Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2113

Komisijas Regula (ES) 2015/2113 (2015. gada 23. novembris), ar kuru attiecībā uz 16. un 41. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 306, 24.11.2015, p. 7–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2113/oj

24.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 306/7


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/2113

(2015. gada 23. novembris),

ar kuru attiecībā uz 16. un 41. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1126/2008 (2) tika pieņemti vairāki starptautiski standarti un to interpretācijas, kas bija spēkā 2008. gada 15. oktobrī.

(2)

Starptautisko grāmatvedības standartu padome (IASB) 2014. gada 30. jūnijā izdeva grozījumus 16. SGS Pamatlīdzekļi un 41. SGS Lauksaimniecība ar nosaukumu Lauksaimniecība: ražojoši augi. IASB lēma, ka augi, ko izmanto vienīgi produktu audzēšanai vairākos periodos un ko dēvē par ražojošiem augiem, būtu jāuzskaita tāpat kā pamatlīdzekļi 16. SGS Pamatlīdzekļi, jo to darbība ir līdzīga ražošanas darbībai.

(3)

Grozījumi 16. un 41. SGS nozīmē secīgus 1., 17., 23., 36. un 40. SGS grozījumus nolūkā nodrošināt starptautisko grāmatvedības standartu savstarpējo konsekvenci.

(4)

Apspriešanās ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupu apstiprina, ka 16. un 41. SGS grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā izklāstītajiem pieņemšanas kritērijiem.

(5)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1126/2008 būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Grāmatvedību regulējošās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1126/2008 pielikumu groza šādi:

a)

16. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) Pamatlīdzekļi groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā;

b)

41. SGS Lauksaimniecība groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā;

c)

1. SGS Finanšu pārskatu sniegšana, 17. SGS Noma, 23. SGS Aizņēmumu izmaksas, 36. SGS Aktīvu vērtības samazināšanās un 40. SGS Ieguldījuma īpašums groza saskaņā ar 16. un 41. SGS grozījumiem, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Ikviens uzņēmums piemēro 1. pantā minētos grozījumus vēlākais no datuma, kad sākas tā pirmais finanšu gads, kura sākums ir 2016. gada 1. janvārī vai pēc tam.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 23. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 3. novembra Regula (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Lauksaimniecība: ražojoši augi

(16. SGS un 41. SGS grozījumi)

Grozījumi 16. SGS Pamatlīdzekļi

Groza 3., 6. un 37. punktu un iekļauj 22.A un 81.K–81.M punktu.

DARBĪBAS JOMA

3.

Šis standarts neattiecas uz:

a)

pamatlīdzekļiem, kas klasificēti kā pārdošanai turēti, saskaņā ar 5. SFPS Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi un pārtrauktas darbības;

b)

bioloģiskajiem aktīviem saistībā ar lauksaimniecisko darbību, kas nav ražojoši augi (sk. 41. SGS Lauksaimniecība). Šis standarts attiecas uz ražojošiem augiem, bet neattiecas uz produktiem no ražojošiem augiem;

c)

izpētes un novērtēšanas aktīvu atzīšanu un novērtēšanu (sk. 6. SFPS Minerālresursu izpēte un novērtēšana);

d)

….

DEFINĪCIJAS

6.

Šajā standartā lietoto terminu nozīme ir šāda:

Ražojošs augs ir dzīvs augs:

a)

kuru izmanto lauksaimniecības produktu ražošanā vai piegādē;

b)

par kuru ir sagaidāms, ka tas ražos vairāk nekā vienu periodu; un

c)

kuram ir neliela iespēja tikt pārdotam kā lauksaimniecības produktam, izņemot neparedzētu atlieku pārdošanu.

(41. SGS 5.A–5.B punktā ir sīki izstrādāta šī ražojoša auga definīcija.)

Uzskaites vērtība ir vērtība, kādā aktīvu atzīst pēc uzkrātā nolietojuma un uzkrāto zaudējumu no vērtības samazināšanās atskaitīšanas.

Izmaksu elementi

22A

Ražojošus augus uzskaita tāpat kā pašradītus pamatlīdzekļus, pirms tie atrodas vietā un stāvoklī, kas nepieciešami, lai varētu darboties saskaņā ar vadības iecerēm. Tādēļ atsauces uz “būvniecību” šajā standartā būtu jālasa kā tādas, kuras ietver darbības, kas ir nepieciešamas, lai audzētu ražojošus augus, pirms tie atrodas vietā un stāvoklī, kas ir nepieciešami, lai varētu darboties saskaņā ar vadības iecerēm.

Pārvērtēšanas modelis

37.

