EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0629(03)

COM dokumenti, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

OV C 189, 29.6.2011, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 189/13


COM dokumenti, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

2011/C 189/05

Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2011) 166

 

11.4.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulas (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu, darbību un ietekmi

COM(2011) 168

 

13.4.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Ekonomikas un sociālo lietu komitejai “Racionālāki enerģijas nodokļi ES: priekšlikums pārskatīt Enerģijas nodokļu direktīvu”

COM(2011) 171

 

30.3.2011.

Ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Līdzvērtība starp iepriekšējo un jauno karjeras struktūru. Civildienestu noteikumu 6. pants”

COM(2011) 174

 

11.4.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā piemēro Regulu (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos

COM(2011) 175

 

11.4.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā kopš 2007. gada ir īstenots Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmums par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm

COM(2011) 176

 

12.4.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei, pamatojoties uz 8. pantu Padomes 2007. gada 6. decembra Lēmumā 2007/845/TI attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstu līdzekļu atguves dienestiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu vai citu īpašumu meklēšanas un identificēšanas jomā

COM(2011) 180

 

6.4.2011.

Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas Savienības politiskā nostāja ITU 2012. gada Pasaules radiosakaru konferencē (PRK-12)” (Dokuments attiecas uz EEZ)

COM(2011) 183

 

7.4.2011.

Ieteikums – Padomes Lēmums par savstarpējās palīdzības piešķiršanu Rumānijai. Paskaidrojuma raksts

COM(2011) 184

 

11.4.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek īstenots Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1608/2003/EK par Kopienas zinātnes un tehnoloģijas statistiku

COM(2011) 186

 

8.4.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Kopīgās programmas “Eurostars” starpposma novērtējums”

COM(2011) 187

 

11.4.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par dalībvalstu 2010. gadā iesniegto fiskālo datu kvalitāti

COM(2011) 195

 

11.4.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas Progresa mikrofinansēšanas instrumenta īstenošana – 2010. gads”

COM(2011) 199

 

15.4.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par tehniskajām korekcijām finanšu shēmā 2012. gadam saskaņā ar NKI izmaiņām (16. punkts 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību)

COM(2011) 202

 

12.4.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Viedie tīkli. No inovācijas līdz ieviešanai”

COM(2011) 204

 

14.4.2011.

Kopīgs ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam “Honkonga – 2010. gada ziņojums”

COM(2011) 205

 

14.4.2011.

Kopīgais ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “2010. gada ziņojums par Makao”

COM(2011) 206

 

13.4.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Akts par vienoto tirgu. Divpadsmit mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos. Kopīgiem spēkiem uz jaunu izaugsmi”

COM(2011) 211

 

15.4.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Uzticama kvalitātes pārvaldība Eiropas statistikā”

COM(2011) 214

 

15.4.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par ĢMO audzēšanas sociālekonomiskajām sekām, pamatojoties uz dalībvalstu atbildēm, kā pieprasīts Vides padomes 2008. gada decembra secinājumos

COM(2011) 217

 

20.4.2011.

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par Eiropas enerģētikas programmas ekonomikas atveseļošanai īstenošanu

COM(2011) 219

 

15.4.2011.

Budžeta grozījuma nr. 3 projekts “2011. gada vispārējais budžets izdevumu kopsavilkums pa iedaļām. III iedaļa – “Komisija””

COM(2011) 220

 

20.4.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Programmas “Jaunatne darbībā” starpposma novērtējums”

COM(2011) 222

 

19.4.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Atklātais internets un tīkla neitralitāte Eiropā”

COM(2011) 225

 

18.4.2011.

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam “Izvērtējuma ziņojums par Datu saglabāšanas direktīvu (Direktīva 2006/24/EK)”

COM(2011) 232

 

28.4.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Novērtējuma ziņojums par tādu pasākumu īstenošanu un ietekmi, kuri ieviesti saskaņā ar Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu”

COM(2011) 240

 

2.5.2011.

Komisijas paziņojums “Veidojot kopējo aviācijas telpu ar Moldovas Republiku”

COM(2011) 242

 

6.5.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā īsteno Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 295/2008 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (pārstrādātā redakcija), ar ko atcēla un aizstāja Regulu Nr. 58/97

COM(2011) 246

 

5.5.2011.

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam “Īpašās programmas "Narkomānijas novēršana un informēšana par narkomāniju" (NNINP) 2007.–2013. gadam starpposma izvērtējums”

COM(2011) 248

 

4.5.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Paziņojums par migrāciju”

COM(2011) 249

 

5.5.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Programmas “Pamattiesības un pilsonība” (2007–2013) starpposma novērtējuma ziņojums”

COM(2011) 254

 

11.5.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Ziņojums par starpposma novērtējumu “Daphne III” programmai 2007.–2013. gadam”

COM(2011) 255

 

11.5.2011.

Komisijas novērtējuma ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Programmas “Krimināltiesības” starpposma novērtējuma ziņojums”

COM(2011) 257

 

13.5.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par ELGF izdevumiem “Agrīnās brīdināšanas sistēma Nr. 1-3/2011”

COM(2011) 260

 

12.5.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Heka dienvidu krājuma un Norvēģijas omāra krājumu atjaunošanas plāna piemērošana”

COM(2011) 271

 

17.5.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Ziņojums par ratifikācijas statusu un pārraudzības struktūru ieteikumiem attiecībā uz konvencijām, kas uzskaitītas III pielikumā Padomes Regulā (EK) Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu, atbilstīgi tās 8. panta 3. punktam GSP+”

COM(2011) 272

 

17.5.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “VPS statistikas ziņojums”

COM(2011) 286

 

23.5.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā no 2007. gada līdz 2009. gadam īstenota Regula (EK) Nr. 2038/2006 par daudzgadu finansējumu Eiropas Jūras drošības aģentūras rīcībai reaģēšanas pasākumu kuģu izraisīto piesārņojumu jomā

COM(2011) 301

 

23.5.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par ELGF izdevumiem “Agrīnās brīdināšanas sistēma Nr. 4/2011”

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Top