Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2343

Komisijas Regula (ES) 2015/2343 (2015. gada 15. decembris), ar kuru attiecībā uz starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem Nr. 5 un 7 un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem Nr. 19 un 34 groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 330, 16.12.2015, p. 20–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2343/oj

16.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 330/20


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/2343

(2015. gada 15. decembris),

ar kuru attiecībā uz starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem Nr. 5 un 7 un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem Nr. 19 un 34 groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1126/2008 (2) tika pieņemti vairāki starptautiski standarti un to interpretācijas, kas bija spēkā 2008. gada 15. oktobrī.

(2)

Starptautisko Grāmatvedības standartu padome (SGSP) 2014. gada 25. septembrī regulārās uzlabojumu procedūras ietvaros, kuras mērķis ir vienkāršot un precizēt standartus, publicēja Ikgadējos starptautisko finanšu pārskatu standartu uzlabojumus 2012.–2014. gada ciklam (“ikgadējie uzlabojumi”). Ikgadējo uzlabojumu mērķis ir risināt jautājumus, kas nav steidzami, tomēr nepieciešami un kurus SGSP apsprieda projektu cikla laikā tādās jomās kā starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) un starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) nekonsekvence vai nepieciešamība pēc formulējuma precizēšanas.

(3)

7. SFPS grozījumi nozīmē secīgus 1. SFPS grozījumus, lai nodrošinātu starptautisko finanšu pārskatu standartu savstarpējo konsekvenci.

(4)

Apspriešanās ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēju grupu apstiprina, ka 5. un 7. SFPS, kā arī 19. un 34. SGS grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā izklāstītajiem pieņemšanas tehniskajiem kritērijiem.

(5)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1126/2008.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Grāmatvedību regulējošās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1126/2008 pielikumu groza šādi: šādus starptautiskos finanšu pārskatu standartus un starptautiskos grāmatvedības standartus groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā:

a)

5. SFPS Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi un pārtrauktas darbības groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā;

b)

7. SFPS Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā;

c)

19. SGS Darbinieku pabalsti groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā;

d)

34. SGS Starpperioda finanšu pārskatu sniegšana groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā;

e)

1. SFPS Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizēja lietošana atbilstīgi grozījumiem 7. SFPS groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Ikviens uzņēmums piemēro 1. pantā minētos grozījumus vēlākais no datuma, kad sākas tā pirmais finanšu gads, kura sākums ir 2016. gada 1. janvārī vai pēc tam.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 3. novembra Regula (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.).


PIELIKUMS

SFPS ikgadējie uzlabojumi 2012.–2014. gada cikls

Grozījumi

5. SFPS Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi un pārtrauktas darbības

Groza 26.–29. punktu un to saistīto virsrakstu un iekļauj 26.A un 44.L punktu.

Izmaiņas pārdošanas plānā vai sadales īpašniekiem plānā

26.

Ja uzņēmums klasificējis aktīvu (vai atsavināšanas grupu) kā turētu pārdošanai vai kā turētu sadalei īpašniekiem, bet vairs netiek izpildīti 7.–9. punktā (turēts pārdošanai) vai 12.A punktā (turēts sadalei īpašniekiem) noteiktie kritēriji, uzņēmumam jāpārtrauc klasificēt aktīvu (vai atsavināšanas grupu) kā (attiecīgi) turētu pārdošanai vai turētu sadalei īpašniekiem. Šādos gadījumos uzņēmums piemēro 27.–29. punktā ietvertos norādījumus, lai uzskaitītu šīs izmaiņas, izņemot, ja piemēro 26.A punktu.

26A

Ja uzņēmums pārklasificē aktīvu (vai atsavināšanas grupu) tieši no turēta pārdošanai uz turētu sadalei īpašniekiem vai tieši no turēta sadalei īpašniekiem uz turētu pārdošanai, tad klasifikācijas maiņa ir uzskatāma par atsavināšanas sākotnējā plāna turpinājumu. Uzņēmums:

a)

nepiemēro 27.–29. punktā ietvertos norādījumus, lai uzskaitītu šīs izmaiņas. Uzņēmums piemēro šajā SFPS noteiktās klasifikācijas, uzrādīšanas un novērtēšanas prasības, kas ir piemērojamas jaunajai atsavināšanas metodei;

b)

