EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0216(04)

Paziņojums par antidempinga procedūras uzsākšanu attiecībā uz konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes sveču, svecīšu un līdzīgu ražojumu importu

OJ C 43, 16.2.2008, p. 14–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 43/14


Paziņojums par antidempinga procedūras uzsākšanu attiecībā uz konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes sveču, svecīšu un līdzīgu ražojumu importu

(2008/C 43/05)

Saskaņā ar 5. pantu Padomes 1995. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 384/96 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis, (“pamatregula”) (1) Komisija ir saņēmusi sūdzību, kurā apgalvots, ka konkrētas importētas Ķīnas Tautas Republikas (“attiecīgā valsts”) izcelsmes sveces, svecītes un līdzīgi ražojumi tiekot pārdoti par dempinga cenām un tādējādi nodarot būtisku kaitējumu Kopienas ražošanas nozarei.

1.   Sūdzība

Sūdzību 2008. gada 3. janvārī iesniedza šādi Kopienas ražotāji: Bolsius International BV, EIKA Wachswerke Fulda GmbH, Euro Candle KFT, Gies Kerzen GmbH, Liljeholmens Stearinfabriks AB, SER Wax Industry un Vollmar GmbH (“sūdzības iesniedzēji”), kas pārstāv lielāko daļu — šajā gadījumā vairāk nekā 25 % — no konkrētu Kopienas sveču, svecīšu un līdzīgu ražojumu produkcijas.

2.   Ražojums

Ražojums, par kuru tiek apgalvots, ka to pārdod par dempinga cenām, ir konkrētas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes sveces, svecītes un līdzīgi ražojumi, izņemot kapu sveces un citus ārpus telpām dedzināmus gaismekļus (“attiecīgais ražojums”). Šīs procedūras nolūkā kapu sveces un citus ārpus telpām dedzināmus gaismekļus definē kā sveces, svecītes un līdzīgus ražojumus, kuru degviela satur vairāk nekā 500 ppm toluola un/vai vairāk nekā 100 ppm benzola, un/vai kuru dakts ir vismaz 5 milimetri diametrā, un/vai kuri atsevišķi ievietoti plastmasas traukā ar vismaz 5 cm augstām vertikālām sienām. Attiecīgo ražojumu parasti klasificē ar KN kodiem ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 un ex 3406 00 90. Šie KN kodi norādīti vienīgi informācijai.

3.   Apgalvojums par dempingu

Ņemot vērā pamatregulas 2. panta 7. punkta noteikumus, sūdzības iesniedzēji noteica normālo vērtību attiecībā uz Ķīnas Tautas Republiku, pamatojoties uz šā paziņojuma 5.1. punkta d) apakšpunktā minētajā tirgus ekonomikas valstī noteikto normālo vērtību. Apgalvojums par dempingu tiek pamatots, salīdzinot šādi aprēķināto normālo vērtību ar attiecīgā ražojuma eksporta cenām, kad tas tiek pārdots eksportam uz Kopienu.

Aprēķinātā dempinga starpība tādējādi ir ievērojama.

4.   Apgalvojums par kaitējumu

Sūdzības iesniedzējs ir sniedzis pierādījumus par to, ka attiecīgā ražojuma imports no Ķīnas Tautas Republikas ir palielinājies absolūtā izteiksmē un ka ir palielinājusies tā tirgus daļa.

Tiek apgalvots, ka attiecīgā importētā ražojuma apjomi un cenas cita starpā ir negatīvi ietekmējuši Kopienas ražošanas nozares tirgus daļu un pārdotos apjomus, un tas būtiski un negatīvi ietekmējis Kopienas ražošanas nozares vispārējo darbību, finanšu stāvokli un nodarbinātību.

5.   Procedūra

Apspriedusies ar padomdevēju komiteju un konstatējusi, ka sūdzību iesniegusi Kopienas ražošanas nozare vai tā iesniegta tās vārdā un ka ir pietiekami daudz pierādījumu, ar ko pamatot procedūras sākšanu, Komisija ar šo sāk izmeklēšanu atbilstīgi pamatregulas 5. pantam.

