EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0506(03)

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem

OJ C 111, 6.5.2008, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 111/22


Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem

(2008/C 111/08)

Atbalsta numurs: XA 7054/07

Dalībvalsts: Itālija

Reģions: Umbria

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. Criteri per la concessione degli aiuti

Juridiskais pamats: Deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 12 novembre 2007 avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni alla DGR 1449/2007 concernente: progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, criteri per la concessione degli aiuti».

Ar šo atbalsta shēmu groza iepriekšējo atbalsta shēmu, uz kuru saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1/2004 attiecas atbrīvojums un kuru Komisija reģistrēja ar numuru XA 02/05. To īsteno ar publisku paziņojumu, kurā noteikts atbalsta pieprasījuma iesniegšanas termiņš un noteikumi, un to izdara tikai pēc tam, kad saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 70/2001 9. pantu Komisija ir apliecinājusi šā kopsavilkuma dokumenta saņemšanu un publicējusi to Komisijas tīmekļa vietnē.

Attiecībā uz tādu kategoriju atbalstu, kuru piešķir uzņēmumiem, kas nodarbojas ar Līguma I pielikumā minēto produktu ražošanu, ir lietderīgi uzsvērt, ka juridiskajā pamatā, kas ir minētā atbalsta shēma Nr. XA 02/05, uz kuru attiecas atbrīvojums, ir izdarīti grozījumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006 noteikumiem. Tādējādi saskaņā ar minētās regulas 20. pantu EK Komisijai kopā ar šo kopsavilkumu iesniedz arī attiecīgo informācijas kopsavilkumu, kas ir juridiskais priekšnosacījums, lai šajā nozarē īstenotu atbalsta shēmu, uz kuru attiecas atbrīvojums

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: EUR 5 450 000, no kuriem

EUR 5 000 000 — dodot priekšroku uzņēmumiem, kas atrodas Trasimeno ezera apkaimē Perugia rajonā (apdzīvotajās vietās Magione, Panicale, Castiglione del Lago, Tuoro, Passignano, Città della Pieve, Piegaro un Paciano);

EUR 450 000 — pirmoreiz piešķirts atbalsts, gaidot Komisijas apstiprinājumu Umbrijas lauku attīstības programmai 2007.–2013. gadam par atbalsta piešķiršanu integrētiem projektiem lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē pārējā reģiona teritorijā

Atbalsta maksimālā intensitāte:

1.

Primārās ražošanas nozarē atbalstu kapitālieguldījumu veidā piešķir, nepārsniedzot

40 % no izdevumiem par šādiem pasākumiem vai darbībām:

a)

nekustamo īpašumu objektu celtniecība vai uzlabošana un lauksaimniecības zemes iegāde, nepārsniedzot 10 % no pasākuma kopējām izmaksām, kas radušās katram uzņēmējam, kā arī nekustamo īpašumu iegāde, ja tie ir nepieciešami projekta izpildei, par attaisnotiem izdevumiem, kas nepārsniedz EUR 516 par katru izmantojamo kvadrātmetru;

b)

izmaksas, kas radušās, ieviešot uzņēmumos kvalitātes kontroles sistēmas atbilstīgi ISO 9000 standarta prasībām;

20 % no izdevumiem tehnikas un datortehnikas, tai skaitā programmatūras iegādei;

12 % par vispārīgiem izdevumiem, kas saistīti ar a) un b) punktā minētajām izmaksām, tai skaitā izdevumiem patentu un licenču iegādei.

Iepriekš minētās likmes palielinās par 10 punktiem, ja pasākums vai darbība tiek veikta kalnu apgabalā vai mazāk labvēlīgā apgabalā, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 50. un 94. pantu noteikts Umbrijas lauku attīstības programmā 2007.–2013. gadam, un vēl par 10 punktiem, ja to veic jaunie lauksaimnieki.

Jebkurā gadījumā kopējais piešķirtā atbalsta apjoms vienam uzņēmumam nedrīkst pārsniegt EUR 400 000 par katru no trim finanšu gadiem vai EUR 500 000, ja uzņēmums atrodas kalnu apgabalā vai mazāk labvēlīgā apgabalā, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 50. un 94. pantu noteikts Umbrijas lauku attīstības programmā 2007.–2013. gadam.

