Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1703

Komisijas Regula (ES) 2016/1703 (2016. gada 22. septembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 10. starptautisko finanšu pārskatu standartu, 12. starptautisko finanšu pārskatu standartu un 28. starptautisko grāmatvedības standartu (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2016/5908

OJ L 257, 23.9.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1703/oj

23.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 257/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/1703

(2016. gada 22. septembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 10. starptautisko finanšu pārskatu standartu, 12. starptautisko finanšu pārskatu standartu un 28. starptautisko grāmatvedības standartu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1126/2008 (2) tika pieņemti vairāki starptautiski standarti un to interpretācijas, kas bija spēkā 2008. gada 15. oktobrī.

(2)

Starptautisko grāmatvedības standartu padome (IASB) 2014. gada 18. decembrī publicēja grozījumus 10. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā (SFPS) Konsolidētie finanšu pārskati, 12. SFPS Informācijas atklāšana par līdzdalību citos uzņēmumos un 28. starptautiskajā grāmatvedības standartā (SGS) Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos ar nosaukumu Ieguldījumu sabiedrības – izņēmuma attiecībā uz konsolidāciju piemērošana. Grozījumu mērķis ir precizēt prasības attiecībā uz ieguldījumu sabiedrību uzskaiti un sniegt palīdzību īpašos gadījumos.

(3)

Grozījumi 10. SFPS ietver dažas atsauces uz 9. SFPS, ko šobrīd nevar piemērot, jo 9. SFPS Savienībā vēl nav pieņemts. Tāpēc visas atsauces uz 9. SFPS, kā noteikts šīs regulas pielikumā, būtu jālasa kā atsauces uz 39. SGS Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana.

(4)

Apspriešanās ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupu apstiprina, ka 10. SFPS, 12. SFPS un 28. SGS grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā izklāstītajiem pieņemšanas kritērijiem.

(5)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1126/2008 būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Grāmatvedību regulējošās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 1126/2008 pielikumu groza šādi:

a)

groza 10. starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) Konsolidētie finanšu pārskati, kā norādīts šīs regulas pielikumā;

b)

groza 12. SFPS Informācijas atklāšana par līdzdalību citos uzņēmumos, kā norādīts šīs regulas pielikumā;

c)

groza 28. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2.   Jebkuru atsauci uz 9. SFPS, kā noteikts šīs regulas pielikumā, saprot kā atsauci uz 39. SGS Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana.

2. pants

Ikviens uzņēmums piemēro 1. panta 1. punktā minētos grozījumus vēlākais no datuma, kad sākas tā pirmais finanšu gads, kura sākums ir 2016. gada 1. janvārī vai pēc tam.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 22. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 3. novembra Regula (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Ieguldījumu sabiedrības – izņēmuma attiecībā uz konsolidāciju piemērošana

(10. SFPS, 12. SFPS un 28. SGS grozījumi)

Grozījumi

10. SFPS Konsolidētie finanšu pārskati

Groza 4. un 32. punktu un iekļauj 4.A–4.B punktu. 31. un 33. punkts nav grozīts, bet ir ietverts uzskatāmības labad.

DARBĪBAS JOMA

4.

Uzņēmums, kas ir mātesuzņēmums, sniedz konsolidētos finanšu pārskatus. Šo SFPS piemēro visi uzņēmumi, izņemot šādus gadījumus:

a)

mātesuzņēmumam nav jāsniedz konsolidētie finanšu pārskati, ja tas atbilst visiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:

i)

tas ir citam uzņēmumam pilnībā piederošs vai daļēji piederošs meitasuzņēmums, un tā īpašnieki, tajā skaitā tie, kam citādi nav balsstiesību, ir informēti un neiebilst, ka mātesuzņēmums nesniedz konsolidētos finanšu pārskatus;

ii)

tā parāda vai kapitāla instrumenti netiek tirgoti vērtspapīru publiskajā tirgū (vietējā vai ārzemju biržā vai ārpusbiržas tirgū, tajā skaitā vietējos un reģionālos tirgos);

