Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1287

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1287/2014 ( 2014. gada 28. novembris ), ar kuru groza un labo Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 348, 4.12.2014, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1287/oj

4.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 348/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1287/2014

(2014. gada 28. novembris),

ar kuru groza un labo Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 33. panta 2. un 3. punktu un 38. panta d) punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1235/2008 (2) ir paredzēts termiņš, kādā kontroles organizācijas un kontroles iestādes var iesniegt pieteikumus to atzīšanai atbilstības pārbaudes nolūkos saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. pantu. Tā kā noteikumu īstenošana attiecībā uz atbilstīgu produktu importu joprojām tiek izvērtēta un ar tiem saistītās pamatnostādnes, modeļi, anketas un nepieciešamā elektroniskā informācijas nosūtīšanas sistēma joprojām tiek izstrādāta, kontroles organizāciju un kontroles iestāžu pieteikumu iesniegšanas termiņš būtu jāpagarina.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikumā ir iekļauts to trešo valstu saraksts, kuru lauksaimniecības produktu bioloģiskās ražošanas sistēmas un kontroles pasākumi ir atzīti par līdzvērtīgiem Regulā (EK) Nr. 834/2007 noteiktajiem.

(3)

Saskaņā ar Izraēlas sniegto informāciju attiecīgais ražošanas standarts ir mainīts, un vienas iepriekš atzītās kontroles organizācijas atzīšana ir atsaukta.

(4)

Saskaņā ar Tunisijas sniegto informāciju vienas kontroles organizācijas, kura apvienošanās dēļ ir pārtraukusi darbību, atzīšana ir atsaukta, savukārt cita organizācija, kas ir iesaistīta apvienošanās procedūrā, ir iekļauta Tunisijas atzīto kontroles organizāciju sarakstā. Divu citu kontroles organizāciju atzīšana ir atsaukta.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumā ir sniegts to kontroles organizāciju un kontroles iestāžu saraksts, kuras līdzvērtības pārbaudes nolūkos ir pilnvarotas trešās valstīs veikt pārbaudes un izsniegt sertifikātus.

(6)

Komisija ir saņēmusi un izskatījusi no kontroles organizācijām saņemtos lūgumus tās iekļaut Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikuma sarakstā, kā arī pieprasījumus grozīt sarakstā iekļauto kontroles organizāciju specifikācijas.

(7)

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumā būtu jāiekļauj tās kontroles organizācijas, par kurām, izskatot visu saņemto informāciju, varēja secināt, ka tās atbilst attiecīgajām prasībām. Būtu jāgroza to minētajā pielikumā iekļauto kontroles organizāciju specifikācijas, par kurām, izskatot visu saņemto informāciju, varēja secināt, ka attiecīgās prasības ir izpildītas.

(8)

Komisija ir saņēmusi informāciju īsu gada pārskatu veidā, kas iesniegti līdz 2013. gada 31. martam vai 2014. gada 28. februārim saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1235/2008 12. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un saziņā ar kontroles organizācijām.

(9)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1235/2008 12. panta 1. punkta c) apakšpunktu Komisija, ņemot vērā saņemto informāciju vai ņemot vērā to, ka nepieciešamā informācija nav pieejama, var jebkurā brīdī grozīt kontroles organizācijas specifikācijas vai apturēt tās iekļaušanu minētās regulas IV pielikumā. Pamatojoties uz to, būtu jāgroza to kontroles organizāciju specifikācijas, par kurām, izskatot visu saņemto informāciju, varēja secināt, ka attiecīgās prasības vairs netiek ievērotas.

(10)

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumā iekļautā IMOswiss AG2014. gada 17. jūnijā informēja Komisiju par to, ka tā ir pārtraukusi savu darbību Ķīnā. Turklāt informācijā, ko IMOswiss AG sniedza 2014. gada 7. martā, papildinot 2012. gada ziņojumu, bija iekļauts novērtēšanas iestādes Swiss Accreditation Service paziņojums, ka Brazīlija un Surinama netika iekļautas tās izvērtējumā par IMOswiss AG. Komisija aicināja IMOswiss AG iesniegt vēl vienu izvērtējuma ziņojumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 prasībām, taču tā nesniedza atbildi noteiktajā termiņā. Tādēļ šīs valstis būtu jāsvītro no IMOswiss AG specifikācijas Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumā, līdz tiek sniegta pietiekama informācija.

