 125, 5.5.2001., 15. lpp.

6 gadi

Padomes 1989. gada 13. februāra Direktīva 89/117/EEK par pienākumiem saistībā ar gada pārskata dokumentu publicēšanu, kas attiecas uz tādu kredītiestāžu un finanšu iestāžu kādā dalībvalstī reģistrētām filiālēm, kuru galvenais birojs nav minētajā dalībvalstī, OV L 44, 16.2.1989., 40. lpp.

6 gadi

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīva 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK, OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp.

kurā grozījumi izdarīti ar:

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 9. marta Direktīvu 2005/1/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 73/239/EEK, 85/611/EEK, 91/675/EEK, 92/49/EEK un 93/6/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK un 2002/87/EK, lai izveidotu finanšu pakalpojumu komiteju jaunu organizatorisko struktūru, OV L 79, 24.3.2005., 9. lpp.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Direktīvu 2008/25/EK, ar ko Direktīvu 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām, OV L 81, 20.3.2008., 40. lpp.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvu 2010/78/ES, ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām, OV L 331, 15.12.2010., 120. lpp.

6 gadi

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK, OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.

Labojumi Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīvā 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK, OV L 45, 16.2.2005., 18. lpp.

kurā grozījumi izdarīti ar:

 

Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīvu 2006/31/EK, ar kuru attiecībā uz dažiem termiņiem groza Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, OV L 114, 27.4.2006., 60. lpp.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvu 2007/44/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/49/EEK un Direktīvas 2002/83/EK, 2004/39/EK, 2005/68/EK un 2006/48/EK attiecībā uz procedūras noteikumiem un vērtēšanas kritērijiem, kas piemērojami, veicot piesardzīgu novērtējumu par līdzdalības iegūšanu un palielināšanu finanšu nozarē, OV L 247, 21.9.2007., 1. lpp.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Direktīvu 2008/10/EK, ar kuru Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām, OV L 76, 19.3.2008., 33. lpp.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/78/ES, ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām, OV L 331, 15.12.2010., 120. lpp.

kurā papildinājumi izdarīti ar:

 

Komisijas 2006. gada 10. augusta Direktīvu 2006/73/EK, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem, OV L 241, 2.9.2006., 26. lpp.

 

Komisijas 2006. gada 10. augusta Regulu (EK) Nr. 1287/2006, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību pienākumu vest uzskaiti, darījumu pārskatu sniegšanu, tirgus pārskatāmību, finanšu instrumentu pielaidi tirdzniecībai un šajā direktīvā definētajiem terminiem, OV L 241, 2.9.2006., 1. lpp.

6 gadi

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 924/2009 par pārrobežu maksājumiem Kopienā, ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 2560/2001, OV L 266, 9.10.2009., 11. lpp.

6 gadi

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 6. jūnija Direktīva 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem, OV L 168, 27.6.2002., 43. lpp.

kurā grozījumi izdarīti ar:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīvu 2009/44/EK, ar ko Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās un Direktīvu 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem groza attiecībā uz saistītām sistēmām un kredītprasībām, OV L 146, 10.6.2009., 37. lpp.

6 gadi

Komisijas 1997. gada 30. jūlija Ieteikums 97/489/EK par darījumiem, kuros izmanto elektroniskās maksāšanas līdzekļus, un jo īpaši par to izdevēja un turētāja attiecībām, OV L 208, 2.8.1997., 52. lpp.

6 gadi

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 3. marta Direktīva 97/9/EK par ieguldītāju kompensācijas sistēmām, OV L 84, 26.3.1997., 22. lpp.

6 gadi

Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīva 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās, OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.

kurā grozījumi izdarīti ar:

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīvu 2009/44/EK, ar ko Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās un Direktīvu 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem groza attiecībā uz saistītām sistēmām un kredītprasībām, OV L 146, 10.6.2009., 37. lpp.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīvu 2010/78/ES, ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām, OV L 331, 15.12.2010., 120. lpp.

