EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AR0406

Reģionu komitejas atzinums Eiropas lidostu nākotne

OJ C 305, 15.12.2007, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 305/11


Reģionu komitejas atzinums “Eiropas lidostu nākotne”

(2007/C 305/03)

REĢIONU KOMITEJA

izvirza šādus ieteikumus:

Tiesiskais regulējums ir nepieciešams, taču tam vajadzētu būt nelielam, lai reglamentētu tās jomas, kurās valstu tiesību akti izrādījušies neefektīvi (subsidiaritātes princips). Kā galvenās iezīmes būtu nepieciešama konsultāciju procesa pārredzamība un Eiropas pārsūdzības process;

1 miljona pasažieru apgrozījuma slieksnis šķiet nepamatots un, iespējams, nevajadzīgs, jo tādējādi regulējumam tiks pakļautas 150 lidostas, no kurām daudzas ir mazas reģionālās lidostas, kas nespēj tikt galā ar šādu birokrātijas slogu. Tādēļ Direktīva būtu attiecināma tikai uz tām lidostām;

Valsts neatkarīgajam regulatoram būtu jāparedz arī tiesības piešķirt atbrīvojumus attiecībā uz tām lidostām, kuru rādītāji ir zem minētā robežlieluma, ja ir pamats uzskatīt, ka tām ir ievērojama ietekme tirgū. Visas valstu aviācijas regulatoru veiktās tirgus pārbaudes rūpīgi kontrolē Eiropas Komisija, lai nodrošinātu vienādu piemērošanu visā ES (COM(2006) 820 1.2. pants būtu attiecīgi jāgroza);

Direktīvai vajadzētu būt neitrālai attiecībā uz “vienotās maksas” principu;

Dažādu transporta veidu piekļuve lidostām ir būtisks “jaudas” komponents, lai pilnīgāk izmantotu esošo reģionālo lidostu jaudu;

Reģionālajām lidostām ir izšķirīga nozīme reģionu izaugsmē, un tām var būt svarīga loma, samazinot pārslodzi centrālajās lidostās. Turklāt tās var apkalpot vispārējās nozīmes gaisa satiksmes nozari un piedāvāt virkni pakalpojumu, kurus, komerciālajai satiksmei attīstoties, centrālās lidostas nākotnē nespēs nodrošināt pilnībā.

Atsauces dokumenti

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par kopīgiem noteikumiem gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai Kopienā

COM(2006) 396 galīgā redakcija.

Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — Rīcības plāns saistībā ar lidostu jaudu, efektivitāti un drošumu Eiropā

COM(2006) 819 galīgā redakcija.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par lidostu nodevām

COM(2006) 820 galīgā redakcija.

Komisijas ziņojums par Padomes 1996. gada 15. oktobra Direktīvas 96/67/EK piemērošanu

COM(2006) 821 galīgā redakcija.

Ziņotājs

:

Gordon KEYMER kgs, Tandridge apgabala padomes loceklis (UK/PPE)

1.   Ieteikumi politikas jomā

I.   Regulējuma nepieciešamība

1.

Tiesiskais regulējums ir nepieciešams, taču tam vajadzētu būt nelielam, lai reglamentētu tās jomas, kurās valstu tiesību akti izrādījušies neefektīvi (subsidiaritātes princips). Kā galvenās iezīmes būtu nepieciešama konsultāciju procesa pārredzamība un Eiropas pārsūdzības process.

II.   Lidostu nodevas

2.

1 miljona pasažieru apgrozījuma slieksnis šķiet nepamatots un, iespējams, nevajadzīgs, jo tādējādi regulējumam tiks pakļautas 150 lidostas, no kurām daudzas ir mazas reģionālās lidostas, kas nespēj tikt galā ar šādu birokrātijas slogu. Tiek ieteikts, lai valstu aviācijas regulatori veic tirgus pārbaudes, kuras nolūkā nodrošināt visā ES vienādu piemērošanu savukārt rūpīgi izvērtē ES.

