EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0501(03)

Dalībvalstu paziņotās informācijas kopsavilkums par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

OJ C 110, 1.5.2008, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 110/22


Dalībvalstu paziņotās informācijas kopsavilkums par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

(2008/C 110/10)

Atbalsta numurs: XA 383/07

Dalībvalsts: Spānija

Reģions: Navarra

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Ayudas a las inversiones, en régimen asociativo, en equipamiento informático y material de apoyo a las explotaciones agrarias

Juridiskais pamats: Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente por la que se establecen las normas reguladoras que regirán la concesión de ayudas a las inversiones, en régimen asociativo, en equipamiento informático y material de apoyo a las explotaciones agrarias

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: EUR 200 000 gadā, izņemot 2007. gadu, kad gada izdevumi ir EUR 160 000

Atbalsta maksimālā intensitāte: Atbalsts līdz 40 % no attaisnotajām izmaksām par ieguldījumiem lauku saimniecībās

Īstenošanas datums:

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: No 1.12.2007. līdz 31.12.2010.

Atbalsta mērķis: Atbalsta galvenie mērķi ir šādi:

Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4. pants. Ieguldījumi lauku saimniecībās. Attaisnotās izmaksas: 4. panta 4. punkta b) apakšpunkts — atbalsts iekārtu pirkšanai, tostarp datoru programmatūras iegādei

Attiecīgā(-s) nozare(-s): Primārā lauksaimnieciskā ražošana

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Gobierno de Navarra

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

C/ Tudela, 20

E-31003 Pamplona (Navarra)

Tīmekļa vietne: http://www.cfnavarra.es/agricultura/COYUNTURA/AyudasEstado/pdfs/STNO07067%20OF.pdf

Cita informācija:

Dirección General de Desarrollo Rural

C/ Tudela, 20

E-31003 Pamplona

Tlf: (34-848) 42 29 33

E-mail: izabalzv@cfnavarra.es

Gobierno de Navarra

Atbalsta numurs: XA 385/07

Dalībvalsts: Beļģija

Reģions: Vlaanderen

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw (VLAM)

Juridiskais pamats: Decreet van 22 december 2006 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid artikel 12, gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2007

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Subsīdijas EUR 120 000 apmērā, sadalītas pa programmām:

EUR 62 000 konsultāciju pakalpojumiem;

EUR 11 000 zināšanu apmaiņas forumu organizēšanai;

EUR 47 000 publikācijām

Atbalsta maksimālā intensitāte: Atbalsta intensitāte ir 100 %

Īstenošanas datums: No 19.12.2007.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Atbalsts EUR 120 000 apmērā tiks piešķirts par pasākumiem, ko īsteno no 19.12.2007. līdz 31.7.2009.

Atbalsta mērķis: Bezpeļņas organizācija VLAM paredzējusi veikt pasākumus, lai veicinātu ražotāju dalību ACVN, AĢIN un GTĪ shēmās.

Ar šo pasākumu VLAM vēlas motivēt ražotāju apvienības un palīdzēt tām sagatavot attiecīgos pieteikumus.

Bezpeļņas organizācijas VLAM ieplānotie pasākumi:

Atbalsta shēma pamatojas uz Regulas (EK) Nr. 1857/2006 15. pantu un atbilst Regulas (EK) Nr. 1857/2006 15. panta prasībām:

15. panta 2. punkta c) apakšpunktam — attiecībā uz trešo pušu sniegtiem konsultāciju pakalpojumiem, tādām maksām par pakalpojumiem, kas nav nepārtrauktas vai periodiskas darbības un neattiecas uz uzņēmuma parastām darbības izmaksām, tādām kā parasti nodokļu konsultāciju pakalpojumi, regulāri juridiski pakalpojumi vai reklāma;

15. panta 2. punkta d) apakšpunktam — attiecībā uz uzņēmumu pieredzes apmaiņas forumu, konkursu, izstāžu un gadatirgu organizāciju un dalību tajos;

15. panta 2. punkta f) apakšpunktam — publikācijām, piemēram, katalogiem vai tīmekļa vietnēm, kurās sniegts faktu materiāls par noteiktu reģionu ražotājiem vai noteiktu produktu ražotājiem, ar noteikumu, ka informācija un tās pasniegšanas veids ir neitrāls un visiem attiecīgajiem ražotājiem ir vienādas iespējas tikt atspoguļotiem šādā publikācijā