6 gadi

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/78/ES, ar ko groza Direktīvas 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Banku iestādes), Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām, OV L 331, 15.12.2010., 120. lpp.

4 gadi

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK, OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.

4 gadi

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK, OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

4 gadi

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu, OV L 331, 15.12.2010., 1. lpp.

4 gadi

Padomes 2010. gada 17. novembra Regula (ES) Nr. 1096/2010, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību, OV L 331, 15.12.2010., 162. lpp.

4 gadi

Tiesību akti, kas attiecas uz statistikas datu vākšanu (mandāta 6. panta 1. punkts)

Eiropas Centrālās bankas 2008. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 25/2009 par monetāro finanšu iestāžu nozares bilanci (pārstrādāta redakcija) (ECB/2008/32), OV L 15, 20.1.2009., 14. lpp.

4 gadi

Eiropas Centrālās bankas 2001. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 63/2002 par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizdevumiem (ECB/2001/18), OV L 10, 12.1.2002., 24. lpp.

kurā grozījumi izdarīti ar:

 

Eiropas Centrālās bankas 2010. gada 23. jūlija Regulu (ES) Nr. 674/2010, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizdevumiem (ECB/2010/7), OV L 196, 28.7.2010., 23. lpp.

 

Eiropas Centrālās bankas 2009. gada 31. marta Regulu (EK) Nr. 290/2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizdevumiem (ECB/2009/7), OV L 94, 8.4.2009., 75. lpp.

 

Eiropas Centrālās bankas 2004. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 2181/2004, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci un Regulu (EK) Nr. 63/2002 (ECB/2001/18) par statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu korporāciju noguldījumiem un aizdevumiem (ECB/2004/21), OV L 371, 18.12.2004., 42. lpp.

4 gadi

Eiropas Centrālās bankas 2007. gada 1. augusta Pamatnostādne ECB/2007/9 par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (pārstrādāta), OV L 341, 27.12.2007., 1. lpp.

Labojums Eiropas Centrālās bankas 2007. gada 1. augusta Pamatnostādnē ECB/2007/9 par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (pārstrādāta), OV L 84, 26.3.2008., 393. lpp.

kurā grozījumi izdarīti ar:

 

Eiropas Centrālās bankas 2008. gada 19. decembra Pamatnostādni ECB/2008/31, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/9 par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (pārstrādāta redakcija), OV L 53, 26.2.2009., 76. lpp.

 

Eiropas Centrālās bankas 2009. gada 4. decembra Pamatnostādni ECB/2009/23, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/9 par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku, OV L 16, 21.1.2010., 6. lpp.

4 gadi

Eiropas Centrālās bankas 2002. gada 21. novembra Pamatnostādne ECB/2002/7 par Eiropas Centrālās bankas statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā, OV L 334, 11.12.2002., 24. lpp.

kurā grozījumi izdarīti ar:

 

Eiropas Centrālās bankas 2005. gada 17. novembra Pamatnostādni ECB/2005/13, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2002/7 par Eiropas Centrālās bankas statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu kontu jomā, OV L 30, 2.2.2006., 1. lpp.

 

Eiropas Centrālās bankas 2006. gada 20. aprīļa Pamatnostādni ECB/2006/6, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2002/7 par Eiropas Centrālās bankas statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu kontu jomā, OV L 115, 28.4.2006., 46. lpp.

 

Eiropas Centrālās bankas 2007. gada 15. novembra Pamatnostādni ECB/2007/13, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2002/7 par Eiropas Centrālās bankas statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā, OV L 311, 29.11.2007., 47. lpp.

 

Eiropas Centrālās bankas 2008. gada 26. augusta Pamatnostādni ECB/2008/6, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2002/7 par Eiropas Centrālās bankas statistikas ziņošanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā, OV L 259, 27.9.2008., 12. lpp.

4 gadi


Top