Pamatlīdzekļu grupa ir līdzīga veida un uzņēmuma darbībā līdzīgi lietotu aktīvu grupējums. Atsevišķas grupas ir, piemēram, šādas:

a)

g)

mēbeles un aprīkojums;

h)

biroja iekārtas; un

i)

ražojoši augi.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS UN PĀREJA

81K

Ar Lauksaimniecība: ražojoši augi (16. SGS un 41. SGS grozījumi), ko izdeva 2014. gada jūnijā, tika grozīts 3., 6. un 37. punkts un iekļauts 22.A un 81.L–81.M punkts. Uzņēmums minētos grozījumus piemēro gada periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma. Ir atļauta agrāka piemērošana. Ja uzņēmums minētos grozījumus piemēro agrākam periodam, šis fakts ir jānorāda. Uzņēmums minētos grozījumus piemēro retrospektīvi saskaņā ar 8. SGS, izņemot kā noteikts 81.M punktā.

81L

Pārskata periodā, kad pirmoreiz piemēro Lauksaimniecība: ražojoši augi (grozījumi 16. SGS un 41. SGS), uzņēmumam nav jāatklāj 8. SGS 28. punkta f) apakšpunktā pieprasītā kvantitatīvā informācija par kārtējo periodu. Tomēr uzņēmums uzrāda 8. SGS 28. punkta f) apakšpunktā pieprasīto kvantitatīvo informāciju par katru uzrādīto iepriekšējo periodu.

81M

Uzņēmums var izlemt novērtēt ražojošu augu posteni tā patiesajā vērtībā finanšu pārskatos agrākā uzrādītā perioda sākumā par pārskata periodu, kurā uzņēmums pirmoreiz piemēro Lauksaimniecība: ražojoši augi (grozījumi 16. SGS un 41. SGS), un izmantot šo patieso vērtību kā tā domātās izmaksas šajā datumā. Jebkuru starpību starp iepriekšējo uzskaites vērtību un patieso vērtību atzīst sākuma nesadalītajā peļņā agrākā uzrādītā perioda sākumā.

Grozījumi 41. SGS Lauksaimniecība

Groza 1.–5., 8., 24. un 44. punktu un iekļauj 5.A–5.C un 62.–63. punktu.

DARBĪBAS JOMA

1.

Šis standarts jāpiemēro, lai uzskaitītu šādus posteņus, ja tie attiecas uz lauksaimniecisko darbību:

a)

bioloģiskie aktīvi, izņemot ražojošus augus;

b)

lauksaimniecības produkti ražas novākšanas brīdī; un

c)

valsts dotācijas, kas aplūkotas 34.–35. punktā.

2.

Šis standarts neattiecas uz:

a)

zemi, kas saistīta ar lauksaimniecisko darbību (sk. 16. SGS Pamatlīdzekļi un 40. SGS Ieguldījuma īpašums);

b)

ražojošajiem augiem saistībā ar lauksaimniecisko darbību, kas nav ražojoši augi (sk. 16. SGS). Šis standarts attiecas uz ražojošiem augiem, bet neattiecas uz produktiem no ražojošiem augiem;

c)

valsts dotācijām saistībā ar ražojošiem augiem (sk. 20. SGS Valsts dotāciju uzskaite un informācijas atklāšana par valsts palīdzību);

d)

nemateriālajiem aktīviem saistībā ar lauksaimniecisko darbību (sk. 38. SGS Nemateriālie aktīvi).

3.

Šo standartu piemēro lauksaimniecības produktam, kas ir produkts, kurš novākts no uzņēmuma bioloģiskajiem aktīviem, ražas novākšanas brīdī. Pēc tam piemēro 2. SGS Krājumi vai citu attiecīgo standartu. Tādējādi šis standarts neaplūko lauksaimniecības produktu pārstrādi pēc ražas novākšanas, piemēram, vīnogu pārstrādi vīnā, ko veic vīndaris, kurš ir izaudzējis vīnogas. Lai gan šī pārstrāde var būt lauksaimnieciskās darbības loģisks un dabisks paplašinājums un notikumiem var būt zināma līdzība ar bioloģisko pārveidi, šī pārstrāde neietilpst šajā standartā dotajā lauksaimnieciskās darbības definīcijā.

4.