(11)

Organic Food Development Center ir iekļauta Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikuma sarakstā attiecībā uz Ķīnu. Komisija ir pieprasījusi papildu informāciju par Organic Food Development Center gada ziņojumu attiecībā uz kontroles darbībām 2012. gadā. Turklāt, ņemot vērā, ka vairāku pesticīdu atliekas atrastas to bioloģisko produktu paraugos, kas importēti Savienībā no Ķīnas, Komisija ir pieprasījusi Organic Food Development Center rīkoties un piemērot pastiprinātus kontroles pasākumus attiecībā uz Ķīnu. Komisija nav saņēmusi atbildi uz šiem pieprasījumiem noteiktajā termiņā. Tādēļ Organic Food Development Center būtu jāsvītro no Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikuma saraksta, līdz tiek sniegta pietiekama informācija.

(12)

Saskaņā ar informāciju, kas saņemta no Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikuma sarakstā iekļautajām organizācijām IBD Certifications Ltd un Organska Kontrola, to adreses ir mainījušās.

(13)

IMO Control Private Limited ir informējusi Komisiju par izmaiņām interneta adresē.

(14)

Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l. (IMC) un CCPB Srl informēja Komisiju, ka šīs abas kontroles organizācijas ir apvienojušas savu darbību kopš 2014. gada 1. jūlija, IMC savu darbību ir pārtraukusi un CCPB Srl savu darbību turpinās. Tādēļ Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l. būtu jāsvītro no saraksta Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumā.

(15)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1235/2008 12. panta 2. punktu Komisija atsevišķos gadījumos var svītrot kontroles organizāciju vai norādi uz konkrētu produktu kategoriju vai konkrētu trešo valsti saistībā ar šo kontroles organizāciju no saraksta minētās regulas IV pielikumā. Pamatojoties uz to, no minētā saraksta būtu jāsvītro kontroles organizācijas, par kurām, izskatot visu saņemto informāciju, var secināt, ka tās neatbilst attiecīgajām prasībām.

(16)

Bio Latina Certificadora ir iekļauta Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikuma sarakstā. Komisija ir pieprasījusi Bio Latina Certificadora sniegt izmeklēšanas rezultātus, kas gūti, izmeklējot sešus pārkāpumu gadījumus, par kuriem ziņojusi Komisija, taču tā nav sniegusi atbildi noteiktajā termiņā, nedz arī pēc atgādinājuma. Tāpēc attiecīgās valstis un produktu kategorijas būtu jāsvītro no tās atzīšanas piemērošanas jomas, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumā. Turklāt Bio Latina Certificadora informēja Komisiju par izmaiņām tās adresē, kas būtu jāiekļauj attiecīgajā ierakstā minētajā pielikumā.

(17)

Australian Certified Organic, BCS Öko-Garantie GmbH, Bioagricert S.r.l., Control Union Certifications un Organic agriculture certification Thailand ir iekļautas Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumā attiecībā uz Birmu/Mjanmu. Saskaņā ar nosaukumu, ko ieteicams izmantot Savienības tiesību aktos, “Birma/Mjanma” būtu jāaizstāj ar “Mjanma/Birma”.

(18)

Regulas (EK) Nr. 1235/2008, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 355/2014 (3), IV pielikumā ir iekļauta Bioagricert S.r.l. kā atzīta kontroles organizācija A kategorijas produktiem. Tā kā Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikumā Indija ir norādīta A un F kategorijas produktiem, Bioagricert S.r.l. nevar būt atzītā organizācija attiecībā uz Indiju minētajām produktu kategorijām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1235/2008 10. panta 2. punkta b) apakšpunktu. Tādēļ atzīšana attiecībā uz A kategorijas produktiem būtu jāsvītro. Komisija ir aicinājusi Bioagricert S.r.l. neveikt A kategorijas produktu sertificēšanu, pamatojoties uz kļūdainu atsauci uz šo produktu kategoriju.

(19)

Regulas (EK) Nr. 1235/2008, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 829/2014 (4), IV pielikumā ir kļūda Zambijas kodā attiecībā uz kontroles organizāciju Control Union Certifications. Minētā kļūda būtu jālabo.

(20)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza un jālabo Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III un IV pielikums.

