Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1333

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1333/2013 ( 2013. gada 13. decembris ), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1709/2003, (EK) Nr. 1345/2005, (EK) Nr. 972/2006, (EK) Nr. 341/2007, (EK) Nr. 1454/2007, (EK) Nr. 826/2008, (EK) Nr. 1296/2008, (EK) Nr. 1130/2009, (ES) Nr. 1272/2009 un (ES) Nr. 479/2010 attiecībā uz paziņošanas pienākumiem lauksaimniecības tirgu kopīgajā organizācijā

OJ L 335, 14.12.2013, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1333/oj

14.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1333/2013

(2013. gada 13. decembris),

ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1709/2003, (EK) Nr. 1345/2005, (EK) Nr. 972/2006, (EK) Nr. 341/2007, (EK) Nr. 1454/2007, (EK) Nr. 826/2008, (EK) Nr. 1296/2008, (EK) Nr. 1130/2009, (ES) Nr. 1272/2009 un (ES) Nr. 479/2010 attiecībā uz paziņošanas pienākumiem lauksaimniecības tirgu kopīgajā organizācijā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 192. panta 2. punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 792/2009 (2) ir izklāstīti vienoti noteikumi par to, kā dalībvalstis Komisijai paziņo informāciju un dokumentus. Šajos noteikumos jo sevišķi ietverts dalībvalstu pienākums izmantot informācijas sistēmas, kuras Komisija tām darījusi pieejamas, un paredzēta to iestāžu un privātpersonu piekļuves tiesību validēšana, kurām atļauts sūtīt paziņojumus. Regulā (EK) Nr. 792/2009 arī noteikti kopīgi principi, kas attiecas uz informācijas sistēmām, lai tās garantētu dokumentu autentiskumu, integritāti un salasāmību ilgtermiņā, un paredzēta personas datu aizsardzība. Pienākums izmantot šīs informācijas sistēmas ir jāparedz katrā regulā, kas nosaka konkrētu paziņošanas pienākumu.

(2)

Komisija ir izstrādājusi informācijas sistēmu, kas ļauj elektroniski pārvaldīt dokumentus un procedūras gan tās iekšējās darba procedūrās, gan attiecībās ar iestādēm, kuras iesaistītas kopējā lauksaimniecības politikā.

(3)

Ar minētās sistēmas palīdzību iespējams izpildīt vairākus informēšanas un paziņošanas pienākumus, it sevišķi tos, kas noteikti Komisijas Regulās (EK) Nr. 1709/2003 (3), (EK) Nr. 1345/2005 (4), (EK) Nr. 972/2006 (5), (EK) Nr. 341/2007 (6), (EK) Nr. 1454/2007 (7), (EK) Nr. 826/2008 (8), (EK) Nr. 1296/2008 (9), (EK) Nr. 1130/2009 (10), (ES) Nr. 1272/2009 (11) un (ES) Nr. 479/2010 (12).

(4)

Efektīvas administratīvās pārvaldības labad un ņemot vērā gūto pieredzi, dažus informēšanas un paziņošanas pienākumus vajadzētu vienkāršot vai precizēt.

(5)

Lai uzlabotu tirgus situācijas uzraudzību olīveļļas nozarē un ņemot vērā šajā jomā gūto pieredzi, jāprecizē daži paziņošanas pienākumi, kas dalībvalstīm noteikti Regulas (EK) Nr. 826/2008 III pielikuma A daļā. Šādā nolūkā paredz, ka aplēsi par olīveļļas ražošanu un patēriņu, kā arī krājumiem tirdzniecības gada beigās iesniedz biežāk, bet paziņošanas pienākumu attiecina tikai uz dalībvalstīm, kurās ražo olīveļļu. Grozījums būtu jāpiemēro no 2014. gada 1. janvāra, jo tas ir jaunās tirgu kopīgās organizācijas paredzamais piemērošanas datums.

(6)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1709/2003, (EK) Nr. 1345/2005, (EK) Nr. 972/2006, (EK) Nr. 341/2007, (EK) Nr. 1454/2007, (EK) Nr. 826/2008, (EK) Nr. 1296/2008, (EK) Nr. 1130/2009, (ES) Nr. 1272/2009 un (ES) Nr. 479/2010.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1709/2003 groza šādi:

1)

regulas 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

1.   Dalībvalstis, kurās ir rīsu ražotāji vai rīsu dzirnavas, Komisijai paziņo:

a)

līdz 15. novembrim – I un II pielikumā norādīto informāciju, kas iegūta, apkopojot datus, kuri sniegti 1. panta a) punktā un 2. pantā minētajās deklarācijās;

b)

līdz 15. decembrim – III pielikumā norādīto informāciju, kas iegūta, apkopojot datus, kuri sniegti 1. panta b) punktā minētajās sējumu deklarācijās, un lēsto veselo graudu ražas prognozi.

