EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0216(03)

Paziņojums par to, ka tiek sākta antidempinga procedūra attiecībā uz dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes iepriekš un vēlāk stiegrotu dzelzs vai neleģētā tērauda stiepļu un dzīslu (PSC stieples un dzīslas) importu

OJ C 43, 16.2.2008, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.2.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 43/9


Paziņojums par to, ka tiek sākta antidempinga procedūra attiecībā uz dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes iepriekš un vēlāk stiegrotu dzelzs vai neleģētā tērauda stiepļu un dzīslu (PSC stieples un dzīslas) importu

(2008/C 43/04)

Saskaņā ar 5. pantu Padomes 1995. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 384/96 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis, (“pamatregula”) (1) Komisija ir saņēmusi sūdzību, kurā apgalvots, ka konkrēti importēti Ķīnas Tautas republikas (“attiecīgā valsts”) izcelsmes iepriekš un vēlāk stiegrotas dzelzs vai neleģētā tērauda stieples un dzīslas (PSC stieples un dzīslas) tiekot pārdotas par dempinga cenām un tādējādi nodarot būtisku kaitējumu Kopienas ražošanas nozarei.

1.   Sūdzība

Eurostress Information Service (“ESIS”) (“sūdzības iesniedzējs”) 2008. gada 3. janvārī iesniedza sūdzību to ražotāju vārdā, kas pārstāv lielāko daļu — šajā gadījumā vairāk nekā 25 % — no konkrētu Kopienas iepriekš un vēlāk stiegrotu dzelzs vai neleģētā tērauda stiepļu un dzīslu (PSC stieples un dzīslas) ražojumu.

2.   Ražojums

Ražojums, kuru domājams pārdod par dempinga cenām, ir konkrēta neleģētā tērauda stieple (plakēti, neplakēti, necinkoti, cinkoti) neleģētā tērauda dzīslas (plakēti, neplakēti, necinkoti, cinkoti),ar oglekļa masas saturu 0,6 % vai vairāk, kuru šķērsgriezuma lielākais izmērs ir virs 3 mm, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā (“attiecīgais ražojums”), parasti to klasificē atbilstoši KN kodiem ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 un ex 7312 10 69. Šie KN kodi ir sniegti vienīgi informācijai. Šie ražojumi rūpniecībā ir pazīstami kā iepriekš un vēlāk stiegrotas dzelzs vai neleģētā tērauda stieples un dzīslas (“PSC stieples un dzīslas”).

3.   Apgalvojums par dempingu

Ņemot vērā pamatregulas 2. panta 7. punkta noteikumus, sūdzības iesniedzējs noteica normālo vērtību attiecībā uz Ķīnas Tautas Republiku, pamatojoties uz šā paziņojuma 5.1. punkta d) apakšpunktā minētajā tirgus ekonomikas valstī noteikto normālo vērtību. Apgalvojums par dempingu tiek pamatots, salīdzinot šādi aprēķināto normālo vērtību ar attiecīgā ražojuma eksporta cenām, kad tas tiek pārdots eksportam uz Kopienu.

Aprēķinātā dempinga starpība tādējādi ir ievērojama.

4.   Apgalvojums par kaitējumu

Sūdzības iesniedzējs ir sniedzis pierādījumus par to, ka attiecīgā ražojuma imports no Ķīnas Tautas Republikas ir palielinājies absolūtā izteiksmē un ka ir palielinājusies tā tirgus daļa.

Ir izvirzīts apgalvojums, ka attiecīgā importētā ražojuma apjomi un cenas cita starpā ir negatīvi ietekmējuši Kopienas ražošanas nozares tirgus daļu, un tie būtiski un negatīvi ietekmējis Kopienas ražošanas nozares vispārējo darbību, finanšu stāvokli un nodarbinātību.

