EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0022

Eiropas Centrālās bankas Atzinums (2005. gada 21. jūnijs) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par diviem Padomes lēmumu priekšlikumiem attiecībā uz apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (“Perikla” programmu) (CON/2005/22)

OJ C 161, 1.7.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 161/11


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2005. gada 21. jūnijs)

pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par diviem Padomes lēmumu priekšlikumiem attiecībā uz apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (“Perikla” programmu)

(CON/2005/22)

(2005/C 161/07)

1.

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2005. gada 10. maijā ir saņēmusi Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par diviem ierosinātiem tiesību aktiem: priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru groza un pagarina darbības periodu Padomes 2001. gada 17. decembra Lēmumam, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (“Perikla” programmu) (tālāk tekstā — “priekšlikums”); un priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru paplašina Padomes lēmuma darbības jomu, neiesaistītās dalībvalstīs piemērojot Padomes lēmumu, ar kuru groza un pagarina darbības periodu Padomes 2001. gada 17. decembra Lēmumu, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (“Perikla” programmu) (tālāk tekstā — “paralēlais priekšlikums”) (1).

2.

ECB kompetence sniegt atzinumu ir pamatota Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 105. panta 4. punkta pirmajā ievilkumā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

3.

“Perikla” programma tika izveidota ar Padomes 2001. gada 17. decembra Lēmumu 2001/923/EK, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (“Perikla” programma) (2). Saskaņā ar viedokli, ko ECB pauda savā atzinumā par Lēmuma 2001/923/EK projektu (3), ECB gan attiecībā uz priekšlikumu, gan paralēlo priekšlikumu paziņo, ka tā atzinīgi novērtē un pilnībā atbalsta iniciatīvas, kuru mērķis ir aizsargāt euro pret viltošanu, izmantojot mācību, apmaiņas un atbalsta programmas atsevišķām mērķa grupām.

4.

ECB atzīmē, ka priekšlikuma galvenais mērķis ir pagarināt “Perikla” programmas darbības laiku (pašlaik paredzēts to beigt 2005. gada 31. decembrī) līdz 2011. gada 31. decembrim ar to pašu gada budžetu 1 miljona EUR apmērā. Priekšlikums paredz arī administratīvu atbalstu pārrobežu izmeklēšanai pēc iepriekšēja Eiropola izvērtējuma saņemšanas, ja šādu atbalstu nesniedz citas Eiropas iestādes. Tas ierosina Kopienas ieguldījumu informācijas apmaiņas un ārējo pasākumu līdzfinansējumā palielināt no 70 % līdz 80 %, kā arī ieviest elastīgu pieeju attiecībā uz ierobežojumu tam, cik projektu dalībvalstis var gada laikā pieteikt finansējumam saskaņā ar “Perikla” programmu.

5.

Vispirms jānorāda, ka Līguma 123. panta 4. punkts var būt nepietiekams priekšlikuma tiesiskajam pamatojumam, jo īpaši ņemot vērā programmas paplašināšanu, piemērojot to pārrobežu izmeklēšanas administratīvam atbalstam.

6.

Ņemot vērā priekšlikuma saturu, ECB uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt, ka “Perikla” programmas darbības laika pagarinājums ir saistīts ar laiku, kurā euro tiks ieviests jaunajās dalībvalstīs. Tā kā plānotie euro ieviešanas laiki vairumā jauno dalībvalstu aptver laiku no 2008. līdz 2010. gadam (4), ierosinātā “Perikla” programmas pagarināšana līdz 2011. gada 31. decembrim ņem vērā pieaugošās mācību, informācijas apmaiņas un atbalsta vajadzības. Ierosinātā “Perikla” programmas pagarināšana tiek atzinīgi novērtēta arī tāpēc, ka tā iespējams notiks vienlaikus ar dekādes beigās paredzēto euro banknošu otrās sērijas emisiju un ņems šo emisiju vērā.

7.

Tāpat Kopienas ieguldījuma palielināšana informācijas apmaiņas un ārējo pasākumu līdzfinansējumam, kā arī elastīgas pieejas ieviešana attiecībā uz ierobežojumu tam, cik projektu dalībvalstis var pieteikt finansējumam, ir pozitīvi vērtējami pasākumi, sniedzot atbalstu jomās, kurās tas ir visvairāk nepieciešams.

8.

Būtiska, kā tas norādīts Lēmuma 2001/9223/EK 5. pantā, ir “Perikla” programmas pienācīga saskaņošana ar spēkā esošajām Kopienas vai ES programmām, kā arī Eiropola un ECB projektiem. Tādēļ priekšlikums administratīvo atbalstu pārrobežu izmeklēšanai atzīst par tiesīgu saņemt finansējumu tikai tad, ja šādu atbalstu nesniedz citas Eiropas iestādes. Priekšlikums nosaka, ka administratīvā atbalsta finansēšanai vajadzīgs iepriekšējs Eiropola izvērtējums. Ņemot vērā to, ka administratīvā atbalsta finansēšana varētu būt saistīta arī ar pārrobežu izmeklēšanu attiecībā uz viltotām euro banknotēm, Padome varētu apsvērt ECB iesaistīšanu izvērtējuma sniegšanā. ECB uzskata, ka būtu lietderīgi, ka iniciatīvas, kuras saņems līdzekļus no “Perikla” programmas, izvērtē Komisija, ECB un Eiropols kopā un ka lēmumu pieņemšanai ir vajadzīga šo trīs iestāžu piekrišana, izmantojot Vadības grupu, kas jau nodibināta, lai izstrādātu kopēju stratēģiju cīņai pret euro viltošanu.

9.

ECB atzīmē, ka priekšlikumā noteiktas ierobežotas iespējas grozīt uzraudzības un novērtējuma procedūras. Ņemot vērā “Perikla” programmas pagarināšanu par sešiem gadiem, ECB iesaka priekšlikuma 1. panta 8. un 9. punktā iekļaut aptverošāku, atklātāku un pārskatāmāku novērtējuma procedūru. ECB jābūt pilnībā iesaistītai “Perikla” programmas nozīmības, lietderības un efektivitātes novērtēšanā, lai tā varētu Padomei sniegt kvalificētu atzinumu par iespējamo programmas pagarināšanu nākotnē.

Frankfurtē pie Mainas, 2005. gada 21. jūnijā.

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2005) 127 galīgā redakcija ietver gan priekšlikumu (atsauce 2005/0029(CNS)), gan paralēlo priekšlikumu (atsauce 2005/0030(CNS)).

(2)  OV L 339, 21.12.2001, 50. lpp.

(3)  3. punkts ECB 2001. gada 9. oktobra Atzinumā CON/2001/31 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Padomes Lēmumam, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (“Perikla” programma) (OV C 293, 19.10.2001., 3. lpp.).

(4)  Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Centrālai bankai par praktiskajiem priekšdarbiem turpmākai euro zonas paplašināšanai, COM(2004) 748 galīgā redakcija, 2004. gada 10. novembris; pieejams http://europa.eu.int.


Top