EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0078

Komisijas Īstenošanas direktīva 2014/78/ES ( 2014. gada 17. jūnijs ), ar ko groza I, II, III, IV un V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

OJ L 183, 24.6.2014, p. 23–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/78/oj

24.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/23


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2014/78/ES

(2014. gada 17. jūnijs),

ar ko groza I, II, III, IV un V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 14. panta otrās daļas c) un d) apakšpunktu,

apspriedusies ar attiecīgajām dalībvalstīm,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā pieaugošo starptautisko tirdzniecību un lai aizsargātu augus, augu produktus un citus objektus, ir tehniski pamatoti atkarībā no attiecīgo augiem kaitīgo organismu radītā riska pievienot Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma A daļas I iedaļā kaitīgos organismus Agrilus anxius Gory un Anthonomus eugenii Cano.

(2)

Lai aizsargātu augu, augu produktu un citu objektu ražošanu un tirdzniecību, ir tehniski pamatoti atkarībā no attiecīgo augiem kaitīgo organismu radītā riska svītrot no Direktīvas 2000/29/EK II pielikuma A daļas I iedaļas kaitīgos organismus Agrilus planipennis Fairmaire, citrusu zaļēšanas baktēriju un Diaphorina citri Kuway, un tos pievienot Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma A daļas I iedaļā.

(3)

Kaitīgo organismu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al. un Trioza erytreae Del Guercio klātbūtne rada nepieņemamu risku augu, augu produktu un citu objektu ražošanai un tirdzniecībai. Tāpēc tas ir tehniski pamatoti, atkarībā no attiecīgo augiem kaitīgo organismu radītā riska, šos kaitīgos organismus pārvietot no Direktīvas 2000/29/EK II pielikuma uz tās I pielikumu. Portugāles sniegtā informācija liecina, ka ir zināms, ka minētie kaitīgie organismi pašlaik ir sastopami Savienībā. Tādēļ tie būtu jāpievieno Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma A daļas II iedaļā.

(4)

Tas ir tehniski pamatoti, atkarībā no attiecīgo augiem kaitīgo organismu radītā riska, svītrot kaitīgo organismu Monilinia fructicola (Winter) Honey no Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma A daļas I iedaļas un kaitīgo organismu Ciborinia camelliae Kohn no minētās direktīvas II pielikuma A daļas I iedaļas, jo šie kaitīgie organismi ir izplatījušies un ieviesušies plašā Savienības teritorijā, un nekādi pasākumi nespēj tos izskaust vai efektīvi novērst to tālāku izplatību.

(5)

Tas ir tehniski pamatoti, atkarībā no attiecīgo augiem kaitīgo organismu radītā riska, svītrot kaitīgo organismu citrusu dzīslu enāciju koksnaino izaugumu vīrusu no Direktīvas 2000/29/EK II pielikuma A daļas II iedaļas, ņemot vērā tā nelielo novēroto ietekmi.

(6)

Daži augi, augu produkti un citi objekti ir uzņēmīgi pret šādiem kaitīgajiem organismiem: Agrilus anxius Gory, Agrilus planipennis Fairmaire, Amauromyza maculosa (Malloch), Anthonomus eugenii Cano, Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas), Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al., citrusu zaļēšanas baktērija, Diaphorina citri Kuway, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, Helicoverpa armigera (Hübner) Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Spodoptera eridiana (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith, Spodoptera litura (Fabricus), Spodoptera littoralis (Boisd.) un Trioza erytreae Del Guercio, kas uzskaitīti vai tiks uzskaitīti Direktīvas 2000/29/EK I vai II pielikuma A daļā. Jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas liecina, ka Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļā noteiktās īpašās prasības nav atbilstošas, lai līdz pieņemam līmenim samazinātu fitosanitāro risku, ko rada šādu augu, augu produktu un citu objektu ievešana Savienībā un to aprite Savienībā. Tādēļ ir nepieciešams grozīt šīs īpašās prasības un pievienot papildu īpašās prasības. Attiecībā uzBursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al. būtu jāgroza arī Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I iedaļā noteiktās īpašās prasības, lai saskaņotu tās ar Savienības noteikumiem par iekšējo apriti pret šo kaitīgo organismu.

(7)

Attiecībā uz dažiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem, kas nav uzskaitīti Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļā, jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas liecina, ka to ievešana Savienībā un to apriti Savienības teritorijā var radīt nepieņemamu fitosanitāro risku, jo tie ir uzņēmīgi pret 6. apsvērumā minētajiem kaitīgajiem organismiem. Tādēļ minētos augus, augu produktus un citus objektus būtu jāiekļauj IV pielikuma A daļā.

(8)

Turklāt augiem, augu produktiem vai citiem objektiem, kas minēti 6. apsvērumā, būtu jāveic augu veselības pārbaudes pirms to ievešanas vai aprites Savienībā. Tādēļ minētie augi, augu produkti un citi objekti būtu jāiekļauj Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma A un B daļā.

(9)

Bieži importa laikā aizturot Manihot esculenta Crantz, Limnophila L., Eryngium L. un Capsicum L., ir pierādīts, ka Manihot esculenta Crantz lapas, Limnophila L. un Eryngium L. lapu dārzeņi un Capsicum L. augļi ir uzņēmīgi pret kaitīgajiem organismiem, kas uzskaitīti Direktīvas 2000/29/EK I un II pielikumā. Tādēļ šiem augiem būtu jāveic augu veselības pārbaudes pirms tos ieved Savienībā, un to ievešana būtu jāatļauj tikai tad, ja tiem ir pievienots fitosanitārais sertifikāts. Tādēļ tie būtu jāiekļauj V pielikuma B daļas I iedaļā.

(10)

Ņemot vērā pārskatīto FAO Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu Nr. 15 “Starptautiskajā tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā materiāla reglamentācija”, tiek uzskatīts, ka Direktīvā 2000/29/EK paredzētā pašreizējā pieeja noteikt atšķirīgas prasības atkarībā no tā, vai koksnes iepakojuma materiāli ir vai nav faktiski izmantoti, būtu jāatceļ, jo šī pieeja vairs nav tehniski pamatota. Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I iedaļa.

(11)

Turklāt koksne, ko izmanto par visu veidu kravu stiprinājumiem vai atbalstu, būtu jāuzskata par koksnes iepakojuma materiāla veidu saskaņā ar definīcijām Starptautiskajā fitosanitāro pasākumu standartā Nr. 15, jo nav tehniskā pamatojuma vairs to regulēt atsevišķi no citu veidu koksnes iepakojuma materiāla. Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I iedaļa.

(12)

Tiek uzskatīts, ka fitosanitārās prasības par koksnes un nomizotas mizas termisku apstrādi ir jāgroza, lai precizētu, ka vajadzīgais karsēšanas laiks attiecas uz nepārtrauktu laiku minūtēs un ka nepieciešamā temperatūra ir jāsasniedz visā koksnes vai nomizotas mizas profilā, lai veiksmīgi likvidētu koksnei kaitīgos organismus. Attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I iedaļa.

(13)

KN kodi attiecībā uz skujkoku koksni Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma B daļā jāatjaunina, lai ietvertu skujkoku koksni, kuras biezums nepārsniedz 6 mm un kas saskaņā ar nesen veiktu kaitīgo organismu riska analīzi arī rada Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al. ieviešanās risku.

(14)

Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. un citrusu zaļēšanas baktēriju nosaukumi būtu jāgroza saskaņā ar minēto organismu pārskatītajiem zinātniskajiem nosaukumiem. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith būtu jāsauc par Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. būtu jāsauc par Solanum lycopersicum L. Citrusu zaļēšanas baktērija būtu jāsauc par Candidatus Liberibacter spp., kas ir citrusu Huanlunas (Huanglongbing) slimības jeb citrusu zaļēšanas ierosinātājs.