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Zemkopība un lopkopība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Tīmekļa vietne: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2007036508&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=18&pub_date=2007-10-04&set3=set+character_variant+%27dutch.ftl%27&ddfm=12&dt=DECREET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+montxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2006&sql=dt+%3D+%27DECREET%27+and+dd+between+date%272006-12-22%27+and+date%272006-12-22%27+&rech=18&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=2006&dddj=22&dddm=12&ddfj=22&set1=set+stopfile+%27MON.stp%27

Cita informācija: Bez šā valsts atbalsta nebūtu iespējams sasniegt programmas mērķi un īstenot pasākumus

Jules VAN LIEFFERINGE

Ģenerālsekretārs

Atbalsta numurs: XA 386/07

Dalībvalsts: Francija

Reģions: Centrālais

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: «Aide à la création de maisons de cultures destinées à la production agricole»

Lauksaimniecības produkcijas audzēšanai paredzēts objekts (maison de cultures) ir ēka, kurā tiek audzēta lauksaimniecības produkcija. Tas ļauj produkciju audzēt, norobežojoties no ārējiem klimatiskajiem apstākļiem, nodrošinot vieglāku ražas novākšanu un produktu atbilstību veselības prasībām. Ēkās tiek nodrošināta termoizolācija, iekšējās temperatūras un mitruma regulēšana, kā arī ventilācija. Ēku komplekss tāpat var būt aprīkots ar ražas savākšanas līniju

Juridiskais pamats:

Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4. pants

Code général des collectivités territoriales (partie législative): articles L 1511-1 et L 1511-2

Délibération de la commission permanente régionale du 12 octobre 2007

Gada izdevumi, kas paredzēti atbalsta shēmas ietvaros, vai kopējā individuālā atbalsta summa, ko piešķir uzņēmumam:

(EUR)

Paredzētās summas

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Subsīdijas

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Atbalsta ieguldījumi

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Uzņēmumu skaits

4

4

4

4

4

4

4

Šīs summas attiecas tikai uz Centrālā reģiona lauksaimnieciskās ražošanas nozarēm.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4. panta 4. punktu atbalsts var tikt piešķirts ieguldījumiem lauksaimniecības produkcijas audzēšanai paredzētu objektu izveidei, jo īpaši:

a)

nekustamo īpašumu celtniecībai, iegādei vai labiekārtošanai;

b)

jaunu iekārtu un aprīkojuma pirkšanai vai pirkumnomai, tostarp datoru programmatūras iegādei, nepārsniedzot pamatlīdzekļu tirgus vērtību;

c)

vispārējām izmaksām, kas saistītas ar a) un b) punktā minētajiem izdevumiem, piemēram, arhitektu, inženieru un konsultantu atalgojumu, priekšizpētes veikšanu, patentu un licenču iegādi

Atbalsta maksimālā intensitāte: Maksimālā summa, par kuru var tikt piešķirts atbalsts ir EUR 150 000 uz vienu cilvēkdarba vienību. Vienā saimniecībā tiks ņemtas vērā, augstākais, divas cilvēkdarba vienības. Tomēr uz darbietilpīgām ražošanas sistēmām orientētās saimniecībās lielākais izmantoto cilvēkdarba vienību skaits var būt sešas.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4. panta 9. punktu atbalsta maksimālā summa atsevišķam uzņēmumam nepārsniegs EUR 400 000 trīs finanšu gadu laikā vai EUR 500 000, ja uzņēmums atrodas mazāk labvēlīgā apgabalā vai teritorijā, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta i), ii) vai iii) apakšpunktā, kā dalībvalstis tās noteikušas saskaņā ar minētās regulas 50. un 94. pantu

Atbalstu var piešķirt tikai tādiem lauksaimniecības uzņēmumiem, kas atbilst nosacījumiem Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4. panta 5. punktā.

