EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0811(01)

Komisijas Lēmums ( 2010. gada 10. augusts ), ar ko izveido pasta pakalpojumu Eiropas regulatoru grupu Dokuments attiecas uz EEZ

OV C 217, 11.8.2010, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Legal status of the document In force

11.8.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 217/7


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 10. augusts),

ar ko izveido pasta pakalpojumu Eiropas regulatoru grupu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2010/C 217/07

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 15. decembra Direktīvā 97/67/EK par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai paredzēts tiesiskais regulējums attiecībā uz nosacījumiem, kas reglamentē pasta pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienībā un pasta pakalpojumu iekšējā tirgus izveidošanu.

(2)

Direktīvā 97/67/EK noteikts, ka, lai veiktu minētajā direktīvā paredzētos regulatīvos uzdevumus, dalībvalstīm jānorīko viena vai vairākas pasta nozares regulatīvās iestādes. Šīm valsts regulatīvajām iestādēm jābūt juridiski nošķirtām un funkcionāli neatkarīgām no dalībvalstu pasta operatoriem. Dalībvalstīm, kas saglabā pasta pakalpojumu sniedzējus savā īpašumā vai kontrolē, jānodrošina arī regulatīvo funkciju faktiska nošķiršana no darbībām, kas ir saistītas ar īpašumtiesībām vai kontroli.

(3)

Valsts regulatīvo iestāžu pienākumi un uzdevumi dažādās dalībvalstīs ievērojami atšķiras.

(4)

Direktīvā 97/67/EK atsevišķās jomās pieļauts elastīgums, kas ļauj kopīgos noteikumus piemērot, ņemot vērā valsts apstākļus. Lai panāktu pasta pakalpojumu iekšējā tirgus veiksmīgu attīstību, ir būtiski visās dalībvalstīs konsekventi piemērot attiecīgos noteikumus.

(5)

Tāpēc ir jāizveido grupa, kuras sastāvā ir pasta pakalpojumu jomas valsts regulatīvās iestādes, un jānosaka tās uzdevumi un struktūra.

(6)

Grupai jādarbojas kā risinājumu meklēšanas un diskusiju struktūrai un jākonsultē Komisija pasta pakalpojumu jomā. Tai jāsekmē apspriedes, koordinācija un sadarbība starp dalībvalstu neatkarīgajām regulatīvajām iestādēm, kā arī starp šīm iestādēm un Komisiju ar mērķi konsolidēt pasta pakalpojumu iekšējo tirgu un visās dalībvalstīs nodrošināt Direktīvas 97/67/EK konsekventu īstenošanu.

(7)

Neskarot Komisijas drošības noteikumus, kas izklāstīti Komisijas Lēmuma 2001/844/EK, EOTK, Euratom (1) pielikumā, ir jāparedz noteikumi par to, kā grupas locekļi drīkst izpaust informāciju.

(8)

Grupas locekļu personas dati jāapstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (2),

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Priekšmets

Ar šo tiek izveidota Eiropas regulatoru grupa pasta pakalpojumu jomā, turpmāk tekstā “grupa”.

2. pants

Uzdevumi

Grupas uzdevumi ir šādi:

a)

konsultēt Komisiju un sniegt tai atbalstu pasta pakalpojumu iekšējā tirgus konsolidēšanā;

b)

konsultēt Komisiju un sniegt tai atbalstu visos ar pasta pakalpojumiem saistītajos jautājumos, kas ir tās kompetencē;

c)

konsultēt Komisiju un sniegt tai atbalstu pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnveidošanā un pasta pakalpojumu tiesiskā regulējuma noteikumu konsekventas piemērošanas nodrošināšanā visās dalībvalstīs;

d)

vienojoties ar Komisiju, plaši un ekspertu darba agrīnā posmā atklāti un pārredzami apspriesties ar tirgus dalībniekiem, patērētājiem un tiešajiem lietotājiem.

3. pants

Locekļi

1.   Grupas sastāvā ir pasta pakalpojumu valsts regulatīvās iestādes. Tās pārstāv pielikumā uzskaitīto iestāžu vadītāji vai, izņēmuma gadījumos, citi šo iestāžu pārstāvji. Katrai dalībvalstij ir viens pārstāvis.