(15)

Padomes Direktīvā 2007/33/EK (2) ir noteikti pasākumi, kas jāveic pret kartupeļu cistu nematodēm (Eiropas populācijas) (Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), lai noteiktu to izplatību, novērstu to izplatīšanos un kontrolētu tās. Pašreizējie Direktīvas 2000/29/EK noteikumi par kartupeļu cistu nematodēm (Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) būtu jāatjaunina, lai tos saskaņotu ar Direktīvas 2007/33/EK prasībām. Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK IV un V pielikums.

(16)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 (3) dažas zonas ir atzītas par aizsargājamām zonām attiecībā uz dažādiem kaitīgiem organismiem. Regula (EK) Nr. 690/2008 ir grozīta, lai ņemtu vērā jaunāko informāciju attiecībā uz aizsargājamām zonām Savienībā un šādiem kaitīgiem organismiem: Citrus tristeza virus (Eiropas celmi), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. un vīnogulāju dzelte flavescence dorée MLO. Tādēļ ir nepieciešams attiecīgi grozīt Direktīvas 2000/29/EK I līdz V pielikumu, lai nodrošinātu, ka prasības par aizsargājamām zonām attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem ir konsekventas.

(17)

Turklāt vairākas Savienības teritorijas, kuras ir atzītas par aizsargājamām zonām attiecībā uz konkrētiem kaitīgiem organismiem, vairs neatbilst prasībām, jo šie kaitīgie organismi patlaban ir šajās teritorijās sastopami. Tās ir šādas teritorijas: Kastīlijas-Lamančas, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomie apgabali, Kalatajudas rajons (comarca) Aragonā un Gipuskojas province Basku zemē (Spānija), Friuli–Venēcija Džūlija un Sondrio province Lombardijā (Itālija), Ohrady, Topoľníky un Trhová Hradská (Slovākija) komūnas attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.). Winsl. et al.; Argolidas un Hanjas reģionālā vienība (Grieķija), Korsika (Francija) un Algarve (Portugāle) attiecībā uz Citrus tristeza virus (Eiropas celmi). Direktīvas 2000/29/EK II pielikuma B daļa, III pielikuma B daļa un IV pielikuma B daļa būtu attiecīgi jāgroza.

(18)

Lai aizsargātu augu, augu produktu un citu objektu ražošanu un tirdzniecību, ir tehniski pamatoti, atkarībā no attiecīgo augiem kaitīgo organismu radītā riska, pievienot Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma B daļā kaitīgos organismus Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu and Thaumatopoea processionea L.

(19)

Pamatojoties uz Īrijas, Portugāles un Apvienotās Karalistes sniegto informāciju, izriet, ka šo valstu teritorijā nav sastopams Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu un šīs teritorijas atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta h) apakšpunktā par aizsargājamas zonas noteikšanu attiecībā uz minēto kaitīgo organismu. Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma B daļa un IV pielikuma B daļa būtu attiecīgi jāgroza. Tāpat Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma B daļa un V pielikuma A daļa būtu jāgroza, lai ieviestu prasības par noteiktu augu, augu produktu un citu objektu apriti aizsargājamās zonās.

(20)

Pamatojoties uz Īrijas un Apvienotās Karalistes sniegto informāciju, izriet, ka Īrijas teritorijā un daļā Apvienotās Karalistes teritorijas nav sastopams Thaumatopoea processionea L. un šīs teritorijas atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta h) apakšpunktā par aizsargājamas zonas noteikšanu attiecībā uz minēto kaitīgo organismu. Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma B daļa un IV pielikuma B daļa būtu attiecīgi jāgroza. Tāpat Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma B daļa un V pielikuma A daļa būtu jāgroza, lai ieviestu prasības par noteiktu augu, augu produktu un citu objektu apriti aizsargājamās zonās.

(21)

Pamatojoties uz Francijas nesen veikto kaitīgo organismu riska analīzi, izriet, ka Ips amitinus Eichhof nerada nepieļaujamu fitosanitāro risku Korsikā (Francija). Tāpēc Korsika būtu jāsvītro no aizsargājamo zonu saraksta attiecībā uz šo kaitīgo organismu. Direktīvas 2000/29/EK II pielikuma B daļa un IV pielikuma B daļa būtu attiecīgi jāgroza.

(22)

Pamatojoties uz Apvienotās Karalistes sniegto informāciju, izriet, ka Menas salā nav sastopams Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr un Menas sala atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta h) apakšpunktā par aizsargājamas zonas noteikšanu attiecībā uz minēto kaitīgo organismu. Direktīvas 2000/29/EK II pielikuma B daļa un IV pielikuma B daļa būtu attiecīgi jāgroza.

(23)

Nesen veiktā kaitīgo organismu riska analīze liecina, ka pašreizējās prasības par augu, augu produktu un citu objektu ievešanu un apriti dažās aizsargājamās zonās attiecībā uz Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ir neatbilstošas, lai attiecīgo fitosanitāro risku samazinātu līdz pieļaujamam līmenim. Šīs prasības būtu jāatjaunina. Direktīvas 2000/29/EK II pielikuma B daļa, IV pielikuma B daļa, V pielikuma A daļas II iedaļa un V pielikuma B daļas II iedaļa būtu attiecīgi jāgroza.

(24)

Pamatojoties uz Francijas un Itālijas sniegto informāciju, izriet, ka Pikardijā (Département de l'Aisne), Ildefransā (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) un Apūlijā nav sastopama vīnogulāju dzelte flavescence dorée MLO un šīs teritorijas atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta h) apakšpunktā par aizsargājamas zonas noteikšanu attiecībā uz minēto kaitīgo organismu. Direktīvas 2000/29/EK II pielikuma B daļa un IV pielikuma B daļa būtu attiecīgi jāgroza.

(25)

Pamatojoties uz Šveices sniegto informāciju, izriet, ka Šveicē (izņemot Tesīnas kantonu un Misox ieleju) nav sastopama vīnogulāju dzelte flavescence dorée MLO. Tādēļ ir lietderīgi iekļaut Šveici (izņemot Tesīnas kantonu un Misox ieleju) kā teritoriju, no kuras Vitis L. augus drīkst ievest zonās, kas ir aizsargājamas attiecībā uz šo organismu. Attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma B daļa.

(26)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīva 2000/29/EK.

(27)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgā komitejas sniegto viedokli,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2000/29/EK I, II, III, IV un V pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2014. gada 30. septembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikums no 2014. gada 1. oktobra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  Padomes 2007. gada 11. jūnija Direktīva 2007/33/EK par kartupeļu cistu nematožu kontroli un ar ko atceļ Direktīvu 69/464/EEK (OV L 156, 16.6.2007., 12. lpp.).

(3)  Komisijas 2008. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 690/2008, ar ko atzīst aizsargājamās zonas, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem (OV L 193, 22.7.2008., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 2000/29/EK I, II, III, IV un V pielikumu groza šādi:

1)

I pielikumu groza šādi:

a)

A daļu groza šādi:

i)

I iedaļu groza šādi:

a) pozīcijā aiz 1. punkta iekļauj šādu 1.1. punktu:

“1.1.

Agrilus anxius Gory”,

a) pozīcijā aiz 1.1. punkta iekļauj šādu 1.2. punktu:

“1.2.

Agrilus planipennis Fairmaire”,

a) pozīcijā aiz 1.2. punkta iekļauj šādu 1.3. punktu:

“1.3.

Anthonomus eugenii Cano”,

a) pozīcijā aiz 10.4. punkta iekļauj šādu 10.5. punktu:

“10.5.

Diaphorina citri Kuway”,

b) pozīcijā pirms 1. punkta iekļauj šādu 0.1. punktu:

“0.1.

Candidatus Liberibacter spp., kas ir citrusu Huanlunas slimības (Huanglongbing) jeb citrusu zaļēšanas ierosinātājs”,

svītro c) pozīcijas 9. punktu;

ii)

II iedaļu groza šādi:

a) pozīcijā pirms 0.1. punkta iekļauj šādu 0.01. punktu:

“0.01.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al.”,

a) pozīcijā aiz 9. punkta iekļauj šādu 10. punktu:

“10.