iii)

tā finanšu pārskati nav reģistrēti un neatrodas reģistrēšanas procesā vērtspapīru tirgus uzraudzības komisijā vai citā regulējošā iestādē ar mērķi emitēt jebkuras kategorijas instrumentus vērtspapīru publiskajā tirgū; un

iv)

tā galīgais vai jebkurš starpposma mātesuzņēmums gatavo finanšu pārskatus, kuri ir publiski pieejami, atbilst SFPS un kuros meitasuzņēmumi ir konsolidēti vai novērtēti patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus saskaņā ar šo SFPS.

b)

[svītro]

c)

[svītro]

4.A

Šis SFPS neattiecas uz pēcnodarbinātības pabalstu plāniem vai citiem darbinieku ilgtermiņa pabalstu plāniem, uz kuriem attiecas 19. SGS Darbinieku pabalsti.

4.B

Mātesuzņēmums, kas ir ieguldījumu sabiedrība, neiesniedz konsolidētos finanšu pārskatus, ja saskaņā ar šā SFPS 31. punktu tai ir jānovērtē visi tās meitasuzņēmumi patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus.

IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBAS – IZŅĒMUMS ATTIECĪBĀ UZ KONSOLIDĀCIJU

31.

Izņemot 32. punktā aprakstīto, ieguldījumu sabiedrība nekonsolidē savus meitasuzņēmumus un nepiemēro 3. SFPS, kad tā iegūst kontroli citā uzņēmumā. Tā vietā ieguldījumu sabiedrība novērtē ieguldījumu meitasuzņēmumā patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus saskaņā ar 9. SFPS.

32.

Neatkarīgi no 31. punktā noteiktās prasības, ja ieguldījumu sabiedrībai ir meitasuzņēmums, kurš pats nav ieguldījumu sabiedrība un kura galvenais mērķis un darbības ir sniegt pakalpojumus, kas saistīti ar ieguldījumu sabiedrības ieguldījumu darbībām (skatiet B85.C–B85.E punktu), šī ieguldījumu sabiedrība konsolidē šo meitasuzņēmumu saskaņā ar šā SFPS 19.–26. punktu un piemēro 3. SFPS prasības, iegādājoties šādus meitasuzņēmumus.

33.

Ieguldījumu sabiedrības mātesuzņēmums konsolidē visus uzņēmumus, ko tas kontrolē, arī tos, kurus tas kontrolē ar ieguldījumu sabiedrības meitasuzņēmuma starpniecību, ja vien mātesuzņēmums pats nav ieguldījumu sabiedrība.

B pielikumā groza B85.C un B85.E punktu. B85.A–B85.B un B85.D punkts nav grozīts, bet ir ietverts uzskatāmības labad.

NOTEIKŠANA, VAI UZŅĒMUMS IR IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBA

B85.A

Novērtējot, vai uzņēmums ir ieguldījumu sabiedrība, uzņēmums apsver visus faktus un apstākļus, arī savu mērķi un veidu. Uzņēmums, kam ir 27. punktā noteiktie trīs ieguldījumu sabiedrības definīcijas elementi, ir ieguldījumu sabiedrība. B85.B–B85.M punktā ir sīkāk aprakstīti definīcijas elementi.

