EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/244/06

Aicinājums iesniegt priekšlikumus — Kopīgā harmonizētā Eiropas Savienības uzņēmumu un patērētāju aptauju programma

OJ C 244, 1.10.2004, p. 21–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.10.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 244/21


AICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS

Kopīgā harmonizētā Eiropas Savienības uzņēmumu un patērētāju aptauju programma

(2004/C 244/06)

1.   KONTEKSTS

Eiropas Komisija izsludina aicinājumu iesniegt priekšlikumus ar mērķi nodrošināt ilgtermiņa sadarbību aptauju sagatavošanā Kopīgās harmonizētās Eiropas Savienības uzņēmumu un patērētāju aptauju programmas ietvaros (Komisija apstiprinājusi 2000. gada 29. novembrī) Čehijā, Kiprā, Igaunijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Slovākijā un Slovēnijā (turpmāk tekstā “jaunās ES dalībvalstis”), Luksemburgā un Bulgārijā, Horvātijā un Rumānijā. Šai sadarbībai jānotiek saskaņā ar vispārējo partnerības līgumu starp Komisiju un specializētajām iestādēm jaunajās ES dalībvalstīs, Luksemburgā un Bulgārijā, Horvātijā un Rumānijā trīs gadu laikā.

Programma ir paredzēta informācijas ieguvei par tautsaimniecības stāvokli ES dalībvalstīs, lai varētu salīdzināt to ekonomikas attīstības ciklus EMS (Ekonomiskās un monetārās savienības) vadības nolūkā. Tā ir kļuvusi par EMS ekonomiskās uzraudzības mehānisma, kā arī vispārējās ekonomiskās politikas neatņemamu sastāvdaļu.

2.   NOLŪKS UN TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

2.1   Mērķi

Kopīgajā harmonizētajā programmā iesaistītas specializētas organizācijas/institūti, kas veic viedokļu aptaujas uz kopīga finansējuma pamata. Komisija plāno noslēgt līgumus ar organizācijām un institūtiem, kas ir atbilstoši kvalificēti, lai sagatavotu vienu vai vairākas no šādām aptaujām nākamajos trīs gados:

investīciju, celtniecības, mazumtirdzniecības un pakalpojumu aptaujas jaunajās ES dalībvalstīs, Bulgārijā, Horvātijā un Rumānijā,

mazumtirdzniecības un pakalpojumu aptaujas Luksemburgā,

rūpniecības un patērētāju aptaujas Horvātijā,

Komisija arī organizē speciālas aptaujas par svarīgiem tautsaimniecības jautājumiem. Šīs speciālās aptaujas saskaņā ar noteikumiem ir neregulāras un tiek sagatavotas papildus ikmēneša aptaujām, izmantojot tos pašus ikmēneša aptaujām apstiprinātos paraugus, lai iegūtu informāciju par konkrētiem tautsaimniecības politikas jautājumiem.

Aptauju mērķa grupa ir rūpniecības, investīciju, celtniecības, mazumtirdzniecības un pakalpojuma nozares vadība, kā arī patērētāji.

2.2   Tehniskie nosacījumi

2.2.1   Aptauju laiks un rezultātu paziņošana

Šī tabula sniedz pārskatu par aptaujām, kas nepieciešamas saskaņā ar šo aicinājumu iesniegt priekšlikumus:

Aptaujas nosaukums

Iekļauto nozaru skaits/apjoms

Mēnesī uzdodamo jautājumu skaits

Ceturksnī uzdodamo jautājumu skaits

Rūpniecības aptauja

56 / -

7

9

Investīciju aptauja

8 / 6

2 jautājumi martā/aprīlī

4 jautājumi oktobrī/novembrī

Celtniecības aptauja

5 / -

5

1

Mazumtirdzniecības aptauja

9 / -

6

-

Pakalpojumu aptauja

19 / -

6

1

Patērētāju aptauja

25 / -

12

3

Ikmēneša aptaujas veicamas katra mēneša pirmajās divās nedēļās un rezultāti nosūtāmi pa elektronisko pastu Komisijai vismaz 4 darbdienas pirms mēneša beigām un saskaņā ar grafiku, kas tiks iekļauts piešķīruma līgumā.