Trioza erytreae Del Guercio”,

b) pozīcijas 2. punktā tekstu “Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith” aizstāj ar “Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.”;

b)

B daļas a) pozīciju groza šādi:

i)

aiz 1.1. punkta iekļauj šādu 1.2. punktu:

“1.2.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, P, UK”;

ii)

aiz 4. punkta iekļauj šādu 5. punktu:

“5.

Thaumatopoea processionea L.

IRL, UK (izņemot šādas pašvaldības teritorijas: Bārneta; Brenta; Bromleja; Elmbridžas rajons; Epsomas un Jūelas rajons; Hakneja; Hamersmita un Fulema; Haringeja; Harova; Haunslova; Hilingdona; Īlinga; Īslingtona; Kamdena; Kensingtona un Čelsija; Kingstona pie Temzas; Kroidona; Lambeta; Londonas Sitija; Lūišema; Mertona; Ranīmīdas rajons; Redinga; Ričmonda pie Temzas; Sateka; Satona; Sautoksfordšīra; Slau; Speltornas rajons; Tauerhamleta; Vandsvorta; Vestbērkšīra un Vestminsteras pilsēta)”;

2)

II pielikumu groza šādi:

a)

A daļu groza šādi:

i)

I iedaļu groza šādi:

a) pozīciju groza šādi:

svītro 1.1. punktu,

svītro 8. punktu,

svītro 10. punktu,

svītro 31. punktu,

svītro b) pozīcijas 1. punktu,

svītro c) pozīcijas 7. punktu,

d) pozīcijas 5.1. punktā tekstu “Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.”, kas norādīts slejā pa labi, aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”;

ii)

II iedaļu groza šādi:

b) pozīciju groza šādi:

2. punktā tekstu “Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.”, kas norādīts slejā pa labi, aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”,

9. punktā tekstu “Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.”, kas norādīts slejā pa labi, aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”,

d) pozīciju groza šādi:

svītro 5. punktu,

15. punktā tekstu “Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.”, kas norādīts slejā pa labi, aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”,

16. punktā tekstu “Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.”, kas norādīts slejā pa labi, aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”;

b)

B daļu groza šādi:

i)

tekstu a) pozīcijas 6. punkta a) apakšpunkta trešajā slejā (“Aizsargājamā(-ās) zona(-as)”) aizstāj ar šādu tekstu:

“EL, IRL, UK”;

ii)

tekstu b) pozīcijas 2. punkta trešajā slejā (“Aizsargājamā(-ās) zona(-as)”) aizstāj ar šādu tekstu:

“E (izņemot Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomo apgabalu, kā arī Kalatajudas rajonu (comarca) Aragonā un Gipuskojas provinci Basku zemē), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas un Sondrio provinci), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano un Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT, P, SI (izņemot Gorenskas, Koroškas, Mariboras un Notranskas reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky un Trhová Hradská (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas).”;

iii)

c) pozīcijas 0.1. punktu aizstāj ar šādu:

“0.1.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

Castanea Mill. koksne, izņemot koksni bez mizas, nomizota miza un augi, kas paredzēti stādīšanai

CZ, IRL, S, UK”;

iv)

d) pozīciju groza šādi:

tekstu 1. punkta trešajā slejā (“Aizsargājamā(-ās) zona(-as)”) aizstāj ar šādu tekstu:

“EL (izņemot Argolidas un Hanjas reģionālo vienību), M, P (izņemot Algarvi un Madeiru)”,

tekstu 2. punkta trešajā slejā (“Aizsargājamā(-ās) zona(-as)”) aizstāj ar šādu tekstu:

“CZ, FR (Elzasa, Šampaņa-Ardēni, Pikardija (Département de l'Aisne), Ildefransa (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) un Lotringa), I (Apūlija, Bazilikata un Sardīnija)”;

3)

III pielikuma B daļu groza šādi:

a)

tekstu 1. punkta otrajā slejā (“Aizsargājamā(-ās) zona(-as)”) aizstāj ar šādu tekstu:

“E (izņemot Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomo apgabalu, kā arī Kalatajudas rajonu (comarca) Aragonā un Gipuskojas provinci Basku zemē), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas un Sondrio provinci), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano un Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT, P, SI (izņemot Gorenskas, Koroškas, Mariboras un Notranskas reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky un Trhová Hradská (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas).”;

b)

tekstu 2. punkta otrajā slejā (“Aizsargājamā(-ās) zona(-as)”) aizstāj ar šādu tekstu:

“E (izņemot Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomo apgabalu, kā arī Kalatajudas rajonu (comarca) Aragonā un Gipuskojas provinci Basku zemē), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas un Sondrio provinci), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano un Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT, P, SI (izņemot Gorenskas, Koroškas, Mariboras un Notranskas reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky un Trhová Hradská (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas).”;

4)

IV pielikumu groza šādi:

a)

A daļu groza šādi:

i)

I iedaļu groza šādi:

1.1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.1.

Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, skujkoku (Coniferales) koksne, izņemot Thuja L. un Taxus L. koksni, kas nav šāda veida koksne:

šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,

koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

Libocedrus decurrens Torr. koksne, ja ir pierādījums tam, ka tā ir apstrādāta vai pārstrādāta zīmuļu ražošanas nolūkā, piemērojot 7–8 dienas ilgu termisko apstrādi pie minimālās temperatūras 82 °C,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Ķīnā, Meksikā un Taivānā, kur ir sastopams Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne pirms nosūtīšanas tikusi pakļauta atbilstīgai:

a)

termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru. Pierādījuma nolūkā uz pašas koksnes vai tās iepakojuma ir jābūt marķējumam “HT” saskaņā ar pašreizējo praksi; tam ir jābūt arī sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā;

vai

b)

fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h);

vai

c)

piemērojot spiedienu un ķīmisku vielu, piesūcināšanai ar kādu līdzekli, kas apstiprināts saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, spiediens (psi vai kPa) un koncentrācija (%),

un

oficiālam apliecinājumam, ka pēc apstrādes koksne tās valsts teritorijā, kura izdod minēto apliecinājumu, nav transportēta pārnēsātāja Monochamus lidošanas periodā, ievērojot atbilstošu drošības rezervi, proti, četras papildu nedēļas paredzētā lidošanas perioda sākumā un beigās, vai, izņemot gadījumus, kad attiecīgā koksne ir koksne bez mizas, ir transportēts ar aizsargpārklāju, kas ļauj pilnīgi novērst koksnes invadēšanos ar Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al. vai to pārnēsātāju.”,

1.2. punktu aizstāj ar šādu:

“1.2.

Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, skujkoku (Coniferales) koksne:

šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,

ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Ķīnā, Meksikā un Taivānā, kur ir sastopams Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ražojums pirms nosūtīšanas ticis pakļauts atbilstīgai:

a)

termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru; sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt attiecīgai norādei;

vai

b)

fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h),

un

oficiālam apliecinājumam, ka pēc apstrādes koksne tās valsts teritorijā, kura izdod minēto apliecinājumu, nav transportēta pārnēsātāja Monochamus lidošanas periodā, ievērojot atbilstošu drošības rezervi, proti, četras papildu nedēļas paredzētā lidošanas perioda sākumā un beigās, vai, izņemot gadījumus, kad attiecīgā koksne ir koksne bez mizas, ir transportēta ar aizsargpārklāju, kas ļauj pilnīgi novērst koksnes invadēšanos ar Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al. vai tā pārnēsātāju.”,

1.3. punktu aizstāj ar šādu:

“1.3.

Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, Thuja L. un Taxus L. koksne, kas nav šāda veida koksne:

šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,

koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Ķīnā, Meksikā un Taivānā, kur ir sastopams Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne:

a)

ir bez mizas;

vai

b)

ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz 20 %; tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā) jeb “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo praksi;

vai

c)

tikusi pakļauta termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru. Pierādījuma nolūkā uz pašas koksnes vai tās iepakojuma ir jābūt marķējumam “HT” saskaņā ar pašreizējo praksi; tam ir jābūt arī sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā;

vai

d)

tikusi pakļauta atbilstīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h);

vai

e)

piemērojot spiedienu un ķīmisku vielu, tikusi pakļauta atbilstīgai piesūcināšanai ar kādu līdzekli, kas apstiprināts saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, spiediens (psi vai kPa) un koncentrācija (%).”,

svītro 1.4. punktu,

1.5. punktu aizstāj ar šādu:

“1.5.

Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, skujkoku (Coniferales) koksne, kas nav šāda veida koksne:

šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,

koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi Kazahstānā, Krievijā un Turcijā.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne:

a)

ir ar izcelsmi vietās, kurās nav sastopami

Monochamus spp. kaitēkļi (ārpuseiropas sugu),

Pissodes spp. kaitēkļi (ārpuseiropas sugu),

Scolytidae spp. kaitēkļi (ārpuseiropas sugu).

Attiecīgo vietu norāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, ailē “izcelsmes vieta”;

vai

b)

ir nomizota un tajā nav Monochamus ģints (ārpuseiropas sugu) kaitēkļu eju, kuru diametrs pārsniedz 3 mm;

vai

c)

ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz 20 %; tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā) jeb “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo praksi;

vai

d)

tikusi pakļauta termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru. Pierādījuma nolūkā uz pašas koksnes vai tās iepakojuma ir jābūt marķējumam “HT” saskaņā ar pašreizējo praksi; tam jābūt arī sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā;

vai

e)

tikusi pakļauta atbilstīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h);

vai

f)

piemērojot spiedienu un ķīmisku vielu, tikusi pakļauta atbilstīgai piesūcināšanai ar kādu līdzekli, kas apstiprināts saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, spiediens (psi vai kPa) un koncentrācija (%).”,

1.6. punktu aizstāj ar šādu:

“1.6.

Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, skujkoku (Coniferales) koksne, kas nav šāda veida koksne:

šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,

koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi trešās valstīs, izņemot:

Kazahstānu, Krieviju un Turciju,

Eiropas valstis,

ASV, Japānu, Kanādu, Korejas Republiku, Ķīnu, Meksiku un Taivānu, kur ir sastopams Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne:

a)

ir nomizota un tajā nav Monochamus ģints (ārpuseiropas sugu) kaitēkļu eju, kuru diametrs pārsniedz 3 mm;

vai

b)

ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz 20 %; tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā) jeb “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo praksi;

vai

c)

tikusi pakļauta atbilstīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h);

vai

d)

piemērojot spiedienu un ķīmisku vielu, tikusi pakļauta atbilstīgai piesūcināšanai ar kādu līdzekli, kas apstiprināts saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, spiediens (psi vai kPa) un koncentrācija (%);

vai

e)

tikusi pakļauta tādai termiskai apstrādei, termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru. Pierādījuma nolūkā uz pašas koksnes vai tās iepakojuma ir jābūt marķējumam “HT” saskaņā ar pašreizējo praksi; tam jābūt arī sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā.”,

1.7. punktā labās puses slejā e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

tikusi pakļauta tādai termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru; sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt attiecīgai norādei.”,

2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

Koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot neapstrādātu koku, kas nav biezāks par 6 mm, apstrādātus kokmateriālus, kuru izgatavošanā izmantota līme, karstums un spiediens vai to kombinācija, un stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava, ar izcelsmi trešās valstīs, izņemot Šveici.

Koksnes iepakojamos materiālus:

apstrādā, izmantojot vienu no apstiprinātajām procedūrām, kā norādīts I pielikumā FAO Starptautiskajā fitosanitāro pasākumu standartā Nr. 15 “Starptautiskajā tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā materiāla reglamentācija”, un

marķē, kā norādīts minētā starptautiskā standarta II pielikumā, norādot, ka koksnes iepakojamais materiāls ir apstrādāts, izmantojot apstiprinātu fitosanitāro procedūru atbilstoši minētā standarta noteikumiem.”,

tekstu 2.1. punkta kreisās puses slejā aizstāj ar šādu:

Acer saccharum Marsh. koksne, ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, izņemot:

koksni, kas domāta finiera plākšņu ražošanai,

šķeldu un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumus un atgriezumus,

koksnes iepakojamo materiālu, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citus līdzīgus iepakojuma materiālus, kā arī paliktņus, kastu paliktņus un citus kravu paliktņus, paliktņu apmales un kravas stiprinājumus neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

ar izcelsmi ASV un Kanādā.”,

2.3. punktu aizstāj ar šādu:

“2.3.

Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold un Zucc. koksne, izņemot

šķeldu un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumus un atgriezumus, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem kokiem,

koksnes iepakojamo materiālo, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citus līdzīgus iepakojuma materiālus, kā arī paliktņus, kastu paliktņus un citus kravu paliktņus, paliktņu apmales un kravas stiprinājumus neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, kā arī mēbeles un citus izstrādājumus, kas izgatavoti no neapstrādātas koksnes,

ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā, Krievijā, Ķīnā, Mongolijā un Taivānā.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

koksnes izcelsme ir teritorijā, kurā, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru, nav sastopams Agrilus planipennis Fairmaire. Attiecīgo teritoriju norāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā;

vai

b)

miza un vismaz 2,5 cm biezs aplievas ārējais slānis ir noņemts uzņēmumā, ko ir pilnvarojusi un kura darbību uzrauga nacionālā augu aizsardzības organizācija;

vai

c)

koksne ir apstrādāta ar jonizējošu starojumu, kas ļauj visā koka profilā nodrošināt vismaz 1 kGy lielu absorbēto devu.”,

2.4. punktu aizstāj ar šādu:

“2.4.

Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, koksnes šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.,

ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā, Krievijā, Ķīnā, Mongolijā un Taivānā.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksnes izcelsme ir teritorijā, kurā, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru, nav sastopami Agrilus planipennis Fairmaire. Attiecīgo teritoriju norāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā.”,

2.5. punktu aizstāj ar šādu:

“2.5.

Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, nomizota Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. miza un priekšmeti, kas izgatavoti no šo koku mizas, ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā, Krievijā, Ķīnā, Mongolijā un Taivānā.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka mizas izcelsme ir teritorijā, kurā, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru, nav sastopams Agrilus planipennis Fairmaire. Attiecīgo teritoriju norāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā.”,

tekstu 3. punkta kreisās puses slejā aizstāj ar šādu:

Quercus L. koksne, kas nav šāda veida koksne:

šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi,

mucas, muciņas, kubli, toveri un pārējie mucinieku izstrādājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēlīšus, ja ir dokumentārs pierādījums tam, ka koksne iegūta vai izgatavota, piemērojot termisku apstrādi, kas ļauj uz 20 minūtēm sasniegt vismaz 176 °C temperatūru,

koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV.”,

aiz 3. punkta iekļauj šādu 4.1., 4.2. un 4.3. punktu:

“4.1.

Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, Betula L. koksne, kas nav šāda veida koksne:

šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem kokiem,

koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, kā arī mēbeles un citus izstrādājumus, kas izgatavoti no neapstrādātas koksnes, ar izcelsmi ASV un Kanādā, kur ir sastopams Agrilus anxius Gory.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

miza un vismaz 2,5 cm biezs aplievas ārējais slānis ir noņemts uzņēmumā, ko ir pilnvarojusi un kura darbību uzrauga nacionālā augu aizsardzības organizācija;

vai

b)

koksne ir apstrādāta ar jonizējošu starojumu, kas ļauj visā koka profilā nodrošināt vismaz 1 kGy lielu absorbēto devu.

4.2.

Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, koksnes šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no Betula L.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksnes izcelsme ir valstī, kurā nav sastopams Agrilus anxius Gory.

4.3.

Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, Betula L. miza un priekšmeti, kas izgatavoti no šo koku mizas, ar izcelsmi ASV un Kanādā, kur ir sastopams Agrilus anxius Gory.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka miza ir bez koksnes.”,

tekstu 5. punkta kreisās puses slejā aizstāj ar šādu:

Platanus L. koksne, kas nav šāda veida koksne:

šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi,

koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi Armēnijā vai ASV.”,

tekstu 6. punkta kreisās puses slejā aizstāj ar šādu:

Populus L. koksne, kas nav šāda veida koksne:

šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi,

koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

bet ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi Amerikas kontinenta valstīs.”,

7.1. punktā labās puses slejā d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

tikusi pakļauta atbilstīgai termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru; sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt attiecīgai norādei.”,

7.2. punktā labās puses slejā c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

tikusi pakļauta atbilstīgai termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru; sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt attiecīgai norādei.”,

tekstu 7.3. punkta labās puses slejā aizstāj ar šādu:

“Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka nomizotā miza:

a)

tikusi pakļauta atbilstīgai fumigācijai ar fumigantu, kas apstiprināts saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, minimālā mizas temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h),

vai

b)

tikusi pakļauta atbilstošai termiskai apstrādei, nodrošinot visā mizas profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru; sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt attiecīgai norādei,

un

oficiālam apliecinājumam, ka pēc apstrādes miza tās valsts teritorijā, kura izdod minēto apliecinājumu, nav transportēta pārnēsātāja Monochamus lidošanas periodā, ievērojot atbilstošu drošības rezervi, proti, četras papildu nedēļas paredzētā lidošanas perioda sākumā un beigās, vai ir transportēta ar aizsargpārklāju, kas ļauj pilnīgi novērst mizas invadēšanos ar Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al. vai to pārnēsātāju.”,

svītro 8. punktu,

11.4. punktu aizstāj ar šādu:

“11.4.

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. augi, izņemot augļus un sēklas, bet ieskaitot grieztus zarus ar lapām vai bez tām, ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā, Krievijā, Ķīnā, Mongolijā un Taivānā.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augu izcelsme ir teritorijā, kurā, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru, nav sastopams Agrilus planipennis Fairmaire. Attiecīgo teritoriju norāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā.”,

aiz 11.4. punkta iekļauj šādu 11.5. punktu:

“11.5.

Betula L. augi, izņemot augļus un sēklas, bet ieskaitot grieztus Betula L. zarus ar lapām vai bez tām.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augu izcelsme ir valstī, kurā nav sastopams Agrilus anxius Gory.”,

svītro 15. un 16. punktu,

aiz 18. punkta iekļauj šādu 18.1., 18.2. un 18.3. punktu:

“18.1.

Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. un Vepris Comm. augi, izņemot augļus (bet ieskaitot sēklas), un Citrus L., Fortunella Swingle un Poncirus Raf. un to hibrīdu sēklas ar izcelsmi trešās valstīs.

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 18.2. un 18.3. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augu izcelsme ir valstī, kurā, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru, nav sastopams citrusu Huanlunas (Huanglongbing) slimības jeb citrusu zaļēšanas ierosinātājs Candidatus Liberibacter spp.

18.2.

Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm. un Zanthoxylum L. augi, izņemot augļus un sēklas, ar izcelsmi trešās valstīs.

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 18.1. un 18.3. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

augu izcelsme ir valstī, kurā nav sastopams Trioza erytreae Del Guercio;

vai

b)

augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Trioza erytreae Del Guercio, un tas ir norādīts šīs direktīvas 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minētajos sertifikātos ailē “Papildu deklarācija”.

18.3.

Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle un Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. un Zanthoxylum L. augi, izņemot augļus un sēklas, ar izcelsmi trešās valstīs.

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 18.1. un 18.2. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

augu izcelsme ir valstī, kurā nav sastopams Diaphorina citri Kuway;

vai

b)

augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc nacionālā augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Diaphorina citri Kuway, un tas ir norādīts šīs direktīvas 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minētajos sertifikātos ailē “Papildu deklarācija”.”,

25.4. punkta aa) un bb) apakšpunktā vārdus “Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith” aizstāj ar “Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.”,

25.4.1. punkta labās puses slejā vārdus “Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith” aizstāj ar “Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.”,

25.6. punkta kreisās puses slejā vārdus “Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”,

25.7. punktu aizstāj ar šādu:

“25.7.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. un Solanum melongena L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kuru izcelsme ir valstīs, kurās ir sastopams Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 11. un 13. punktā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.5. un 25.6. punktā minētajiem augiem, attiecīgā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

augu izcelsme ir teritorijās, kurās nav sastopams Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

vai

b)

kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, audzēšanas vietā uz augiem nav novēroti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. klātbūtnes simptomi.”,

27.1. punktu aizstāj ar šādu:

“27.1.

Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. un Pelargonium l'Hérit. ex Ait. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

aa)

augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopami Helicoverpa armigera (Hübner) un Spodoptera littoralis (Boisd.);

vai

a)

kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, audzēšanas vietā nav novēroti Helicoverpa armigera (Hübner) vai Spodoptera littoralis (Boisd.) klātbūtnes simptomi;

vai

b)

augi ir attiecīgi apstrādāti, lai tos pasargātu no minētajiem organismiem.”,

27.2. punktu aizstāj ar šādu:

“27.2.

Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. un Pelargonium l'Hérit. ex Ait. augi, izņemot sēklas

Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 27.1. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

aa)

augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopami Spodoptera eridiana (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith un Spodoptera litura (Fabricius);

vai

a)

kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, audzēšanas vietā nav novēroti Spodoptera eridiana (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith vai Spodoptera litura (Fabricius) klātbūtnes simptomi;

vai

b)

augi ir attiecīgi apstrādāti, lai tos pasargātu no minētajiem organismiem.”,

28.1. punkta kreisās puses slejā vārdus “Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”,

32.1. punkta labās puses slejā aiz c) apakšpunkta iekļauj šādu d) apakšpunktu:

“vai

d)

ir izaudzēti no augu materiāla (eksplanta), kas nav invadēts ar Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch); ir izaudzēti in vitro sterilā substrātā un sterilos apstākļos, kas ļauj novērst invadēšanos ar Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch); un tiek pārsūtīti caurspīdīgos konteineros sterilos apstākļos.”,

32.3. punkta labās puses slejā aiz c) apakšpunkta iekļauj šādu d) apakšpunktu:

“vai

d)

augi ir izaudzēti no augu materiāla (eksplanta), kas nav invadēts ar Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess); tie ir izaudzēti in vitro sterilā substrātā un sterilos apstākļos, kas ļauj novērst invadēšanos ar Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess); un tiek pārsūtīti caurspīdīgos konteineros sterilos apstākļos.”,

33. punktu aizstāj ar šādu:

“33.

Augi ar saknēm, iestādīti vai paredzēti stādīšanai, kas audzēti atklātā laukā

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

audzēšanas vietā nav sastopami Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al. un Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival;

un

b)

augi auguši laukā, kurā nav sastopami Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.”,

36.1. punkta labās puses slejā aiz c) apakšpunkta iekļauj šādu d) apakšpunktu:

“vai

d)

ir izaudzēti no augu materiāla (eksplanta), kas nav invadēts ar Thrips palmi Karny; ir izaudzēti in vitro sterilā substrātā un sterilos apstākļos, kas ļauj novērst invadēšanos ar Thrips palmi Karny; un tiek pārsūtīti caurspīdīgos konteineros sterilos apstākļos.”,

aiz 36.2. punkta iekļauj šādu 36.3. punktu:

“36.3.

