EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0320(04)

Komisijas Paziņojums Norādījumi dalībvalstīm saistībā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/402, ar ko uz noteiktu ražojumu eksportu attiecina prasību uzrādīt eksporta atļauju un kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/426 2020/C 91 I/02

OV C 91I, 20.3.2020, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.3.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CI 91/10


KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Norādījumi dalībvalstīm saistībā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/402, ar ko uz noteiktu ražojumu eksportu attiecina prasību uzrādīt eksporta atļauju un kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/426

(2020/C 91 I/02)

Reaģējot uz koronavīrusa izraisītās epidemioloģiskās krīzes uzliesmojuma sekām, Komisija 2020. gada 15. martā publicēja Īstenošanas regulu (ES) 2020/402 (1) (“īstenošanas regula”), ar ko uz konkrētu individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) eksportu attiecina prasību uzrādīt eksporta atļauju.

2020. gada 19. martā Komisija pieņēma Īstenošanas regulas grozījumu.

Tā kā grozītā īstenošanas regula dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā arī uzņēmējiem paredz jaunus pienākumus, kas piemērojami no publicēšanas dienas, šie norādījumi tiek izdoti, lai tiem palīdzētu īstenošanas procesā.

Šie norādījumi nav juridiski saistoši, un tiem ir tikai informatīvs raksturs. Tie neaizstāj grozīto īstenošanas regulu. Tie neskar regulas interpretāciju Tiesā.

1.   Procedūra

Komisija šo īstenošanas regulu un tās grozījumu pieņēma saskaņā ar steidzamības procedūru atbilstīgi 5. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2015/479 par kopīgiem eksporta noteikumiem (2).

Regula ir spēkā sešas nedēļas, kuru laikā ar dalībvalstīm apspriedīsies Aizsardzības pasākumu komitejā, lai i) apstiprinātu pieeju un ii) lemtu par vajadzību veikt attiecīgus pasākumus nākamajā laikposmā.

2.   Pasākumu mērķis

Šie pasākumi ir pieņemti, ņemot vērā pieaugošo vajadzību pēc IAL un prognozi, ka pieprasījums pēc šiem ražojumiem arī turpmāk būtiski pieaugs, vienlaikus palielinoties deficītam vairākās ES dalībvalstīs.

Lai gan ir veicināta pastiprināta ražošana, ar pašreizējo Savienības ražošanas līmeni un esošajiem krājumiem nebūs gana, lai apmierinātu Savienības pieprasījumu. Tā jo vairāk ir tāpēc, ka IAL bez ierobežojumiem var eksportēt uz citām pasaules daļām, savukārt dažas trešās valstis oficiāli vai neoficiāli ir nolēmušas ierobežot IAL eksportu. Dažas no šīm valstīm turklāt tradicionāli apgādā Savienības tirgu, un tas situāciju šajā tirgū padara vēl spiedīgāku.

IAL ir nepieciešami, lai novērstu slimības tālāku izplatīšanos un aizsargātu to medicīnas darbinieku veselību, kuri ārstē inficētos pacientus.

Tādējādi šo ārkārtas pasākumu mērķis ir risināt un novērst kritisku situāciju.

Tajā pašā laikā Savienības nodoms nav ierobežot eksportu vairāk, nekā absolūti nepieciešams, un Savienība vēlas arī šajā globālās pandēmijas situācijā ievērot starptautiskās solidaritātes principu. Tāpēc dalībvalstis var piešķirt un tām būtu jāpiešķir eksporta atļaujas, inter alia, īstenošanas regulas 2. panta 3. punktā minētajos gadījumos, kā arī tad, ja attiecīgais sūtījums neapdraud faktisko vajadzību pēc IAL Savienībā un apmierina leģitīmu vajadzību pēc oficiālas vai profesionālas lietošanas medicīnā trešā valstī.

Ja rodas jautājumi par IAL piegādi ES, dalībvalstis var vērsties esošajā Ārkārtas reaģēšanas koordinācijas centrā (ERCC(3).

3.   Saistība ar dalībvalstu pasākumiem (4)

IAL piedāvājuma nepietiekamība pēdējo dienu laikā ir likusi dažām dalībvalstīm veikt konkrētus pasākumus valsts līmenī. Tajā pašā laikā viens no Komisijas mērķiem pašreizējās krīzes laikā ir vienotā tirgus integritātes saglabāšana, lai kopīgi uzlabotu rīcību veselības aizsardzības uzdevuma risināšanā saistībā ar ierobežotām IAL piegādēm.