novērtē ilgtermiņa aktīvu (vai atsavināšanas grupu), ievērojot prasības 15. punktā (ja pārklasificē kā turētu pārdošanai) vai 15.A punktā (ja pārklasificē kā turētu sadalei īpašniekiem) un atzīst jebkuru patiesās vērtības samazinājumu vai palielinājumu mīnus ilgtermiņa aktīva (vai atsavināšanas grupas) pārdošanas izmaksas/sadales izmaksas, ievērojot 20.–25. punktā noteiktās prasības;

c)

nemaina klasifikācijas datumu saskaņā ar 8. un 12.A punktu. Tas neizslēdz iespēju pagarināt laika periodu, kas nepieciešams, lai pabeigtu pārdošanu vai sadali īpašniekiem, ja ir izpildīti 9. punkta nosacījumi.

27.

Uzņēmumam jānovērtē ilgtermiņa aktīvs (vai atsavināšanas grupa), kuru pārtraukts klasificēt kā turētu pārdošanai vai kā turētu sadalei īpašniekiem (vai kuru vairs neietver atsavināšanas grupā, kura klasificēta kā turēta pārdošanai vai kā turēta sadalei īpašniekiem), kā mazākais no:

a)

tā uzskaites vērtības, pirms aktīvs (vai atsavināšanas grupa) tika klasificēts kā turēts pārdošanai vai kā turēts sadalei īpašniekiem, koriģējot jebkādu nolietojumu, amortizāciju vai pārvērtēšanu, kas būtu atzīta, ja aktīvs (vai atsavināšanas grupa) nebūtu klasificēts kā turēts pārdošanai vai kā turēts sadalei īpašniekiem, un

b)

atgūstamās summas datumā, kad vēlāk pieņemts lēmums nepārdot vai nesadalīt. [zemsvītras piezīme ir svītrota]

28.

Tā ilgtermiņa aktīva uzskaites vērtības nepieciešamo korekciju, ko vairs neklasificē kā turētu pārdošanai vai kā turētu sadalei īpašniekiem, uzņēmums ietver peļņā vai zaudējumos [zemsvītras piezīme ir svītrota] no turpināmām darbībām periodā, kurā attiecīgi 7.–9. punktā vai 12.A punktā noteiktie kritēriji vairs netiek izpildīti. Finanšu pārskatus par periodiem, kuros aktīvs tiek iedalīts kā turēts pārdošanai vai turēts sadalei īpašniekiem, atbilstīgi groza, ja atsavināšanas grupa vai ilgtermiņa aktīvs, kuru vairs neiedala kā turētu pārdošanai vai kā turētu sadalei īpašniekiem, ir meitasuzņēmums, kopīga darbība, kopuzņēmums, asociēts uzņēmums vai daļa no līdzdalības kopuzņēmumā vai asociētā uzņēmumā. Uzņēmumam jāuzrāda šī korekcija tajā pašā pārskata par vispārīgiem ienākumiem sadaļā, kuru izmanto, uzrādot guvumu vai zaudējumu, ja tāds ir, kas atzīts saskaņā ar 37. punktu.

29.

Ja uzņēmums izslēdz atsevišķu aktīvu vai saistības no atsavināšanas grupas, kas klasificēta kā turēta pārdošanai, atlikušos pārdošanai domātās atsavināšanas grupas aktīvus un saistības jāturpina novērtēt kā grupu tikai tad, ja grupa izpilda 7.–9. punktā noteiktos kritērijus. Ja uzņēmums izslēdz atsevišķu aktīvu vai saistības no atsavināšanas grupas, kas klasificēta kā turēta sadalei īpašniekiem, atlikušos sadalei domātās atsavināšanas grupas aktīvus un saistības jāturpina novērtēt kā grupu tikai tad, ja grupa izpilda 12.A punktā noteiktos kritērijus. Pretējā gadījumā atlikušos grupas ilgtermiņa aktīvus, kas katrs atsevišķi atbilst kritērijiem, lai tiktu klasificēti kā turēti pārdošanai (vai kā turēti sadalei īpašniekiem), jānovērtē atsevišķi pēc tajā datumā zemākās – to uzskaites summas vai patiesās vērtības, no kuras atņemtas pārdošanas izmaksas (vai sadales izmaksas). Visus ilgtermiņa aktīvus, kas neatbilst kritērijiem kā turēti pārdošanai, vairs neklasificē kā turētus pārdošanai saskaņā ar 26. punktu. Visus ilgtermiņa aktīvus, kas neatbilst kritērijiem kā turēti sadalei īpašniekiem, vairs neklasificē kā turētus sadalei īpašniekiem saskaņā ar 26. punktu.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