Capsicum L. augļi, kuru izcelsme ir ASV, Belizā, Dominikānas Republikā, Franču Polinēzijā, Gvatemalā, Hondurasā, Jamaikā, Kostarikā, Meksikā, Nikaragvā, Panamā, Puertoriko un Salvadorā, kur ir sastopams Anthonomus eugenii Cano

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augļi:

a)

ir iegūti teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Anthonomus eugenii Cano, un tas ir norādīts šīs direktīvas 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minētajos sertifikātos ailē “Papildu deklarācija”;

vai

b)

ir iegūti tādā audzēšanas vietā eksportētājvalstī, kurā pēc šīs nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Anthonomus eugenii Cano, un tas ir norādīts šīs direktīvas 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minētajos sertifikātos ailē “Papildu deklarācija”, paziņojot, ka pēdējo divu mēnešu laikā pirms augļu eksporta, vismaz vienreiz mēnesī veicot oficiālas pārbaudes audzēšanas vietā un tās tiešā tuvumā, Anthonomus eugenii Cano klātbūtne audzēšanas vietā nav konstatēta.”,

svītro 38.1. punktu,

45.1. punkta labās puses slejā aiz c) apakšpunkta iekļauj šādu d) apakšpunktu:

“vai

d)

ir izaudzēti no augu materiāla (eksplanta), kas nav invadēts ar Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas); ir izaudzēti in vitro sterilā substrātā un sterilos apstākļos, kas ļauj novērst invadēšanos ar Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas); un tiek pārsūtīti caurspīdīgos konteineros sterilos apstākļos.”,

45.3. punkta kreisās puses slejā vārdus “Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”,

46. punkta labās puses slejā aiz c) apakšpunkta iekļauj šādu d) apakšpunktu:

“vai

d)

augi ir izaudzēti no augu materiāla (eksplanta), kas nav invadēts ar Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas) un kuram nav novēroti nekādi attiecīgo kaitīgo organismu klātbūtnes simptomi; ir izaudzēti in vitro sterilā substrātā un sterilos apstākļos, kas ļauj novērst invadēšanos ar Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas); un tiek pārsūtīti caurspīdīgos konteineros sterilos apstākļos.”,

48. punkta kreisās puses slejā vārdus “Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”,

49.1. punkta labās puses slejā aiz b) apakšpunkta iekļauj šādu c) apakšpunktu:

“vai

c)

ir veikta atbilstoša sēklu fizikālā apstrāde pret Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev un, veicot reprezentatīva parauga laboratorisko pārbaudi, konstatēts, ka sēklas nesatur šo kaitīgo organismu.”,

ii)

II iedaļu groza šādi:

10. punktu aizstāj ar šādu:

“10.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augi, izņemot augļus un sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

augu izcelsme ir apvidos, kuros nav sastopami Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli un Gikashvili, un citrusu tristēzas vīruss (Eiropas celmi);

vai

b)

augi ir iegūti atbilstoši sertifikācijas shēmai, kurā paredzēts, ka tos iegūst tieši no materiāla, ko uzglabā piemērotos apstākļos un katru atsevišķi oficiāli pārbauda vismaz attiecībā uz citrusu tristēzas vīrusu (Eiropas vīrusa celmiem), izmantojot attiecīgus testus vai metodes, kas atbilst starptautisko standartu prasībām, un tos pastāvīgi audzē no kukaiņiem aizsargātā siltumnīcā vai izolētā kamerā, kur nav novēroti Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli un Gikashvili, un citrusu tristēzas vīrusa (Eiropas celmu) klātbūtnes simptomi;

vai

c)

augi:

ir iegūti atbilstoši sertifikācijas shēmai, kurā paredzēts, ka tos iegūst tieši no materiāla, ko uzglabā piemērotos apstākļos un katru atsevišķi oficiāli pārbauda vismaz attiecībā uz citrusu tristēzas vīrusu (Eiropas celmiem), izmantojot attiecīgus testus vai metodes, kas atbilst starptautisko standartu prasībām, un kurš saskaņā ar šo pārbaužu rezultātiem nav inficēts ar citrusu tristēzas vīrusu (Eiropas celmiem), un attiecībā uz kuru, veicot oficiālas individuālas pārbaude saskaņā ar šajā ievilkumā minētajām metodēm, oficiāli atzīts, ka tas nesatur vismaz citrusu tristēzas vīrusu (Eiropas celmus),

un

kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, ir pienācīgi pārbaudīti un tiem nav novēroti Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli un Gikashvili, un citrusu tristēzas vīrusa (Eiropas celmu) klātbūtnes simptomi.”,

aiz 10. punkta iekļauj šādu 10.1. punktu:

“10.1.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu, kā arī Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm. un Zanthoxylum L. augi, izņemot augļus un sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Trioza erytreae Del Guercio.”,

18.1. punktu aizstāj ar šādu:

“18.1.

Solanum tuberosum L. bumbuļi, kas paredzēti stādīšanai

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival apkarošanu;

un

b)

bumbuļu izcelsme ir teritorijā, kurā nav sastopami Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al., vai arī ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al. apkarošanu;

un

d)

aa)

bumbuļu izcelsme ir teritorijās, kurās nav sastopams Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; vai

bb)

teritorijās, kurās Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ir sastopams, bumbuļi ir iegūti audzēšanas vietā, kurā Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nav sastopams, vai vietā, ko par tādu uzskata pēc attiecīgu pasākumu veikšanas, lai iznīcinātu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

un

e)

bumbuļu izcelsme ir teritorijās, kuros Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (neviena populācija) un Meloidogyne fallax Karssen nav sastopami, vai teritorijās, kurās Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen ir sastopami:

bumbuļi ir iegūti audzēšanas vietā, kurā, ņemot vērā saimniekkultūru ikgadējās apsekošanas rezultātus, ko veic, noteiktā laikā vizuāli pārbaudot saimniekaugus un pēc audzēšanas vietā izaudzēto kartupeļu novākšanas gan ārēji apskatot bumbuļus, gan tos pārgriežot, Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (neviena populācija) un Meloidogyne fallax Karssen nav sastopami, vai

pēc bumbuļu novākšanas tiem izlases veidā pārbaudīti slimības simptomi pēc attiecīgās inducēšanas metodes vai tie pārbaudīti laboratorijā, kā arī piemērotā laikā veikta to pārbaude, gan ārēji apskatot bumbuļus, gan tos pārgriežot, arī tad, kad jāaizdara iepakojums vai tara pirms laišanas tirgū saskaņā ar noslēgšanas noteikumiem Padomes Direktīvā 66/403/EEK, un nav novēroti Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (nevienas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen klātbūtnes simptomi.”,

aiz 18.1. punkta iekļauj šādu 18.1.1. punktu:

“18.1.1.

Solanum tuberosum L. bumbuļi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot bumbuļus, ko paredzēts stādīt saskaņā ar Padomes Direktīvas 2007/33/EK 4. panta 4. punkta b) apakšpunkta noteikumiem

Neierobežojot prasības, kas attiecas uz stādīšanai paredzētajiem Solanum tuberosum L. bumbuļiem, kas minēti IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.1. punktā, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens apkarošanu.”,

18.3. punkta labās puses slejā vārdus “Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith” aizstāj ar “Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.”,

18.5. punktu aizstāj ar šādu:

“18.5.

Solanum tuberosum L. bumbuļi, izņemot IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.1., 18.1.1., 18.2., 18.3. vai 18.4. punktā minētos bumbuļus

Uz iepakojuma jānorāda reģistrācijas numurs, bet, ja kartupeļus pārvadā bez iepakojuma kā beramkravu, tas jānorāda uz transportlīdzekļa, ar ko pārvadā kartupeļus, kas apliecina, ka kartupeļus izaudzējis oficiāli reģistrēts ražotājs vai tie ievesti no oficiāli reģistrētām kolektīvajām noliktavām vai nosūtīšanas centriem, kuri atrodas audzēšanas teritorijā, norādot, ka bumbuļi nesatur Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. un ka:

a)

ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival apkarošanu;

un

b)

attiecīgā gadījumā ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al. apkarošanu;

un

c)

Savienības noteikumi attiecībā uz Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens apkarošanu.”,

aiz 18.6. punkta iekļauj šādu 18.6.1. punktu:

“18.6.1.

Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. un Solanum melongena L. augi ar saknēm, izņemot augus, ko paredzēts stādīt saskaņā ar Padomes Direktīvas 2007/33/EK 4. panta 4. punkta a) apakšpunkta noteikumiem

Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.6. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens apkarošanu.”,

18.7. punktu aizstāj ar šādu:

“18.7.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. un Solanum melongena L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.6. punktā minētajiem augiem, attiecīgā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

augu izcelsme ir apvidos, kuros nav sastopami Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

vai

b)

kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, audzēšanas vietā uz augiem nav novēroti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. klātbūtnes simptomi.”,

20. punktu aizstāj ar šādu:

“20.

Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. un Pelargonium l'Hérit. ex Ait. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

aa)

augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc valsts augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopami Helicoverpa armigera (Hübner) un Spodoptera littoralis (Boisd.);

vai

a)

kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, audzēšanas vietā nav novēroti Helicoverpa armigera (Hübner) vai Spodoptera littoralis (Boisd.) klātbūtnes simptomi;

vai

b)

augi ir attiecīgi apstrādāti, lai tos pasargātu no minētajiem organismiem.”,

23. punkta labās puses slejā aiz c) apakšpunkta iekļauj šādu d) apakšpunktu:

“vai

d)

augi ir izaudzēti no augu materiāla (eksplanta), kas nav invadēts ar Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess); tie ir izaudzēti in vitro sterilā substrātā un sterilos apstākļos, kas ļauj novērst invadēšanos ar Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess); un tiek pārsūtīti caurspīdīgos konteineros sterilos apstākļos.”,

24. punktu aizstāj ar šādu:

“24.

Augi ar saknēm, iestādīti vai paredzēti stādīšanai, kas audzēti atklātā laukā

Jābūt pierādījumam, ka audzēšanas vietā nav sastopami Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al. un Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.”,

aiz 24. punkta iekļauj šādu 24.1. punktu:

“24.1.

Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. un Fragaria L. augi ar saknēm, kas audzēti atklātā laukā un paredzēti stādīšanai,

un

Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. un Tulipa L. sīpoli, gumi un sakneņi, kas audzēti atklātā laukā, izņemot augus, sīpolus, gumus un sakneņus, ko paredzēts stādīt saskaņā ar Padomes Direktīvas 2007/33/EK 4. panta 4. punkta a) vai c) apakšpunktu

Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 24. punktā minētajiem augiem, jābūt pierādījumam, ka ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens apkarošanu.”,

26.1. punkta kreisās puses slejā vārdus “Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”,

27. punkta kreisās puses slejā vārdus “Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”,

28.1. punkta labās puses slejā aiz b) apakšpunkta iekļauj šādu c) apakšpunktu:

“vai

c)

ir veikta atbilstoša sēklu fizikālā apstrāde pret Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev un, veicot reprezentatīva parauga laboratorisko pārbaudi, konstatēts, ka sēklas nesatur šo kaitīgo organismu.”;

b)

B daļu groza šādi:

tekstu 4., 10. un 14.2. punkta trešajā slejā (“Aizsargājamā(-ās) zona (-as)”) aizstāj ar šādu tekstu:

“EL, IRL, UK”;

tekstu 6.3. un 14.9. punkta trešajā slejā (“Aizsargājamā(-ās) zona(-as)”) aizstāj ar šādu tekstu:

“CZ, IRL, S, UK”;

aiz 19. punkta iekļauj šādu 19.1. punktu:

“19.1.

Castanea Mill. augi, kas paredzēti stādīšanai

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 2. punktā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 11.1. un 11.2. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

augi visā to dzīves ciklā ir audzēti audzēšanas vietās valstīs, kurās nav sastopams Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

vai

b)

augi visā to dzīves ciklā ir audzēti teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

vai

c)

augi visā to dzīves ciklā ir audzēti aizsargājamajās zonās, kas norādītas slejā pa labi.

CZ, IRL, S, UK”,

20.3. punktu aizstāj ar šādu:

“20.3.

Augi ar saknēm, iestādīti vai paredzēti stādīšanai, kas audzēti atklātā laukā

Jābūt pierādījumam, ka augi auguši laukā, kurā nav sastopams Globodera pallida (Stone) Behrens.

FI, LV, SI, SK”,

tekstu 21. punkta trešajā slejā (“Aizsargājamā(-ās) zona(-as)”) aizstāj ar šādu tekstu:

“E (izņemot Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomo apgabalu, kā arī Kalatajudas rajonu (comarca) Aragonā un Gipuskojas provinci Basku zemē), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas un Sondrio provinci), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano un Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT, P, SI (izņemot Gorenskas, Koroškas, Mariboras un Notranskas reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky un Trhová Hradská (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)”,

tekstu 21.3. punkta trešajā slejā (“Aizsargājamā(-ās) zona(-as)”) aizstāj ar šādu tekstu:

“E (izņemot Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomo apgabalu, kā arī Kalatajudas rajonu (comarca) Aragonā un Gipuskojas provinci Basku zemē), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas un Sondrio provinci), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano un Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT, P, SI (izņemot Gorenskas, Koroškas, Mariboras un Notranskas reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky un Trhová Hradská (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)”,

31. punktu aizstāj ar šādu:

“31.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi ar izcelsmi BG, HR, SI, EL (Argolidas un Hanjas reģionālā vienība), P (Algarve un Madeira), E, F, CY un I

Neierobežojot IV pielikuma A daļas II iedaļas 30.1. punkta prasības par to, ka uz iepakojuma jābūt norādei par izcelsmi:

a)

augļiem jābūt bez lapām un kātiem; vai

b)

ja augļiem ir lapas vai kāti, jābūt oficiālam paziņojumam, ka augļi iesaiņoti slēgtā tarā, kas oficiāli aizzīmogota, un tos tādā veidā pārvadā caur aizsargājamo zonu, kura noteikta attiecībā uz šiem augļiem, un uz taras jābūt atšķirības zīmei, kas jānorāda arī pasē.

EL (izņemot Argolidas un Hanjas reģionālo vienību), M, P (izņemot Algarvi un Madeiru)”,

32. punktu aizstāj ar šādu:

“32.

Vitis L. augi, izņemot augļus un sēklas

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 15. punktā, IV pielikuma A daļas II iedaļas 17. punktā un IV pielikuma B daļas 21.1. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

augu izcelsmes un audzēšanas vieta ir valstī, kurā nav sastopama vīnogulāju dzelte flavescence dorée MLO; vai

b)

augu izcelsmes un audzēšanas vieta ir teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem nav sastopama vīnogulāju dzelte flavescence dorée MLO; vai

c)

augu izcelsmes un audzēšanas vieta ir Čehijas Republikā, Francijā (Elzasa, Šampaņa-Ardēni, Pikardija (Département de l'Aisne), Ildefransa (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) un Lotringa) vai Itālijā (Apūlija, Bazilikata un Sardīnija); vai

cc)

augu izcelsmes un audzēšanas vieta ir Šveicē (izņemot Tičīno kantonu un Mezolčīnas ieleju); vai

d)

augu izcelsmes un audzēšanas vieta ir tāda, kur:

aa)

kopš pēdējo divu pilno veģetācijas periodu sākuma, mātes celma augiem audzēšanas vietā nav novērotas vīnogulāju dzeltes flavescence dorée MLO klātbūtnes pazīmes; un

bb)

vai nu:

i)

augiem audzēšanas vietā nav novērotas vīnogulāju dzeltes flavescence dorée MLO klātbūtnes pazīmes; vai

ii)

augi tika apstrādāti ar karstu ūdeni vismaz 50 °C temperatūrā 45 minūtes, lai izskaustu vīnogulāju dzeltes flavescence dorée MLO klātbūtni.

CZ, FR (Elzasa, Šampaņa-Ardēni, Pikardija (Département de l'Aisne), Ildefransa (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) un Lotringa), I (Apūlija, Bazilikata un Sardīnija)”,

aiz 32. punkta iekļauj šādu 33. punktu:

“33.

Castanea Mill. augi, izņemot augus audu kultūrā, augļus un sēklas

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 2. punktā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 11.1. un 11.2. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

augi visā to dzīves ciklā ir audzēti audzēšanas vietās valstīs, kurās nav sastopams Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;

vai

b)

augi visā to dzīves ciklā ir audzēti teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;

vai

c)

augi visā to dzīves ciklā ir audzēti aizsargājamajās zonās, kas norādītas slejā pa labi.