Īstenošanas regula tika pieņemta ar nosacījumu, ka dalībvalstīm būtu jāatceļ visi ierobežojošie oficiāli vai neoficiāli veiktie valsts pasākumi attiecībā uz eksportu uz trešām valstīm vai tirdzniecību starp dalībvalstīm vienotajā tirgū, pārsniedzot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu prioritāru piekļuvi šādiem materiāliem tiem, kam tie visvairāk vajadzīgi (piemēram, slimnīcām, pacientiem, veselības aprūpes darbiniekiem, civilās aizsardzības iestādēm) (5).

4.   Praktiskie norādījumi

4.1.   Attiecīgie ražojumi

Eksporta atļaujas prasība attiecas uz ražojumiem, kas uzskaitīti īstenošanas regulas I pielikuma sadaļā “Apraksts”.

Šajā pielikumā ir sīki izklāstīti individuālie aizsardzības līdzekļi, kuri Savienībā ir vitāli nepieciešami slimnīcām, pacientiem, attiecīgo jomu darbiniekiem, civilās aizsardzības iestādēm.

Komisija var pārskatīt sarakstu, ņemot vērā notikumu attīstību gan attiecībā uz jauniem pierādījumiem par piegāžu nepietiekamību, gan palielinātām ražošanas jaudām, kas ļauj mazināt bažas par trūkumu. Tādā gadījumā tā grozīs īstenošanas regulu vai pieņems jaunu regulu.

Jaunākā informācija par Komisijas rīcību koronavīrusa apkarošanā ir pieejama īpašā tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_lv#latest Tādēļ dalībvalstu kompetentās iestādes un uzņēmēji tiek aicināti katru dienu iepazīties ar to.

Īstenošanas regulu piemēro neatkarīgi no tā, vai attiecīgā ražojuma izcelsme ir Savienībā.

4.2.   Attiecīgais pasākums

Īstenošanas regulu piemēro visam eksportam ārpus Savienības.

Tas ietver visas trešās valstis, tostarp preferenciālos partnerus.

Tomēr, ņemot vērā iekšējā tirgus dziļo integrāciju ar visām četrām Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) dalībvalstīm, kā arī ražošanas vērtību ķēžu un izplatīšanas tīklu integrāciju ar tām pašām valstīm, īstenošanas regulu nepiemēro eksportam uz šīm četrām valstīm, kurš tādējādi paliek neierobežots. Ņemot vērā Līguma II pielikumā uzskaitīto aizjūras zemju un teritoriju, kā arī Fēru Salu īpašo atkarību no lielpilsētu piegāžu ķēdēm, un Andoras, Sanmarīno un Vatikāna īpašo atkarību no kaimiņos esošo dalībvalstu piegāžu ķēdēm, tas pats attiecas uz tām.

Īstenošanas regula neattiecas uz tirdzniecību starp ES dalībvalstīm. Saskaņā ar izstāšanās līguma 127. panta 3. punktu Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste ir uzskatāma par dalībvalsti, nevis par trešo valsti.

Īstenošanas regula neattiecas uz īstenošanas regulas I pielikumā norādīto IAL importu Savienībā. Saistībā ar importa atvieglošanu un kavējumu novēršanu Komisija ir nākusi klajā ar Ieteikumu 2020/403 par atbilstības novērtēšanas un tirgus uzraudzības procedūrām COVID-19 apdraudējuma kontekstā (6).

4.3.   Piemērošanas pienākums

Eksportētājam jāiesniedz eksporta atļaujas pieteikums.

Dalībvalstis nosaka pieteikuma veidlapas saturu. Veidlapā prasītajai informācijai būtu jāļauj dalībvalstij sagatavot eksporta atļauju saskaņā ar īstenošanas regulas II pielikumu. Lai uzlabotu pieejas saskaņotību, šo norādījumu I pielikumā kā piemērs ir sniegta pieteikuma veidlapas iespējama veidne.

Ciktāl iespējams, dalībvalstīm būtu jādod iespēja iesniegt pieteikumu elektroniski.

5.   Kompetentās iestādes dalībvalstīs

Pieteikumu iesniedz tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību.

Ja aizsardzības līdzekļi atrodas vienā vai vairākās dalībvalstīs, kas nav tā dalībvalsts, kurā iesniegts pieteikums uz eksporta atļauju, šis apstāklis jānorāda pieteikumā. Ja atrašanās vietas ir vairākas, tās jānorāda visas.