Ceturkšņa aptaujas veicamas katra ceturkšņa pirmajās divās nedēļās (janvārī, aprīlī, jūlijā un oktobrī), un to rezultāti nosūtāmi pa elektronisko pastu Komisijai vismaz 4 darbdienas pirms attiecīgi janvāra, aprīļa, jūlija un oktobra beigām un saskaņā ar grafiku, kas tiks iekļauts piešķīruma līgumā.

Sešu mēnešu investīciju aptaujas veicamas martā/aprīlī un oktobrī/novembrī, un rezultāti nosūtāmi pa elektronisko pastu Komisijai vismaz 4 darbdienas pirms attiecīgi maija un decembra beigām un saskaņā ar grafiku, kas tiks iekļauts piešķīruma līgumā.

Speciālo aptauju gadījumā labuma guvējam jāapņemas ievērot konkrētos grafikus, kas tam iesniegti.

2.2.2   Kopīgās harmonizētās ES biznesa un patērētāju aptauju programmas metodoloģija

Ziņas par metodoloģiju atrodamas lietotāja rokasgrāmatā interneta lapā:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI UN DARBĪBAS LAIKS

3.1   Administratīvie noteikumi

Organizācija vai institūts tiks izraudzīts uz maksimālo laika periodu trīs gadi. Komisija vēlas nodibināt ilglaicīgu sadarbību ar veiksmīgajiem kandidātiem. Lai to īstenotu, starp pusēm tiks noslēgts vispārējās partnerības līgums uz trim gadiem. Saskaņā ar šo vispārējo partnerības līgumu, kas konkretizēs kopīgos mērķus un plānoto pasākumu veidu, starp pusēm drīkst tikt noslēgti trīs konkrēti piešķīruma līgumi uz vienu gadu. Pirmais no šiem konkrētajiem piešķīruma līgumiem attieksies uz laika periodu no 2005. gada maija līdz 2006. gada aprīlim.

3.2   Darbības laiks

Aptaujas ilgst no 1. maija līdz 30. aprīlim. Pasākuma darbības laiks nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus (13 mēnešus investīciju aptaujai).

4.   FINANSIĀLĀ STRUKTŪRA

4.1   Kopienas finansējuma avoti

Izvēlētās operācijas tiks finansētas no budžeta pozīcijas 01.02.02 – Ekonomiskās un monetārās savienības koordinācija un uzraudzība.

4.2   Aprēķinātais kopējais Kopienas budžets šim piedāvājumam

Kopējais šīm aptaujām pieejamais budžets ir aptuveni 650 000 eiro.

Labuma guvēju skaits, domājams, būs robežās no 12 līdz 24 atkarībā no saņemtajiem priekšlikumiem.

4.3   Kopienas līdzfinansējuma procentuālā daļa

Komisijas daļa kopīgajā finansējumā nedrīkst pārsniegt 50 % no atbilstošajām izmaksām, ko labuma guvējs uzņemas ar katru aptauju.

4.4   Pasākumu finansējums no labuma guvēja puses un atbilstošās izmaksas

Attaisnotās izmaksas var uzņemties tikai pēc tam, kad visas puses ir parakstījušas ikgadējo konkrēto piešķīruma līgumu, izņemot izņēmuma gadījumus, un nekādos apstākļos pirms piešķīruma pieteikuma iesniegšanas. Ieguldījumi materiālā izteiksmē netiek uzskatīti par attaisnotām izmaksām.

Saskaņā ar vispārējo partnerības līgumu labuma guvējs tiks lūgts katru gadu iesniegt detalizētu budžetu, iekļaujot pasākuma izmaksu un finansējuma novērtējumu, izteiktu eiro. Budžetam tiks iekļauts kā pielikums pie ikgadējā konkrētā piešķīruma līguma. Komisija var vēlāk izmantot šos skaitļus audita vajadzībām.

5.   PIEMĒROTĪBAS KRITĒRIJI

5.1   Pretendentu juridiskais statuss

Aicinājums iesniegt priekšlikumus ir atvērts organizācijām un institūtiem (juridiskām personām), kuru juridiskais statuss nostiprināts kādā no ES dalībvalstīm, Bulgārijā, Horvātijā vai Rumānijā. Pretendentiem jāpierāda, ka tie pastāv kā juridiska persona, un jāuzrāda prasītā dokumentācija, kas formas ziņā atbilst juridiskas personas standartam.

