EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Energoefektivitāte - atbalsts siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai un enerģētiskās drošības uzlabošanai

Eiropas Komisija ierosina Eiropas Savienībā līdz 2030. gadam panākt 30 % enerģijas ietaupījumu. Energoefektivitātei ir būtiska nozīme pārejā uz konkurētspējīgāku, drošāku un ilgtspējīgāku energosistēmu, kuras pamatā ir iekšējais enerģijas tirgus.

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā un klimata un enerģētikas politikas satvarā 2030. gadam (COM(2014) 520 final, 23.7.2014.).

KOPSAVILKUMS

Eiropas Komisija ierosina Eiropas Savienībā līdz 2030. gadam panākt 30 % enerģijas ietaupījumu. Energoefektivitātei ir būtiska nozīme pārejā uz konkurētspējīgāku, drošāku un ilgtspējīgāku energosistēmu, kuras pamatā ir iekšējais enerģijas tirgus.

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Šajā paziņojumā tiek novērtēts progress virzībā uz 2020. gada energoefektivitātes mērķi un tiek ierosināts jauns mērķis sasniegt 30 % ietaupījumu 2030. gadā. Kā norāda Komisija, 2020. gadam noteiktais 20 % enerģijas ietaupījumu mērķis joprojām ir sasniedzams, ja vien visas ES valstis piemēro jau pieņemtos tiesību aktus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Esošo politikas jomu priekšrocības: energoefektivitātes politika ir devusi pierādītus rezultātus gan uzņēmumiem, gan patērētājiem. Tie ir šādi:

  • ES rūpniecības energointensitāte laikposmā no 2001. līdz 2011. gadam ir samazinājusies gandrīz par 19 %.
  • Jaunuzceltās ēkas patērē uz pusi mazāk enerģijas nekā ēkas, kas celtas pagājušā gadsimta 80. gados.
  • ES valstis ir apņēmušās līdz 2020. gadam uzstādīt gandrīz 200 miljonus viedo elektroenerģijas skaitītāju un 45 miljonus viedu gāzes skaitītāju. Šādi skaitītāji reģistrē enerģijas patēriņu regulāros intervālos dienas laikā. Tie patērētājiem ļauj pielāgot savus enerģijas lietošanas paradumus dažādām enerģijas cenām dienas laikā, tādējādi ļaujot ietaupīt un samazinot rēķinus par enerģiju.
  • Tiek prognozēts, ka iekārtas ar augstāku energoefektivitātes klasi patērētājiem laikposmā līdz 2020. gadam palīdzēs ietaupīt 100 miljardus euro gadā (aptuveni EUR 465 uz katru mājsaimniecību), jo samazināsies rēķini par patērēto enerģiju.

Ilgtermiņa priekšrocības: nākamo 16 gadu laikā paredzami turpmāk uzskaitītie ieguvumi.

  • Sagaidāms, ka katrs papildus ietaupītais 1 % enerģijas samazinās ES gāzes importu par 2,6 %. Tas nozīmē mazāku atkarību no ārējiem piegādātājiem.
  • Energoefektīvākas ēkas radīs papildu priekšrocības tajās dzīvojošajiem un strādājošiem iedzīvotājiem, nemaz nerunājot par mazākiem rēķiniem par enerģiju (piemēram, labāki logi uzlabo gaisa kvalitāti un aizsargā no āra trokšņa).
  • Energoefektivitātes politika sniegs jaunas iespējas Eiropas uzņēmumiem, piemēram, būvfirmām un aprīkojuma ražotājiem, vietējā tirgū radot jaunas darbavietas.

ES nodrošina ievērojamu finansējumu energoefektivitātes pasākumiem, izmantojot Eiropas strukturālos un investīciju fondus, pamatprogrammu“Apvārsnis 2020” , programmu“Eiropas vietējais enerģijas atbalsts” (ELENA) un Eiropas Energoefektivitātes fondu (EEEF).

KONTEKSTS

Ar ES Energoefektivitātes direktīvu ir ieviesti saistoši pasākumi, lai nodrošinātu, ka līdz 2020. gadam energoefektivitāte tiek uzlabota par 20 %. Šis mērķis ir daļa no plašākiem ES mērķiem enerģētikas un klimata jomās, tai skaitā par 20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un sasniegt 20 % atjaunojamās enerģijas īpatsvaru ES energoavotu struktūrā.

2014. gada 22. janvārī savā paziņojumā “Klimata un enerģētikas politikas satvars laikposmam no 2020. gada līdz 2030. gadam” Komisija ierosināja jaunus mērķus siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumam un atjaunojamo enerģijas veidu īpatsvaram 2030. gadā - attiecīgi vismaz 40 % un 27 %.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas Klimata politikas ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē un jo īpaši Energoefektivitātes direktīvai veltītajā lapā.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (Oficiālais Vēstnesis L 315, 14.11.2012., 1.-56. lpp.).

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Klimata un enerģētikas politikas satvars laikposmam no 2020. gada līdz 2030. gadam (COM(2014) 15 final, 22.1.2014.).

Pēdējo reizi atjaunots: 27.12.2014

Top