5.1.   Dempinga un kaitējuma noteikšanas procedūra

Izmeklēšanā noteiks, vai attiecīgo Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes ražojumu pārdod par dempinga cenām un vai šis dempings ir nodarījis kaitējumu.

a)   Izlases veida pārbaude

Ņemot vērā šajā procedūrā iesaistīto personu acīmredzami lielo skaitu, Komisija var nolemt piemērot pamatregulas 17. pantā paredzēto pārbaudi izlases veidā.

i)   Ķīnas Tautas Republikas ražotāju eksportētāju izlases veida pārbaude

Lai Komisija varētu izlemt, vai ir vajadzīga pārbaude izlases veidā, un vajadzības gadījumā veikt atlasi, visus ražotājus eksportētājus vai to pārstāvjus ar šo aicina pieteikties Komisijā un sniegt turpmāk norādīto informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem termiņā, kas noteikts šā paziņojuma 6. punkta b) apakšpunkta i) daļā, ievērojot formu, kas norādīta 7. punktā:

nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs, kontaktpersona,

no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim eksportā uz Kopienu pārdotā attiecīgā ražojuma apgrozījums vietējā valūtā un pārdošanas apjoms tonnās,

laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim vietējā tirgū pārdotā attiecīgā ražojuma apgrozījums vietējā valūtā un pārdošanas apjoms tonnās,

precīzs to uzņēmuma darbību apraksts, kuras saistītas ar attiecīgā ražojuma ražošanu,

visu to saistīto uzņēmumu nosaukumi (2) un precīzs darbības apraksts, kuri iesaistīti attiecīgā ražojuma ražošanā un/vai pārdošanā (eksportam un/vai iekšzemes tirgū),

visa cita būtiskā informācija, kas palīdzētu Komisijai veikt atlasi,

Sniedzot iepriekš minēto informāciju, uzņēmums piekrīt, ka to varētu iekļaut izlasē. Ja uzņēmumu nolemj iekļaut izlasē, tam būs jāatbild uz anketas jautājumiem un jāpiekrīt sniegto atbilžu pārbaudei klātienē. Ja uzņēmums nepiekrīt, ka to varētu iekļaut izlasē, uzskata, ka tas nav sadarbojies izmeklēšanā. Nesadarbošanās sekas ir izklāstītas 8. punktā.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskatīs par vajadzīgu, lai veiktu ražotāju eksportētāju atlasi, tā papildus sazināsies ar eksportētājvalsts iestādēm un jebkurām zināmajām ražotāju eksportētāju apvienībām.

Uzņēmums nevar būt drošs, ka to iekļaus izlasē, tāpēc ražotājiem eksportētājiem, kuri vēlas pieprasīt individuālu starpību (3), iesaka pieprasīt anketu šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunkta i) daļā noteiktajā termiņā un to iesniegt šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunkta ii) daļas pirmajā rindkopā noteiktajā termiņā. Tomēr jāpievērš uzmanība šā paziņojuma 5.1. punkta b) apakšpunkta pēdējam teikumam.

ii)   Importētāju izlases veida pārbaude

Lai Komisija varētu izlemt, vai ir vajadzīga pārbaude izlases veidā, un vajadzības gadījumā veikt atlasi, visus importētājus vai to pārstāvjus ar šo aicina pieteikties Komisijā un sniegt šādu informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem termiņā, kas noteikts šā paziņojuma 6. punkta b) apakšpunkta i) daļā, ievērojot formu, kura norādīta 7. punktā:

nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs, kontaktpersona,

uzņēmuma kopējais apgrozījums euro laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim,

kopējais darbinieku skaits,

uzņēmuma konkrētās darbības, kas saistītas ar attiecīgo ražojumu,

Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes attiecīgā ražojuma importa un tālākpārdošanas Kopienas tirgū apjoms tonnās un vērtība euro no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim,

visu to saistīto uzņēmumu nosaukumi (4) un precīzs darbības apraksts, kuri iesaistīti attiecīgā ražojuma ražošanā un/vai pārdošanā,

visa cita būtiskā informācija, kas palīdzētu Komisijai veikt atlasi.

