EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XR0816(02)

Reģionu komitejas rezolūcija par tematu pārrobežu sadarbība padara eiropu par realitāti — aicinājums pieņemt regulu par Eiropas grupējumiem attiecībā uz teritoriālo sadarbību

OJ C 192, 16.8.2006, p. 38–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 192/38


Reģionu komitejas rezolūcija par tematu “pārrobežu sadarbība padara eiropu par realitāti — aicinājums pieņemt regulu par Eiropas grupējumiem attiecībā uz teritoriālo sadarbību”

(2006/C 192/08)

Reģionu komiteja,

pamatojoties uz EK Līguma 159. panta 3. punktu, kurā paredzēta Eiropas Kopienas īpašu pasākumu noteikšana ekonomiskās un sociālās kohēzijas veicināšanai,

pamatojoties uz EK Līguma 265. panta 1. punktu, kurā teikts: “Padome un Komisija apspriežas ar Reģionu komiteju šajā Līgumā paredzētajos gadījumos, kā arī visos citos gadījumos, kad viena no šīm iestādēm uzskata to par lietderīgu, jo īpaši attiecībā uz pārrobežu sadarbību”,

pamatojoties uz Eiropas Padomes Madrides Pārskata konvenciju un tās abiem pielikuma protokoliem (1995, 1998),

pamatojoties uz Komitejas 2002. gada martā pieņemto atzinumu par tematu “Stratēģijas pārrobežu un starptautisko reģionu sadarbības veicināšanai paplašinātajā Eiropā — pamatdokuments, kurā izklāstītas nākotnes vadlīnijas” (CdR 181/2000 fin),

pamatojoties uz Eiropas Komisijas 2004. gada 14. jūlijā pieņemto “Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas grupējuma izveidošanu pārrobežu sadarbībai”, KOM(2004) 496 galīgā red. — 2004/0168 (COD),

pamatojoties uz Komitejas 2004. gada 17. novembra atzinumu par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas grupējuma izveidošanu pārrobežu sadarbībai” (CdR 62/2004), ziņotājs: Niessl kgs, Burglandes zemes vadītājs (AT/ESP),

pamatojoties uz Eiropas Parlamenta 2005. gada 21. jūnija ziņojumu (A6-0206/2005) par “Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas grupējuma izveidošanu pārrobežu sadarbībai (GECT)”,

pamatojoties uz priekšsēdētāja Di Stasi kga 2005. gada 1. decembra vēstuli priekšsēdētājam Straub kgam, kurā viņš izsaka Eiropas pašvaldību un reģionu kongresa pilnīgu atbalstu Komisijas priekšlikumam regulai par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (GECT),

pamatojoties uz nesenajām Padomes atbildīgās darba grupas sarunām un ES šobrīd prezidējošās valsts mērķi 2006. gada pavasarī noslēgt sarunas par regulas priekšlikuma provizorisku projektu,

novērtē Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (GECT) kā pozitīvu un reģioniem un pašvaldībām nepieciešamu tiesisko instrumentu, lai būtiski atvieglotu un uzlabotu pārrobežu, starpreģionālo un starptautisko sadarbību Eiropā,

uzsver, ka šobrīd ES strukturālo programmu pārrobežu, starpreģionālās un starptautiskās īstenošanas jomā daudzu vietējo un reģionālo pašvaldību nepietiekamas kompetences dēļ starp partneriem pastāv sadarbība, kas balstīta vienīgi uz savstarpēju vienošanos (Gentlemen-Agreements), un līdz ar to tā nav izteikti tiesiski saistoša, kas savukārt bieži rada tiesisko nenoteiktību,

norāda uz to, ka pēc ES paplašināšanas 2004. gadā ir izteikti pieaugusi nepieciešamība pēc sadarbības ar “jaunajām” dalībvalstīm un šo valstu starpā vietējo un reģionālo pašvaldību līmenī un ka ES ir labāk nekā līdz šim jāpielāgojas šai attīstībai,

pateicas Komisijai par tās regulas priekšlikumu par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (GECT), ko Komiteja saturiski pilnībā atbalsta,

aicina dalībvalstis pierādīt savu politisko gribu un Padomē neapstrīdēt tiesiska instrumenta nepieciešamību Eiropas teritoriālās sadarbības grupai (GECT), būtiski uzlabot tiesisko pamatu pastiprinātai pārrobežu, starpreģionālai un starptautiskai sadarbībai,

lūdz Austrijas ES prezidentūru pielikt visas pūles, lai struktūrfondu kompleksa ietvaros notiekošās sarunas tiktu paātrinātas un sekmīgi noslēgtas Austrijas ES prezidentūras laikā, pie kam ir jāsaglabā regulas priekšlikuma būtība,

stiprina Eiropas Parlamenta pārliecību radīt Kopienas tiesisko pamatu pārrobežu, starptautiskai un starpreģionālai sadarbībai, jo tā iedzīvotājiem parāda patiesu Eiropas pievienoto vērtību,

lūdz saviem locekļiem pielikt pūles, lai pārliecinātu atbildīgās iestādes valstu līmenī un Eiropas Parlamenta pārstāvjus turpināt risināt pozitīvas sarunas par Eiropas teritoriālās sadarbības grupas (GECT) izveidi,

ievērojot līdzšinējos sarunu rezultātus (uz 2006. gada janvāri) Padomes darba grupā, ierosina regulas iespējami lielākas lietderības un tās plaša pielietojuma interesēs precizēt regulas tekstu šādi:

Komisijas protokola skaidrojumā viennozīmīgi precizēt, ka saskaņā ar regulu pēc GECT izveides trešo valstu pašvaldības, kas regulu ir iekļāvušas savā tiesību sistēmā, var piedalīties šādas GECT darbā,

viennozīmīgi precizēt, ka GECT ietvaros visi partneri pāri valstu ārējām robežām var sadarboties visās tajās jomās, kurās viņi varēja sadarboties arī attiecīgās dalībvalsts robežās, lai šis instruments tādējādi atbalstītu nediskriminācijas pamatprincipu,

viennozīmīgi precizēt, ka dalībvalstis GECT regulas ieviešanas interesēs nedrīkst ierobežot GECT partneru materiālo kompetenci,

viennozīmīgi precizēt, ka partneri drīkst izveidot GECT bez augstākstāvošu iestāžu iepriekšējas atļaujas un ka dalībvalstis vai attiecīgās valstu kompetentās iestādes ir atbildīgas par izveidotas GECT tiesisko uzraudzību,

uzdod savam priekšsēdētājam iesniegt šo rezolūciju Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam, Padomes prezidentūrai un dalībvalstu valdībām vēl pirms darba pabeigšanas atbildīgajā Padomes darba grupā.

Briselē, 2006. gada 16. februārī

Reģionu komitejas

priekšsēdētājs

Michel DELEBARRE


Top