2.   Valsts iestāžu nosaukumus publicē Komisijas ekspertu grupu reģistrā.

4. pants

Darbība

1.   Grupa ievēl priekšsēdētāju no savu locekļu vidus. Priekšsēdētājs, vienojoties ar Komisiju, sasauc grupas sanāksmes.

2.   Vienojoties ar Komisijas dienestiem, var izveidot apakšgrupas īpašu jautājumu izskatīšanai atbilstoši grupas izstrādātajam darba uzdevumam.

3.   Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstu, kuras nav ES dalībvalstis, un Eiropas Savienības kandidātvalstu pasta nozares neatkarīgajām valsts regulatīvajām iestādēm ir novērotāja statuss, un tām jābūt pārstāvētām atbilstīgā līmenī. Vienojoties ar Komisijas pārstāvi, grupa var ad hoc pieaicināt piedalīties sanāksmēs citus ekspertus un novērotājus.

4.   Uz ekspertu grupu locekļiem un pārstāvjiem, kā arī pieaicinātajiem ekspertiem un novērotājiem attiecas dienesta noslēpuma neizpaušanas saistības, kas paredzētas Līgumos un to īstenošanas noteikumos, kā arī Komisijas drošības noteikumos, kas attiecas uz ES klasificētās informācijas aizsardzību un noteikti Komisijas Lēmuma 2001/844/EK, EOTK, Euratom pielikumā. Ja viņi neievēro šīs saistības, Komisija var veikt visus attiecīgos pasākumus.

5.   Darba grupas un tās apakšgrupu sanāksmes parasti notiek Komisijas telpās saskaņā ar Komisijas noteiktu kārtību un grafiku. Sekretariāta pakalpojumus nodrošina Komisija. Grupas un tās apakšgrupu sanāksmēs var piedalīties citi ieinteresēti Komisijas ierēdņi.

6.   Grupa pieņem reglamentu, pamatojoties uz Komisijas pieņemto standarta reglamentu (3).

5. pants

Sanāksmju izdevumi

1.   Ar grupas darbu saistītos ceļa izdevumus un vajadzības gadījumā uzturēšanās izdevumus locekļiem, ekspertiem un novērotājiem Komisija atlīdzina saskaņā ar Komisijas noteikumiem par kompensācijām pieaicinātajiem ekspertiem.

2.   Locekļi, eksperti un novērotāji nesaņem atlīdzību par sniegtajiem pakalpojumiem.

3.   Sanāksmju izdevumus atlīdzina no gada budžeta, ko grupai piešķīruši atbildīgie Komisijas dienesti.

6. pants

Gada pārskats

Grupa ik gadu iesniedz Komisijai savas darbības pārskatu.

7. pants

Piemērojamība

1.   Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Grupa savus pienākumus sāk pildīt dienā, kad stājas spēkā šis lēmums.

Briselē, 2010. gada 10. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 317, 3.12.2001., 1. lpp.

(2)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(3)  Standarta reglamentu sk. dokumenta SEC(2005) 1004 III pielikumā.


PIELIKUMS

Pasta pakalpojumu Eiropas regulatoru grupas locekļu saraksts

Valsts

Valsts regulatīvā iestāde

Belgique/België

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)/Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

България/Bulgaria

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)/Communications Regulation Commission (CRC)

Česká republika

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Danmark

Færdselsstyrelsen (FSTYR)

Deutschland

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA)

Eesti

Sideamet (SIDEAMET)

Ελλάδα/Elláda

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Hellenic/Telecommunications and Post Commission (EETT)

España

Commissión Nacional del Sector Postal (CNSP)

France

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

Ireland

Commission for Communications Regulation (ComReg)

Κύπρος/Kypros

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)/Office of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR)

Italia

Saskaņā ar Legge 4 giugno 2010, n. 96, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee — Legge comunitaria 2009, (GU n. 146 del 25.6.2010 — Suppl. Ordinario n. 138) 37. panta 2. punkta h) apakšpunktu jāizveido neatkarīga valsts pārvaldes iestāde.

Latvija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)

Lietuva

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

Luxembourg

Institut luxembourgeois de régulation (ILR)

Magyarország

Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)

Malta

L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni/Malta Communications Authority (MCA)

Nederland

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

Österreich

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Polska

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Portugal

Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom)

România

Autoritatea Naționala pentru Administrare si Reglementare in Comunicații (ANCOM)

Slovenija

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK)

Slovensko

Poštový regulačný úrad (PRU)

Suomi/Finland

Viestintävirasto/Kommunikationsverket (FICORA)

Sverige

Post- och telestyrelsen (PTS)

United Kingdom

Postal Services Commission (Postcomm)


Top