3.

Direktīva attiecas tikai uz tām lidostām, kuru tirgus daļa kopējā ES pasažieru aviopārvadājumu tirgū pārsniedz 1 %.

4.

Valsts neatkarīgajam regulatoram ir tiesības piešķirt atbrīvojumus, pamatojoties vai nu uz konkurētspējas tirgū pārbaudi, vai arī attiecībā uz tām lidostām, kuru tirgus daļa attiecīgās valsts tirgū nepārsniedz 20 %. Tai ir arī tiesības attiecināt prasības arī uz tām lidostām, kuru rādītāji ir zem minētā robežlieluma, ja ir pamats uzskatīt, ka tām ir ievērojama ietekme tirgū.

5.

Visas valstu aviācijas regulatoru veiktās tirgus pārbaudes rūpīgi kontrolē Eiropas Komisija, lai nodrošinātu vienādu piemērošanu visā ES.

6.

Direktīvai vajadzētu būt neitrālai attiecībā uz “vienotās maksas” principu (arī divējāda maksa var veiksmīgi darboties).

7.

Lidostām būtu jāļauj piemērot diferencētas nodevu likmes, lai stimulētu nozīmīgākās aviosabiedrības un radītu iespēju zemo cenu termināļu attīstībai lidostās.

III.   Regulators

8.

Valstu regulatoriem jābūt patiesi patstāvīgiem gan darbības, gan finansiālajā aspektā.

IV.   Jauda

9.

Eiropā būtu gan jāpilnveido esošo jaudu izmantošana, gan jāveic ieguldījumi jaunu jaudu izveidē.

10.

Netraucēta dažādu jaunu transporta veidu piekļuve lidostām ir būtisks “jaudas” komponents, lai pilnīgāk izmantotu esošo reģionālo lidostu jaudu. Jo īpaši ir jāpanāk lidostu un pilsētu centru savienošana ar ātrgaitas dzelzceļa tīkliem un blīvāku ātrgaitas dzelzceļa tīklu pārklājumu, lai samazinātu īso pārvadājumu apjomu un izbrīvētu jaudu.

11.

Vispārējās nozīmes aviācijai ir svarīga loma paplašinātajā Eiropā, nodrošinot ātras un elastīgas ceļošanas iespējas starp dažādām reģionālajām lidostām. Tādēļ nosacījums attiecībā uz vispārējās nozīmes gaisa satiksmi būtu jāsaglabā.

V.   Lidlauka pakalpojumi

12.

1996. gada direktīva ir devusi pozitīvus rezultātus efektivitātes paaugstināšanas, izmaksu samazināšanas un darbavietu radīšanas aspektā. Ir iespējas pilnveidot esošās direktīvas īstenošanu, taču jauni tiesību akti nav nepieciešami.

VI.   Ar plānošanu saistītie jautājumi

13.

Atzīstot sakarību starp reģionu savienošanu un izaugsmi, RK uzskata, ka reģionālajām lidostām ir izšķirīga nozīme reģionu izaugsmē, un tām var būt svarīga loma, samazinot pārslodzi centrālajās lidostās. Turklāt tās var apkalpot vispārējās nozīmes gaisa satiksmes nozari un piedāvāt virkni pakalpojumu, kurus, komerciālajai satiksmei attīstoties, centrālās lidostas nākotnē nespēs nodrošināt pilnībā.

14.

Reģionālajām un vietējām pašvaldībām ir jāveido citāda saikne ar aviācijas nozari, īpaši īstermiņa perspektīvās un dinamiskākā veidā.

15.

Lidostu izaugsme nākotnē būtu vairāk jāņem vērā, veicot vietējo un reģionālo teritoriālo plānošanu ilgtermiņā (mājokļi, transporta tīkli, mazumtirdzniecības plānošana u.c.).

