Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1375

Komisijas Regula (ES) Nr. 1375/2013 ( 2013. gada 19. decembris ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 39. starptautisko grāmatvedības standartu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 346, 20.12.2013, p. 42–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1375/oj

20.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 346/42


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1375/2013

(2013. gada 19. decembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 39. starptautisko grāmatvedības standartu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1126/2008 (2) tika pieņemti vairāki starptautiski standarti un to interpretācijas, kas bija spēkā 2008. gada 15. oktobrī.

(2)

Starptautisko grāmatvedības standartu padome 2013. gada 27. jūnijā publicēja grozījumus 39. starptautiskajā grāmatvedības standartā (SGS) “Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana” ar nosaukumu “Atvasināto instrumentu pārjaunošana un riska ierobežošanas uzskaites turpināšana”. Grozījumu mērķis ir atvieglot situācijas, kad tiesību aktu vai noteikumu dēļ atvasinātais instruments, kas paredzēts kā riska ierobežošanas instruments, tiek pārjaunots no viena darījuma partnera uz centrālo darījumu partneri. Šāds atvieglojums nozīmē, ka riska ierobežošanas uzskaiti iespējams turpināt neatkarīgi no pārjaunošanas, kas bez grozījuma būtu aizliegts.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 (3) attiecībā uz dažu veidu ārpusbiržas atvasināto instrumentu tīrvērti ar centrālo darījumu partneri. Tādējādi dažu riska ierobežošanas instrumentu darījumu partneriem būtu jāpiekrīt, ka to riska ierobežošanas darījuma sākotnējais partneris tiek aizvietots ar centrālo darījumu partneri, kas atbilst minētās regulas prasībām.

(4)

Lai izvairītos no finanšu pārskatu sloga, ko izraisa ārpusbiržas atvasināto instrumentu pārjaunošana ar centrālo darījumu partneri tiesību aktu vai noteikumu dēļ vai jaunu tiesību aktu vai noteikumu ieviešanas dēļ, 39. SGS ir nepieciešams paredzēt izņēmumu pašreizējām prasībām par riska ierobežošanas uzskaites pārtraukšanu.

(5)

Apspriešanās ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas tehnisko ekspertu grupu apstiprina, ka grozījumi 39. SGS atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā paredzētajiem pieņemšanas tehniskajiem kritērijiem.

(6)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1126/2008.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Grāmatvedību regulējošās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1126/2008 pielikumā 39. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) “Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana” groza, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Ikviens uzņēmums piemēro 1. pantā minētos grozījumus vēlākais no datuma, kad sākas tā pirmais finanšu gads, kura sākums ir 2014. gada 1. janvārī vai pēc tam.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).


PIELIKUMS

STARPTAUTISKIE GRĀMATVEDĪBAS STANDARTI

39. SGS

39. SGS

Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana

“Pavairošana atļauta Eiropas ekonomikas zonā. Visas esošās tiesības saglabātas ārpus EEZ, izņemot tiesības pavairot personīgai lietošanai vai cita godīga darījuma nolūkā. Papildu informāciju var saņemt no IASB šādā tīmekļa vietnē: www.iasb.org.”

Grozījumi 39. SGS Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana

Atvasināto instrumentu novācija un riska ierobežošanas uzskaites turpināšana

Grozīts 91. un 101. punkts.

Patiesās vērtības apdrošināšana

..

91.

Uzņēmums turpmāk pārtrauc veikt 89. punktā minēto riska ierobežošanas uzskaiti, ja:

a)

apdrošināšanas instrumenta termiņš beidzas vai tas tiek pārdots, pārtraukts vai ir izpildīts. Šajā nolūkā apdrošināšanas instrumenta aizvietošana vai turpināšana ar citu apdrošināšanas instrumentu netiek uzskatīta par termiņa izbeigšanos vai tā darbības pārtraukšanu, ja šāda aizvietošana vai turpināšana ir paredzēta kā daļa no uzņēmuma dokumentētās apdrošināšanas stratēģijas. Turklāt šajā nolūkā apdrošināšanas instrumenta termiņš nebeidzas vai tā darbība netiek pārtraukta, ja:

i)

tiesību aktu vai noteikumu rezultātā vai tiesību aktu vai noteikumu ieviešanas rezultātā apdrošināšanas instrumenta puses vienojas, ka viens vai vairāki tīrvērtes darījumu partneri aizvieto to sākotnējo darījumu partneri, lai kļūtu par jaunu darījumu partneri katrai pusei. Šajā nolūkā tīrvērtes darījumu partneris ir centrālais darījumu partneris (dažreiz saukts par “tīrvērtes organizāciju” vai “tīrvērtes aģentūru”) vai struktūra(-as), piemēram, tīrvērtes organizācijas tīrvērtes dalībnieks vai tīrvērtes organizācijas tīrvērtes dalībnieka klients, kurš darbojas kā darījuma partneris, lai veiktu tīrvērti ar centrālo darījumu partneri. Tomēr, ja apdrošināšanas instrumenta puses aizvieto to sākotnējos darījumu partnerus ar citiem darījumu partneriem, šo punktu piemēro tikai tad, ja katra no šīm pusēm veic tīrvērti ar vienu un to pašu centrālo darījumu partneri;