Dalībvalstis tiek aicinātas ne vēlāk kā līdz 2020. gada 20. marta pusnaktij paziņot Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorātam to kompetento iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām uzdots izdot eksporta atļaujas. Minēto informāciju publicē Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē (7). Paziņošanai jānotiek elektroniski, informāciju nosūtot uz 6. punktā norādīto funkcionālo pastkastīti.

5.1.   Pieteikuma novērtēšana kompetentajās iestādēs

Šī sistēma nav eksporta aizliegums. Tomēr uz visu eksportu, kas ietilpst regulas piemērošanas jomā, attiecina prasību uzrādīt eksporta atļauju.

Lemjot, vai piešķirt eksporta atļauju, dalībvalstīm ir jāizpilda īstenošanas akta mērķis, t. i., jānodrošina pietiekams piedāvājums Savienībā, lai apmierinātu augsto pieprasījumu pēc IAL.

Citiem vārdiem sakot, eksporta atļaujas var piešķirt tikai tad, ja attiecīgais sūtījums neapdraud IAL pieejamību attiecīgās dalībvalsts tirgū vai citur Savienībā, – tāds ir minētās regulas mērķis.

Ja šis vispārējais mērķis tiek sasniegts, kompetentajām iestādēm ir zināma rīcības brīvība un tās konkrētos apstākļos atkarībā no dalībvalstu vajadzībām drīkst atļaut konkrētu IAL eksportu noteiktā daudzumā.

Īstenošanas regulas 2. panta 3. punktā ir iekļauts ilustratīvs to apsvērumu saraksts, kuri attiecīgā gadījumā ir jāņem vērā, lemjot, vai izdot eksporta atļauju.

Šie apsvērumi cita starpā attiecas uz to saistību izpildi, kas izriet no Savienības un dalībvalstu kopīga iepirkuma, uz atbalstu Pasaules Veselības organizācijas (PVO) darbībām, uz atbalstu ES līmenī koordinētai reaģēšanai krīzes situācijās vai uz trešo valstu vai starptautisku organizāciju palīdzības pieprasījumiem, tostarp uz nepieciešamām ārkārtas piegādēm, ko humānās palīdzības nevalstiskās organizācijas vai starptautiskās organizācijas pieprasa savām operācijām, lai sniegtu humāno palīdzību trešās valstīs.

Pēdējā apsvēruma mērķis ir iespēju robežās nodrošināt IAL pieejamību ārpus Savienības, kad tie ir vajadzīgi trešās valstīs, kurās konkrētā brīdī var rasties akūta vajadzība pēc IAL. Šajos apsvērumos izpaužas starptautiskās solidaritātes princips – gan kopumā, gan globālas pandēmijas apstākļos, kas ietekmē visu pasauli –, kā arī fakts, ka starptautiskā tirdzniecība var veicināt ražojumu pieejamību tādā vietā un laikā, kur un kad tie ir nepieciešami.

Īstenošanas regulas 2. panta 3. punktā sniegtais saraksts nav izsmeļošs, un dalībvalstis drīkst ņemt vērā citus elementus. Tomēr tiem ir jāatbilst īstenošanas regulas vispārīgajam mērķim, kas minēts iepriekš.

Jo īpaši dalībvalstīm būtu jāņem vērā attiecīgo ražojumu tirgus integrācijas pakāpe, kas panākta saskaņā ar nolīgumu vai vienošanos, ar ko izveido brīvās tirdzniecības zonu ar paredzēto eksporta valsti. Būtu nelietderīgi, ja tiktu izjauktas cieši integrētas vērtības ķēdes un izplatīšanas tīkli, kas jau izveidoti, pamatojoties uz minētajiem nolīgumiem vai vienošanām, īpaši ar kaimiņos esošām valstīm un ekonomikām. Tāpēc Komisija stingri mudina dalībvalstis piešķirt atļaujas, ciktāl tas nepieciešams šādu traucējumu novēršanai.

Kompetentās iestādes varētu ņemt vērā vēl citus apsvērumus, piemēram, vai ar attiecīgo sūtījumu tiek izpildītas līgumsaistības, kuru uzņemšanās notikusi pirms atsauces perioda. Lai uzlabotu pieejas saskaņotību visā ES, dalībvalstis par atsauci varētu izmantot iepriekšējo kalendāro gadu (t. i., 2019. gadu). Dalībvalstis ir atbildīgas par to, lai nodrošinātu, ka šie papildu elementi ir pakārtoti ES vajadzībām, ja tās nav iespējams izpildīt citādi.

