EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kapitāla brīva aprite Eiropas Savienībā

Kapitāla brīva aprite Eiropas Savienībā

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Direktīva 88/361/EEK — kapitāla aprites liberalizācijas direktīva

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Tā tika izstrādāta, lai nodrošinātu Eiropas Savienības (ES) vienotā tirgus pilnvērtīgu finanšu dimensiju.
 • Tās mērķis bija pakāpeniski atcelt visus kapitāla brīvas aprites ierobežojumus starp ES valstīm, īstenojot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 67. pantu (67. pants vēlāk tika atcelts).
 • Direktīvas noteikumi zaudēja aktualitāti pēc tam, kad stājās spēkā jaunais Līguma par Eiropas Savienības darbību 63. pants, kas nodrošina kapitāla brīvu apriti starp ES valstīm, kā arī starp ES valstīm un ārpussavienības valstīm.
 • Taču, kā norādīts Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā, kapitāla aprites jēdziena definēšanai joprojām izmanto tās I pielikumā iekļauto kapitāla aprites nomenklatūru.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Direktīvā ir paredzēts, ka starp ES valstīm ir jānodrošina kapitāla aprites pilnīgas liberalizācijas* princips, kas stājas spēkā 1990. gada 1. jūlijā. Darījumi, kas ir uzskatāmi par kapitāla apriti, ir uzskaitīti I pielikumā.
 • Spānijai, Grieķijai, Īrijai un Portugālei tika piedāvāti pārejas posma noteikumi, savukārt Portugālei un Grieķijai tika dota iespēja līdz pat trim gadiem pagarināt liberalizācijas termiņu.
 • Direktīvas mērķis ir atcelt vispārīgus noteikumus par ierobežojumiem attiecībā uz kapitāla apriti starp ES valstu rezidentiem.
 • Tika ieviesta “drošības klauzula”. Kapitāla aprite var izraisīt nopietnu spriedzi ārvalstu valūtas tirgos, tādējādi radot nopietnus traucējumus attiecīgās valsts monetārās politikas un valūtas kursa politikas īstenošanas procesā. Šādā gadījumā Eiropas Komisija pēc apspriešanās ar Monetāro komiteju un Centrālo banku vadītāju komiteju var attiecīgajai valstij atļaut veikt aizsargpasākumus.
 • Ar kapitāla apriti saistītie aizsargpasākumi ir uzskaitīti direktīvas II pielikumā, un to piemērošanas laiks nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus.

No 1990. gada 1. jūlija ar šo direktīvu atcēla:

 • pirmo direktīvu par Līguma 67. panta īstenošanu;
 • Padomes Direktīvu 72/156/EEK par to, kā regulēt starptautiskās kapitāla plūsmas un novērst to nevēlamo ietekmi uz likviditāti attiecīgajās valstīs*.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā bija piemērojama no 1988. gada 7. jūlija līdz 1999. gada 31. decembrim. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1990. gada 1. jūlijam. Direktīva tika aizstāta ar jaunajiem Līguma noteikumiem par kapitāla brīvu apriti, taču to joprojām izmanto kapitāla aprites jēdziena definēšanai.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Kapitāla aprite: kapitāla pārvedumi starp valstīm, kurus veic kāda persona, organizācija vai uzņēmums. Tie ietver tiešos ieguldījumus, ieguldījumus nekustamā īpašumā, operācijas ar vērtspapīriem, norēķinu un noguldījumu kontu operācijas, kā arī finanšu aizdevumus un kredītus.

Likviditāte attiecīgajā valstī: kādas valsts ekonomikā apritē esošā skaidrā nauda vai tās ekvivalenti (t. i., aktīvi, kurus ātri var pārvērst skaidrā naudā).

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 88/361/EEK (1988. gada 24. jūnijs) par Līguma 67. panta īstenošanu (OV L 178, 8.7.1988., 5.–18. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 16.11.2016

Top