(21)

Lai nodrošinātu to, ka savlaicīgi tiek pagarināts termiņš, kādā iesniedzami pieteikumi atzīšanai atbilstības pārbaudes nolūkos saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 32. pantu, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas. Tomēr, lai ļautu uzņēmējiem pielāgoties grozījumiem, kas izdarīti sarakstos Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III un IV pielikumā, noteikumi, ar kuriem groza šos pielikumus, būtu jāpiemēro tikai pēc samērīga laikposma.

(22)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Bioloģiskās ražošanas regulatīvās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1235/2008 groza šādi:

1)

regulas 4. panta 1. punktā datumu “2014. gada 31. oktobrim” aizstāj ar datumu “2015. gada 31. oktobrim”;

2)

regulas III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

3)

regulas IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr 1. panta 2. un 3. punktu piemēro no 2014. gada 24. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 8. decembra Regula (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (OV L 334, 12.12.2008., 25. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 8. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 355/2014, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (OV L 106, 9.4.2014., 15. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 30. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 829/2014, ar kuru groza un labo Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (OV L 228, 31.7.2014., 9. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikumu groza šādi:

1)

ierakstu par Izraēlu groza šādi:

a)

3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Ražošanas standarts: Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, and its relevant Regulations

;

b)

5. punktā svītro aili IL-ORG-005;

2)

ierakstā par Tunisiju 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.

Kontroles organizācijas:

Kods

Nosaukums

Interneta adrese

TN-BIO-001

Ecocert SA en Tunisie

www.ecocert.com

TG-BIO-003

BCS

www.bcs-oeko.com

TG-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TG-BIO-007

Suolo e Salute

www.suoloesalute.it

TG-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it”


II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumu groza un labo šādi:

1)

ierakstā par “Australian Certified Organic” 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Austrālija

AU-BIO-107

x

x

x

Ķīna

CN-BIO-107

x

x

Kuka Salas

CK-BIO-107

x

Fidži

FJ-BIO-107

x

x

Folklenda (Malvinu) Salas

FK-BIO-107

x

Honkonga

HK-BIO-107

x

x

Indonēzija

ID-BIO-107

x

x

Dienvidkoreja

KR-BIO-107

x

Madagaskara

MG-BIO-107

x

x

Mjanma/Birma

MM-BIO-107

x

x

Malaizija

MY-BIO-107

x

x

Papua-Jaungvineja

PG-BIO-107

x

x

Singapūra

SG-BIO-107

x

x

Taivāna

TW-BIO-107

x

x

Taizeme

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

—”

;

2)

ierakstā par “BCS Öko-Garantie GmbH” 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Albānija

AL-BIO-141

x

x

Alžīrija

DZ-BIO-141

x

x

Angola

AO-BIO-141

x

x

Armēnija

AM-BIO-141

x

x

Azerbaidžāna

AZ-BIO-141

x

x

Baltkrievija

BY-BIO-141

x

x

x

Bolīvija

BO-BIO-141

x

x

Botsvāna

BW-BIO-141

x

x

Brazīlija

BR-BIO-141

x

x

x

x

Kambodža

KH-BIO-141

x

x

Čada

TD-BIO-141

x

x

Čīle

CL-BIO-141

x

x

x

x

x

Ķīna

CN-BIO-141

x

x

x

x

x

x

Kolumbija

CO-BIO-141

x

x

x

Kostarika

CR-BIO-141

x

Kotdivuāra

CI-BIO-141

x

x

x

Kuba

CU-BIO-141

x

x

x

Dominikānas Republika

DO-BIO-141

x

x

Ekvadora

EC-BIO-141

x

x

x

x

x

Ēģipte

EG-BIO-141

x

x

Salvadora

SV-BIO-141

x

x

x

x

Etiopija

ET-BIO-141

x

x

x

x

Gruzija

GE-BIO-141

x

x

x

Gana

GH-BIO-141

x

x

Gvatemala

GT-BIO-141

x

x

x

Gvineja-Bisava

GW-BIO-141

x

x

x

Haiti

HT-BIO-141

x

x

Hondurasa

HN-BIO-141

x

x

x

Honkonga

HK-BIO-141

x

x

Indija

IN-BIO-141

x

Indonēzija

ID-BIO-141

x

x

Irāna

IR-BIO-141

x

x

x

Japāna

JP-BIO-141

x

x

Kenija

KE-BIO-141

x

Kosova (1)