5.   Procedūra

Apspriedusies ar padomdevēju komiteju un konstatējusi, ka sūdzību iesniegusi Kopienas ražošanas nozare vai tā iesniegta tās vārdā un ka ir pietiekami daudz pierādījumu, ar ko pamatot procedūras sākšanu, Komisija ar šo sāk izmeklēšanu saskaņā ar pamatregulas 5. pantu.

5.1.   Dempinga un kaitējuma noteikšanas procedūra

Izmeklēšanā noteiks, vai attiecīgo Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes ražojumu pārdod par dempinga cenām un vai šis dempings ir nodarījis kaitējumu.

a)   Izlases veida pārbaude

Ņemot vērā šajā procedūrā iesaistīto personu acīmredzami lielo skaitu, Komisija var nolemt piemērot pamatregulas 17. pantā paredzēto pārbaudi izlases veidā.

i)   Ķīnas Tautas Republikas eksportētāju ražotāju pārbaude izlases veidā

Lai Komisija varētu izlemt, vai vajadzīga izlases veida pārbaude, un, ja ir, lai tā varētu veikt atlasi, visi eksportētāji ražotāji vai pārstāvji, kuri darbojas to vārdā, ar šo tiek aicināti pieteikties Komisijā un sniegt šādu informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem termiņā, kas noteikts šā paziņojuma 6. punkta b) apakšpunkta i) daļā, ievērojot šā paziņojuma 7. punktā norādīto formu:

nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs, kontaktpersona,

no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim eksportā uz Kopienu pārdotā attiecīgā ražojuma apgrozījumu vietējā valūtā un apjomu tonnās,

no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim iekšzemes tirgū pārdotā attiecīgā ražojuma apgrozījumu vietējā valūtā un apjomu tonnās,

precīzu to uzņēmuma darbību aprakstu, kas saistītas ar attiecīgā ražojuma ražošanu,

visu to saistīto uzņēmumu (2) nosaukumu un precīzu darbības aprakstu, kuri iesaistīti attiecīgā ražojuma ražošanā un/vai pārdošanā (eksportam un/vai iekšzemes tirgū),

visu citu būtisko informāciju, kas palīdzētu Komisijai veikt atlasi.

Sniedzot iepriekš minēto informāciju, uzņēmums piekrīt iespējamai iekļaušanai izlasē. Ja uzņēmumu nolemj iekļaut izlasē, tam būs jāatbild uz anketas jautājumiem un jāpiekrīt sniegto atbilžu pārbaudei klātienē. Ja uzņēmums norāda, ka nepiekrīt tā iespējamai iekļaušanai izlasē, tiks uzskatīts, ka uzņēmums nav sadarbojies izmeklēšanā. Nesadarbošanās sekas ir izklāstītas 8. punktā.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu eksportētāju ražotāju atlasei, tā sazināsies arī ar eksportētājvalsts iestādēm un visām zināmajām eksportētāju ražotāju apvienībām.

Tā kā uzņēmumi nezin, vai tos iekļaus izlasē, eksportētājiem ražotājiem, kuri vēlas pieprasīt, lai tiem noteiktu individuālo starpību (3), jāpieprasa anketas šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunkta i) daļā noteiktajā termiņā un jāiesniedz tās šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunkta ii) daļas pirmajā daļā noteiktajā termiņā. Tomēr jāpievērš uzmanība šā paziņojuma 5 punkta b) apakšpunkta pēdējam teikumam.

ii)   Importētāju izlases veida pārbaude

Lai Komisija varētu izlemt, vai ir vajadzīga pārbaude izlases veidā, un vajadzības gadījumā veikt atlasi, visus importētājus vai to pārstāvjus ar šo aicina pieteikties Komisijā un sniegt šādu informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem termiņā, kas noteikts šā paziņojuma 6. punkta b) apakšpunkta i) daļā, ievērojot formu, kura norādīta 7. punktā:

nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs, kontaktpersona,

uzņēmuma kopējo apgrozījumu euro laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim,

kopējo darbinieku skaitu,

uzņēmuma konkrētās darbības, kas saistītas ar attiecīgo ražojumu,

Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes attiecīgā ražojuma importa un tālākpārdošanas Kopienas tirgū apjomu tonnās un vērtību euro no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim,

visu to saistīto uzņēmumu (2) nosaukumus un precīzu darbības aprakstu, kuri iesaistīti attiecīgā ražojuma ražošanā un/vai pārdošanā,

visu citu būtisko informāciju, kas palīdzētu Komisijai veikt atlasi.

