EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vienpusējie akti

Vienpusējie akti

 

KOPSAVILKUMS

Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 289. pants

KĀDS IR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU (LESD) 288. UN 289. PANTA MĒRĶIS?

Tajos ir aprakstīti Eiropas Savienības galvenie vienpusējie akti (288. pants), jo īpaši vienpusējie akti, kuri ir tiesību akti (289. pants).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Kas ir vienpusējie akti?

 • ES tiesību avotu kontekstā vienpusējie akti ir tā ES sekundāro tiesību daļa, kas nav konvencijas un nolīgumi.
 • Tos patstāvīgi pieņem ES iestādes saskaņā ar dibināšanas līgumiem.

Kādi ir vienpusējo aktu veidi?

 • Tie ir galvenokārt LESD 288. pantā minētie tiesību akti:
  • regulas, direktīvas un lēmumi, kas ir tiesību akti, kā norādīts 289. pantā. Tos pieņem saskaņā ar likumdošanas procedūru, un tie ir juridiski saistoši. Dažādajiem aktu veidiem ir atšķirīga piemērošanas joma un veids, kādā tie ir piemērojami.
  • Atzinumi un ieteikumi, kas nav tiesību akti. Tie nepiešķir tiesības un neuzliek pienākumus to adresātiem, bet var sniegt norādījumus par ES tiesību iztulkošanu un saturu.
 • Citus, politiskāka rakstura nesaistošus vienpusējos aktus sauc par “netipiskiem aktiem” — nevis tāpēc, ka tos neizmanto bieži, bet tāpēc, ka tie nav minēti 288. pantā. Tie ietver rezolūcijas, secinājumus, paziņojumus un zaļās un baltās grāmatas. Tie ir citēti citos ES līgumu pantos, vai arī tie izriet no ES iestāžu prakses.

Vienpusējo aktu juridiskais statuss

 • ES iestādes ir tiesīgas izvēlēties akta veidu, ko tās uzskata par piemērotāko to politikas īstenošanai.
 • Tomēr, ņemot vērā, ka ES ir tikai tāda kompetence, kas tai ir piešķirta līgumos, jebkurā aktā ir jāsniedz atsauce uz LESD sniegto juridisko pamatu atbilstoši jomai, kurā Eiropas iestādes rīkojas.
 • Tāpat aktos ir jāietver atsauces uz tiesību aktiem, kas piešķir pilnvaras tos pieņemt (pamatojumos, kas sākas ar frāzi “ņemot vērā”), un jānorāda iemesli, kas ir to pieņemšanas pamatā (atsaucēs, kas sākas ar frāzi “tā kā”).
 • Aktus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tie stājas spēkā publicēšanas dienā, ja vien tekstā nav norādīts citādi (kā tas bieži notiek).
 • Aktu likumību var apstrīdēt ES Tiesā.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Sestā daļa — Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi, I sadaļa — Noteikumi par iestādēm, 2. nodaļa — Savienības tiesību akti, pieņemšanas procedūras un citi noteikumi, 1. iedaļa — Savienības tiesību akti, 288. pants (bijušais EKL 249. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 171.–172. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Sestā daļa — Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi, I sadaļa — Noteikumi par iestādēm, 2. nodaļa — Savienības tiesību akti, pieņemšanas procedūras un citi noteikumi, 1. iedaļa — Savienības tiesību akti, 289. pants (OV C 202, 7.6.2016., 172. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 21.03.2018

Top