Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0697

Padomes Regula (ES) Nr. 697/2013 ( 2013. gada 22. jūlijs ), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

OJ L 198, 23.7.2013, p. 28–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/697/oj

23.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 198/28


PADOMES REGULA (ES) Nr. 697/2013

(2013. gada 22. jūlijs),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2013/255/KĀDP (2013. gada 31. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (1),

ņemot vērā Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopējus priekšlikumus,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 18. janvārī pieņēma Regulu (ES) Nr. 36/2012 (2), lai īstenotu Padomes Lēmumu 2011/782/KĀDP (2011. gada 1. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (3).

(2)

Padome 2012. gada 29. novembrī pieņēma Lēmumu 2012/739/KĀDP (4), ar ko atcēla Lēmumu 2011/782/KĀDP un aizstāja to.

(3)

Lēmuma 2012/739/KĀDP darbības termiņš beidzās 2013. gada 1. jūnijā.

(4)

Padome 2013. gada 31. maijā pieņēma Lēmumu 2013/255/KĀDP.

(5)

Regulas (ES) Nr. 36/2012 IX pielikumā uzskaitītas preces, kam vajadzīga iepriekšēja atļauja pirms pārdošanas, piegādes, nodošanas vai eksporta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 36/2012 2.b pantu. Minētais saraksts būtu japapildina, iekļaujot citas preces. Būtu jāparedz izņēmums attiecībā uz ražojumiem, kas identificēti kā patērētāju preces.

(6)

Uz minētajiem pasākumiem attiecas Līgums par Eiropas Savienības darbību, un, lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs šādus pasākumus piemēro vienādi, ir nepieciešamas Savienības līmeņa darbības.

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 36/2012,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 36/2012 groza šādi:

1)

regulas 2. pantu aizstāj ar šādu:

"2. pants

1.   Dalībvalsts var aizliegt vai noteikt atļaujas prasību tāda aprīkojuma eksportam, pārdošanai, piegādei vai nodošanai, kas nav uzskaitīti IA vai IX pielikumā un ko iespējams izmantot iekšējām represijām, neatkarīgi no tā, vai šā aprīkojuma izcelsme ir Savienībā vai ārpus tās, jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Sīrijā vai izmantošanai Sīrijā.

2.   Dalībvalsts var aizliegt vai noteikt atļaujas prasību tehniskās palīdzības, finansējuma, un finanšu palīdzības sniegšanai saistībā ar 1. punktā minēto aprīkojumu jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Sīrijā vai izmantošanai Sīrijā.";

2)

regulas 2.a pantu aizstāj ar šādu:

"2.a pants

1.   Aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Sīrijā vai izmantošanai Sīrijā pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt IA pielikumā norādīto aprīkojumu, preces vai tehnoloģijas, ko iespējams izmantot iekšējām represijām, vai tādu izstrādājumu ražošanai un tehniskajai apkopei, ko iespējams izmantot iekšējām represijām, neatkarīgi no tā, vai šā aprīkojuma, preču un tehnoloģiju izcelsme ir Savienībā vai ārpus tās;

b)

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai rezultāts ir a) apakšpunktā minēto aizliegumu apiešana.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, III pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes var piešķirt atļauju saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, veikt darījumu attiecībā uz aprīkojumu, precēm vai tehnoloģijām, kas norādītas IA pielikumā, ar noteikumu, ka aprīkojums, preces vai tehnoloģijas ir paredzētas pārtikas nodrošināšanas, lauksaimniecības, medicīnas vai citiem humāniem mērķiem, vai Apvienoto Nāciju Organizācijas, Savienības vai tās dalībvalstu personāla labā.";

3)

regulas 2.c panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2.   Saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai kompetentās iestādes lēmumu, tāda aprīkojuma, preču vai tehnoloģiju konfiscēšanu un likvidāciju, kura piegāde, pārdošana, nodošana vai eksports ir aizliegts ar šīs regulas 2.a pantu, var veikt uz 1. punktā minētās personas vai vienības rēķina vai, ja šos izdevumus nevar piedzīt no minētās personas vai vienības, tos var, saskaņā ar valsts tiesību aktiem, piedzīt no jebkuras personas vai vienības, kura uzņemas atbildību par preču vai aprīkojuma pārvadāšanu nelikumīgas piegādes, pārdošanas nodošanas vai eksportēšanas mēģinājumā.";