Uzņēmējdarbības mērķis

B85.B

Ieguldījumu sabiedrības definīcija paredz, ka uzņēmuma mērķis ir ieguldīt, lai gūtu tikai kapitāla vērtības pieaugumu, ienākumus no ieguldījumiem (piemēram, dividendes, procentu vai īres ienākumus) vai abus kopā. Dokumentos, kuros norādīti uzņēmuma ieguldījumu mērķi, piemēram, uzņēmuma piedāvājuma memorandā, uzņēmuma izplatītajās publikācijās un citos korporatīvajos vai partnerības dokumentos, parasti būs sniegtas liecības par ieguldījumu sabiedrības uzņēmējdarbības mērķi. Papildu liecības var ietvert veidu, kā uzņēmums sevi prezentē citām personām (piemēram, potenciālajiem ieguldītājiem vai potenciālajiem ieguldījumu saņēmējiem). Piemēram, uzņēmums var savu uzņēmējdarbību prezentēt kā vidēja termiņa ieguldījumu veikšanu kapitāla vērtības pieaugumam. Savukārt uzņēmumam, kas sevi prezentē kā ieguldītājs, kura mērķis ir izstrādāt, ražot vai tirgot produktus kopā ar saviem ieguldījumu saņēmējiem, ir uzņēmējdarbības mērķis, kurš neatbilst ieguldījumu sabiedrības uzņēmējdarbības mērķim, jo uzņēmums gūs ieņēmumus no izstrādes, ražošanas vai tirdzniecības darbībām, kā arī no saviem ieguldījumiem (skatiet B85.I punktu).

B85.C

Ieguldījumu sabiedrība var sniegt ar ieguldījumiem saistītus pakalpojumus (piemēram, ieguldījumu konsultāciju pakalpojumus, ieguldījumu pārvaldību, ieguldījumu atbalstu un administratīvos pakalpojumus) vai nu tieši, vai ar meitasuzņēmuma starpniecību trešām personām, kā arī saviem ieguldītājiem, pat ja šīs darbības uzņēmumam ir svarīgas.

B85.D

Ieguldījumu sabiedrība var arī piedalīties šādās ar ieguldījumiem saistītās darbībās vai nu tieši, vai ar meitasuzņēmuma starpniecību, ja šīs darbības veic, lai pēc iespējas palielinātu ieņēmumus no ieguldījumiem (kapitāla vērtības pieaugums vai ienākumi no ieguldījumiem) savos ieguldījumu saņēmējos, un ja tās nav atsevišķa būtiska uzņēmējdarbība vai atsevišķs būtisks ienākumu avots ieguldījumu sabiedrībai:

a)

kas sniedz ieguldījumu pārvaldības pakalpojumus un stratēģiskās konsultācijas ieguldījumu saņēmējam; un

b)

kas sniedz finansiālu atbalstu ieguldījumu saņēmējam, piemēram, aizdevumu, kapitāla saistības vai garantiju.

B85.E

Ja ieguldījumu sabiedrībai ir meitasuzņēmums, kurš pats nav ieguldījumu sabiedrība un kura galvenais mērķis un darbības ir uzņēmumam vai citām personām sniegt vai veikt ar ieguldījumiem saistītus pakalpojumus vai darbības, kas saistītas ar ieguldījumu sabiedrības ieguldījumu darbībām, piemēram, kā aprakstīts B85.C–B85.D punktā, tā šo meitasuzņēmumu konsolidē saskaņā ar 32. punktu. Ja meitasuzņēmums, kas sniedz vai veic ar ieguldījumiem saistītus pakalpojumus vai darbības, pats ir ieguldījumu sabiedrība, ieguldījumu sabiedrības mātesuzņēmums šo meitasuzņēmumu novērtē patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus saskaņā ar 31. punktu.

C pielikumā iekļauj C1.D punktu un groza C2.A punktu.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

C1.D

Ar Ieguldījumu sabiedrības – izņēmuma attiecībā uz konsolidāciju piemērošana (10. SFPS, 12. SFPS un 28. SGS grozījumi), ko izdeva 2014. gada decembrī, tika grozīts 4., 32., B85.C, B85.E un C2.A punkts un iekļauts 4.A–4.B punkts. Uzņēmums šos grozījumus piemēro gada periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk. Ir atļauta agrāka piemērošana. Ja uzņēmums minētos grozījumus piemēro agrākam periodam, tas atklāj šo faktu.