5.2   Pamats izslēgšanai

Pieteikumi piešķīrumam netiks izskatīti, ja pretendenti atbilst vienai no šīm situācijām (1):

a)

tie ir bankrotējuši vai atrodas likvidācijas procesā, viņu lietas administrē tiesa, notiek vienošanās ar kreditoriem, tie ir apturējuši uzņēmējdarbību, notiek tiesvedība par minētajām situācijām vai tie atrodas jebkādā analogā situācijā, kas izriet no līdzīgas procedūras, ko paredz valstu tiesību akti vai noteikumi;

b)

tie ir atzīti par vainīgiem profesionāla rakstura pārkāpumā ar spriedumu, kam ir res judicata spēks;

c)

tie ir vainīgi nopietnā profesionāla rakstura pārkāpumā, kas pierādīts ar jebkādiem līdzekļiem, ko atzīst pasūtītāja iestāde;

d)

tie nav izpildījuši saistības attiecībā uz sociālajiem maksājumiem vai nodokļiem saskaņā ar dibināšanas valsts vai pasūtītājas iestādes valsts tiesību aktiem, vai tiesību aktiem valstī, kurā tiks īstenots līgums;

e)

par tiem ir pieņemts tiesas spriedums, kam ir res judicata spēks, par krāpšanu, korupciju, iesaistīšanos noziedzīgā organizācijā vai citā nelegālā darbībā, kas var kaitēt Kopienas finansiālajām interesēm;

f)

pēc citas sagādes procedūras vai piešķīruma procedūras, kas finansēta no Kopienas budžeta, tie tikuši atzīti par nopietniem līguma pārkāpējiem par nespēju ievērot savas līgumiskās saistības;

g)

tie ir interešu konflikta situācijā;

h)

tie ir atzīti par vainīgiem nepareizas informācijas sniegšanā vai nav snieguši nepieciešamo informāciju.

Pretendentiem jāapliecina, ka uz viņiem neattiecas neviena no situācijām, kas minētas 5. panta 2. punkta a) līdz f) apakšpunktā ar standarta atbilstības deklarācijas formas palīdzību.

5.3   Administratīvie un finansiālie sodi

1.

Neierobežojot to sodu piemērošanu, kas minēti līgumā, kandidāti vai konkursa dalībnieki un izpildītāji, kas atzīti par vainīgi nepatiesu deklarāciju iesniegšanā vai kas atzīti par nopietniem līgumisko saistību nepildītājiem iepriekšējā piešķīruma procedūrā, izslēdzami no visiem līgumiem un piešķīrumiem, kas tiek finansēti no Kopienas budžeta uz maksimālo termiņu diviem gadiem, sākot no pārkāpuma konstatācijas brīža, kas apliecināts izpildītāja pārbaudes procedūrā. Šis periods var tikt pagarināts uz trim gadiem, ja noticis atkārtots pārkāpums piecu gadu laikā no pirmā pārkāpuma konstatācijas.

Konkursa dalībnieki vai kandidāti, kas atzīti par vainīgiem nepatiesu deklarāciju iesniegšanā, arī maksā naudas sodu, kas atbilst 2 % līdz 10 % no kopējās piešķirtā līguma summas.

Izpildītāji, kas atzīti par nopietniem līgumisko saistību pārkāpējiem, maksā naudas sodu, kas atbilst 2 % līdz 10 % no attiecīgā līguma kopējās summas. Šo likmi var palielināt līdz 4 % līdz 20 % gadījumā, ja pārkāpums noticis atkārtoti piecu gadu laikā pēc pirmā pārkāpuma.

2.

Gadījumos, kas minēti 5. panta 2. punkta a), c) un d) apakšpunktā, kandidāti vai konkursa dalībnieki izslēdzami no visiem līgumiem vai piešķīrumiem maksimāli uz diviem gadiem kopš brīža, kad pārkāpums konstatēts un apliecināts izpildītāja pārbaudes procedūrā.

Gadījumos, kas minēti 5. panta 2. punkta b) un e) apakšpunktā, kandidāti vai konkursa dalībnieki izslēdzami no visiem līgumiem un piešķīrumiem vismaz uz vienu gadu un maksimāli līdz četriem gadiem no datuma, kad izdarīts paziņojums par šo spriedumu.