Nosūtītos datus drīkst grozīt vēlākais līdz 15. janvārim.

2.   Šā panta 1. punktā un 4. pantā minētos paziņojumus sniedz saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 792/2009 (13).

2)

regulas I, II un III pielikuma ievadfrāzē svītro vārdus “uz šādu elektroniskā pasta adresi saskaņā ar 3. panta 2. punktu: AGRI-C2-RICE-STOCKS@CEC.EU.INT”.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1345/2005 4. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Šā panta 1. punktā minētos paziņojumus sniedz saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 792/2009 (14).

3. pants

Regulas (EK) Nr. 972/2006 5. pantu aizstāj ar šādu:

“5. pants

Dalībvalstis paziņo Komisijai:

a)

vēlākais divu darbdienu laikā pēc atteikuma – daudzumus, par kuriem tika noraidīti basmati rīsu ievešanas atļauju pieteikumi, norādot datumu, atteikuma iemeslus, KN kodu, izcelsmes valsti, autentiskuma apliecības izdevēju iestādi un numuru, kā arī apliecības turētāja nosaukumu un adresi;

b)

vēlākais divu darbdienu laikā pēc izsniegšanas – daudzumus, par kuriem tika izsniegtas basmati rīsu ievešanas atļaujas, norādot datumu, KN kodu, izcelsmes valsti, autentiskuma apliecības izdevēju iestādi un numuru, kā arī apliecības turētāja nosaukumu un adresi;

c)

ja atļauja ir anulēta, vēlākais divu darbdienu laikā pēc anulēšanas – daudzumus, attiecībā uz kuriem ir anulētas atļaujas, kā arī anulēto atļauju turētāju nosaukumu un adresi;

d)

katra mēneša pēdējā darbdienā pēc laišanas brīvā apgrozībā – daudzumus, kas laisti brīvā apgrozībā, norādot KN kodu, izcelsmes valsti un autentiskuma apliecības izdevēju iestādi un numuru.

Paziņojumus sniedz saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 792/2009 (15).

4. pants

Regulas (EK) Nr. 341/2007 12. pantu groza šādi:

1)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Komisijai sniedzamie paziņojumi un informācija”;

2)

panta 2. punkta pēdējo teikumu svītro;

3)

pievieno šādu 3. punktu:

“3.   Paziņojumus un informāciju sniedz saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 792/2009 (16).

5. pants

Regulas (EK) Nr. 1454/2007 10. pantam pievieno šādu 4. punktu:

“4.   Šā panta 3. punktā minēto informāciju paziņo saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 792/2009 (17).

6. pants

Regulu (EK) Nr. 826/2008 groza šādi:

1)

regulas 35. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Šā panta 1. punktā minētos paziņojumus sniedz saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 792/2009.”;

2)

regulas III pielikuma A daļu groza šādi:

a)

A daļas b) punkta otro daļu svītro;

b)

A daļas c) punktu aizstāj ar šādu:

“c)

Katru tirdzniecības gadu no oktobra līdz maijam ražojošās dalībvalstis ne vēlāk kā katra mēneša 15. dienā paziņo Komisijai:

i)

ikmēneša aplēsi par olīveļļas daudzumu, kas saražots no tirdzniecības gada sākuma līdz iepriekšējam mēnesim ieskaitot;

ii)

aplēsi par olīveļļas kopējo saražoto daudzumu un vietējo patēriņu visa tirdzniecības gada laikā un aplēsi par krājumiem tirdzniecības gada beigās.”

7. pants

Regulu (EK) Nr. 1296/2008 groza šādi:

1)

regulas IV nodaļā iekļauj šādu 21.a pantu:

“21.a pants

3., 14. un 16. pantā minētos paziņojumus sniedz saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 792/2009 (18).

2)

regulas I pielikumā svītro vārdus “(veidlapa jāsūta uz šādu adresi: agri-c1@ec.europa.eu)”.

8. pants

Regulas (EK) Nr. 1130/2009 25. pantam pievieno šādu 4. punktu:

“4.   Šīs regulas 2. un 7. pantā un šajā pantā minēto informāciju un paziņojumus sniedz saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 792/2009 (19).

9. pants

Regulas (ES) Nr. 1272/2009 58. pantu aizstāj ar šādu:

“58. pants

Paziņošanas pienākumiem piemērojamā metode

1.   Šajā regulā minētos paziņojumus, izņemot 16. panta 7. punktā, 18. un 45. pantā un 56. panta 3. un 4. punktā minētos paziņojumus, sniedz saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 792/2009 (20).

