EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2009/031/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ

OJ C 31, 7.2.2009, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 31/19


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/C 31/12)

1.

Komisija 2009. gada 30. janvārī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), kuras rezultātā uzņēmums Atlantia S.p.A. (Itālija) un uzņēmums Acciona (Spānija) Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār daļu no uzņēmuma Itínere (Spānija).

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

uzņēmums Atlantia: maksas automaģistrāles Itālijā un ārvalstīs;

uzņēmums Acciona: infrastruktūras, enerģētikas, ūdensapgādes un koncesijas pakalpojumi;

uzņēmums Itínere: aktīvi, uz kuriem attiecas paziņojums, ir maksas automaģistrāles Čīlē.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienās pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.


Top