Šos periodus drīkst pagarināt līdz pieciem gadiem gadījumā, ja pārkāpums izdarīts atkārtoti piecu gadu laikā pēc pirmā pārkāpuma vai pirmā sprieduma.

3.

Gadījumi, kas minēti 5. panta 2. punkta e) apakšpunktā, ir šādi:

a)

krāpšanas gadījumi, kas minēti Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību 1. pantā, kas pieņemts ar Padomes aktu 1995. gada 26. jūlijā;

b)

korupcijas gadījumi, kas minēti 3. pantā Konvencijā par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienu amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas, kas pieņemts ar Padomes aktu 1997. gada 26. maijā;

c)

dalības noziedzīgās organizācijās gadījumi, kas definēti Padomes Vienotās rīcības dokumenta 98/733/JHA 2. panta 1. punktā;

d)

naudas atmazgāšanas gadījumi, kas definēti Padomes Direktīvas 91/308/EEK 1. pantā.

6.   IZVĒLES KRITĒRIJI

Pretendentiem jābūt stabiliem un efektīviem finansējuma avotiem, lai nodrošinātu to darbību visā periodā, kurā tiek veikti pasākumi, vai gadā, uz kuru attiecas piešķīrums, un lai piedalītos to finansēšanā. Tiem nepieciešama tāda profesionālā kompetence un kvalifikācija, kas vajadzīga, lai īstenotu piedāvātos pasākumus vai darba programmu.

6.1   Pretendentu finansiālais nodrošinājums

Pretendentiem jābūt pietiekamam finansiālajam nodrošinājumam, lai veiktu piedāvāto pasākumu, un jāiesniedz savas bilances un peļņas un zaudējumu aprēķini par pēdējiem diviem finanšu gadiem, par kuriem noslēgtas bilances. Šis noteikums neattiecas uz valsts institūcijām un starptautiskām organizācijām.

6.2   Pretendentu darbības spējas

Pretendentiem jābūt pietiekamām darbības spējām, lai veiktu piedāvāto operāciju, un jāiesniedz atbilstoši pamatojuma dokumenti.

Lai novērtētu pretendenta spējas, tiks izmantoti šādi kritēriji:

vismaz trīs gadus ilga pierādīta pieredze, sagatavojot un īstenojot kvalitatīvas uzņēmumu un patērētāju aptaujas,

pierādīta pieredze vismaz divās no šīm jomām:

1)

uzņēmumu un patērētāju aptauju rezultātu novērtēšana, metodoloģiskie jautājumi (atlase, anketas un grafiki) un analīze;

2)

indikatoru izveide, balstoties uz biznesa un patērētāju aptauju rezultātiem;

3)

biznesa un patērētāju aptauju rezultātu izmantošana cikliskai un makroekonomiskai analīzei un izpētei, izmantojot statistiskas un ekonometriskas metodes, tostarp analīzi pa sektoriem;

4)

ekonometriskie modeļi un citi prognozēšanas instrumenti,

spēja izmantot Kopējās harmonizētās ES uzņēmumu un patērētāju aptauju programmas metodoloģiju un ievērot Komisijas instrukcijas: ievērot ikmēneša paziņošanas termiņus, īstenot uzlabojumus un izmaiņas aptauju programmā pēc Komisijas dienestu lūguma saskaņā ar vienošanos, kas pieņemta koordinācijas tikšanās laikā ar sadarbības organizāciju/institūtu pārstāvjiem.

7.   PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Piešķirot līgumu veiksmīgajiem kandidātiem, tiks ievēroti šādi kritēriji:

kandidāta kompetences un pieredzes līmenis jomās, kas minētas 6.2. punktā,

piedāvātā aptaujas metodoloģija, tostarp atlases veids, atlases apjoms, pārklājuma līmenis, atbildes līmenis,

kandidāta kompetences un zināšanu līmenis attiecībā uz specifiskajām aptaujas iezīmēm nozarē un valstī, kur paredzēts veikt aptauju/aptaujas,

kandidāta darba organizācijas efektivitāte, vērtējot elastīgumu, infrastruktūru, kvalificētu darbaspēku un aparatūru darba veikšanai, rezultātu paziņošanai, dalībai aptaujas rezultātu sagatavošanā saskaņā ar kopīgo harmonizēto programmu un sakariem ar Komisiju,

ieguvums, salīdzinot ar izmaksām.