2.   Ieteikumi grozījumiem

1. ieteikums

Komisijas priekšlikums direktīvai par lidostu nodevām [COM(2006) 0820]

Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

Lidostu galvenais uzdevums un komercdarbība ir nodrošināt pakalpojumus gaisa kuģiem no to nolaišanās līdz pacelšanās brīdim, kā arī pasažieru un kravu apkalpošanu, lai gaisa pārvadātāji varētu sniegt gaisa pārvadājumu pakalpojumus. Šai nolūkā lidostas piedāvā virkni aprīkojuma un pakalpojumu, kas ir saistīti ar gaisa kuģu darbību, pasažieru apkalpošanu un kravu apstrādi un kuru izmaksas pamatā sedz no lidostu nodevām.

Lidostu galvenais uzdevums un komercdarbība ir nodrošināt pakalpojumus gaisa kuģiem no to nolaišanās līdz pacelšanās brīdim, kā arī pasažieru un kravu apkalpošanu, lai gaisa pārvadātāji varētu sniegt gaisa pārvadājumu pakalpojumus. Šai nolūkā lidostas piedāvā virkni aprīkojuma un pakalpojumu, kas ir saistīti ar gaisa kuģu darbību, pasažieru apkalpošanu un kravu apstrādi un kuru izmaksas pamatā sedz no lidostu nodevām , bet ne obligāti tikai no tām .

Pamatojums

Direktīvai vajadzētu būt neitrālai attiecībā uz “vienotās maksas” principu (arī divējāda maksa var veiksmīgi darboties).

2. ieteikums

Komisijas priekšlikums direktīvai par lidostu nodevām [COM(2006) 0820]

Komisijas ierosinātais teksts

RK grozījums

1.2. pants

Šo direktīvu piemēro visām lidostām, kuras atrodas teritorijā, uz ko attiecas Līguma noteikumi, un kuras ir atvērtas komerciālai satiksmei, un kuru gada apgrozījums pārsniedz 1 miljonu pasažieru vai 25 000 tonnas kravu pārvadājumu.

1.2. pants

Šo direktīvu piemēro visām lidostām, kuras atrodas teritorijā, uz ko attiecas Līguma noteikumi, un kuras ir atvērtas komerciālai satiksmei, un kuru gada apgrozījums pārsniedz 1 miljonu pasažieru vai 25 000 tonnas kravu pārvadājumu.

Šo direktīvu piemēro visām lidostām, kuras atrodas teritorijā, uz ko attiecas Līguma noteikumi, un kuras ir atvērtas komerciālai satiksmei, kuru tirgus daļa kopējā ES pasažieru aviopārvadājumu tirgū pārsniedz 1 %.

Valsts neatkarīgajam regulatoram ir tiesības piešķirt atbrīvojumus, pamatojoties vai nu uz konkurētspējas tirgū pārbaudi, vai arī attiecībā uz tām lidostām, kuru tirgus daļa attiecīgās valsts tirgū nepārsniedz 2 0 % . Tai ir arī tiesības attiecināt prasības arī uz tām lidostām, kuru rādītāji ir zem minētā robežlieluma, ja ir pamats uzskatīt, ka tām ir ievērojama ietekme tirgū.

Visas valstu aviācijas regulatoru veiktās tirgus pārbaudes rūpīgi kontrolē Eiropas Komisija, lai nodrošinātu vienādu piemērošanu visā ES.

Pamatojums

Direktīva pašreizējā redakcijā paredz regulēt vairāk nekā 150 lidostas, no kurām daudzas nav sagatavotas direktīvā paredzētajam birokrātiskajam slogam un kuru tirgus daļa nepamato to iekļaušanu. Būtu jāvadās no pamatnostādnes, ka katrā no ES divdesmit lielākajām lidostām pasažieru apgrozījums pārsniedz 10 milj.

Briselē, 2007. gada 10. oktobrī.

Reģionu komitejas

priekšsēdētājs

Michel DELEBARRE


Top