ii)

citas apdrošināšanas instrumenta izmaiņas, ja tādas ir, ir tikai tādas izmaiņas, kas ir nepieciešamas, lai veiktu šādu darījumu partnera aizvietošanu. Šādas izmaiņas ir tikai tādas, kas ir saskaņā ar nosacījumiem, kādi būtu sagaidāmi, ja apdrošināšanas instruments sākotnēji būtu tīrvērtēts ar tīrvērtes darījumu partneri. Šīs izmaiņas ietver izmaiņas nodrošinājuma prasībās, tiesībās ieskaitīt debitoru parādu un kreditoru parādu bilances un piemērotajās maksās;

b)

..

Naudas plūsmas apdrošināšana

..

101.

Jebkurā no tālāk sniegtajiem apstākļiem uzņēmums turpmāk pārtrauc 95.–100. punktā aprakstīto riska ierobežošanas uzskaiti:

a)

apdrošināšanas instrumenta termiņš beidzas vai tas tiek pārdots, pārtraukts vai ir izpildīts. Šajā gadījumā no apdrošināšanas instrumenta gūto uzkrāto peļņu vai zaudējumus, kas noteikti citos vispārējos ienākumos no perioda, kurā apdrošināšana bijusi efektīva (sk. 95. punkta a) apakšpunktu), saglabā atsevišķi pamatkapitālā, līdz ir noticis prognozētais darījums. Ar darījuma brīdi piemēro 97., 98. vai 100. punktu. Šā apakšpunkta nolūkā apdrošināšanas instrumenta aizvietošana vai turpināšana ar citu apdrošināšanas instrumentu netiek uzskatīta par termiņa izbeigšanos vai tā darbības pārtraukšanu, ja šāda aizvietošana vai turpināšana ir paredzēta kā daļa no uzņēmuma dokumentētās apdrošināšanas stratēģijas. Turklāt šā apakšpunkta nolūkā apdrošināšanas instrumenta termiņš nebeidzas vai tā darbība netiek pārtraukta, ja:

i)

tiesību aktu vai noteikumu rezultātā vai tiesību aktu vai noteikumu ieviešanas rezultātā apdrošināšanas instrumenta puses vienojas, ka viens vai vairāki tīrvērtes darījumu partneri aizvieto to sākotnējo darījumu partneri, lai kļūtu par jaunu darījumu partneri katrai pusei. Šajā nolūkā tīrvērtes darījumu partneris ir centrālais darījumu partneris (dažreiz saukts par “tīrvērtes organizāciju” vai “tīrvērtes aģentūru”) vai struktūra(-as), piemēram, tīrvērtes organizācijas tīrvērtes dalībnieks vai tīrvērtes organizācijas tīrvērtes dalībnieka klients, kurš darbojas kā darījuma partneris, lai veiktu tīrvērti ar centrālo darījumu partneri. Tomēr, ja apdrošināšanas instrumenta puses aizvieto to sākotnējos darījumu partnerus ar citiem darījumu partneriem, šo punktu piemēro tikai tad, ja katra no šīm pusēm veic tīrvērti ar vienu un to pašu centrālo darījumu partneri;

ii)

citas apdrošināšanas instrumenta izmaiņas, ja tādas ir, ir tikai tādas izmaiņas, kas ir nepieciešamas, lai veiktu šādu darījumu partnera aizvietošanu. Šādas izmaiņas ir tikai tādas, kas ir saskaņā ar nosacījumiem, kādi būtu sagaidāmi, ja apdrošināšanas instruments sākotnēji būtu tīrvērtēts ar tīrvērtes darījumu partneri. Šīs izmaiņas ietver izmaiņas nodrošinājuma prasībās, tiesībās ieskaitīt debitoru parādu un kreditoru parādu bilances un piemērotajās maksās;

b)

Pievieno 108.D punktu un A papildinājumā pievieno NP113.A punktu.

Spēkā stāšanās datums un pārejas noteikumi

108.D

Atvasināto instrumentu novācija un riska ierobežošanas uzskaites turpināšana (39. SGS grozījumi), publicēti 2013. gada jūnijā, grozīts 91. un 101. punkts un pievienots NP113.A punkts. Uzņēmums šos punktus piemēro pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma. Uzņēmums šos grozījumus piemēro ar atpakaļejošu spēku saskaņā ar 8. SGS Grāmatvedības politika, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdas. Ir atļauta agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro minētos grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jāatklāj.

Riska ierobežošanas efektivitātes vērtējums

NP113.A

Lai novērstu šaubas, ietekmi, kas rodas, aizstājot sākotnējo darījumu partneri ar tīrvērtes darījumu partneri un veicot saistītās izmaiņas, kā aprakstīts 91. punkta a) apakšpunkta ii) punktā un 101. punkta a) apakšpunkta ii) punktā, atspoguļo apdrošināšanas instrumenta mērījumos un līdz ar to riska ierobežošanas efektivitātes novērtējumā un riska ierobežošanas efektivitātes mērījumos.


Top