EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/134/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ

OJ C 134, 31.5.2008, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 134/40


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 134/11)

1.

Komisija 2008. gada 22. maijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), kuras rezultātā uzņēmums Sofinco S.A. (“Sofinco”, Francija), kas ir meitas uzņēmums, kas pilnībā pieder Crédit Agricole S.A. (“CA”, Francija), un uzņēmums Saracen HoldCo AB (“Saracen”, Zviedrija), kas ir meitas uzņēmums, kas pilnībā pieder FCE Bank Plc, kuru kontrolē Ford Motor Company, Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē iegūts kopīgu kontroli pār uzņēmumu Forso Nordic AB (“Forso”, Zviedrija), iegādājoties akcijas jaunizveidotā sabiedrībā, kas veido kopuzņēmumu.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Sofinco: patēriņa finansēšana;

CA: banku pakalpojumi, privātklientu banku pakalpojumi, finanšu pakalpojumi, dzīvības un nedzīvības apdrošināšana;

Saracen: Ford Motor Company kontrolakciju sabiedrība, kas ražo un izplata mehāniskos transportlīdzekļus;

Forso: finansēšanas un administratīvie pakalpojumi.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija uzaicina ieinteresētās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darījumu.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienās pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (fakss: (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004.,1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005.,32. lpp.


Top