Sniedzot iepriekš minēto informāciju, uzņēmums piekrīt, ka to varētu iekļaut izlasē. Ja uzņēmumu nolemj iekļaut izlasē, tam būs jāatbild uz anketas jautājumiem un jāpiekrīt sniegto atbilžu pārbaudei klātienē. Ja uzņēmums nepiekrīt, ka to varētu iekļaut izlasē, uzskata, ka tas nav sadarbojies izmeklēšanā. Nesadarbošanās sekas ir izklāstītas 8. punktā.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu importētāju atlasei, Komisija sazināsies arī ar visām zināmajām importētāju apvienībām.

iii)   Kopienas ražotāju izlases veida pārbaude

Ņemot vērā to, ka sūdzībai piekrīt daudzi Kopienas ražotāji, Komisija plāno izmeklēt Kopienas ražošanas nozarei nodarīto kaitējumu, piemērojot izlases veida pārbaudi.

Lai Komisija varētu izlemt, vai ir vajadzīga pārbaude izlases veidā, un vajadzības gadījumā veikt atlasi, visus Kopienas ražotājus vai to pārstāvjus ar šo aicina pieteikties Komisijā un sniegt šādu informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem termiņā, kas noteikts šā paziņojuma 6. punkta b) apakšpunkta i) daļā, ievērojot formu, kura norādīta 7. punktā:

nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs, kontaktpersona,

uzņēmuma kopējais apgrozījums euro laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim,

uzņēmuma konkrētās darbības, kas saistītas ar attiecīgo ražojumu,

attiecīgā ražojuma pārdošanas Kopienas tirgū vērtība euro laikā no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim,

attiecīgā ražojuma noiets Kopienas tirgū tonnās laikā no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim,

attiecīgā ražojuma ražošanas apjoms tonnās laikā no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim,

visu to saistīto uzņēmumu nosaukumi (4) un precīzs darbības apraksts, kuri ir iesaistīti attiecīgā ražojuma ražošanā un/vai pārdošanā,

visa cita būtiskā informācija, kas palīdzētu Komisijai veikt atlasi.

Sniedzot iepriekš minēto informāciju, uzņēmums piekrīt, ka to varētu iekļaut izlasē. Ja uzņēmumu nolemj iekļaut izlasē, tam būs jāatbild uz anketas jautājumiem un jāpiekrīt sniegto atbilžu pārbaudei klātienē. Ja uzņēmums nepiekrīt, ka to varētu iekļaut izlasē, uzskata, ka tas nav sadarbojies izmeklēšanā. Nesadarbošanās sekas ir izklāstītas 8. punktā.

iv)   Galīgā atlase

Visām ieinteresētajām personām, kas vēlas iesniegt būtisku informāciju par atlasi, tas jādara 6. punkta b) apakšpunkta ii) daļā noteiktajā termiņā.

Komisija plāno veikt galīgo atlasi pēc apspriešanās ar attiecīgajām personām, kas paudušas vēlmi, lai tās iekļauj izlasē.

Izlasē iekļautajiem uzņēmumiem jāatbild uz anketas jautājumiem šā paziņojuma 6. punkta b) apakšpunkta iii) daļā noteiktajā termiņā un jāsadarbojas šajā izmeklēšanā.