4)

iekļauj šādu punktu:

"2.d pants

Dalībvalsts var aizliegt uz Sīriju eksportēt divējāda lietojuma preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 428/2009 4. panta 2. punktā, vai noteikt, ka tam ir vajadzīga atļauja.";

5)

regulas 3. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.   Aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Sīrijā vai izmantošanai Sīrijā sniegt tehnisku palīdzību vai starpnieku pakalpojumus saistībā ar aprīkojumu, precēm vai tehnoloģijām, ko iespējams izmantot iekšējām represijām, vai tādu izstrādājumu ražošanai un tehniskajai apkopei, ko iespējams izmantot iekšējām represijām, kā tas uzskaitīts IA pielikumā;

b)

tieši vai netieši jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Sīrijā vai izmantošanai Sīrijā piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar IA pielikumā uzskaitītajām precēm un tehnoloģijām, tostarp jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredīta apdrošināšanu, kā arī apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumus, jebkādai šādu preču vai tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam vai jebkādai attiecīgas tehniskas palīdzības sniegšanai;

c)

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai rezultāts ir a) un b) apakšpunktā minēto aizliegumu apiešana.";

b)

panta 2. punktu svītro;

c)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3.   Atkāpjoties no 1. punkta, III pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var piešķirt atļauju sniegt tehnisku palīdzību vai starpnieku pakalpojumus, vai finansējumu vai finanšu palīdzību attiecībā uz IA pielikumā uzskaitīto aprīkojumu, precēm vai tehnoloģijām, ar noteikumu, ka aprīkojums, preces vai tehnoloģijas ir paredzētas pārtikas nodrošināšanas, lauksaimniecības, medicīnas vai citiem humāniem mērķiem, vai Apvienoto Nāciju Organizācijas, Savienības vai tās dalībvalstu personāla labā.

Attiecīgā dalībvalsts četrās nedēļās informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar pirmo daļu.";

6)

iekļauj šādu pantu:

"6.a pants

1.   Atkāpjoties no 6. panta, III pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var atļaut importēt, iepirkt vai transportēt jēlnaftu vai naftas produktus, vai atļaut sniegt attiecīgu finansējumu vai finanšu palīdzību, tostarp atvasinātos finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumus, ar noteikumu, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

kompetentā iestāde – pamatojoties uz tai pieejamo informāciju, tostarp informāciju, ko sniegusi persona, vienība vai struktūra, kura lūdz atļauju, – ir konstatējusi, ka ir pamatoti secināt, ka:

i)

attiecīgās darbības ir paredzētas, lai palīdzētu Sīrijas civiliedzīvotājiem, jo īpaši, lai risinātu humānas problēmas, sniegtu atbalstu pamata pakalpojumu nodrošināšanā, atjaunošanas darbu veikšanā vai saimnieciskās darbības atjaunošanā, vai panāktu citus civilus mērķus,

ii)

attiecīgās darbības nepadara līdzekļus vai saimnieciskos resursus tieši vai netieši pieejamus vai izmantojamus kādai no personām, vienībām vai struktūrām, kas minētas 14. pantā,

iii)

ar attiecīgajām darbībām netiek pārkāpti nekādi šajā regulā paredzēti aizliegumi;

b)

attiecīgā dalībvalsts iepriekš ir apspriedusies ar Sīrijas Opozīcijas un revolucionāro spēku nacionālās koalīcijas norādīto personu, vienību vai struktūru inter alia attiecībā uz:

i)

kompetentās iestādes konstatējumiem saskaņā ar a) apakšpunkta i) un ii) punktu;

ii)

to, vai ir pieejama informācija, kas norāda, ka attiecīgās darbības varētu līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt tieši vai netieši pieejamus vai varētu būt paredzētas kādai no personām, vienībām vai struktūrām, kas minētas 2. pantā Regulā (EK) Nr. 2580/2001 (2001. gada 27. decembris) par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām (5), vai 2. pantā Regulā (EK) Nr. 881/2002 (2002. gada 27. maijs), ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu (6), vai to labā;

un Sīrijas Opozīcijas un revolucionāro spēku nacionālās koalīcijas norādītā persona, vienība vai struktūra ir darījusi zināmu savu viedokli attiecīgajai dalībvalstij.