2.   Šīs regulas 16. panta 7. punktā, 18. un 45. pantā un 56. panta 3. un 4. punktā minētos paziņojumus nosūta elektroniski, izmantojot veidlapu, kuru Komisija darījusi pieejamu dalībvalstīm. Paziņojumu formu un saturu nosaka, pamatojoties uz paraugiem vai metodēm, kuras Komisija darījusi pieejamas kompetentajām iestādēm. Minētos paraugus un metodes pielāgo un atjaunina pēc tam, kad informēta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 1. punktā minētā komiteja un vajadzības gadījumā attiecīgās kompetentās iestādes. Par paziņošanu ir atbildīgas dalībvalstu izraudzītās kompetentās iestādes.

10. pants

Regulu (ES) Nr. 479/2010 groza šādi:

1)

regulas 7. panta 3. punktu svītro;

2)

regulas 8. pantu aizstāj ar šādu:

“8. pants

1.   Šīs regulas 1., 3., 5. un 7. pantā minētos paziņojumus sniedz saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 792/2009 (21).

2.   Šīs regulas 2., 4. un 6. pantā minētos paziņojumus dalībvalstis nosūta elektroniski, izmantojot metodes, kuras Komisija tām darījusi pieejamas. Paziņojumu formu un saturu nosaka, pamatojoties uz paraugiem vai metodēm, kuras Komisija darījusi pieejamas kompetentajām iestādēm. Minētos paraugus un metodes pielāgo un atjaunina pēc tam, kad informēta Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 1. punktā minētā komiteja un vajadzības gadījumā attiecīgās kompetentās iestādes.

11. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. aprīļa.

Tomēr 3. pantu piemēro no 2014. gada 1. septembra, 6. panta 2. punktu piemēro no 2014. gada 1. janvāra un 9. pantu piemēro no 2014. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2009. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 792/2009, ar ko nosaka kārtību, kādā dalībvalstis Komisijai paziņo informāciju un dokumentus, kas pieprasīti, īstenojot tirgu kopīgo organizāciju, tiešo maksājumu režīmu, lauksaimniecības produktu veicināšanas pasākumus, kā arī režīmus, ko piemēro attālākajiem reģioniem un Egejas jūras nelielajām salām (OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.).

(3)  Komisijas 2003. gada 26. septembra Regula (EK) Nr. 1709/2003 par rīsa sējumu un krājumu deklarācijām (OV L 243, 27.9.2003., 92. lpp.).

(4)  Komisijas 2005. gada 16. augusta Regula (EK) Nr. 1345/2005, kurā noteikti sīki izstrādāti noteikumi ievešanas atļauju sistēmas piemērošanai olīveļļas nozarē (OV L 212, 17.8.2005., 13. lpp.).

(5)  Komisijas 2006. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 972/2006, ar ko nosaka īpašus basmati rīsu ievešanas noteikumus un pārejas posma kontroles sistēmu to izcelsmes noteikšanai (OV L 176, 30.6.2006., 53. lpp.).

(6)  Komisijas 2007. gada 29. marta Regula (EK) Nr. 341/2007, ar ko atver tarifu kvotas un nosaka to administrēšanu, un ievieš ievešanas atļauju un izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz ķiplokiem un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem, kas ievesti no trešām valstīm (OV L 90, 30.3.2007., 12. lpp.).

(7)  Komisijas 2007. gada 10. decembra Regula (EK) Nr. 1454/2007, ar ko dažiem lauksaimniecības produktiem nosaka kopīgus noteikumus par konkursa procedūru eksporta kompensāciju noteikšanai (OV L 325, 11.12.2007., 69. lpp.).

(8)  Komisijas 2008. gada 20. augusta Regula (EK) Nr. 826/2008, ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai (OV L 223, 21.8.2008., 3. lpp.).

(9)  Komisijas 2008. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1296/2008, kas apstiprina noteikumus, ar kādiem var iesniegt pieteikumus par tarifa kvotām kukurūzas un sorgo importam Spānijā un kukurūzas importam Portugālē (OV L 340, 19.12.2008., 57. lpp.).

(10)  Komisijas 2009. gada 24. novembra Regula (EK) Nr. 1130/2009, kas nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus intervences produktu izmantošanas un/vai galamērķa pārbaudei (OV L 310, 25.11.2009., 5. lpp.).

(11)  Komisijas 2009. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1272/2009, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopīgus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz lauksaimniecības produktu iepirkšanu un pārdošanu valsts intervencē (OV L 349, 29.12.2009., 1. lpp.).

(12)  Komisijas 2010. gada 1. jūnija Regula (ES) Nr. 479/2010, ar ko nosaka Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanas noteikumus attiecībā uz dalībvalstu paziņojumiem Komisijai piena un piena produktu nozarē (OV L 135, 2.6.2010., 26. lpp.).

(13)  OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.”;

(14)  OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.”

(15)  OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.”

(16)  OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.”

(17)  OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.”

(18)  OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.”;

(19)  OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.”

(20)  OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.”

(21)  OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.”


Top