Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0644

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 644/2014 ( 2014. gada 16. jūnijs ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm

OJ L 177, 17.6.2014, p. 42–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/644/oj

17.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/42


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 644/2014

(2014. gada 16. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 33. panta 2. un 3. punktu un 38. panta d) punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1235/2008 (2) III pielikumā ir iekļauts to trešo valstu saraksts, kuru lauksaimniecības produktu bioloģiskās ražošanas sistēma un kontroles pasākumi ir atzīti par līdzvērtīgiem Regulā (EK) Nr. 834/2007 noteiktajiem. Minētās regulas IV pielikumā sniegts to kontroles organizāciju un kontroles iestāžu saraksts, kuras līdzvērtības pārbaudes nolūkos ir pilnvarotas trešās valstīs veikt kontroles un izdot sertifikātus. Ņemot vērā jauno informāciju, ko saņēmusi Komisija, šajos pielikumos iekļautajos sarakstos būtu jāveic dažas izmaiņas.

(2)

Laiks, uz kuru Kanāda ir iekļauta Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikuma sarakstā, beidzas 2014. gada 30. jūnijā. Tā kā Kanāda joprojām atbilst noteikumiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktā, iekļaušana sarakstā būtu jāpagarina uz nenoteiktu laiku.

(3)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 586/2013 (3) Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikuma ierakstā par Indiju tika svītrota kontroles organizācija NOCA Pvt. Ltd, Pune, ņemot vērā Indijas iestāžu informāciju par šīs kontroles organizācijas darbības apturēšanu. Indijas kompetentā iestāde paziņojusi Komisijai par to, ka minētā darbības apturēšana ir beigusies, kā arī par to, ka ir apstiprināta jauna kontroles organizācija M/S Faircert Certification Services Pvt Ltd, Khargone. Tādēļ minētās kontroles organizācijas būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikuma ierakstā par Indiju.

(4)

Ņemot vērā Komisijas saņemto informāciju par to, ka kontroles organizācija SGS India Pvt. Ltd neievēro Indijas atzīšanas darbības jomu attiecībā uz produktiem, kurus drīkst importēt, minētā kontroles organizācija būtu jāsvītro no Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikuma ieraksta par Indiju.

(5)

Japānas kompetentā iestāde paziņojusi Komisijai par izmaiņām attiecībā uz divām atzītajām kontroles organizācijām, kā arī piecām jaunām apstiprinātajām kontroles organizācijām; minētās izmaiņas būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikuma ierakstā par Japānu.

(6)

Laiks, uz kuru Tunisija ir iekļauta Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikuma sarakstā, beidzas 2014. gada 30. jūnijā. Komisijas uzraudzības pasākumu konstatējumi liecina par to, ka ir jāuzlabo Tunisijas kompetentās iestādes veiktā kontroles sistēmas uzraudzība. Tunisija ir veikusi koriģējošus pasākumus un panākusi rezultātus. Tunisijas iekļaušana sarakstā būtu jāpagarina līdz 2015. gada 30. jūnijam, lai pārbaudītu dažu paziņoto pasākumu izpildi.

(7)

Komisija ir pārbaudījusi līdz 2013. gada 31. oktobrim saņemtos pieprasījumus iekļaušanai Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumā ietvertajā sarakstā. Minētajā sarakstā būtu jāiekļauj kontroles organizācijas un kontroles iestādes, kuru sakarā visas saņemtās informācijas izskatīšana ir ļāvusi secināt, ka tās atbilst attiecīgajām prasībām.

(8)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III un IV pielikums.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Bioloģiskās ražošanas regulatīvās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 16. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 8. decembra Regula (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (OV L 334, 12.12.2008., 25. lpp.).

(3)  Komisijas 2013. gada 20. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 586/2013 par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm, un atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1235/2008 attiecībā uz gada pārskata iesniegšanas datumu (OV L 169, 21.6.2013., 51. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikumu groza šādi:

1)

ierakstā par Kanādu 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.

Iekļaušanas ilgums: nav noteikts.”;

2)

ierakstā par Indiju 5. punktu groza šādi:

a)

rindu par IN-ORG-013 svītro;

b)

pēc rindas par IN-ORG-010 iekļauj šādu rindu:

“IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com”

c)

pievieno šādu rindu:

“IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com”

3)

ierakstā par Japānu 5. punktu groza šādi:

a)

rindu par JP-BIO-006 aizstāj ar šādu:

“JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited

www.ecocert.co.jp”

b)

rindu par JP-BIO-023 aizstāj ar šādu:

“JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

www.inasaku.or.tv”

c)

pēc rindas par JP-BIO-030 pievieno šādas rindas:

“JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-033

The Mushroom Research Institute of Japan

www.kinoko.or.jp

JP-BIO-034

International Nature Farming Researech Center

www.infrc.or.jp

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp”

4)

ierakstu par Tunisiju groza šādi:

a)

5. punktā rindu par TN-BIO-006 aizstāj ar šādu:

“TN-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn”

b)

7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.