c)

Ja 30 dienās pēc tam, kad veikts pieprasījums, nav saņemts viedoklis no Sīrijas Opozīcijas un revolucionāro spēku nacionālās koalīcijas norādītās personas, vienības vai struktūras, kompetentā iestāde var pieņemt lēmumu par to, vai izdot atļauju vai ne.

2.   Piemērojot 1. punkta a) un b) apakšpunkta nosacījumus, kompetentā iestāde pieprasa atbilstīgu informāciju par piešķirtās atļaujas izmantošanu, tostarp informāciju par darījuma partneriem.

3.   Attiecīgā dalībvalsts divās nedēļās informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo pantu.;

7)

iekļauj šādu pantu:

"9.a pants

1.   Atkāpjoties no 8. un 9. panta, III pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var atļaut pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt svarīgākās iekārtas vai tehnoloģijas, kas norādītas VI pielikumā, vai atļaut sniegt attiecīgu tehnisku palīdzību vai starpnieku pakalpojumus, vai finansējumu vai finanšu palīdzību, ar noteikumu, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

kompetentā iestāde – pamatojoties uz tai pieejamo informāciju, tostarp informāciju, ko sniegusi persona, vienība vai struktūra, kura lūdz atļauju, – ir konstatējusi, ka ir pamatoti secināt, ka:

i)

attiecīgās darbības ir paredzētas, lai palīdzētu Sīrijas civiliedzīvotājiem, jo īpaši, lai risinātu humānas problēmas, sniegtu atbalstu pamata pakalpojumu nodrošināšanā, atjaunošanas darbu veikšanā vai saimnieciskās darbības atjaunošanā, vai panāktu citus civilus mērķus,

ii)

attiecīgās darbības nepadara līdzekļus vai saimnieciskos resursus tieši vai netieši pieejamus vai izmantojamus kādai no personām, vienībām vai struktūrām, kas minētas 14. pantā,

iii)

ar attiecīgajām darbībām netiek pārkāpti nekādi šajā regulā paredzēti aizliegumi;

b)

attiecīgā dalībvalsts iepriekš ir apspriedusies ar Sīrijas Opozīcijas un revolucionāro spēku nacionālās koalīcijas norādīto personu, vienību vai struktūru inter alia attiecībā uz:

i)

kompetentās iestādes konstatējumiem saskaņā ar a) apakšpunkta i) un ii) punktu;

ii)

to, vai ir pieejama informācija, kas norāda, ka attiecīgās darbības varētu līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt tieši vai netieši pieejamus vai varētu būt paredzētas kādai no personām, vienībām vai struktūrām, kas minētas 2. pantā Regulā (EK) Nr. 2580/2001 vai 2. pantā Regulā (EK) Nr. 881/2002, vai to labā;

un Sīrijas Opozīcijas un revolucionāro spēku nacionālās koalīcijas norādītā persona, vienība vai struktūra ir darījusi zināmu savu viedokli attiecīgajai dalībvalstij.

c)

Ja 30 dienās pēc tam, kad veikts pieprasījums, nav saņemts viedoklis no Sīrijas Opozīcijas un revolucionāro spēku nacionālās koalīcijas norādītās personas, vienības vai struktūras, kompetentā iestāde var pieņemt lēmumu par to, vai izdot atļauju vai ne.

2.   Piemērojot 1. punkta a) un b) apakšpunkta nosacījumus, kompetentā iestāde pieprasa atbilstīgu informāciju par piešķirtās atļaujas izmantošanu, tostarp informāciju par galalietotāju, un piegādes galamērķi.