Ja sadarbība nav pietiekama, Komisija saskaņā ar pamatregulas 17. panta 4. punktu un 18. pantu konstatējumus var pamatot ar pieejamajiem faktiem. Kā paskaidrots šā paziņojuma 8. punktā, konstatējums, kura pamatā ir pieejamie fakti, attiecīgajai personai var būt nelabvēlīgāks.

b)   Anketas

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā nosūtīs anketas izlasē iekļautajiem Kopienas ražošanas nozares uzņēmumiem un katrai ražotāju asociācijai Kopienā, atlasītajiem ražotājiem eksportētājiem Ķīnas Tautas Republikā, katrai ražotāju eksportētāju asociācijai, atlasītajiem importētājiem, katrai sūdzībā minētajai importētāju asociācijai, kā arī attiecīgās eksportētājvalsts iestādēm.

Ķīnas Tautas Republikas ražotājiem eksportētājiem, kuri vēlas pieprasīt individuālu starpību, lai piemērotu pamatregulas 17. panta 3. punktu un 9. panta 6. punktu, šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunkta ii) daļā noteiktajā termiņā jāiesniedz pilnīgas atbildes uz anketas jautājumiem. Tāpēc tiem jāpieprasa anketas šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunkta i) daļā noteiktajā termiņā. Tomēr šīm personām jāzina, ka, gadījumā ja veic ražotāju eksportētāju izlases veida pārbaudi, Komisija tomēr var pieņemt lēmumu, ka tā šīm personām neaprēķinās individuālo starpību, ja ražotāju eksportētāju būs tik daudz, ka individuāla pārbaude būtu pārmērīgi apgrūtinoša un tās dēļ nevarētu laikus pabeigt izmeklēšanu.

c)   Informācijas vākšana un uzklausīšana

Ar šo aicina visas ieinteresētās personas izteikt savu viedokli, iesniegt informāciju, kas nav iekļauta anketās, un apstiprinošus pierādījumus. Šī informācija un attiecīgi pierādījumi Komisijai jāsaņem šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunkta ii) daļā noteiktajā termiņā.

Turklāt Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas, ja tās to pieprasa, norādot konkrētus iemeslus, kāpēc tās jāuzklausa. Šāds pieprasījums jāiesniedz šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunkta iii) daļā noteiktajā termiņā.

d)   Tirgus ekonomikas valsts izraudzīšana

Normālās vērtības noteikšanai attiecībā uz Ķīnas Tautas Republiku saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta a) apakšpunktu paredzēts par piemērotu tirgus ekonomikas valsti izvēlēties Brazīliju. Ar šo aicina ieinteresētās personas 6. punkta c) apakšpunktā noteiktajā termiņā izteikt apsvērumus par izvēles atbilstību.

e)   Tirgus ekonomikas režīms

Attiecībā uz tiem ražotājiem eksportētājiem Ķīnas Tautas Republikā, kuri apgalvo un sniedz pietiekamus pierādījumus, ka viņi darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, t.i., atbilst pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, normālo vērtību noteiks saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktu. Ražotājiem eksportētājiem, kuri plāno iesniegt pienācīgi pamatotus pieprasījumus, jāievēro īpašais termiņš, kas noteikts šā paziņojuma 6. punkta d) apakšpunktā. Komisija nosūtīs pieprasījuma veidlapas visiem sūdzībā minētajiem ražotājiem eksportētājiem Ķīnas Tautas Republikā, visām sūdzībā minētajām ražotāju eksportētāju apvienībām un Ķīnas Tautas Republikas iestādēm.

5.2.   Kopienas interešu novērtēšanas procedūra

Saskaņā ar pamatregulas 21. pantu un ja apgalvojumi par dempingu un tā nodarīto kaitējumu ir pamatoti, lems par to, vai antidempinga pasākumu pieņemšana nav pretrunā Kopienas interesēm. Šā iemesla dēļ Kopienas ražošanas nozare, importētāji, to pārstāvības apvienības, reprezentatīvi lietotāji un reprezentatīvas patērētāju organizācijas, pierādījuši, ka viņu darbība un attiecīgais ražojums ir objektīvi saistīti, šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunkta ii) daļā noteiktajā termiņā var pieteikties un iesniegt informāciju Komisijai. Personas, kas rīkojušās saskaņā ar iepriekšējo teikumu, šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunkta iii) daļā noteiktajā termiņā var pieprasīt uzklausīšanu, norādot konkrētos iemeslus, kāpēc tās būtu jāuzklausa. Jānorāda, ka saskaņā ar 21. pantu iesniegtā informācija tiks ņemta vērā tikai tad, ja, to iesniedzot, tā būs pamatota ar faktiem.