Sniedzot iepriekš minēto informāciju, uzņēmums piekrīt iespējamai iekļaušanai izlasē. Ja uzņēmumu nolemj iekļaut izlasē, tam būs jāatbild uz anketas jautājumiem un jāpiekrīt sniegto atbilžu pārbaudei klātienē. Ja uzņēmums norāda, ka nepiekrīt tā iespējamai iekļaušanai izlasē, tiks uzskatīts, ka uzņēmums nav sadarbojies izmeklēšanā. Nesadarbošanās sekas ir izklāstītas 8. punktā.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu importētāju atlasei, Komisija sazināsies arī ar visām zināmajām importētāju apvienībām.

iii)   Kopienas ražotāju izlases veida pārbaude

Ņemot vērā to, ka sūdzībai piekrīt daudzi Kopienas ražotāji, Komisija plāno izmeklēt Kopienas ražošanas nozarei nodarīto kaitējumu, piemērojot izlases veida pārbaudi.

Lai Komisija varētu izlemt, vai ir vajadzīga izlases veida pārbaude, un, ja ir, lai tā varētu veikt atlasi, visus ražotājus vai to pārstāvjus ar šo aicina pieteikties Komisijā un sniegt šādu informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem termiņā, kas noteikts šā paziņojuma 6. punkta b) apakšpunkta i) daļā, ievērojot 7. punktā norādīto formu:

nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs, kontaktpersona,

uzņēmuma kopējo apgrozījumu euro laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim,

uzņēmuma konkrētās darbības, kas saistītas ar attiecīgo ražojumu,

attiecīgā ražojuma pārdošanas Kopienas tirgū vērtību euro laikā no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim,

attiecīgā ražojuma noietu Kopienas tirgū tonnās laikā no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim,

attiecīgā ražojuma ražošanas apjoms tonnās laikā no 2007. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim,

visu to saistīto uzņēmumu (2) nosaukumus un precīzu darbības aprakstu, kuri iesaistīti attiecīgā ražojuma ražošanā un/vai pārdošanā,

visu citu būtisko informāciju, kas palīdzētu Komisijai veikt atlasi.

Sniedzot iepriekš minēto informāciju, uzņēmums piekrīt iespējamai iekļaušanai izlasē. Ja uzņēmumu nolemj iekļaut izlasē, tam būs jāatbild uz anketas jautājumiem un jāpiekrīt sniegto atbilžu pārbaudei klātienē. Ja uzņēmums norāda, ka nepiekrīt tā iespējamai iekļaušanai izlasē, tiks uzskatīts, ka uzņēmums nav sadarbojies izmeklēšanā. Nesadarbošanās sekas ir izklāstītas 8. punktā.

iv)   Galīgā atlase

Visām ieinteresētajām personām, kas vēlas iesniegt būtisku informāciju par atlasi, tas jādara 6. punkta b) apakšpunkta ii) daļā noteiktajā termiņā.

Komisija plāno veikt galīgo atlasi pēc apspriešanās ar attiecīgajām personām, kuras ir piekritušas iekļaušanai izlasē.

Izlasē iekļautajiem uzņēmumiem jāatbild uz anketas jautājumiem šā paziņojuma 6. punkta b) apakšpunkta iii) daļā noteiktajā termiņā un jāsadarbojas šajā izmeklēšanā.