PĀREJA

C2.A

Neatkarīgi no 8. SGS 28. punkta prasībām, kad šis SFPS tiek piemērots pirmo reizi un kad vēlāk pirmo reizi tiek piemēroti Ieguldījumu sabiedrības un Ieguldījumu sabiedrības – izņēmuma attiecībā uz konsolidāciju piemērošana grozījumi šajā SFPS, uzņēmumam ir jāsniedz vienīgi 8. SGS 28. punkta f) apakšpunktā paredzētā kvantitatīvā informācija par gada periodu tieši pirms šā SFPS sākotnējās piemērošanas datuma (turpmāk “tieši iepriekšējais periods”). Uzņēmums var arī sniegt šo informāciju par pašreizējo periodu vai par iepriekšējiem salīdzināmiem periodiem, bet tam nav tas obligāti jādara

Grozījumi

12. SFPS Informācijas atklāšana par līdzdalību citos uzņēmumos

Groza 6. punktu.

DARBĪBAS JOMA

6.

Šis SFPS neattiecas uz:

a)

b)

uzņēmuma atsevišķajiem finanšu pārskatiem, uz kuriem attiecas 27. SGS Atsevišķie finanšu pārskati. Tomēr:

i)

ja uzņēmumam ir līdzdalība nekonsolidētos strukturētos uzņēmumos un tas kā vienīgos savus finanšu pārskatus gatavo atsevišķos finanšu pārskatus, tas, sagatavojot šādus atsevišķos finanšu pārskatus, piemēro 24.–31. punktā noteiktās prasības;

ii)

ieguldījumu sabiedrība, kas sagatavo finanšu pārskatus, kuros tā visi meitasuzņēmumi novērtēti patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus, saskaņā ar 10. SFPS 31. punktu, atklāj šajā SFPS prasīto informāciju saistībā ar ieguldījumu sabiedrībām.

c)

C pielikumā iekļauj C1.C punktu.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS UN PĀREJA

C1.C

Ar Ieguldījumu sabiedrības – izņēmuma attiecībā uz konsolidāciju piemērošana (10. SFPS, 12. SFPS un 28. SGS grozījumi), ko izdeva 2014. gada decembrī, tika grozīts 6. punkts. Uzņēmums šo grozījumu piemēro gada periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk. Ir atļauta agrāka piemērošana. Ja uzņēmums šo grozījumu piemēro agrākam periodam, tas atklāj šo faktu.

Grozījumi

28. SGS Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos

Groza 17., 27. un 36. punktu un iekļauj 36.A un 45.D punktu. 26. un 35. punkts nav grozīts, bet ir ietverts uzskatāmības labad.

Pašu kapitāla metodes piemērošanas izņēmumi

17.

Uzņēmums var nepiemērot pašu kapitāla metodi attiecībā uz ieguldījumu asociētajā uzņēmumā vai kopuzņēmumā, ja šis uzņēmums ir mātesuzņēmums, kas ir atbrīvots no pienākuma sagatavot konsolidētos finanšu pārskatus, jo uz to attiecas 10. SFPS 4. punkta a) apakšpunktā paredzētais izņēmums, vai arī ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

uzņēmums ir citam uzņēmumam pilnīgi piederošs vai daļēji piederošs meitasuzņēmums, un tā īpašnieki, tajā skaitā tie, kam parasti nav balsstiesību, ir informēti un neiebilst, ka uzņēmums nepiemēro pašu kapitāla metodi;

b)

uzņēmuma parāda vai pašu kapitāla instrumenti netiek tirgoti vērtspapīru publiskajā tirgū (vietējā vai ārzemju biržā vai ārpusbiržas tirgū, tajā skaitā vietējos un reģionālos tirgos);

c)

uzņēmuma finanšu pārskati nav reģistrēti un neatrodas reģistrēšanas procesā vērtspapīru tirgus uzraudzības komisijā vai citā regulējošā iestādē ar mērķi emitēt jebkuras kategorijas instrumentus vērtspapīru publiskajā tirgū;

d)

uzņēmuma galīgais vai jebkurš starpposma mātesuzņēmums gatavo publiski pieejamus finanšu pārskatus, kuri atbilst SFPS un kuros meitasuzņēmumi ir konsolidēti vai novērtēti patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus saskaņā ar 10. SFPS.