44.L

Ar 2014. gada septembrī izdotajiem SFPS ikgadējiem uzlabojumiem 2012.–2014. gada ciklam tika grozīts 26.–29. punkts un iekļauts 26.A punkts. Uzņēmums minētos grozījumus piemēro perspektīvi saskaņā ar 8. SGS Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas attiecībā uz atsavināšanas metodes izmaiņām, kas notiek gada periodos, kuri sākas 2016. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma. Ir atļauta agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro minētos grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jānorāda.

Grozījumi

7. SFPS Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana

Groza 44.R punktu un iekļauj 44.AA punktu.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS UN PĀREJA

44R

Ar 2011. gada decembra publikāciju Informācijas atklāšana un sniegšana – Finanšu aktīvu un finanšu saistību ieskaitīšana (grozījumi 7. SFPS) iekļauts 13.A–13.F un B40.–B53. punkts. Uzņēmums minētos grozījumus piemēro gada periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma. Uzņēmums sniedz minētajos grozījumos prasīto informāciju retrospektīvi.

44AA

Ar 2014. gada septembrī izdotajiem SFPS ikgadējiem uzlabojumiem 2012.–2014. gada ciklam tika grozīts 44.R un B30. punkts un iekļauts B30.A punkts. Uzņēmums minētos grozījumus piemēro retrospektīvi saskaņā ar 8. SGS Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas gada periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma, izņemot, ja uzņēmumam nav nepieciešams piemērot grozījumus B30. un B30.A punktā nevienam uzrādītajam periodam, kas sākas pirms gada perioda, kurā uzņēmums pirmoreiz piemēro minētos grozījumus. Ir atļauta 44.R, B30. un B30.A punkta grozījumu agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro minētos grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jānorāda.

B pielikumā groza B30. punktu un iekļauj B30.A punktu.

Turpmākā iesaistīšanās (42C punkts)

B30

Uzņēmumam nav turpmākas iesaistīšanās saistībā ar nodoto finanšu aktīvu, ja, veicot nodošanu, tas nesaglabā ne līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus, kas piemīt nodotajam finanšu aktīvam, ne arī iegūst jaunas līgumā noteiktas tiesības vai pienākumus saistībā ar nodoto finanšu aktīvu. Uzņēmumam nav turpmākas iesaistīšanās saistībā ar nodoto finanšu aktīvu, ja tam nav ne intereses par nodotā finanšu aktīva nākotnes darbību, ne atbildības jebkādos apstākļos veikt maksājumus nākotnē saistībā ar nodoto finanšu aktīvu. Termins “maksājums” šajā kontekstā neietver ar nodoto finanšu aktīvu saistītas naudas plūsmas, ko uzņēmums iekasē un kas tam ir jāmaksā uzņēmumam, kuram tiek nodots aktīvs.

B30A

Ja uzņēmums nodod finanšu aktīvu, uzņēmums var saglabāt tiesības apkalpot attiecīgo finanšu aktīvu par maksu, kas ir ietverta, piemēram, apkalpošanas līgumā. Uzņēmums novērtē apkalpošanas līgumu saskaņā ar norādījumiem 42.C un B30. punktā, lai nolemtu, vai uzņēmumam ir turpmāka iesaistīšanās apkalpošanas līguma rezultātā informācijas atklāšanas prasību nolūkā. Piemēram, apkalpojošajam uzņēmumam būs turpmāka iesaistīšanās saistībā ar nodoto finanšu aktīvu informācijas atklāšanas prasību nolūkā, ja apkalpošanas maksa ir atkarīga no to naudas plūsmu summas vai laika, kas iekasētas no nodotā finanšu aktīva. Tāpat apkalpojošajam uzņēmumam ir turpmāka iesaistīšanās informācijas atklāšanas prasību nolūkā, ja fiksētā maksa netiks samaksāta pilnā apmērā nodotā finanšu aktīva darbības neveikšanas dēļ. Šajos piemēros apkalpojošajam uzņēmumam ir interese par nodotā finanšu aktīva nākotnes darbību. Šis novērtējums nav atkarīgs no tā, vai paredzams, ka maksa, kas tiks saņemta, uzņēmumam sniegs adekvātu kompensāciju par apkalpošanu.