Ja sadarbība nav pietiekama, Komisija saskaņā ar pamatregulas 17. panta 4. punktu un 18. pantu konstatējumus var pamatot ar pieejamajiem faktiem. Kā paskaidrots šā paziņojuma 8. punktā, konstatējums, kura pamatā ir pieejamie fakti, attiecīgajai personai var būt nelabvēlīgāks.

b)   Anketas

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā nosūtīs anketas izlasē iekļautajiem Kopienas ražošanas nozares uzņēmumiem un visām Kopienas ražotāju apvienībām, atlasītajiem eksportētājiem ražotājiem Ķīnas Tautas Republikā, visām eksportētāju ražotāju apvienībām, atlasītajiem importētājiem, visām sūdzībā minētajām importētāju apvienībām un attiecīgās eksportētājvalstu iestādēm.

Ķīnas Tautas Republikas eksportētājiem ražotājiem, kuri vēlas pieprasīt individuālu starpību, lai piemērotu pamatregulas 17. panta 3. punktu un 9. panta 6. punktu, šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunkta ii) daļā noteiktajā termiņā jāiesniedz pilnīgas atbildes uz anketas jautājumiem. Tāpēc tiem jāpieprasa anketas šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunkta i) daļā noteiktajā termiņā. Tomēr šīm personām jāzina, ka gadījumā, ja veic eksportētāju ražotāju atlasi, Komisija tik un tā var pieņemt lēmumu, ka tā šīm personām neaprēķinās individuālo starpību, ja eksportētāju ražotāju būs tik daudz, ka individuāla pārbaude būtu pārmērīgi apgrūtinoša un neļautu laikus pabeigt izmeklēšanu.

c)   Informācijas vākšana un uzklausīšana

Ar šo aicina visas ieinteresētās personas izteikt savu viedokli, iesniegt informāciju, kas nav iekļauta anketās, un apstiprinošus pierādījumus. Šī informācija un attiecīgi pierādījumi Komisijai jāsaņem šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunkta ii) daļā noteiktajā termiņā.

Turklāt Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas, ja tās to pieprasa, norādot konkrētus iemeslus, kādēļ tās būtu jāuzklausa. Šāds pieprasījums jāiesniedz šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunkta iii) daļā noteiktajā termiņā.

d)   Tirgus ekonomikas valsts izraudzīšana

Saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta a) apakšpunktu, lai noteiktu normālo vērtību attiecībā uz Ķīnas Tautas Republiku, paredzēts, ka piemērota tirgus ekonomikas valsts ir Turcija. Ar šo aicina ieinteresētās personas 6. punkta c) apakšpunktā noteiktajā termiņā izteikt apsvērumus par izvēles atbilstību.

e)   Tirgus ekonomikas statuss

Attiecībā uz tiem eksportētājiem ražotājiem Ķīnas Tautas Republikā, kuri apgalvo un sniedz pietiekamus pierādījumus, ka viņi darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, t. i., atbilst pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, normālo vērtību noteiks saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktu. Eksportētājiem ražotājiem, kuri plāno iesniegt pienācīgi pamatotus pieprasījumus, jāievēro īpašais termiņš, kas noteikts šā paziņojuma 6. punkta d) apakšpunktā. Komisija nosūtīs veidlapas visiem eksportētājiem ražotājiem Ķīnas Tautas Republikā, kuri iekļauti izlasē vai minēti sūdzībā, kā arī sūdzībā minētajām eksportētāju ražotāju apvienībām un Ķīnas Tautas Republikas iestādēm.

5.2.   Kopienas interešu novērtēšanas procedūra

Saskaņā ar pamatregulas 21. pantu un ja apgalvojumi par dempingu un tā nodarīto kaitējumu ir pamatoti, lems par to, vai antidempinga pasākumu pieņemšana nav pretrunā Kopienas interesēm. Tāpēc Kopienas ražošanas nozare, importētāji, to pārstāvju apvienības, reprezentatīvie lietotāji un reprezentatīvās patērētāju organizācijas var pieteikties un sniegt Komisijai informāciju šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunkta ii) daļā noteiktajā termiņā, ja tās pierāda, ka to darbība un attiecīgais ražojums ir objektīvi saistīti. Personas, kas rīkojušās saskaņā ar iepriekšējo teikumu, šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunkta iii) daļā noteiktajā termiņā var pieprasīt uzklausīšanu, norādot konkrētos iemeslus, kāpēc tās būtu jāuzklausa. Jānorāda, ka saskaņā ar 21. pantu iesniegtā informācija tiks ņemta vērā tikai tad, ja, to iesniedzot, tā būs pamatota ar faktiem.