Pašu kapitāla metodes piemērošanas procedūras

26.

Daudzas no pašu kapitāla metodes piemērošanas procedūrām ir līdzīgas konsolidācijas procedūrām, kas izklāstītas 10. SFPS. Turklāt koncepcijas, kas lietotas meitasuzņēmuma iegādes uzskaites procedūru pamatā, tiek izmantotas arī, lai uzskaitītu ieguldījuma iegādi asociētajā uzņēmumā vai kopuzņēmumā.

27.

Koncerna daļa asociētajā uzņēmumā vai kopuzņēmumā ir mātesuzņēmuma un tā meitasuzņēmumu ieguldījumu kopums šajā asociētajā uzņēmumā vai kopuzņēmumā. Šim nolūkam koncerna citu asociēto uzņēmumu vai kopuzņēmumu ieguldījumi tiek ignorēti. Ja asociētajam uzņēmumam vai kopuzņēmumam ir meitasuzņēmumi, asociētie uzņēmumi vai kopuzņēmumi, piemērojot pašu kapitāla metodi, tiek ņemta vērā to peļņa vai zaudējumi, citi ienākumi, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, un neto aktīvi, kas atzīti asociētā uzņēmuma vai kopuzņēmuma finanšu pārskatos (tostarp asociētā uzņēmuma vai kopuzņēmuma peļņa vai zaudējumi, citi ienākumi, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, un neto aktīvi to asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos) pēc jebkādām korekcijām, kas nepieciešamas, lai lietotu vienotas grāmatvedības metodes (sk. 35.–36.A punktu).

35.

Uzņēmuma finanšu pārskatus sagatavo, izmantojot vienotas grāmatvedības metodes līdzīgiem darījumiem un notikumiem līdzīgos apstākļos.

36.

Izņemot, kā aprakstīts 36.A punktā, ja asociētais uzņēmums vai kopuzņēmums izmanto tādas grāmatvedības metodes, kas atšķiras no metodēm, ko izmanto uzņēmums līdzīgiem darījumiem un notikumiem līdzīgos apstākļos, asociētā uzņēmuma vai kopuzņēmuma grāmatvedības metodēs veic korekcijas, lai tās atbilstu uzņēmuma grāmatvedības metodēm gadījumā, kad uzņēmums lieto asociētā uzņēmuma vai kopuzņēmuma finanšu pārskatus, piemērojot pašu kapitāla metodi.

36.A

Neatkarīgi no 36. punktā noteiktās prasības, ja uzņēmumam, kas pats nav ieguldījumu sabiedrība, ir līdzdalība asociētajā uzņēmumā vai kopuzņēmumā, kas ir ieguldījumu sabiedrība, uzņēmums, piemērojot pašu kapitāla metodi, var saglabāt patiesās vērtības novērtējumu, ko attiecīgās ieguldījumu sabiedrības asociētais uzņēmums vai kopuzņēmums piemēro ieguldījumu sabiedrības asociētā uzņēmuma vai kopuzņēmuma līdzdalībai meitasuzņēmumos.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS UN PĀREJAS NOTEIKUMI

45.D

Ar Ieguldījumu sabiedrības – izņēmuma attiecībā uz konsolidāciju piemērošana (10. SFPS, 12. SFPS un 28. SGS grozījumi), ko izdeva 2014. gada decembrī, tika grozīts 17., 27. un 36. punkts un iekļauts 36.A punkts. Uzņēmums šos grozījumus piemēro gada periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai vēlāk. Ir atļauta agrāka piemērošana. Ja uzņēmums minētos grozījumus piemēro agrākam periodam, tas atklāj šo faktu.


Top