8.   PRAKTISKĀS PROCEDŪRAS

8.1   Priekšlikumu sastādīšana un iesniegšana

Priekšlikumos jāiekļauj aizpildīta un parakstīta standarta priekšlikuma forma un visi pavadošie dokumenti, kas minēti priekšlikuma formā.

Katram pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jāsastāv no viena parakstīta oriģināla un divām kopijām.

No Komisijas var saņemt:

standarta priekšlikuma formu,

paraugu vispārējam partnerības līgumam,

paraugu konkrētajam piešķīruma līgumam kopā ar pielikumu, kurā ir pasākuma detalizēts apraksts,

budžeta standarta paziņojumu, lai sniegtu aprēķinus aptaujas izmaksām un finanšu plānam,

finanšu identifikācijas standarta formu,

juridiskās personas standarta formu,

piemērotības standarta deklarācijas formu,

a)

lejupielādējot no šīs interneta adreses:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/tenders/call0406_en.htm

b)

ja iepriekš minētā iespēja nav pieejama, rakstot Komisijai uz adresi:

European Commission,

Directorate-General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

BU-1 3/146

B-1049 Brussels.

Fakss Nr. (+32-2) 296 36 50

Lūgums minēt “ Call for proposals – ECFIN/2004/A3-01”;

Komisija saglabā tiesības grozīt šos standarta dokumentus saskaņā ar kopīgo harmonizēto programmu un/vai budžeta vadības noteiktiem ierobežojumiem.

Priekšlikumi iesniedzami vienā no Eiropas Kopienas oficiālajām valodām nepieciešamības gadījumā kopā ar tulkojumu angļu, franču vai vācu valodā.

Nogādājot gan personiski, gan pa pastu, priekšlikumiem jābūt aizzīmogotā mapē, kam jāatrodas vēl vienā aizzīmogotā aploksnē.

Uz ārējās aploksnes minama adrese saskaņā ar tālāk minēto 8. panta 3. punktu un atzīme “Call for proposals – ECFIN/2004/A3-01”. (“Aicinājums iesniegt priekšlikumus - ECFIN/2004/A3-01”).

Uz aizzīmogotās iekšējās aploksnes, kurā atrodas priekšlikums, jābūt atzīmei “Call for proposals – ECFIN/2004/A3-01, not to be opened by the internal mail department”. (“Aicinājums iesniegt priekšlikumus - ECFIN/2004/A3-01”, neatvērt iekšējā pasta struktūrvienībā).

Komisija informēs kandidātus par priekšlikuma saņemšanu, nosūtot atpakaļ saņemšanas apstiprinājuma lapu, kas iesniegta kopā ar priekšlikumu.

8.2   Priekšlikumu saturs

8.2.1   Administratīvais priekšlikums

Administratīvajā priekšlikumā jāietver:

pareizi aizpildīta un parakstīta juridiskās personas standarta forma un nepieciešamie pavaddokumenti, kas pierāda organizācijas vai institūta juridisko statusu,

pareizi aizpildīta un parakstīta finanšu identifikācijas standarta forma,

pareizi parakstīta standarta deklarācija par pretendenta piemērotību,

organizācijas vai institūta organizācijas shēma, kurā uzrādīti vadītāju vārdi un ieņemamie amati un operatīvais dienests, kas atbildīgs par aptauju veikšanu,

organizācijas vai institūta paziņojums, ka tas vēlas parakstīt standarta vispārējo partnerības līgumu un specifisko piešķīruma līgumu, ja tiks izraudzīts,

labas finansiālās situācijas pierādījums: pievienojami bilances rādītāji un peļņas un zaudējumu aprēķini par iepriekšējiem diviem gadiem, par kuriem noslēgti aprēķini.