6.   Termiņi

a)   Vispārēji termiņi

i)   Termiņš anketu vai citu veidlapu pieprasīšanai

Visām ieinteresētajām personām jāpieprasa anketa vai cita pieprasījuma veidlapa iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 10 dienas pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

ii)   Termiņš, kurā ieinteresētās personas var pieteikties, iesniegt atbildes uz anketas jautājumiem un citādu informāciju

Lai izmeklēšanā ņemtu vērā sniegto informāciju, visām ieinteresētajām personām, sazinoties ar Komisiju, 40 dienu laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav noteikts citādi, jāinformē par sevi, jādara zināms savs viedoklis un jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem vai jebkura cita informācija. Visiem ražotājiem eksportētājiem, uz kuriem attiecas šī procedūra un kuri vēlas pieteikties individuālai pārbaudei saskaņā ar pamatregulas 17. panta 3. punktu, 40 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav noteikts citādi, jāiesniedz arī atbildes uz anketas jautājumiem. Jāpievērš uzmanība tam, ka pamatregulā noteikto procesuālo tiesību vairākuma īstenošana ir atkarīga no tā, vai ieinteresētā persona piesakās iepriekš minētajā termiņā.

Izlasē iekļautajiem uzņēmumiem jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem šā paziņojuma 6. punkta b) apakšpunkta iii) daļā noteiktajā termiņā.

iii)   Uzklausīšana

Visas ieinteresētās personas tajā pašā 40 dienu termiņā var arī pieprasīt, lai Komisija tās uzklausītu.

b)   Īpašs termiņš attiecībā uz pārbaudi izlases veidā

i)

Informācijai, kas norādīta 5.1. punkta a) apakšpunkta i) daļā, 5.1. punkta a) apakšpunkta ii) daļā un 5.1 punkta a) apakšpunkta iii) daļā, jānonāk Komisijā 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, jo Komisija ir nodomājusi apspriesties ar attiecīgajām personām, kas izteikušas vēlmi tikt iekļautām galīgajā izlasē 21 dienas laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

ii)

Kā minēts 5.1. punkta a) apakšpunkta ii) daļā, visai pārējai informācijai, kas ir svarīga atlases veikšanai, jānonāk Komisijā 21 dienas laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas dienas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

iii)

Izlasē iekļauto personu atbildes uz anketas jautājumiem Komisijai jāsaņem 37 dienu laikā no dienas, kad paziņots, ka personas iekļautas izlasē.

c)   Īpašs termiņš tirgus ekonomikas valsts izvēlei

Personas, kas piedalās izmeklēšanā, nolūkā noteikt normālo vērtību attiecībā uz Ķīnas Tautas Republiku var paust apsvērumus par Brazīlijas atbilstību, kura, kā minēts paziņojuma 5.1. punkta d) apakšpunktā, tiek uzskatīta par valsti, kurā ir tirgus ekonomika. Šie apsvērumi Komisijai jāsaņem 10 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

d)   Īpašs termiņš tirgus ekonomikas statusa un/vai individuāla režīma pieprasījuma iesniegšanai

Pienācīgi pamatotam tirgus ekonomikas statusa (kā minēts 5.1. punkta e) apakšpunktā) un/vai atsevišķa režīma pieprasījumam saskaņā ar pamatregulas 9. panta 5. punktu jānonāk Komisijā 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7.   Rakstiski iesniegta informācija, atbildes uz anketas jautājumiem un sarakste

Visa ieinteresēto personu informācija un pieprasījumi jāiesniedz rakstiski (nevis elektroniskā veidā, ja vien nav noteikts citādi), un tajos jānorāda ieinteresētās personas nosaukums/vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs. Visa rakstiski iesniegtā informācija, ieskaitot šajā paziņojumā pieprasīto informāciju, atbildes uz anketas jautājumiem un sarakste, ko ieinteresētās personas veic konfidenciāli, ir ar norādi “Limited (5), un saskaņā ar pamatregulas 19. panta 2. punktu šiem dokumentiem pievieno nekonfidenciālu versiju ar norādi “For inspection by interested parties”.