Iekļaušanas ilgums:2015. gada 30. jūnijs.”


II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumu groza šādi:

1)

ierakstā par “Afrisco Certified Organic, CC” 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti.”;

2)

ierakstā par “ARGENCERT SA” 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentīna

AR-BIO-138

x

Čīle

CL-BIO-138

x

x

Paragvaja

PY-BIO-138

x

x

Urugvaja

UY-BIO-138

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, produkti, uz kuriem attiecas III pielikums.”;

3)

ierakstu par “Caucacert Ltd” groza šādi:

a)

ieraksta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Adrese: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia.”;

b)

ieraksta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti.”;

4)

ierakstā par “Ceres Certification of Environment standards GmbH” 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti.”;

5)

ierakstā par “Control Union Certifications” 3. un 4. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistāna

AF-BIO-149

x

x

x

x

Albānija

AL-BIO-149

x

x

x

x

Bermudu Salas

BM-BIO-149

x

x

x

x

Butāna

BT-BIO-149

x

x

x

x

Brazīlija

BR-BIO-149

x

x

Burkinafaso

BF-BIO-149

x

x

x

x

Birma/Mjanma

MM-BIO-149

x

x

x

x

Kambodža

KH-BIO-149

x

x

x

x

Kanāda

CA-BIO-149

x

Ķīna

CN-BIO-149

x

x

x

x

Kolumbija

CO-BIO-149

x

x

x

x

Kostarika

CR-BIO-149

x

x

Kotdivuāra

CI-BIO-149

x

x

x

x

Dominikāna

DO-BIO-149

x

x

x

x

Ekvadora

EC-BIO-149

x

x

x

x

Ēģipte

EG-BIO-149

x

x

x

x

Etiopija

ET-BIO-149

x

x

x

x

Gana

GH-BIO-149

x

x

x

x

Gvineja

GN-BIO-149

x

x

Hondurasa

HN-BIO-149

x

x

x

x

Honkonga

HK-BIO-149

x

x

x

x

Indija

IN-BIO-149

x

x

x

Indonēzija

ID-BIO-149

x

x

x

x

Irāna

IR-BIO-149

x

x

x

x

Izraēla

IL-BIO-149

x

x

Japāna

JP-BIO-149

x

x

Dienvidkoreja

KR-BIO-149

x

x

x

x

Kirgizstāna

KG-BIO-149

x

x

x

x

Laosa

LA-BIO-149

x

x

x

x

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

MK-BIO-149

x

x

x

x

Malaizija

MY-BIO-149

x

x

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

x

x

Maurīcija

MU-BIO-149

x

x

x

x

Meksika

MX-BIO-149

x

x

x

x

Moldova

MD-BIO-149

x

x

x

x

Mozambika

MZ-BIO-149

x

x

x

x

Nepāla

NP-BIO-149

x

x

x

x

Nigērija

NG-BIO-149

x

x

x

x

Pakistāna

PK-BIO-149

x

x

x

x

Okupētā palestīniešu teritorija

PS-BIO-149

x

x

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

x

x

Paragvaja

PY-BIO-149

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-149

x

x

x

x

Filipīnas

PH-BIO-149

x

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-149

x

x

x

x

Serbija

RS-BIO-149

x

x

x

x

Sjerraleone

SL-BIO-149

x

x

Singapūra

SG-BIO-149

x

x

x

x

Dienvidāfrika

ZA-BIO-149

x

x

x

x

Šrilanka

LK-BIO-149

x

x

x

x

Šveice

CH-BIO-149

x

Sīrija

SY-BIO-149

x

x

x

x

Tanzānija

TZ-BIO-149

x

x

x

x

Taizeme

TH-BIO-149

x

x

x

x

Austrumtimora

TL-BIO-149

x

x

x

x

Turcija

TR-BIO-149

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-149

x

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-149

x

x

x

x

Apvienotie Arābu Emirāti

AE-BIO-149

x

x

x

x

Amerikas Savienotās Valstis

US-BIO-149

x

Urugvaja

UY-BIO-149

x

x

x

x

Uzbekistāna

UZ-BIO-149

x

x

x

x

Vjetnama

VN-BIO-149

x

x

x

x

Zambija

ZN-BIO-149

x

x

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, produkti, uz kuriem attiecas III pielikums.”;