8.2.2   Tehniskais piedāvājums

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:

organizācijas vai institūta apraksts, kas ļauj novērtēt tā kvalifikāciju un pieredzes apjomu un ilgumu atbilstošajās jomās saskaņā ar 6. panta 2. punktu. Tas nozīmē jebkādus pētījumus, apkalpošanas līgumus, konsultāciju darbu, aptaujas, publikācijas vai citu iepriekš veiktu darbu, norādot klienta nosaukumu un minot, kuri darbi, ja tādi ir, veikti Eiropas Komisijai. Pievienojami visatbilstošākie pētījumi un/vai to rezultāti,

detalizēts operatīvās organizācijas apraksts aptauju veikšanai. Pievienojama atbilstoša dokumentācija par pretendenta rīcībā esošo infrastruktūru, iekārtām, resursiem un kvalificētu personālu (īss CV),

detalizēts aptaujas metodoloģijas apraksts: atlases metodes, atlases kļūdas un uzticamības intervāli, atlases lielums un paredzamais atbildes līmenis,

detalizēts to uzdevumu saraksts, par kuriem tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi.

8.2.3   Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājumā jāietver:

pareizi aizpildīts un detalizēts budžeta standarta paziņojums (eiro) 12 mēnešu periodam katrai aptaujai, kurā ietilpst pasākumu finanšu plāns un detalizēts kopējo un vienas vienības izmaksu sadalījums aptaujas veikšanai, iekļaujot apakšuzņēmuma līgumu izmaksas,

dokuments, kas apliecina citu organizāciju finansiālo ieguldījumu, ja tāds nepieciešams.

8.3   Adrese piedāvājumu iesniegšanai

European Commission

Directorate-General ECFIN

“Call for proposals – ECFIN/2004/A3-01”

Unit ECFIN R-2

BU-1 3/13

B-1049 Brussels.

8.4   Termiņš piešķīruma pieteikumu iesniegšanai

Pretendentiem, kas ieinteresēti saņemt šos piešķīrumus, jāiesniedz pieteikumi Eiropas Komisijai.

Pieteikumi iesniedzami:

a)

vai nu ar ierakstītu vēstuli, pasta zīmogs ne vēlāk kā 2004. gada 16. novembris;

b)

vai nogādājot uz centrālo pasta dienestu Eiropas Komisijā (personiska piegāde vai piegāde, ko veic jebkura pretendenta pilnvarota persona, tostarp privāti piegādes dienesti) uz šādu adresi:

European Commission

Courrier Central

Rue de Genève 1

B-1140 Brussels

vēlākais līdz pulksten 16.00 (Briseles laiks) 2004. gada 16. novembrī. Šajā gadījumā iesniegšanas pierādījums būs datēta un parakstīta kvīts, ko izsniegs pieņēmusī amatpersona minētajā struktūrvienībā.

Pieteikumi, ko Komisija būs saņēmusi pēc termiņa beigām, netiks izskatīti.

9.   KAS NOTIEK AR SAŅEMTAJIEM PIETEIKUMIEM?

Visi pieteikumi tiks pārbaudīti, lai pārliecinātos, vai tie atbilst formālajiem piemērotības kritērijiem.

Piedāvājumus, kas tiks uzskatīti par atbilstošiem, izvērtēs, un tie saņems atzīmes saskaņā ar minētajiem piešķiršanas kritērijiem.

Piedāvājumu izvēles process notiks 2004. gada otrajā pusē. Šim mērķim tiks izveidota vērtēšanas komiteja Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektora vadībā. Tā sastāvēs no vismaz trim personām, kas pārstāvēs vismaz divas specializētas grupas bez savstarpējām hierarhiskām saiknēm, un tai būs pašai savs sekretariāts, kas būs atbildīgs par sakariem ar veiksmīgo kandidātu pēc atlases procedūras pabeigšanas. Arī neveiksmīgie kandidāti tiks individuāli informēti.

10.   SVARĪGI

Šis aicinājums iesniegt priekšlikumus nenozīmē nekāda veida līgumisku saistību no Komisijas puses pret jebkādu organizāciju/institūtu, kas iesniedzis priekšlikumu. Visai komunikācijai attiecībā uz šo aicinājumu iesniegt piedāvājumus jānotiek rakstiski.

Pretendentiem jāņem vērā līguma noteikumi, kas piešķīruma gadījumā būs obligāti.


(1)  Saskaņā ar 93. un 94. pantu Finanšu Regulā, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam.


Top