XK-BIO-141

x

x

x

Kirgizstāna

KG-BIO-141

x

x

x

Laosa

LA-BIO-141

x

x

Lesoto

LS-BIO-141

x

x

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

MK-BIO-141

x

x

Malāvija

MW-BIO-141

x

x

Malaizija

MY-BIO-141

x

x

Meksika

MX-BIO-141

x

x

x

x

Moldova

MD-BIO-141

x

x

Melnkalne

ME-BIO-141

x

x

Mozambika

MZ-BIO-141

x

x

Mjanma/Birma

MM-BIO-141

x

x

x

Namībija

NA-BIO-141

x

x

Nikaragva

NI-BIO-141

x

x

x

x

Omāna

OM-BIO-141

x

x

x

Panama

PA-BIO-141

x

x

Paragvaja

PY-BIO-141

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-141

x

x

x

Filipīnas

PH-BIO-141

x

x

x

Krievija

RU-BIO-141

x

x

x

Saūda Arābija

SA-BIO-141

x

x

x

x

Senegāla

SN-BIO-141

x

x

Serbija

RS-BIO-141

x

x

Dienvidāfrika

ZA-BIO-141

x

x

x

x

Dienvidkoreja

KR-BIO-141

x

x

x

x

Šrilanka

LK-BIO-141

x

x

Sudāna

SD-BIO-141

x

x

Svazilenda

SZ-BIO-141

x

x

Francijas Polinēzija

PF-BIO-141

x

x

Taivāna

TW-BIO-141

x

x

x

Tanzānija

TZ-BIO-141

x

x

Taizeme

TH-BIO-141

x

x

x

x

Turcija

TR-BIO-141

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-141

x

x

Ukraina

UA-BIO-141

x

x

x

Apvienotie Arābu Emirāti

AE-BIO-141

x

x

Urugvaja

UY-BIO-141

x

x

x

x

Venecuēla

VE-BIO-141

x

x

Vjetnama

VN-BIO-141

x

x

x

;

3)

ierakstā par “Bioagricert S.r.l.” 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Brazīlija

BR-BIO-132

x

x

Kambodža

KH-BIO-132

x

x

Ķīna

CN-BIO-132

x

x

Ekvadora

EC-BIO-132

x

x

Francijas Polinēzija

PF-BIO-132

x

x

Indija

IN-BIO-132

x

Laosa

LA-BIO-132

x

x

Nepāla

NP-BIO-132

x

x

Meksika

MX-BIO-132

x

x

x

Maroka

MA-BIO-132

x

x

Mjanma/Birma

MM-BIO-132

x

x

Sanmarīno

SM-BIO-132

x

Serbija

RS-BIO-132

x

x

Dienvidkoreja

KR-BIO-132

x

x

Taizeme

TH-BIO-132

x

x

x

Togo

TG-BIO-132

x

x

Turcija

TR-BIO-132

x

x

Ukraina

UA-BIO-132-

x

x

—”

;

4)

ierakstu par “Bio Latina Certificadora” groza šādi:

a)

1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Adrese: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima-Peru

;

b)

3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolīvija

BO-BIO-118

x

x

x

Kolumbija

CO-BIO-118

x

x

Gvatemala

GT-BIO-118

x

x

Hondurasa

HN-BIO-118

x

x

Meksika

MX-BIO-118

x

x

Nikaragva

NI-BIO-118

x

x

Panama

PA-BIO-118

x

x

Peru

PE-BIO-118

x

x

x

Salvadora

SV-BIO-118

x

x

Venecuēla

VE-BIO-118

x

x

—”

;

5)

ierakstā par “CCPB Srl” 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Ķīna

CN-BIO-102

x

x

Ēģipte

EG-BIO-102

x

x

x

Irāka

IQ-BIO-102

x

x

Libāna

LB-BIO-102

x

x

x

Maroka

MA-BIO-102

x

x

x

Filipīnas

PH-BIO-102

x

x

Sanmarīno

SM-BIO-102

x

x

x

Sīrija

SY-BIO-102

x

x

Tunisija

TN-BIO-102

x

Turcija

TR-BIO-102

x

x

x

—”

;

6)

ierakstā par “CERES Certification of Environmental Standards GmbH” 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Albānija