5.2.   Attiecīgie termiņi

Dalībvalstīm eksporta atļaujas pieprasījumi jāapstrādā 5 darbdienu laikā no dienas, kad kompetentajām iestādēm ir sniegta visa vajadzīgā informācija.

Pienācīgi pamatotos gadījumos termiņu var pagarināt par vēl 5 darbdienām.

Ja ražojums atrodas vienā vai vairākās dalībvalstīs, kas nav tā dalībvalsts, kurā iesniegts eksporta atļaujas pieteikums, dalībvalstij, kurai iesniegts pieteikums, būtu nekavējoties jāapspriežas ar attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstu kompetentajām iestādēm un jāsniedz attiecīgā informācija.

Iestādes, ar kurām apspriežas, 10 darbdienu laikā rakstiski paziņo iebildumus, kādi tām varētu būt pret šādas atļaujas piešķiršanu. Šie iebildumi ir saistoši dalībvalstij, kurā iesniegts pieteikums.

Tajā pašā laikā, ņemot vērā steidzamās vajadzības, kas izriet no koronavīrusa uzliesmojuma, dalībvalstis tiek aicinātas apstrādāt pieteikumus pēc iespējas ātrāk, vēl pirms norādītajiem termiņiem, kas ir attiecīgi 5 vai 10 darbdienas.

5.3.   Eksporta atļauja

Bez eksporta atļaujas uzrādīšanas attiecīgos ražojumus eksportēt ir aizliegts.

Lai uzlabotu pieejas saskaņotību visā ES, īstenošanas regulas II pielikumā ir sniegta eksporta atļaujas veidne.

6.   Paziņošana

Šo ārkārtas pasākumu mērķis ir nodrošināt pietiekamu nodrošinātības līmeni visās dalībvalstīs atkarībā no to vajadzībām pēc IAL.

Lai nodrošinātu procesa pārredzamību, dalībvalstīm, izmantojot II pielikumā sniegto veidni, elektroniski jāpaziņo Komisijai par piešķirtajām un nepiešķirtajām atļaujām. Paziņošanai būtu jānotiek nekavējoties, kolīdz ir izlemts, vai piešķirt atļauju.

Šī informācija būtu jānosūta elektroniski uz šādu funkcionālo pastkastīti:

TRADE-EXPORTAUTHORISATIONPPE@ec.europa.eu

Tā pati funkcionālā pastkastīte būtu jāizmanto arī visiem jautājumiem par šīs sistēmas īstenošanu.

Šie norādījumi ir dinamisks dokuments, un iespējams, ka tie tiks atjaunināti, kad Komisija saņems jaunu informāciju un jautājumus.


(1)  OV L 77 I, 15.3.2020., 1. lpp.

(2)  OV L 83, 10.10.2015., 34. lpp.

(3)  ECHO-ERCC@ec.europa.eu

(4)  Komisija 2020. gada 16. martā izdeva pamatnostādnes dalībvalstīm, kurās izklāstīti vairāki pamatprincipi integrētai pieejai efektīvai robežu pārvaldībai, lai aizsargātu veselību, vienlaikus saglabājot vienotā tirgus integritāti, un kuri ir izklāstīti Komisijas dokumentā “Vadlīnijas par robežu pārvaldības pasākumiem veselības aizsardzībai un preču un pamatpakalpojumu pieejamības nodrošināšanai”, C (2020) 1753.

(5)  Sk. arī norādījumus par valstu pasākumiem, kas sniegti 2. pielikumā 2020. gada 13. marta paziņojumā “Koordinēta ekonomikas reakcija uz Covid-19 uzliesmojumu”, COM(2020) 112 final.

(6)  OV L 79 I, 16.3.2020., 1. lpp.

(7)  https://ec.europa.eu/trade/


I PIELIKUMS

eksporta atļaujas pieteikuma veidne

EIROPAS SAVIENĪBA

Individuālo aizsardzības līdzekļu eksports (Regula (ES) 2020/402)

1.

Eksportētājs (EORI numurs, ja piemērojams)

 

5.

Galamērķa valsts

6.

Galasaņēmējs

7.

Preces kods

8.

Daudzums

9.

Vienība

10.

Preču apraksts

11.

Atrašanās vieta

12.

Plānotā eksporta datums

 

 

13.

Paraksts, vieta un datums, zīmogs

Paskaidrojumi par eksporta atļaujas veidlapu.