6)

ierakstā par “Ecoglobe” 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Adrese: 1, Aram Khachatryan Street, apt. 66, 0033 Yerevan, Armenia.”;

7)

ierakstā par “Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu” 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaidžāna

AZ-BIO-109

x

x

Kotdivuāra

CI-BIO-109

x

x

Etiopija

ET-BIO-109

x

x

Gruzija

GE-BIO-109

x

x

Kazahstāna

KZ-BIO-109

x

x

x

Kirgizstāna

KG-BIO-109

x

x

Krievija

RU-BIO-109

x

x

x

Serbija

RS-BIO-109

x

x

x

x

Tadžikistāna

TJ-BIO-109

x

x

Turcija

TR-BIO-109

x

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-109

x

x

x

x

Uzbekistāna

UZ-BIO-109

x

x

–”

8)

ierakstā par “Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Bahamu Salas

BS-BIO-144

x

x

x

Ķīna

CN-BIO-144

x

x

x

x

Dominikāna

DO-BIO-144

x

x

x

x

Ekvadora

EC-BIO-144

x

x

x

x

Gvatemala

GT-BIO-144

x

x

Hondurasa

HN-BIO-144

x

x

x

x

Malaizija

MY-BIO-144

x

x

x

Meksika

MX-BIO-144

x

x

x

Nikaragva

NI-BIO-144

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-144

x

x

x

Filipīnas

PH-BIO-144

x

x

x

x

Salvadora

SV-BIO-144

x

x

x

x

Dienvidāfrika

ZA-BIO-144

x

x

x

Taivāna

TW-BIO-144

x

x

x

x

Turcija

TR-BIO-144

x

x

x”

9)

ierakstā par “IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști” 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistāna

AF-BIO-158

x

x

Azerbaidžāna

AZ-BIO -158

x

x

Gruzija

GE-BIO-158

x

Kazahstāna

KZ-BIO-158

x

x

Kirgizstānas Republika

KG-BIO-158

x

x

Krievija

RU-BIO-158

x

x

Tadžikistāna

TJ-BIO-158

x

x

Turcija

TR-BIO-158

x

x

Turkmenistāna

TM-BIO-158

x

x

Ukraina

UA-BIO-158

x

x

x

Uzbekistāna

UZ-BIO-158

x

x

Apvienotie Arābu Emirāti

UA-BIO-158

x

–”

10)

ierakstā par “Indocert” 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Indija

IN-BIO-148

x

x

x

Šrilanka

LK-BIO-148

x

Kambodža

KH-BIO-148

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, produkti, uz kuriem attiecas III pielikums.”;

11)

ierakstā par “NASAA Certified Organic Pty Ltd” 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Austrālija

AU-BIO-119

x

Indonēzija

ID-BIO-119

x

x

Malaizija

MY-BIO-119

x

x

Nepāla

NP-BIO-119

x

x

Papua-Jaungvineja

PG-BIO-119

x

x

Samoa

WS-BIO-119

x

x

Singapūra

SG-BIO-119

x

x

Zālamana Salas

SB-BIO-119

x

x

Šrilanka

LK-BIO-119

x

x

Austrumtimora

TL-BIO-119

x

x

Tonga

TO-BIO-119

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti un produkti, uz kuriem attiecas III pielikums.”;

12)

ierakstā par “SGS Austria Controll-Co. GmbH” 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti.”;

13)

ierakstā par “Organic crop improvement association” 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Kanāda

CA-BIO-120

x

x

Gvatemala

IN-BIO-120

x

x

x

Japāna

JP-BIO-120

x

x

x

Meksika

MX-BIO-120

x

x

x

Nikaragva

NI-BIO-120

x

x

x

Peru

PE-BIO-120

x

x

x

Salvadora

SV-BIO-120

x

x

x

–”

14)

ierakstā par “Soil Association Certification Limited” 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Beliza

BZ-BIO-142

x

x

Kamerūna

CM-BIO-142

x

x

Kolumbija

DO-BIO-142

x

Ēģipte

EG-BIO-142

x

x

Gana

HR-BIO-142

x

x

Irāna

IQ-BIO-142

x

x

Kenija

KE-BIO-142

x

x

Dienvidāfrika

RS-BIO-142

x

x

x

Taizeme

TH-BIO-142

x

x

Uganda

UG-BIO-142

x

x

Venecuēla

VE-BIO-142

x

–”


Top