AL-BIO-140

x

x

x

Azerbaidžāna

AZ-BIO-140

x

x

Benina

BJ-BIO-140

x

x

Bolīvija

BO-BIO-140

x

x

x

Burkinafaso

BF-BIO-140

x

x

Butāna

BT-BIO-140

x

x

Brazīlija

BR-BIO-140

x

x

x

Čīle

CL-BIO-140

x

x

x

Ķīna

CN-BIO-140

x

x

x

Kolumbija

CO-BIO-140

x

x

x

Dominikānas Republika

DO-BIO-140

x

x

x

Ekvadora

EC-BIO-140

x

x

x

Ēģipte

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopija

ET-BIO-140

x

x

x

Gana

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Grenāda

GD-BIO-140

x

x

x

Indonēzija

ID-BIO-140

x

x

x

Irāna

IR-BIO-140

x

x

Jamaika

JM-BIO-140

x

x

x

Kazahstāna

KZ-BIO-140

x

x

Kenija

KE-BIO-140

x

x

x

Kirgizstāna

KG-BIO-140

x

x

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

MK-BIO-140

x

x

x

Mali

ML-BIO-140

x

x

Meksika

MX-BIO-140

x

x

x

Moldova

MD-BIO-140

x

x

x

Maroka

MA-BIO-140

x

x

x

Papua-Jaungvineja

PG-BIO-140

x

x

x

Paragvaja

PY-BIO-140

x

x

x

Peru

PE-BIO-140

x

x

x

Filipīnas

PH-BIO-140

x

x

x

Krievija

RU-BIO-140

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-140

x

x

x

Saūda Arābija

SA-BIO-140

x

x

x

Senegāla

SN-BIO-140

x

x

Serbija

RS-BIO-140

x

x

x

Singapūra

SG-BIO-140

x

x

x

Dienvidāfrika

ZA-BIO-140

x

x

x

Sentlūsija

LC-BIO-140

x

x

x

Taivāna

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzānija

TZ-BIO-140

x

x

x

Taizeme

TH-BIO-140

x

x

x

Turcija

TR-BIO-140

x

x

x

Togo

TG-BIO-140

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-140

x

x

x

Uzbekistāna

UZ-BIO-140

x

x

x

Vjetnama

VN-BIO-140

x

x

x

—”

;

7)

ierakstā par “Control Union Certifications” 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistāna

AF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Albānija

AL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bermudu Salas

BM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Butāna

BT-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Brazīlija

BR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Burkinafaso

BF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kambodža

KH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kanāda

CA-BIO-149

x

Ķīna

CN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kolumbija

CO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kostarika

CR-BIO-149

x

x

x

Kotdivuāra

CI-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Dominikānas Republika

DO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ekvadora

EC-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ēģipte

EG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Etiopija

ET-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Gana

GH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Gvineja

GN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Hondurasa

HN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Honkonga

HK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Indija

IN-BIO-149

x

x

x

x

Indonēzija

ID-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Irāna

IR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Izraēla

IL-BIO-149

x

x

x

Japāna

JP-BIO-149

x

x

x

Dienvidkoreja

KR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kirgizstāna

KG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Laosa

LA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

MK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Malaizija

MY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Maurīcija

MU-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Meksika

MX-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Moldova

MD-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mozambika

MZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mjanma/Birma

MM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Nepāla

NP-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Nigērija

NG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Pakistāna

PK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Okupētā palestīniešu teritorija

PS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Paragvaja

PY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Filipīnas

PH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Serbija

RS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sjerraleone

SL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Singapūra

SG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Dienvidāfrika

ZA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Šrilanka

LK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Šveice

CH-BIO-149

x

Sīrija

SY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Tanzānija

TZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Taizeme

TH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Austrumtimora

TL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Turcija

TR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Apvienotie Arābu Emirāti

AE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Amerikas Savienotās Valstis

US-BIO-149

x

Urugvaja

UY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Uzbekistāna

UZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Vjetnama

VN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Zambija

ZM-BIO-149

x

x

x

x

x

x”

;

8)

ierakstā par “Ecocert SA” 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Alžīrija

