Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0131

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/131 ( 2015. gada 23. janvāris ) par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 23, 29.1.2015, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/131/oj

29.1.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 23/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/131

(2015. gada 23. janvāris)

par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 33. panta 2. un 3. punktu un 38. panta d) punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1235/2008 (2) III pielikumā ir to trešo valstu saraksts, kuru lauksaimniecības produktu bioloģiskās ražošanas sistēmas un kontroles pasākumi ir atzīti par līdzvērtīgiem Regulā (EK) Nr. 834/2007 noteiktajām sistēmām un pasākumiem.

(2)

Korejas Republika ir iesniegusi Komisijai atzīšanas lūgumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktu, un šis lūgums ir par iekļaušanu Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikumā pievienotajā sarakstā attiecībā uz dažiem pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem. Tā ir iesniegusi informāciju, kas prasīta saskaņā ar minētās regulas 7. un 8. pantu. Pēc minētās informācijas izskatīšanas un tai sekojošas apspriešanās ar Korejas Republikas iestādēm un pēc tam, kad uz vietas tika pārbaudīti Korejas Republikā piemērotie ražošanas noteikumi un kontroles pasākumi, ir secināts, ka noteikumi, kuri šajā valstī regulē pārstrādātu pārtikas lauksaimniecības produktu bioloģisko ražošanu un kontroli, ir līdzvērtīgi Regulas (EK) Nr. 834/2007 noteikumiem. Līdz ar to Korejas Republika būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikuma sarakstā attiecībā uz pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kas paredzēti izmantošanai pārtikā (D kategorijas produkti).

(3)

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumā ir to kontroles organizāciju un kontroles iestāžu saraksts, kuras līdzvērtības pārbaudes nolūkos ir pilnvarotas trešās valstīs veikt pārbaudes un izdot sertifikātus. Ņemot vērā Korejas Republikas iekļaušanu minētās regulas III pielikumā, no IV pielikuma būtu jāsvītro tās kontroles organizācijas un kontroles iestādes, kuras līdz šim ir bijušas atzītas attiecībā uz D kategorijas produktu importu no Korejas Republikas.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III un IV pielikums.

(5)

Korejas Republikas iekļaušana Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikuma sarakstā būtu jāpiemēro no 2015. gada 1. februāra. Lai uzņēmēji paspētu pielāgoties Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III un IV pielikuma grozījumiem, šā pēdējā pielikuma grozījumus tomēr būtu jāsāk piemērot tikai pēc samērīgi ilga laika posma.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Bioloģiskās ražošanas regulatīvās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1235/2008 groza šādi:

1)

regulas III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

2)

regulas IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs regulas 1. panta 1. punktu piemēro no 2015. gada 1. februāra.

Šīs regulas 1. panta 2. punktu piemēro no 2015. gada 1. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 23. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 8. decembra Regula (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (OV L 334, 12.12.2008., 25. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikumā iekļauj šādu tekstu:

“KOREJAS REPUBLIKA

1.    Produktu kategorijas :

Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā

D

 

2.    Izcelsme : bioloģiski audzētas D kategorijas produktu sastāvdaļas, kas izaudzētas Korejas Republikā vai kas Korejas Republikā importētas:

no Savienības vai

no trešās valsts, attiecībā uz kuru Korejas Republika ir atzinusi, ka produkti šajā trešā valstī ir ražoti un kontrolēti atbilstīgi noteikumiem, kas ir līdzvērtīgi Korejas Republikas tiesību aktu noteikumiem.

3.    Ražošanas standarts : Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food.

4.    Kompetentā iestāde :

Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs

5.    Kontroles organizācijas :

Kods

Nosaukums

Interneta adrese

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

Image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS (BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co., Ltd

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.    Sertifikāta izdevējas organizācijas un iestādes : kā 5. punktā.

7.    Iekļaušanas ilgums : 2018. gada 31. janvāris.”


II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumu groza šādi:

1)

ierakstā par “Australian Certified Organic” 3. punktā svītro aili, kas attiecas uz trešo valsti “Dienvidkoreja” un kodu “KR-BIO-107”;

2)

ierakstā par “BCS Öko-Garantie GmbH” 3. punkta ailē, kas attiecas uz trešo valsti “Dienvidkoreja” un kodu “KR-BIO-141”, svītro D slejā atzīmēto krustiņu; norādi “Dienvidkoreja” aizstāj ar norādi “Korejas Republika”;

3)

ierakstā par “Bioagricert S.r.l.” 3. punkta ailē, kas attiecas uz trešo valsti “Dienvidkoreja” un kodu “KR-BIO-132”, svītro D slejā atzīmēto krustiņu; norādi “Dienvidkoreja” aizstāj ar norādi “Korejas Republika”;

4)

ierakstā par “Bio.inspecta AG” 3. punkta ailē, kas attiecas uz trešo valsti “Dienvidkoreja” un kodu “KR-BIO-161”, svītro D slejā atzīmēto krustiņu; norādi “Dienvidkoreja” aizstāj ar norādi “Korejas Republika”;

5)

ierakstā par “Control Union Certifications” 3. punkta ailē, kas attiecas uz trešo valsti “Dienvidkoreja” un kodu “KR-BIO-149”, svītro D slejā atzīmēto krustiņu; norādi “Dienvidkoreja” aizstāj ar norādi “Korejas Republika”;

6)

ierakstu par “Doalnara Certified Organic Korea, LLC” groza šādi:

a)

3. punkta ailē, kas attiecas uz trešo valsti “Dienvidkoreja” un kodu “KR-BIO-129”, svītro D slejā atzīmēto krustiņu; norādi “Dienvidkoreja” aizstāj ar norādi “Korejas Republika”;

b)

4. punktā svītro vārdu “vīns”;

7)

ierakstā par “Ecocert SA” 3. punkta ailē, kas attiecas uz trešo valsti “Dienvidkoreja” un kodu “KR-BIO-154”, svītro D slejā atzīmēto krustiņu; norādi “Dienvidkoreja” aizstāj ar norādi “Korejas Republika”;

8)

ierakstā par “Organic Certifiers” 3. punkta ailē, kas attiecas uz trešo valsti “Dienvidkoreja” un kodu “KR-BIO-106”, svītro D slejā atzīmēto krustiņu; norādi “Dienvidkoreja” aizstāj ar norādi “Korejas Republika”.


Top