Turpmāk tabulā doti piemēri bioloģiskajiem aktīviem, lauksaimniecības produktiem un produktiem, kas ir pārstrādes rezultāts pēc ražas novākšanas:

Bioloģiskie aktīvi

Lauksaimniecības produkti

Produkti, kas ir pārstrādes rezultāts pēc ražas novākšanas

Aitas

Vilna

Dzija, paklājs

Koki stādītā mežā

Nogāzti koki

Apaļkoki, kokmateriāli

Piena lopi

Piens

Siers

Cūkas

Liemenis

Desas, konservēti šķiņķi

Kokvilnas augi

Novākta kokvilna

Diegs, apģērbs

Cukurniedres

Novāktas cukurniedres

Cukurs

Tabakas augi

Nolasītas lapas

Kaltēta tabaka

Tējas krūmi

Nolasītas lapas

Tēja

Vīnogulāji

Nolasītas vīnogas

Vīns

Augļu koki

Nolasīti augļi

Pārstrādāti augļi

Eļļas palmas

Nolasīti augļi

Palmu eļļa

Kaučuka koki

Novākts latekss

Gumijas izstrādājumi

Daži augi, piemēram, tējas krūmi, vīnogulāji, eļļas palmas un kaučuka koki, parasti atbilst ražojoša auga definīcijai un ietilpst 16. SGS darbības jomā. Tomēr produkti, kas aug uz ražojošiem augiem, piemēram, tējas lapas, vīnogas, eļļas palmu augļi un latekss, ietilpst 41. SGS darbības jomā.

DEFINĪCIJAS

Ar lauksaimniecību saistītas definīcijas

5.

Šajā standartā lietoto terminu nozīme ir šāda:

Lauksaimniecības produkti ir no uzņēmuma bioloģiskajiem aktīviem iegūtie produkti.

Ražojošs augs ir dzīvs augs:

a)

kuru izmanto lauksaimniecības produktu ražošanā vai piegādē;

b)

par kuru ir sagaidāms, ka tas ražos vairāk nekā vienu periodu; un

c)

kuram ir neliela iespēja tikt pārdotam kā lauksaimniecības produktam, izņemot neparedzētu atlieku pārdošanu.

Bioloģiskais aktīvs ir dzīvs dzīvnieks vai augs.

5A

Turpmāk minētie nav ražojoši augi:

a)

augi, ko audzē novākšanai kā lauksaimniecības produktus (piemēram, koki, ko audzē izmantošanai par kokmateriāliem);

b)

augi, ko audzē lauksaimniecības produktu ražošanai, ja pastāv vairāk kā neliela iespēja, ka uzņēmums novāks un pārdos augu arī kā lauksaimniecības produktu, izņemot neparedzētu atlieku pārdošanu (piemēram, koki, ko audzē gan augļu, gan kokmateriālu ieguvei); un

c)

viengadīgie kultūraugi (piemēram, kukurūza un kvieši).

5B

Ja ražojošie augi vairs netiek izmantoti produktu ražošanai, tos varētu izcirst un pārdot kā atliekas, piemēram, izmantošanai par malku. Šāda neparedzēta atlieku pārdošana neliegtu augam atbilst ražojoša auga definīcijai.

5C

Produkts, kas aug uz ražojošiem augiem, ir bioloģisks aktīvs.

Vispārīgas definīcijas

8.

Šajā standartā lietoto terminu nozīme ir šāda:

Valsts dotācijas ir definētas 20. SGS.

ATZĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA

24.

Izmaksas dažreiz var aptuveni atbilst patiesajai vērtībai, īpaši tad, kad:

a)

kopš sākotnējās rašanās ir notikusi neliela bioloģiskā pārveide (piemēram, dēsti, kas iestādīti tieši pirms pārskata perioda beigām, vai jauniegūti mājlopi); vai

b)

nav sagaidāms, ka bioloģiskās pārveides ietekme uz cenu būs būtiska (piemēram, sākotnējais augšanas periods priežu stādījumā ar 30 gadus ilgu ražošanas ciklu).

Vispārīgi norādījumi

44.

Patērējami bioloģiskie aktīvi ir tādi, kuri jānovāc kā lauksaimniecības produkti vai jāpārdod kā bioloģiskie aktīvi. Patērējamu bioloģisko aktīvu piemēri ir mājlopi, kuri paredzēti gaļas ieguvei, mājlopi, kurus tur pārdošanai, zivis zivjaudzētavās, kultūraugi, piemēram, kukurūza un kvieši, produkti no ražojošiem augiem, kā arī koki, kurus audzē kokmateriāliem. Ražojoši bioloģiskie aktīvi ir tādi, kas nav patērējami bioloģiskie aktīvi; piemēram, mājlopi, no kuriem iegūst pienu, un augļu koki, no kuriem novāc augļus. Ražojoši bioloģiskie aktīvi nav lauksaimniecības produkti, bet drīzāk tiek turēti produktu ražošanai.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS UN PĀREJA

62.