DZ-BIO-154

x

x

Andora

AD-BIO-154

x

x

Azerbaidžāna

AZ-BIO-154

x

x

Bahreina

BH-BIO-154

x

Benina

BJ-BIO-154

x

x

Bosnija un Hercegovina

BA-BIO-154

x

x

Brazīlija

BR-BIO-154

x

x

x

x

x

Bruneja

BN-BIO-154

x

Burkinafaso

BF-BIO-154

x

x

Burundija

BI-BIO-154

x

x

Kambodža

KH-BIO-154

x

x

Kamerūna

CM-BIO-154

x

x

Kanāda

CA-BIO-154

x

Čada

TD-BIO-154

x

Ķīna

CN-BO-154

x

x

x

x

x

x

Kolumbija

CO-BIO-154

x

x

x

Komoru salas

KM-BIO-154

x

x

Kotdivuāra

CI-BIO-154

x

x

Kuba

CU-BIO-154

x

x

Dominikānas Republika

DO-BIO-154

x

x

Ekvadora

EC-BIO-154

x

x

x

x

Fidži

FJ-BIO-154

x

x

Gana

GH-BIO-154

x

x

Gvatemala

GT-BIO-154

x

x

Gvineja

GN-BIO-154

x

x

Gajāna

GY-BIO-154

x

x

Haiti

HT-BIO-154

x

x

Indija

IN-BIO-154

x

x

Indonēzija

ID-BIO-154

x

x

Irāna

IR-BIO-154

x

x

Japāna

JP-BIO-154

x

Kazahstāna

KZ-BIO-154

x

Kenija

KE-BIO-154

x

x

Kuveita

KW-BIO-154

x

x

Kirgizstāna

KG-BIO-154

x

x

Laosa

LA-BIO-154

x

x

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

MK-BIO-154

x

x

x

Madagaskara

MG-BIO-154

x

x

x

x

Malāvija

MW-BIO-154

x

x

Malaizija

MY-BIO-154

x

x

x

Mali

ML-BIO-154

x

x

Maurīcija

MU-BIO-154

x

x

Meksika

MX-BIO-154

x

x

Moldova

MD-BIO-154

x

x

Monako

MC-BIO-154

x

x

x

Mongolija

MN-BIO-154

x

Maroka

MA-BIO-154

x

x

x

x

x

Mozambika

MZ-BIO-154

x

x

x

Namībija

NA-BIO-154

x

Nepāla

NP-BIO-154

x

x

Nigēra

NE-BIO-154

x

Nigērija

NG-BIO-154

x

Pakistāna

PK-BIO-154

x

x

Paragvaja

PY-BIO-154

x

x

Peru

PE-BIO-154

x

x

Filipīnas

PH-BIO-154

x

x

x

x

Krievija

RU-BIO-154

x

Ruanda

RW-BIO-154

x

x

Santome un Prinsipi

ST-BIO-154

x

x

Saūda Arābija

SA-BIO-154

x

x

x

x

Senegāla

SN-BIO-154

x

x

Serbija

RS-BIO-154

x

x

x

Somālija

SO-BIO-154

x

x

Dienvidāfrika

ZA-BIO-154

x

x

x

x

x

Dienvidkoreja

KR-BIO-154

x

x

Sudāna

SD-BIO-154

x

x

Svazilenda

SZ-BIO-154

x

x

Sīrija

SY-BIO-154

x

x

Tanzānija

TZ-BIO-154

x

x

Taizeme

TH-BIO-154

x

x

x

x

x

Togo

TG-BIO-154

x

x

Tunisija

TN-BIO-154

x

x

Turcija

TR-BIO-154

x

x

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-154

x

x

Ukraina

UA-BIO-154

x

Apvienotie Arābu Emirāti

AE-BIO-154

x

x

Amerikas Savienotās Valstis

US-BIO-154

x

Urugvaja

UY-BIO-154

x

x

x

Uzbekistāna

UZ-BIO-154

x

Vanuatu

VU-BIO-154

x

x

Vjetnama

VN-BIO-154

x

x

Zambija

ZM-BIO-154

x

x

Zimbabve

ZW-BIO-154

x

x

x”

;

9)

ierakstu par “Ecoglobe” groza šādi:

a)

3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistāna

AF-BIO-112

x

x

Armēnija

AM-BIO-112

x

x

Baltkrievija

BY-BIO-112

x

x

Irāna

IR-BIO-112

x

x

Kazahstāna

KZ-BIO-112

x

x

Kirgizstāna

KG-BIO-112

x

x

Pakistāna

PK-BIO-112

x

x

Krievija

RU-BIO-112

x

x

Tadžikistāna

TJ-BIO-112

x

x

Turkmenistāna

TM-BIO-112

x

x

Ukraina

UA-BIO-112

x

x

Uzbekistāna

UZ-BIO-112

x

x

—”

;

b)

4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti”

;

10)

ierakstā par “IBD Certifications Ltd” 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Adrese: Rua Amando de Barros 2275, Centro, CEP: 18.602.150, Botucatu SP, Brazil