Primārās ražošanas nozarē ir iekļauti arī tie ieguldījumi lauksaimniecības uzņēmumos, kuri nepieciešami, lai sagatavotu dzīvnieku vai augu produktus pirmajai laišanai tirgū. Pirmā laišana tirgū ir tad, ja primārais ražotājs savu saražoto produkciju pats pārdod pārpircējiem vai pārstrādātājiem, un veic visas nepieciešamās darbības produkta sagatavošanai šai pārdošanai, kā arī tad, ja tas pārdod savu produkciju gala patērētājam, ja vien pārdošana notiek telpās, kas nav atdalītas no galvenās darbības veikšanai izmantotajām telpām.

Atbalstu nevar piešķirt:

lauksaimnieciskās ražošanas tiesību, dzīvnieku un viengadīgu augu iegādei;

drenāžas darbiem vai apūdeņošanas iekārtām un apūdeņošanas darbiem;

viengadīgu augu stādīšanai;

vienkāršiem ražošanas līdzekļu atjaunošanas ieguldījumiem;

ieguldījumiem tādu produktu ražošanā, kuri ir piena vai piena produktu imitācija vai to aizstājēji

2.

Pārstrādes un tirdzniecības nozarē atbalstu kapitālieguldījumu veidā piešķir, nepārsniedzot 40 % no šādu pasākumu vai darbību izdevumiem:

a)

nekustamo īpašumu objektu celtniecība un uzlabošana, kā arī nekustamo īpašumu iegāde, ja tie ir nepieciešami projekta izpildei, par attaisnotiem izdevumiem, kas nepārsniedz EUR 516 par katru izmantojamo kvadrātmetru;

b)

izmaksas, kas radušās, ieviešot uzņēmumos kvalitātes kontroles sistēmas atbilstīgi ISO 9000 standarta prasībām;

c)

tehnikas un datortehnikas, tai skaitā programmatūras un tehnoloģisko iekārtu iegāde;

d)

vispārīgi izdevumi, kas saistīti ar a), b) un c) punktā minētajām izmaksām, ne vairāk kā 12 % apjomā, tai skaitā izdevumi patentu un licenču iegādei.

Atbalstu nevar piešķirt:

ieguldījumiem nākamajos posmos pēc pirmapstrādes, ja to produktu pirmapstrāde, kuri uzskaitīti Līguma I pielikumā, nav veikta pašā uzņēmumā;

ieguldījumiem mazumtirdzniecībā;

ieguldījumiem tādu produktu pārstrādei un tirdzniecībai, kuri nav Kopienas izcelsmes.

Katram uzņēmumam attaisnotie izdevumi nevar pārsniegt 40 % no pieprasījuma iesniegšanas dienā pēdējā bilancē minētā apgrozījuma vai arī desmitkārtīgu tajā pašā dienā reģistrēto pamatkapitālu.

Jebkurā gadījumā, uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar Līguma I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību, izdevumi atbalsta saņemšanai ir attaisnoti tikai tad, ja tie ir saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 70/2001

3.

Nozarēs, kas saistītas ar komplekso kvalitātes, vides aizsardzības, veselības aizsardzības, augu un dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības un darba drošības pārvaldību, atbalstu kapitālieguldījumu veidā piešķir šādā apjomā:

līdz 100 % no individuālu ražotāju vai ražotāju asociāciju izdevumiem un ne vairāk kā EUR 30 000 vienam uzņēmumam šādiem pasākumiem:

a)

izdevumiem, kas saistīti ar to produktu pārbaudēm, kuriem pirmo reizi paredzēts piešķirt Kopienas mērogā atzītu kvalitātes sertifikātu (produktiem, kas apzīmēti ar DOC [ACVN], DOCG [AGCVN], DOP [ACVN], IGT [AĢIN], IGP [AĢIN], SGT [GTĪ], un bioloģiskajiem produktiem);

līdz 50 % no izdevumiem un ne vairāk kā EUR 100 000 vienam uzņēmumam šādiem pasākumiem:

b)

vides aizsardzības kvalitātes kontroles sistēmu ieviešanas izmaksām atbilstīgi ISO 14000 vai EMAS standarta prasībām;

līdz 80 % no izdevumiem un ne vairāk kā EUR 100 000 vienam uzņēmumam pasākumiem, kas saistīti ar

c)

izdevumiem pārtikas produktu sertificēšanas ieviešanai;

līdz 70 % no individuālu uzņēmumu vai uzņēmumu asociāciju izdevumiem un ne vairāk kā EUR 200 000 pasākumiem, kas saistīti ar tirdzniecības atbalsta pakalpojumiem, piemēram,

d)

publikācijām, piemēram, katalogiem vai tīmekļa vietnēm, kurās minēta informācija par konkrētās nozares produktu, ar noteikumu, ka informācija ir neitrāla, un visiem šīs nozares pārstāvjiem ir vienādas iespējas tikt atspoguļotiem šādā publikācijā;

e)

forumu, konkursu, izstāžu un gadatirgu organizēšanai un dalībai tajos, lai veiktu pieredzes apmaiņu starp uzņēmumiem, tikai šādiem izdevumiem: dalības maksām, ceļa izdevumiem, publikācijām, stenda īrei, simboliskām prēmijām, nepārsniedzot EUR 250 par vienu prēmiju un vienam uzvarētājam;

f)