Atbalsta bruto intensitāte ir pieaugoša, atkarībā no ieguldījumu projekta kopējās summas:

Reģionālās padomes pārziņā ir puse no atbalsta bruto intensitātes. Centrālā reģiona reģionālā pārvalde var atļautās summas robežās shēmai piešķirt papildu finansējumu

Īstenošanas datums: No dienas, kad no Komisijas saņem apstiprinājumu par saņemšanu

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Līdz 31.12.2013. jeb datumam, kad beidzas Regulas (EK) Nr. 1857/2006 darbības termiņš

Atbalsta mērķis: Uzlabot lauku saimniecību konkurētspēju un produktu kvalitāti, kā arī samazināt ražošanas izmaksas (turpinājums atbalsta shēmai, kas reģistrēta ar numuru XA 16/05)

Attiecīgās nozares: Visas lauksaimnieciskās ražošanas nozares, izņemot siltumnīcu dārzkopību un sakņkopību, kuras tiek vai ir tikušas finansētas saskaņā ar paziņotajām shēmām (N 572/01 un N 523/01)

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Conseil régional du Centre

9, rue St Pierre Lentin

F-45041 Orléans cedex 1

Tél.: (33) 02 38 70 30 30

Fax: (33) 02 38 70 31 18

E-mail: Amanda.Tibble@regioncentre.fr

Tīmekļa vietne: www.regioncentre.fr

Sadaļa “guide des aides”

Atbalsta numurs: XA 399/07

Dalībvalsts: Spānija

Reģions: Cataluña

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Ayudas para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y en explotaciones de porcino

Juridiskais pamats: Orden ARP/XXX/2007, de 23 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y en explotaciones porcinas, y se convocan las correspondientes al año 2007

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: 2007. gadā: EUR 478 800

Atbalsta maksimālā intensitāte: Subsīdijas maksimālā procentuālā daļa vienam saņēmējam ir 25 % no ieguldījumiem, par ko var saņemt atbalstu, un to var palielināt šādos gadījumos:

par 5 % — ja pieteikuma iesniedzējs ir jaunais lauksaimnieks;

par 2 % — ja pieteikuma iesniedzēja ir sieviete

Īstenošanas datums: 2007. gada oktobris

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums:

Atbalsta mērķis: Šā atbalsta mērķis ir veicināt ieguldījumus lauku saimniecībās energoefektivitātes uzlabošanai lauksaimniecības siltumnīcās un cūkkopībā (4. pants).

Ieguldījumi, par ko var saņemt atbalstu, ir paredzēti iekārtu, izolācijas un segumu, apsildes un ventilācijas sistēmu un materiālu uzlabošanai, kā arī jebkādiem uzlabojumiem saistībā ar energotaupību un energoefektivitātes uzlabojumiem kvantitatīvā izteiksmē lauksaimniecības siltumnīcās un cūkkopības saimniecībās.

Attaisnotie izdevumi ir 4. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktā minētie, proti: iekārtu būve, iegāde vai uzlabošana, kā arī lauksaimniecības siltumnīcu un cūkkopības saimniecību energoefektivitātes uzlabošanai nepieciešamā aprīkojuma un mašīnu pirkšana vai izpirkumnoma.

Nav iekļauti vispārīgi izdevumi saistībā ar iepriekš minētajiem izdevumiem, piemēram, samaksa arhitektiem, inženieriem un konsultantiem, kā arī izdevumi saistībā ar priekšizpēti vai patentu un licenču iegādāšanos

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Līguma I pielikumā uzskaitīto produktu ražošana, izņemot zvejniecības un akvakultūras produktus, uz kuriem attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 104/2000, un produktus ar KN kodu 4502, 4503 un 4504 (korķa izstrādājumi)

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural

Generalitat de Catalunya

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Tīmekļa vietne: http://www.gencat.net/darp/c/serveis/ajuts/ajut.htm

Cita informācija: —

Atbalsta numurs: XA 400/07

Dalībvalsts: Slovēnijas Republika

Reģions: Območje občine Žužemberk

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Dodeljevanje sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Žužemberk za obdobje 2007–2013

Juridiskais pamats: Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz naslova finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Žužemberk za programsko obdobje 2007–2013 (II. Poglavje)

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma:

 

2007: EUR 70 000

 

2008: EUR 66 750

 

2009: EUR 67 500

 

2010: EUR 67 875

 

2011: EUR 68 250

 

2012: EUR 68 625

 

2013: EUR 69 000

Atbalsta maksimālā intensitāte:

1.   Ieguldījumi lauksaimniecības uzņēmumos:

līdz 50 % no attaisnotajām izmaksām mazāk labvēlīgajos apgabalos un līdz 40 % no attaisnotajām izmaksām ieguldījumiem citos apgabalos.

Atbalsts paredzēts lauksaimniecības produktu ražošanā izmantojamo iekārtu un aprīkojuma iegādei, ieguldījumiem ilggadīgajās kultūrās un lauksaimniecības zemes uzlabošanai.