;

11)

ierakstā par “IMOswiss AG” 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistāna

AF-BIO-143

x

x

x

Albānija

AL-BIO-143

x

x

Armēnija

AM-BIO-143

x

x

Azerbaidžāna

AZ-BIO -143

x

x

Bangladeša

BD-BIO-143

x

x

x

Bolīvija

BO-BIO-143

x

x

Bosnija un Hercegovina

BA-BIO-143

x

x

Burkinafaso

BF-BIO-143

x

Kamerūna

CM-BIO-143

x

Kanāda

CA-BIO-143

x

x

Čīle

CL-BIO-143

x

x

x

x

x

Kolumbija

CO-BIO-143

x

x

Kongo Demokrātiskā Republika

CD-BIO-143

x

x

Kotdivuāra

CI-BIO-143

x

x

Dominikānas Republika

DO-BIO-143

x

x

Ekvadora

EC-BIO-143

x

x

Salvadora

SV-BIO-143

x

x

Etiopija

ET-BIO-143

x

x

Gruzija

GE-BIO-143

x

x

Gana

GH-BIO-143

x

x

Gvatemala

GT-BIO-143

x

x

Haiti

HT-BIO-143

x

x

Indija

IN-BIO-143

x

x

Indonēzija

ID-BIO-143

x

x

Japāna

JP-BIO-143

x

x

Jordānija

JO-BIO-143

x

x

Kazahstāna

KZ-BIO-143

x

x

Kenija

KE-BIO-143

x

x

Kirgizstāna

KG-BIO-143

x

x

Lihtenšteina

LI-BIO-143

x

Mali

ML-BIO-143

x

Meksika

MX-BIO-143

x

x

Maroka

MA-BIO-143

x

x

Namībija

NA-BIO-143

x

x

Nepāla

NP-BIO-143

x

x

Nikaragva

NI-BIO-143

x

x

Nigēra

NE-BIO-143

x

x

Nigērija

NG-BIO-143

x

x

Okupētā palestīniešu teritorija

PS-BIO-143

x

x

Pakistāna

PK-BIO-143

x

x

Paragvaja

PY-BIO-143

x

x

Peru

PE-BIO-143

x

x

x

Filipīnas

PH-BIO-143

x

x

Krievija

RU-BIO-143

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-143

x

x

Sjerraleone

SL-BIO-143

x

x

Singapūra

SG-BIO-143

x

Dienvidāfrika

ZA-BIO-143

x

x

Šrilanka

LK-BIO-143

x

x

Sudāna

SD-BIO-143

x

x

Sīrija

SY-BIO-143

x

Tadžikistāna

TJ-BIO-143

x

x

Taivāna

TW-BIO-143

x

x

Tanzānija

TZ-BIO-143

x

x

Taizeme

TH-BIO-143

x

x

Togo

TG-BIO-143

x

x

Uganda

UG-BIO-143

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-143

x

x

x

x

Apvienotie Arābu Emirāti

AE-BIO-143

x

Uzbekistāna

UZ-BIO-143

x

x

x

Venecuēla

VE-BIO-143

x

x

Vjetnama

VN-BIO-143

x

x

x

—”

;

12)

ierakstā par “IMO Control Private Limited” 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

Interneta adrese: www.imocontrol.in”

;

13)

ierakstu par “Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.” svītro;

14)

ierakstu par “Letis S.A.” groza šādi:

a)

3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentīna

AR-BIO-135

x

Bolīvija

BO-BIO-135

x

x

Kanāda

CA-BIO-135

x

Paragvaja

PY-BIO-135

x

x

Peru

PE-BIO-135

x

x

Urugvaja

UY-BIO-135

x

—”

;

b)

4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, produkti, uz kuriem attiecas III pielikums”

;

15)

ierakstā par “Organic agriculture certification Thailand” 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Indonēzija

ID-BIO-121

x

x

Laosa

LA-BIO-121

x

x

Malaizija

MY-BIO-121

x

Mjanma/Birma

MM-BIO-121

x

Nepāla

NP-BIO-121

x

Taizeme

TH-BIO-121

x

x

Vjetnama

VN-BIO-121

x

x

—”

;

16)

ierakstu par “Organic Food Development Center” svītro;

17)

ierakstā par “Organska Kontrola” 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Adrese: Dzemala Bijedića br.2, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina


(1)  Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP rezolūcijai Nr. 1244 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.”


Top