6.   Termiņi

a)   Vispārēji termiņi

i)   Termiņi, kas noteikti personām anketu vai citu veidlapu pieprasīšanai

Visām ieinteresētajām personām jāpieprasa anketa vai cita pieprasījuma veidlapas iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 10 dienas pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

ii)   Termiņš, kurā ieinteresētajām personām jāpiesakās, jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem un visa cita informācija

Lai izmeklēšanā ņemtu vērā sniegto informāciju, visām ieinteresētajām personām, sazinoties ar Komisiju, 40 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav noteikts citādi, jāpiesakās, jādara zināms savs viedoklis un jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem vai citāda informācija. Visiem eksportētājiem ražotājiem, uz kuriem attiecas šī procedūra un kuri vēlas pieteikties individuālai pārbaudei saskaņā ar pamatregulas 17. panta 3. punktu, 40 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav noteikts citādi, jāiesniedz arī atbildes uz anketas jautājumiem. Jāpievērš uzmanība tam, ka pamatregulā noteikto procesuālo tiesību vairākuma īstenošana ir atkarīga no tā, vai ieinteresētā persona piesakās iepriekš minētajā termiņā.

Izlasē iekļautajiem uzņēmumiem jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem šā paziņojuma 6. punkta b) apakšpunkta iii) daļā noteiktajā termiņā.

iii)   Uzklausīšana

Visas ieinteresētās personas var arī pieteikties uzklausīšanai Komisijā tajā pašā 40 dienu termiņā.

b)   Īpašs termiņš attiecībā uz pārbaudi izlases veidā

i)

5.1. punkta a) apakšpunkta i), ii) un iii) daļā norādītajai informācijai jānonāk Komisijā 15 dienu laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ņemot vērā to, ka Komisijai ir plānots apspriesties ar attiecīgajām personām, kuras paudušas vēlēšanos tikt iekļautas izlasē, pieņemot lēmumu par galīgo atlasi 21 dienas laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

ii)

Kā minēts 5.1. punkta a) apakšpunkta iv) daļā, visai pārējai informācijai, kas ir svarīga atlases veikšanai, jānonāk Komisijā 21 dienas laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

iii)

Izlasē iekļauto personu atbildēm uz anketas jautājumiem Komisijai jāsaņem 37 dienu laikā no dienas, kad tām paziņots par to iekļaušanu izlasē.

c)   Īpašs termiņš, lai izraudzītos tirgus ekonomikas valsti

Personas, kas iesaistītas izmeklēšanā, var paust apsvērumus par Turcijas atbilstību, kuru, kā minēts šā paziņojuma 5.1. punkta d) apakšpunktā, ir paredzēts izvēlēties par tirgus ekonomikas valsti, lai noteiktu normālo vērtību attiecībā uz Ķīnas Tautas Republiku. Šie apsvērumi Komisijai jāsaņem 10 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

d)   Īpašs termiņš tirgus ekonomikas statusa un/vai atsevišķa režīma pieprasījuma iesniegšanai

Pienācīgi pamatotam tirgus ekonomikas statusa (kā minēts 5.1. punkta e) apakšpunktā) un/vai atsevišķa režīma (saskaņā ar pamatregulas 9. panta 5. punktu) pieprasījumam jābūt pieejamam Komisijai 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7.   Rakstiski iesniegtā informācija, atbildes uz anketas jautājumiem un sarakste