Komisijas adrese sarakstei:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Fakss: (32-2) 295 65 05.

8.   Nesadarbošanās

Ja kāda ieinteresētā persona atsakās nodrošināt piekļuvi vajadzīgajai informācijai vai to nesniedz noteiktajā termiņā, vai arī būtiski kavē izmeklēšanu, pozitīvus vai negatīvus pagaidu vai galīgos secinājumus saskaņā ar pamatregulas 18. pantu var izdarīt, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

Ja konstatē, ka kāda ieinteresētā persona ir sniegusi nepatiesu vai maldinošu informāciju, šo informāciju neņem vērā un var izmantot pieejamos faktus. Ja kāda ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tāpēc secinājumi saskaņā ar pamatregulas 18. pantu pamatoti ar pieejamajiem faktiem, šai personai rezultāts var būt nelabvēlīgāks nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

9.   Izmeklēšanas grafiks

Izmeklēšanu atbilstoši pamatregulas 6. panta 9. punktam pabeigs 15 mēnešu laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Saskaņā ar pamatregulas 7. panta 1. punktu pagaidu pasākumus var noteikt ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

10.   Personas datu apstrāde

Jāņem vērā, ka šajā izmeklēšanā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (6).

11.   Uzklausīšanas amatpersona

Norādīts arī tas, ka gadījumā, ja ieinteresētās personas uzskata, ka tām radušās grūtības realizēt tiesības uz aizstāvību, tās var pieprasīt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta uzklausīšanas amatpersonas iejaukšanos. Tā būs starpnieks starp ieinteresētajam personām un Komisijas dienestiem un vajadzības gadījumā piedāvās izšķirt strīdus par procesuāliem jautājumiem, kas skar interešu aizsardzību šajā procedūrā, jo īpaši attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar piekļuvi lietai, konfidencialitāti, termiņu pagarināšanu un rakstiski vai mutiski sniegtas informācijas apstrādi. Papildu informācija un kontaktinformācija atrodama uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2117/2005 (OV L 340, 23.12.2005., 17. lpp.).

(2)  Lai saprastu jēdzienu “saistītie uzņēmumi”, skatīt 143. pantu Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).

(3)  Individuālu starpību saskaņā ar pamatregulas 17. panta 3. punktu var pieprasīt uzņēmumiem, kuri nav iekļauti izlasē, saskaņā ar pamatregulas 9. panta 5. punktu par atsevišķu režīmu gadījumos, kas saistīti ar valstīm, kurās nav tirgus ekonomikas/valstīm ar pārejas ekonomiku, un saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktu uzņēmumiem, kas pieprasa tirgus ekonomikas statusu. Jāievēro, ka atsevišķs režīms jāpieprasa saskaņā ar pamatregulas 9. panta 5. punktu, bet tirgus ekonomikas statuss jāpieprasa saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktu.

(4)  Lai saprastu jēdzienu “saistītie uzņēmumi”, skatīt 143. pantu Regulā (EEK) Nr. 2454/93.

(5)  Tas nozīmē, ka dokuments paredzēts tikai iekšējai lietošanai. Tas ir aizsargāts atbilstīgi 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.). Tas ir konfidenciāls dokuments saskaņā ar pamatregulas 19. pantu un 6. pantu PTO Nolīgumā par VVTT 1994 VI panta īstenošanu (Antidempinga nolīgums).

(6)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.


Top