EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0022

Eiropas Centrālās bankas atzinums ( 2008. gada 23. maijs ) par diviem Komisijas regulu priekšlikumiem, ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Kopienas brīvo darbavietu ceturkšņa statistiku (CON/2008/22)

OJ C 134, 31.5.2008, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 134/10


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2008. gada 23. maijs)

par diviem Komisijas regulu priekšlikumiem, ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Kopienas brīvo darbavietu ceturkšņa statistiku

(CON/2008/22)

(2008/C 134/03)

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2008. gada 13. maijā saņēma Eiropas Kopienu Komisijas lūgumu sniegt atzinumu par diviem Komisijas regulu priekšlikumiem, ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2008 (1) par Kopienas brīvo darbavietu ceturkšņa statistiku, vienai no Komisijas regulām attiecoties uz sezonālās izlīdzināšanas procedūrām un kvalitātes pārskatiem (tālāk tekstā — “pirmā ierosinātā regula”), bet otrai — uz brīvās darbavietas definīciju, datu vākšanas atsauces datumiem, datu nosūtīšanas specifikācijām un priekšizpēti (tālāk tekstā — “otrā ierosinātā regula”).

ECB kompetence sniegt atzinumu balstās uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 105. panta 4. punkta pirmo ievilkumu. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Vispārīgi apsvērumi

1.

ECB ir svarīgi dati par brīvajām darbavietām Kopienā, uz kuriem attiecas abas ierosinātās regulas. ECB ir publicējusi savas prasības īstermiņa statistikai, kas vajadzīga monetārās politikas īstenošanai (2) un kas ietver datus par brīvajām darbavietām. Turklāt brīvo darbavietu statistikas nepieciešamība izriet no Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) statistikas prasību rīcības plāna, kuru pēc Ecofin Padomes lūguma un sadarbībā ar ECB izstrādājusi Eiropas Komisija (Eurostat), kā rezultātā tapa arī Galvenie Eiropas Ekonomiskie rādītāji (GEER), kas tika pieņemti 2003. gada 18. februāraEcofin Padomē un kas ietver brīvo darbavietu statistiku.

Pirmā ierosinātā regula

2.

Sezonāli izlīdzināto laikrindu izveide, kas izklāstīta pirmajā ierosinātajā regulā, ir svarīga saistībā ar brīvo darbavietu datiem, kurus gada laikā izmanto ekonomiskajā analīzē. Arī datu kvalitātes pārskatu sagatavošana un publicēšana ir kvalitātes nodrošināšanas neatņemama sastāvdaļa.

3.

ECB atzinīgi vērtē sezonāli un attiecībā uz darbadienām izlīdzināto brīvo darbavietu datu pieejamību tiklīdz publicēti dati par 16 ceturkšņiem. Turklāt būtu vēlams šī darba veicināšanai izmantot metodes, kas izklāstītas Eiropas Statistikas sistēmas sezonālās izlīdzināšanas pamatnostādnēs (3).

4.

Pirmās ierosinātās regulas pielikumā paredzētie kvalitātes pārskati, ir vērtīgs meteriāls datu lietotāju informēšanai par statistikas kvalitāti. ECB atzinīgi vērtētu nacionālo pārskatu plašāku izplatīšanu datu lietotājiem.

Otrā ierosinātā regula

5.

ECB atbalsta otrās ierosinātās regulas mērķi noteikt tādas definīcijas un atsauces datumus, kuri ir līdzsvarā starp lietotāju vajadzībām un respondentiem noteikto pienākumu apjomu.

6.

ECB atzinīgi vērtē to, ka vēlamais datu vākšanas atsauces periods ir attiecīgā perioda vidējais, saglabājot iespēju izmantot aplēses, kamēr tās tiek uzskatītas par reprezentatīvām attiecībā uz konkrēto periodu. Pētījumi rāda, ka datu vākšanas laikam var būt ievērojama ietekme uz datiem. Tādēļ ECB iesaka šo aspektu pienācīgi apsvērt pirmajā ierosinātajā regulā paredzētajos kvalitātes pārskatos.

7.

ECB vēlas uzsvērt otrās ierosinātās regulas pielikumā minētās priekšizpētes nozīmi:

a)

Priekšizpēte tam, lai novērtētu, kā var tikt iegūta brīvo darbavietu ceturkšņa statistika par NACE 2. red. O, P, Q, R un/vai S nodaļām, ir svarīga tādēļ, ka nodarbinātība šajās NACE nodaļās aptver vairāk nekā 35 % euro zonas nodarbinātības.

b)

Priekšizpēte tam, lai novērtētu, kā var tikt iegūta brīvo darbavietu ceturkšņa statistika no uzņēmumiem, kuros ir mazāk par 10 darbiniekiem, ir svarīga tādēļ, ka daudzās dalībvalstīs šie uzņēmumi nodrošina lielāko daļu no kopējās nodarbinātības. Turklāt pētījumi rāda, ka šādi uzņēmumi bieži rada vairāk jauno darbavietu nekā lielākie uzņēmumi.

Frankfurtē pie Mainas 2008. gada 23. maijā.

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes priekšsēdētāji tiesību akta kopīgo parakstīšanu veica 2008. gada 23. aprīlī, taču tiesību akts vēl nav publicēts; tādēļ tiesību aktam vēl nav piešķirts oficiālais numurs.

(2)  Eiropas Centrālās bankas prasībās tautsaimniecības statistikas jomā, Eiropas Centrālā banka, 2000. gada augusts (pārstrādāts 2004. gada decembrī), pieejam ECB tīmekļa vietnē www.ecb.europa.eu.

(3)  Skatīt “ESS sezonālās izlīdzināšanas pamatnostādnes”, 2008. gada aprīlis, kas pieejamas Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komitejas tīmekļa vietnē http://www.cmfb.org.


Top