Visa ieinteresēto personu informācija un pieprasījumi jāiesniedz rakstiski (nevis elektroniskā veidā, ja vien nav noteikts citādi), un tajos jānorāda ieinteresētās personas nosaukums/vārds, uzvārds, adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa un faksa numurs. Visiem rakstiski iesniegtajiem dokumentiem, tostarp šajā paziņojumā pieprasītajai informācijai, aizpildītajām anketām un korespondencei, ko ieinteresētās personas veic konfidenciāli, jābūt ar norādi “Limited (4), un saskaņā ar pamatregulas 19. panta 2. punktu šiem dokumentiem jāpievieno nekonfidenciāla versija ar norādi “For inspection by interested parties”.

Adrese sarakstei ar Komisiju:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Fakss: (32-2) 295 65 05.

8.   Nesadarbošanās

Ja kāda ieinteresētā persona atsakās nodrošināt piekļuvi vajadzīgajai informācijai vai to nesniedz noteiktajā termiņā, vai arī būtiski kavē izmeklēšanu, pozitīvus vai negatīvus pagaidu vai galīgos secinājumus saskaņā ar pamatregulas 18. pantu var izdarīt, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

Ja konstatē, ka kāda ieinteresētā persona ir sniegusi nepatiesu vai maldinošu informāciju, to neņem vērā, un izmanto pieejamos faktus. Ja kāda ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tāpēc secinājumi saskaņā ar pamatregulas 18. pantu pamatoti ar pieejamajiem faktiem, šai personai rezultāts var būt nelabvēlīgāks nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

9.   Izmeklēšanas grafiks

Izmeklēšanu atbilstoši pamatregulas 6. panta 9. punktam pabeigs 15 mēnešu laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Saskaņā ar pamatregulas 7. panta 1. punktu pagaidu pasākumus var noteikt ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

10.   Personas datu apstrāde

Jāņem vērā, ka šajā izmeklēšanā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu (5) brīvu apriti.

11.   Uzklausīšanas amatpersona

Norādīts, ka gadījumā, ja ieinteresētās personas uzskata, ka tām radušās grūtības realizēt tiesības uz aizstāvību, tās var pieprasīt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta uzklausīšanas amatpersonas iejaukšanos. Tā būs starpnieks starp ieinteresētajam personām un Komisijas dienestiem un vajadzības gadījumā piedāvās izšķirt strīdus par procesuāliem jautājumiem, kas skar interešu aizsardzību šajā procedūrā, jo īpaši attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar piekļuvi lietai, konfidencialitāti, termiņu pagarināšanu un rakstiski vai mutiski sniegtas informācijas apstrādi. Papildu informācija un kontaktinformācija atrodama uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2117/2005 (OV L 340, 23.12.2005., 17. lpp.).

(2)  Lai saprastu jēdzienu “saistītie uzņēmumi”, skatīt 143. pantu Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).

(3)  Individuālu starpību saskaņā ar pamatregulas 17. panta 3. punktu var pieprasīt uzņēmumiem, kuri nav iekļauti izlasē, saskaņā ar pamatregulas 9. panta 5. punktu par atsevišķu režīmu gadījumos, kas saistīti ar valstīm, kurās nav tirgus ekonomikas/valstīm ar pārejas ekonomiku, un saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktu uzņēmumiem, kas pieprasa tirgus ekonomikas statusu. Jāievēro, ka atsevišķs režīms jāpieprasa saskaņā ar pamatregulas 9. panta 5. punktu, bet tirgus ekonomikas statuss jāpieprasa saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktu.

(4)  Tas nozīmē, ka dokuments paredzēts tikai iekšējai lietošanai. Tas ir aizsargāts atbilstīgi 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.). Tas ir konfidenciāls dokuments saskaņā ar pamatregulas 19. pantu un 6. pantu PTO Nolīgumā par GATT 1994 VI panta īstenošanu (Antidempinga nolīgums).

(5)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.


Top