EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (2014.–2020. g.)

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (2014.–2020. g.)

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to nosaka Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbību laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam. ERAF mērķis ir veicināt ES harmonisku, līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, koriģējot atšķirības starp ES reģionu attīstības līmeņiem.
 • Regula ir grozīta divas reizes:
  • ar grozījumu Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 – ES finanšu regulu (sk. kopsavilkumu)), kurā izklāstīti noteikumi par ES budžeta sagatavošanu un izpildi;
  • ar grozījumu Regulu (ES) 2020/460, kas tika pieņemta pēc Covid-19 uzliesmojuma un kurā izklāstīti īpaši pasākumi, kas nepieciešami, lai piesaistītu investīcijas ES valstu veselības aprūpes sistēmās un citos to ekonomikas sektoros (Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu);
  • ar grozījumu Regulu (ES) 2020/558, kas tika pieņemta pēc Covid-19 uzliesmojuma un kurā paredzēta ārkārtas elastība Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Atbilstība

Atbalstu ir tiesīgi saņemt visi ES valstu reģioni, bet sniegtais atbalsts ir atkarīgs no ES prioritātēm un reģionu veidiem.

Galvenās tēmas

ERAF investīcijas ir koncentrētas četrās pamata jomās:

Investīciju veidi

 • Investīcijas MVU, lai radītu un saglabātu ilgtspējīgas darbvietas.
 • Investīcijas visu veidu uzņēmumos inovāciju un pētniecības jomā, mazoglekļa ekonomikā, kā arī IKT, kur iesaistīti MVU.
 • Investīcijas infrastruktūrā, ar kuras palīdzību sniedz pamatpakalpojumus enerģētikas, vides, transporta un IKT jomā, kā arī investīcijas sociālajā, veselības un izglītības infrastruktūrā.
 • Investīcijas MVU apgrozāmajos līdzekļos, ja tās nepieciešamas kā pagaidu pasākums efektīvai reaģēšanai uz sabiedrības veselības krīzi (pēc Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma).
 • Investīcijas iekšējā potenciāla attīstībā.

Kopējais budžets

Laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam paredzētais budžets ir vairāk nekā 185 miljardi EUR.

Politikas un budžeta prioritātes

 • Četras iepriekš minētās tēmas ir ļoti nozīmīgas ERAF finansējuma piešķiršanā, kas atšķirsies atkarībā no reģiona kategorijas.
 • Reģionus klasificē pēc to IKP, kas izteikts kā procentuāla daļa no ES vidējā IKP:
  • attīstītākie reģioni: IKP lielāks par 90 %;
  • pārejas reģioni: IKP 75–90 %;
  • mazāk attīstītie reģioni: IKP mazāks par 75 %.
 • Attīstītākajos reģionos (pārejas reģionos) (mazāk attīstītajos reģionos) vismaz 80 % (60 %) (50 %) no kopējiem ERAF līdzekļiem katrā valstī piešķir diviem vai vairākiem no četriem minētajiem tematiskajiem mērķiem, proti inovācijām un pētniecībai, MVU, IKT un mazoglekļa ekonomikai; ņemot vērā tās nozīmīgumu, vismaz 20 % (15 %) (12 %) no kopējiem ERAF līdzekļiem katrā valstī piešķir tieši mazoglekļa ekonomikas projektiem.
 • Vismaz 5 % ERAF līdzekļu ir rezervēti ilgtspējīgai pilsētu attīstībai. ES līmenī ir jāizveido pilsētu attīstības tīkls, lai veicinātu tīklu veidošanu un pieredzes apmaiņu par ilgtspējīgu pilsētu attīstību.

Īstenošana

Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu

Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu, kas tika izveidota ar Regulu (ES) 2020/460, sniedz ES valstīm piekļuvi 37 miljardiem EUR no ESI fondu līdzekļiem nolūkā stiprināt veselības aprūpes sistēmas un atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, saīsināta darba laika shēmas un kopienā balstītus pakalpojumus.

Īpaši pasākumi saistībā ar koronavīrusu: lielāka elastība ESI fondu izmantošanā

Grozījumu Regula (ES) 2020/558 ļauj ES valstīm pārvietot resursus starp Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, starp dažādām reģionu kategorijām un starp šo trīs fondu prioritārajām jomām.

Grāmatvedības gadā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam kohēzijas politikas programmas, kas saistītas ar Covid-19, izņēmuma kārtā 100 % apmērā var finansēt no ES līdzekļiem. Ar šiem pasākumiem tiek arī vienkāršota programmu apstiprināšana, lai paātrinātu to īstenošanu, finanšu instrumentu izmantošana un revīziju veikšana.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2013. gada 21. decembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1301/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 289.–302. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1301/2013 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 2017/2056 (2014. gada 11. marts), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 522/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1301/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par principiem, saskaņā ar kuriem atlasa un pārvalda no Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstāmas darbības ilgtspējīgā pilsētattīstībā (OV L 294, 11.11.2017., 26. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 522/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1301/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par principiem, saskaņā ar kuriem atlasa un pārvalda no Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstāmas darbības ilgtspējīgā pilsētattīstībā (OV L 148, 20.5.2014., 1.–3. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/99/ES (2014. gada 18. februāris), kurā 2014. līdz 2020. gadam noteikts to reģionu saraksts, kuri ir tiesīgi saņemt finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda, un to dalībvalstu saraksts, kuras ir tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda (OV L 50, 20.2.2014., 22.–34. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 07.07.2020

Top