Ar Lauksaimniecība: ražojoši augi (16. SGS un 41. SGS grozījumi), ko izdeva 2014. gada jūnijā, tika grozīts 1.–5., 8., 24. un 44. punkts un iekļauts 5.A–5.C un 63. punkts. Uzņēmums minētos grozījumus piemēro gada periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma. Ir atļauta agrāka piemērošana. Ja uzņēmums minētos grozījumus piemēro agrākam periodam, šis fakts ir jānorāda. Uzņēmums minētos grozījumus piemēro retrospektīvi saskaņā ar 8. SGS.

63.

Pārskata periodā, kad pirmoreiz piemēro Lauksaimniecība: ražojoši augi (grozījumi 16. SGS un 41. SGS), uzņēmumam nav jāatklāj 8. SGS 28. punkta f) apakšpunktā pieprasītā kvantitatīvā informācija par kārtējo periodu. Tomēr uzņēmums uzrāda 8. SGS 28. punkta f) apakšpunktā pieprasīto kvantitatīvo informāciju par katru uzrādīto iepriekšējo periodu.

IZRIETOŠI GROZĪJUMI PĀRĒJOS STANDARTOS

1. SGS Finanšu pārskatu sniegšana

Groza 54. punktu.

Informācija, kas jāsniedz finanšu stāvokļa pārskatā

54.

Finanšu stāvokļa pārskatā obligāti jāiekļauj vismaz šādi posteņi:

a)

f)

bioloģiskie aktīvi, kas ietilpst 41. SGS Lauksaimniecība darbības jomā;

g)

17. SGS Noma

Groza 2. punktu.

DARBĪBAS JOMA

2.

Tomēr šis standarts jāpiemēro kā novērtējuma pamats:

a)

c)

nomnieku turētajiem bioloģiskajiem aktīviem, kas ietilpst 41. SGS Lauksaimniecība darbības jomā, saskaņā ar finanšu nomu; vai

d)

iznomātāju nodotajiem bioloģiskajiem aktīviem, kas ietilpst 41. SGS darbības jomā, saskaņā ar operatīvo nomu.

23. SGS Aizņēmumu izmaksas

Groza 4. un 7. punktu.

DARBĪBAS JOMA

4.

Uzņēmumam šis standarts nav jāpiemēro aizņēmumu izmaksām, kas tieši attiecināmas uz turpmāk minēto aktīvu iegādi, būvniecību vai ražošanu:

a)

uz kritērijiem atbilstošiem aktīviem, kas novērtēti patiesajā vērtībā, piemēram, bioloģiskajiem aktīviem, kas ietilpst 41. SGS Lauksaimniecība darbības jomā; vai

b)

DEFINĪCIJAS

7.

Atkarībā no apstākļiem par kritērijiem atbilstošu aktīvu var uzskatīt jebkuru no šiem:

a)

e)

ieguldījuma īpašumus;

f)

ražojošus augus.

36. SGS Aktīvu vērtības samazināšanās

Groza 2. punktu.

DARBĪBAS JOMA

2.

Šis standarts jāpiemēro, veicot visu aktīvu vērtības samazināšanās uzskaiti, izņemot:

a)

g)

bioloģiskos aktīvus saistībā ar lauksaimniecisko darbību 41. SGS Lauksaimniecība darbības jomā, kas novērtēti patiesajā vērtībā, no kuras atskaitītas atsavināšanas izmaksas;

h)

40. SGS Ieguldījuma īpašums

Groza 4. un 7. punktu.

DARBĪBAS JOMA

4.

Šis standarts neattiecas uz:

a)

bioloģiskajiem aktīviem saistībā ar lauksaimniecisko darbību (sk. 41. SGS Lauksaimniecība un 16. SGS Pamatlīdzekļi); un

b)

ĪPAŠUMA KLASIFIKĀCIJA PAR IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMU VAI ĪPAŠNIEKA IZMANTOTU ĪPAŠUMU

7.

Ieguldījuma īpašumu tur, lai nopelnītu nomas maksu, vai kapitāla vērtības palielināšanai, vai abos nolūkos. Tādēļ ieguldījuma īpašums rada naudas plūsmas lielā mērā neatkarīgi no citiem uzņēmuma turētiem aktīviem. Tas ieguldījuma īpašumu atšķir no īpašnieka izmantota īpašuma. Preču ražošana vai pakalpojumu sniegšana (vai īpašuma lietošana administratīvā nolūkā) rada naudas plūsmas, kuras attiecināmas ne tikai uz īpašumu, bet arī uz citiem aktīviem, kurus lieto ražošanas vai piegādes procesā. 16. SGS attiecas uz īpašnieka izmantotu īpašumu.


Top