1. aile “Eksportētājs”: tā eksportētāja pilns vārds/nosaukums un adrese, kuram izdota atļauja, un EORI numurs, ja piemērojams.

4. aile “Izdevējiestāde”: tās dalībvalsts iestādes pilns nosaukums un adrese, kas izdevusi eksporta atļauju.

5. aile “Galamērķa valsts”: preču, kurām atļauja ir izdota, galamērķa valsts 2 burtu ģeonomenklatūras kods.

6. aile “Galasaņēmējs”: preču galasaņēmēja pilns vārds/nosaukums un adrese, ja tas ir zināms izdošanas brīdī, un EORI numurs, ja piemērojams. Ja izdošanas brīdī galasaņēmējs nav zināms, lauku atstāj tukšu.

7. aile “Preces kods”: Harmonizētās sistēmas vai kombinētās nomenklatūras ciparu kods (2), ar kuru eksporta preces klasificē, izdodot atļauju.

8. aile “Daudzums”: preču daudzums, kas izmērīts vienībā, kura norādīta 9. ailē.

9. aile “Vienība”: mērvienība, kurā izteikts 8. ailē norādītais daudzums. Izmantojamās vienības ir “P/ST” precēm, ko saskaita pēc vienību skaita (piemēram, maskas), un “PA” precēm, ko saskaita pa pāriem (piemēram, cimdi).

10. aile “Preču apraksts”: skaidri formulēts preču apraksts, kas ir pietiekami precīzs, lai preces varētu identificēt.

11. aile “Atrašanās vieta”: tās dalībvalsts ģeonomenklatūras kods, kurā preces atrodas. Ja preces atrodas izdevējiestādes dalībvalstī, šo aili atstāj tukšu.

12. aile: datums, kurā preces, attiecībā uz kurām tiek lūgta atļauja, paredzēts eksportēt

13. aile paraksts, vieta un datums, zīmogs Izdevējiestādes paraksts un zīmogs. Atļaujas izdošanas vieta un datums.


II PIELIKUMS

Dalībvalsts paziņojuma veidne

EIROPAS SAVIENĪBA

Individuālo aizsardzības līdzekļu eksports (Regula (ES) 2020/402)

0.

Kompetentās iestādes nosaukums un kontaktinformācija

1.

Eksportētājs (EORI numurs, ja piemērojams)

 

2.

Galamērķa valsts

3.

Galasaņēmējs

4.

Preces kods

5.

Daudzums

6.

Vienība

7.

Preču apraksts

8.

Atrašanās vieta

 

 

 

Vai ir piešķirta eksporta atļauja? (jā/nē)

Apstiprinājuma/atteikuma iemesli:

Visa attiecīgā informācija par apspriešanos ar citām dalībvalstīm saskaņā ar īstenošanas regulas 2. panta 2. punktu:

0. aile: tās dalībvalsts iestādes pilns nosaukums un adrese, kas izdevusi eksporta atļauju.

1. aile “Eksportētājs”: tā eksportētāja pilns vārds/nosaukums un adrese, kuram izdota atļauja, un EORI numurs, ja piemērojams.

2. aile “Galamērķa valsts”: preču, kurām atļauja ir izdota, galamērķa valsts 2 burtu ģeonomenklatūras kods.

3. aile “Galasaņēmējs”: preču galasaņēmēja pilns vārds/nosaukums un adrese, ja tas ir zināms izdošanas brīdī, un EORI numurs, ja piemērojams. Ja izdošanas brīdī galasaņēmējs nav zināms, lauku atstāj tukšu.

4. aile “Preces kods”: Harmonizētās sistēmas vai kombinētās nomenklatūras ciparu kods, ar kuru eksporta preces klasificē, izdodot atļauju.

5. aile “Daudzums”: preču daudzums, kas izmērīts vienībā, kura norādīta 6. ailē.

6. aile “Vienība”: mērvienība, kurā izteikts 5. ailē norādītais daudzums. Izmantojamās vienības ir “P/ST” precēm, ko saskaita pēc vienību skaita (piemēram, maskas), un “PA” precēm, ko saskaita pa pāriem (piemēram, cimdi).

7. aile “Preču apraksts”: skaidri formulēts preču apraksts, kas ir pietiekami precīzs, lai preces varētu identificēt.

8. aile “Atrašanās vieta”: tās dalībvalsts ģeonomenklatūras kods, kurā preces atrodas. Ja preces atrodas izdevējiestādes dalībvalstī, šo aili atstāj tukšu.


Top