Izrietošs grozījums

1. SFPS Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizēja lietošana

Iekļauj 39.AA punktu.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

39.AA

Ar 2014. gada septembrī izdotajiem SFPS ikgadējiem uzlabojumiem 2012.–2014. gada ciklam tika iekļauts E4.A punkts. Uzņēmums piemēro minēto grozījumu gada periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma. Ir atļauta agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro minēto grozījumu agrākam periodam, šis fakts ir jānorāda.

E papildinājumā iekļauj E4.A punktu.

Informācija par finanšu instrumentiem

E4.A

Pirmreizēji piemērotāji drīkst piemērot 7. SFPS 44.AA punkta pārējas noteikumus.

Grozījumi

19. SGS Darbinieku pabalsti

Groza 83. punktu un iekļauj 176.–177. punktu.

Aktuāra pieņēmumi: diskonta likme

83.

Likmi, ar kuru diskontē pēcnodarbinātības pabalstu pienākumus (gan finansētus, gan nefinansētus), nosaka, ņemot vērā augstas kvalitātes uzņēmumu obligāciju tirgus ienesīgumu pārskata perioda beigās. Attiecībā uz valūtām, kurām nav attīstīts šādas augstas kvalitātes uzņēmumu obligāciju tirgus, izmanto šajā valūtā denominēto valsts obligāciju tirgus ienesīgumu (pārskata perioda beigās). Uzņēmumu obligāciju vai valsts obligāciju valūta un termiņš atbilst pēcnodarbinātības pabalstu pienākumu valūtai un aplēstajam termiņam.

PĀREJAS PERIODS UN SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

176.

Ar 2014. gada septembrī izdotajiem SFPS ikgadējiem uzlabojumiem 2012.–2014. gada ciklam tika grozīts 83. punkts un iekļauts 177. punkts. Uzņēmums piemēro minēto grozījumu gada periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma. Ir atļauta agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro minēto grozījumu agrākam periodam, šis fakts ir jānorāda.

177.

Uzņēmums piemēro 176. punkta grozījumu no agrākā salīdzināmā perioda sākuma, kas uzrādīts pirmajos finanšu pārskatos, kuriem uzņēmums piemēro šo grozījumu. Jebkādas sākotnējās korekcijas, kas rodas, piemērojot grozījumu, atzīst nesadalītajā peļņā attiecīgā perioda sākumā.

Grozījums

34. SGS Starpperioda finanšu pārskatu sniegšana

Groza 16.A punktu un iekļauj 56. punktu.

Citas informācijas atklāšana

16A

Papildus informācijas atklāšanai par būtiskiem notikumiem un darījumiem saskaņā ar 15.–15.C punktu uzņēmums starpperioda finanšu pārskatu piezīmēs vai citur starpperioda finanšu pārskatā iekļauj turpmāk minēto informāciju. Turpmāk minētās informācijas atklāšanu veic starpperioda finanšu pārskatos vai iekļauj ar savstarpēju norādi no starpperioda finanšu pārskatiem uz kādu citu pārskatu (piemēram, vadības ziņojumu vai riska pārskatu), kas ir pieejams finanšu pārskatu lietotājiem ar tādiem pašiem noteikumiem kā starpperioda finanšu pārskati un tajā pašā laikā. Ja finanšu pārskatu lietotājiem nav piekļuves informācijai, kas iekļauta ar savstarpēju norādi ar tādiem pašiem noteikumiem un tajā pašā laikā, starpperioda finanšu pārskats ir nepilnīgs. Informāciju parasti sniedz, pamatojoties uz datiem par finanšu gadu no tā sākuma līdz konkrētajam datumam.

a)

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

56.

Ar 2014. gada septembrī izdotajiem SFPS ikgadējiem uzlabojumiem 2012.–2014. gada ciklam tika grozīts 16.A punkts. Uzņēmums minēto grozījumu piemēro retrospektīvi saskaņā ar 8. SGS Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas gada periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma. Ir atļauta agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro šo grozījumu agrākam periodam, šis fakts ir jānorāda.


Top