2.   Tradicionālo kultūrvēsturisko ainavu un ēku saglabāšana:

līdz 100 % no faktiskajām izmaksām par ieguldījumiem objektos, kas nav paredzēti ražošanai;

līdz 60 %, vai 75 % mazāk labvēlīgajos apgabalos, no faktiskajām izmaksām par ieguldījumiem saimniecību ražošanas līdzekļos, ja ieguldījumi nepalielina saimniecības ražošanas jaudu;

var piešķirt papildu atbalstu līdz 100 % no papildizmaksām, kas radušās, izmantojot tradicionālos materiālus, lai saglabātu ēku kultūrvēsturiskās īpatnības.

3.   Atbalsts apdrošināšanas prēmiju maksājumiem:

pašvaldības līdzfinansējums var sasniegt 50 % no attaisnotajām izmaksām par apdrošināšanas prēmijām laukaugu un augļu apdrošināšanai, kā arī mājlopu apdrošināšanai pret slimībām, neietverot izmaksas, par kurām saņemts apdrošināšanas prēmiju līdzfinansējums no valsts budžeta.

4.   Atbalsts zemes pārdalīšanai:

līdz 100 % no attaisnotajām juridiskajām un administratīvajām izmaksām.

5.   Atbalsts kvalitatīvu lauksaimniecības produktu ražošanas veicināšanai:

līdz 100 % no faktiskajam izmaksām; atbalsts jāsniedz subsidētu pakalpojumu veidā, un tas nedrīkst ietvert tiešus naudas maksājumus ražotājiem.

6.   Tehniskā atbalsta nodrošināšana lauksaimniecības nozarē:

līdz 100 % no attaisnotajām izmaksām par lauksaimnieku izglītību, apmācību un konsultāciju pakalpojumiem, kā arī forumu, sacensību, izstāžu un gadatirgu organizēšanu, publikācijām, katalogiem, zinātnisko atziņu izplatīšanu, izmaksām par aizvietošanas pakalpojumiem; atbalstu sniedz subsidētu pakalpojumu veidā, un tas nedrīkst ietvert tiešus naudas maksājumus ražotājiem

Īstenošanas datums: 2007. gada oktobris (atbalstu nepiešķirs pirms kopsavilkuma publicēšanas Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē)

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Līdz 31.12.2013.

Atbalsta mērķis: Atbalstīt MVU

Atsauce uz Regulas (EK) Nr. 1857/2006 pantiem un attaisnotās izmaksas: II nodaļā projekta Noteikumos par atbalsta piešķiršanu atbilstīgi finanšu pasākumiem lauksaimniecības saglabāšanai un attīstībai Žužemberk pašvaldībā laika periodam no 2007. gada līdz 2013. gadam ietverti pasākumi, kuri ir valsts atbalsts saskaņā ar Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulas (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (OV L 358, 16.12.2006., 3. lpp.) šādiem pantiem:

4. pants: Ieguldījumi lauksaimniecības uzņēmumos;

5. pants: Tradicionālo kultūrvēsturisko ainavu un ēku saglabāšana;

12. pants: Atbalsts apdrošināšanas prēmiju maksājumiem;

13. pants: Atbalsts zemes pārdalīšanai;

14. pants: Atbalsts kvalitatīvu lauksaimniecības produktu ražošanas veicināšanai;

15. pants: Tehniskā atbalsta nodrošināšana lauksaimniecības nozarē

Attiecīgā(-ās) tautsaimniecības nozare(-es): Lauksaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Občina Žužemberk

Grajski trg 33

SLO-8360 Žužemberk

Tīmekļa vietne: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200790&dhid=91805

Cita informācija: Pasākumā attiecībā uz apdrošināšanas prēmiju maksājumiem laukaugu un augļu apdrošināšanai ietverti šādi nelabvēlīgi laika apstākļi, kas pielīdzināmi dabas katastrofām: pavasara salnas, krusa, zibens, zibens izraisīti ugunsgrēki, vētra un plūdi.

Pašvaldības noteikumi atbilst prasībām Regulā (EK) Nr. 1857/2006 attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic pašvaldībai, un vispārīgiem piemērojamiem noteikumiem (pasākumi pirms atbalsta piešķiršanas, summēšanas, pārredzamības un uzraudzības)

Franc ŠKUFCA

Žužemberk pašvaldības mērs


Top