IRL, P, UK”;

5)

V pielikumu groza šādi:

a)

A daļu groza šādi:

i)

I iedaļu groza šādi:

1.4. punktu aizstāj ar šādu:

“1.4.

Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu, kā arī Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. un Vitis L. augi, izņemot augļus un sēklas”,

2.1. punktu aizstāj ar šādu:

“2.1.

Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. un hibrīdu, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., visu Impatiens L. Jaungvinejas hibrīdu šķirņu, Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. un Verbena L. ģints augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas, un citi lakstaugi, izņemot stādīšanai paredzētus graudzāļu dzimtas augus (Graminae) un sīpolus, bumbuļsīpolus, sakneņus, sēklas un gumus”,

2.4. punkta trešajā ievilkumā vārdus “Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”,

3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Stādīšanai paredzēti Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston 'Golden Yellow', Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Gladiolus Tourn. ex L. ģints punduršķirņu un to hibrīdu, piemēram, Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. un Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. un Tulipa L. sīpoli, bumbuļsīpoli, gumi un sakneņi, ko ražojuši ražotāji, kuri drīkst ražot augus un augu produktus un tos pārdot personām, kuras profesionāli ražo augus, izņemot augus, augu produktus un citus izstrādājumus, kas ir sagatavoti un gatavi pārdošanai galalietotājam un par kuriem dalībvalstu atbildīgās oficiālās iestādes pārliecinājušās, ka to audzēšana vai ražošana ir nošķirta no citas produkcijas ražošanas”;

ii)

II iedaļu groza šādi:

1.2. punktu aizstāj ar šādu:

“1.2.

Populus L., Beta vulgaris L. un Quercus spp., izņemot Quercus suber, augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas”,

1.3. punktā aiz “Amelanchier Med.” iekļauj vārdus“, Castanea Mill.”,

1.8. punktā aiz “Beta vulgaris L.” iekļauj vārdus“, Castanea Mill.”;

b)

B daļu groza šādi:

i)

I iedaļu groza šādi:

1. un 2. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Stādīšanai paredzēti augi, izņemot sēklas, bet ieskaitot krustziežu dzimtas (Cruciferae), graudzāļu dzimtas (Gramineae) un Trifolium spp. ģints augu sēklas, kuru izcelsme ir Argentīnā, Austrālijā, Bolīvijā, Čīlē, Jaunzēlandē un Urugvajā, Triticum, Secale un X Triticosecale ģints augu sēklas, kuru izcelsme ir Afganistānā, ASV, Dienvidāfrikā, Indijā, Irākā, Irānā, Meksikā, Nepālā un Pakistānā, Citrus L., Fortunella Swingle un Poncirus Raf. un to hibrīdu sēklas un Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. un Phaseolus L. sēklas.

2.

Šādu augu daļas, izņemot augļus un sēklas:

Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. un grieztie orhideju dzimtas (Orchidaceae) ziedi,

skujkoki (Coniferales),

Acer saccharum Marsh., ar izcelsmi ASV un Kanādā,

Prunus L., kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm,

grieztie Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. un Trachelium L. ziedi, kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm,

Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. un Eryngium L. lapu dārzeņi,

Manihot esculenta Crantz lapas,

griezti Betula L. zari ar lapām vai bez tām,

griezti Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. zari ar lapām vai bez tām, ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā, Krievijā, Ķīnā, Mongolijā un Taivānā,

Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. un Zanthoxylum L.”,

aiz 2. punkta iekļauj šādu 2.1. punktu:

“2.1.

Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour un Vepris Comm. augu daļas, izņemot augļus, bet ieskaitot sēklas.”,

3. punktu papildina ar šādu ievilkumu:

“—

Capsicum L.”,

5. un 6. punktu aizstāj ar šādu:

“5.

Nomizota miza:

skujkoki (Coniferales), kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm,

Acer saccharum Marsh, Populus L. un Quercus L., izņemot Quercus suber L.,

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā, Krievijā, Ķīnā, Mongolijā un Taivānā,

Betula L. ar izcelsmi ASV un Kanādā.

6.

Koksne 2. panta 2. punkta pirmās daļas nozīmē, ja tā

a)

pilnīgi vai daļēji iegūta no še turpmāk minēto augu kārtu, ģinšu vai sugu kokiem, izņemot iepakojuma materiālus no koka, kas definēti IV pielikuma A daļas I iedaļas 2. punktā:

Quercus L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV, izņemot koksni, kas atbilst aprakstam, kas minēts KN koda 4416 00 00 b) punktā, un ja ir dokumentārs pierādījums tam, ka koksne apstrādāta vai pārstrādāta, piemērojot termisku apstrādi, kas ļauj uz 20 minūtēm sasniegt vismaz 176 °C temperatūru,

Platanus L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi Armēnijā vai ASV,

Populus L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi Amerikas kontinenta valstīs,

Acer saccharum Marsh., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV un Kanādā,

skujkoki (Coniferales), ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi valstīs ārpus Eiropas, Kazahstānā, Krievijā un Turcijā,

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold un Zucc., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā, Krievijā, Ķīnā, Mongolijā un Taivānā,

Betula L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV un Kanādā; un

b)

atbilst vienam no aprakstiem, kas iekļauti Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma otrajā daļā.

KN kods

Apraksts

4401 10 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā

4401 21 00

Skujkoku koksne, šķeldā vai skaidās

4401 22 00

Lapu koku koksne, šķeldā vai skaidās

ex 4401 30 40

Zāģskaidas, kas nav aglomerētas apaļkoku, brikešu un granulu veidā vai tamlīdzīgi

ex 4401 30 80

Citi koksnes atlikumi un atgriezumi, kas nav aglomerēti apaļkoku, brikešu un granulu veidā vai tamlīdzīgi

4403 10 00

Neapstrādāti kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu un aplievu, vai četrskaldņu brusas

4403 20

Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, arī ar mizu un aplievu, vai četrskaldņu brusas

4403 91

Neapstrādāti ozola (Quercus spp.) kokmateriāli, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, arī ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas

ex 4403 99

Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, kas minēti 44. nodaļas 1. apakšpozīciju piezīmē, vai citus tropu kokus, ozolus (Quercus spp.), dižskābaržus (Fagus spp.) vai bērzus (Betula L.)), neapstrādāti, arī ar mizu un aplievu, vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

4403 99 51

Bērza (Betula L.) apaļkoki zāģēšanai, neapstrādāti, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas

4403 99 59

Bērza (Betula L.) kokmateriāli, izņemot apaļkokus zāģēšanai, neapstrādāti, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas

ex 4404

Šķeltas kārtis; koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti

4406

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka

4407 10

Skujkoku kokmateriāli, gareniski zāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai garumā saaudzēti, biezāki par 6 mm

4407 91

Ozola (Quercus spp.) kokmateriāli, gareniski zāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai garumā saaudzēti, biezāki par 6 mm

ex 4407 93

Acer saccharum Marsh. kokmateriāli, gareniski zāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai garumā saaudzēti, biezāki par 6 mm

4407 95

Oša (Fraxinus spp.) kokmateriāli, gareniski zāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai garumā saaudzēti, biezāki par 6 mm

ex 4407 99

Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, kas minēti 44. nodaļas 1. apakšpozīciju piezīmē, vai citus tropu kokus, ozolus (Quercus spp.), dižskābaržus (Fagus spp.), kļavas (Acer spp.), ķiršus (Prunus spp.) vai ošus (Fraxinus spp.)), gareniski zāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai garumā saaudzēti, biezāki par 6 mm

4408 10

Skujkoku loksnes finierim (ieskaitot loksnes, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus) un tamlīdzīgiem laminētas koksnes materiāliem un citi garumā sazāģēti kokmateriāli, lobīti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti, savienoti vai saaudzēti garumā, ne biezāki par 6 mm

4416 00 00

Mucas, muciņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēlīšus

9406 00 20

Saliekamās būvkonstrukcijas no koka”;

ii)

II iedaļas 5. punktā pirms “Dolichos Jacq.” iekļauj vārdus “Castanea Mill.”.


Top