Kopienas mērogā atzītas kvalitātes produktiem (produktiem, kas apzīmēti ar DOC [ACVN], DOCG [AGCVN], DOP [ACVN], IGT [AĢIN], IGP [AĢIN], SGT [GTĪ], un bioloģiskajiem produktiem):

i)

zinātnisko atziņu popularizēšanai;

ii)

informācijai par šo produktu kvalitātes nodrošināšanas sistēmām un uzturvērtību, ar noteikumu, ka izcelsmes norādes precīzi atbilst Kopienas reģistrētajām norādēm.

Tehniska atbalsta nodrošināšana nedrīkst ietvert tiešus maksājumus lauksaimniekiem, izņemot Regulas (EK) Nr. 1857/2006 14. panta 5. punktā minētos gadījumus

Īstenošanas datums:

Atbalsta shēmas ilgums: Līdz 2008. gada 31. decembrim

Atbalsta mērķis: Atbalsta pasākumi MVU, kas nodarbojas ar EK līguma I pielikumā minēto produktu ražošanu, pārstrādi un tirdzniecību (izņemot mežsaimniecības, bioenerģijas un zivsaimniecības nozari), ar mērķi veicināt konkurenci starp galvenajām pārtikas pārstrādes nozarēm Umbrijas reģionā, ieviešot produkcijas un ražošanas procesu inovācijas un īstenojot integrētu kvalitātes, drošības un vides aizsardzības pārvaldību, un atbalsta pasākumiem galvenokārt augstas kvalitātes lauksaimniecības produktu tirdzniecībai.

Ražošanas nozarē juridiskais pamats atbrīvojumu attiecināšanai uz šo atbalsta shēmu ir Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4., 14. un 15. pants.

Pārstrādes un tirdzniecības nozarē juridiskais pamats atbrīvojumu attiecināšanai uz šo atbalsta shēmu ir Regulas (EK) Nr. 70/2001 4. un 5. pants.

Attaisnotās izmaksas, ko sedz ar atbalsta shēmu, ir norādītas iepriekš punktā “Atbalsta maksimālā intensitāte”

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Attiecīgās atbalsta shēmas nozares ir tās nozares, kas nodarbojas ar EK līguma I pielikumā minēto produktu ražošanu, pārstrādi un tirdzniecību (izņemot mežsaimniecības, bioenerģētikas un zivsaimniecības nozari)

Visos šajā atbalsta shēmā paredzētajos pasākumos jāpierāda, ka produktiem ir normāls noiets tirgū. Atbalstu nevar saņemt par ieguldījumiem, kas palielina ražošanas jaudu nozarēs, kurās pastāv īpaši ierobežojumi saskaņā ar kopējā tirgus organizāciju prasībām, ja netiek pierādīta attiecīgu ražošanas kvotu iegāde

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Regione Umbria — Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni ed attività culturali, sport e spettacolo

Centro direzionale Fontivegge

I-06100 Perugia

Tīmekļa vietne: www.regione.umbria.it

noklikšķiniet uz sadaļas “Aree tematiche” (tematiskās jomas);

izvēlēties “Agricoltura e foreste” (lauksaimniecība un mežsaimniecība);

sadaļā “ULTIME NOTIZIE” (jaunākās ziņas) izvēlēties attiecīgā datuma “D.G.R.”;

noklikšķiniet uz “clicca qui”.

E-pasta adrese: fgarofalo@regione.umbria.it

Papildu informācija: Atbalstu, kas paredzēts uzņēmumiem, kas nodarbojas ar Līguma I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu ražošanu, saskaņā ar atbrīvojumiem Regulas (EK) Nr. 1857/2006 nozīmē. Tādējādi saskaņā ar minētās regulas 20. pantu Komisijai iesniedz attiecīgo informācijas kopsavilkumu par šajā nozarē spēkā esošajām atbalsta shēmām, uz kurām attiecas atbrīvojums


Top