3.   Attiecīgā dalībvalsts divās nedēļās informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo pantu.";

8)

iekļauj šādu pantu:

"13.a pants

1.   Atkāpjoties no 13. panta 1. punkta, III pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var atļaut piešķirt jebkādu finanšu aizdevumu vai kredītu, vai atļaut iegūt vai palielināt līdzdalību vai izveidot kopuzņēmumu ar Sīrijas personu, vienību vai struktūru, kas minēta 13. panta 2. punkta a) apakšpunktā, ar noteikumu, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

kompetentā iestāde – pamatojoties uz tai pieejamo informāciju, tostarp informāciju, ko sniegusi persona, vienība vai struktūra, kura lūdz atļauju, – ir konstatējusi, ka ir pamatoti secināt, ka:

i)

attiecīgās darbības ir paredzētas, lai palīdzētu Sīrijas civiliedzīvotājiem, jo īpaši, lai risinātu humānas problēmas, sniegtu atbalstu pamata pakalpojumu nodrošināšanā, atjaunošanas darbu veikšanā vai saimnieciskās darbības atjaunošanā, vai panāktu citus civilus mērķus,

ii)

attiecīgās darbības nepadara līdzekļus vai saimnieciskos resursus tieši vai netieši pieejamus vai izmantojamus kādai no personām, vienībām vai struktūrām, kas minētas 14. pantā,

iii)

ar attiecīgajām darbībām netiek pārkāpti nekādi šajā regulā paredzēti aizliegumi;

b)

attiecīgā dalībvalsts iepriekš ir apspriedusies ar Sīrijas Opozīcijas un revolucionāro spēku nacionālās koalīcijas norādīto personu, vienību vai struktūru inter alia attiecībā uz:

i)

kompetentās iestādes konstatējumiem saskaņā ar a) apakšpunkta i) un ii) punktu;

ii)

to, vai ir pieejama informācija, kas norāda, ka attiecīgās darbības varētu līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt tieši vai netieši pieejamus vai varētu būt paredzētas kādai no personām, vienībām vai struktūrām, kas minētas 2. pantā Regulā (EK) Nr. 2580/2001 un 2. pantā Regulā (EK) Nr. 881/2002, vai to labā;

un Sīrijas Opozīcijas un revolucionāro spēku nacionālās koalīcijas norādītā persona, vienība vai struktūra ir darījusi zināmu savu viedokli attiecīgajai dalībvalstij.

c)

Ja 30 dienās pēc tam, kad veikts pieprasījums, nav saņemts viedoklis no Sīrijas Opozīcijas un revolucionāro spēku nacionālās koalīcijas norādītās personas, vienības vai struktūras, kompetentā iestāde var pieņemt lēmumu par to, vai izdot atļauju vai ne.

2.   Piemērojot 1. punkta a) un b) apakšpunkta nosacījumus, kompetentā iestāde pieprasa atbilstīgu informāciju par piešķirtās atļaujas izmantošanu, tostarp informāciju par darījuma mērķi un partneriem.

3.   Attiecīgā dalībvalsts divās nedēļās informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo pantu.";

9)

iekļauj šādu pantu:

"25.a pants

1.   Atkāpjoties no 25. panta 1. punkta a) un c) apakšpunkta, III pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var atļaut atvērt jaunu bankas kontu vai jaunu pārstāvniecību vai izveidot jaunu filiāli vai meitasuzņēmumu, ar noteikumu, ka ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)

kompetentā iestāde – pamatojoties uz tai pieejamo informāciju, tostarp informāciju, ko sniegusi persona, vienība vai struktūra, kura lūdz atļauju, – ir konstatējusi, ka ir pamatoti secināt, ka:

i)

attiecīgās darbības ir paredzētas, lai palīdzētu Sīrijas civiliedzīvotājiem, jo īpaši, lai risinātu humānas problēmas, sniegtu atbalstu pamata pakalpojumu nodrošināšanā, atjaunošanas darbu veikšanā vai saimnieciskās darbības atjaunošanā, vai panāktu citus civilus mērķus,

ii)

attiecīgās darbības nepadara līdzekļus vai saimnieciskos resursus tieši vai netieši pieejamus vai izmantojamus kādai no personām, vienībām vai struktūrām, kas minētas 14. pantā,

iii)

ar attiecīgajām darbībām netiek pārkāpti nekādi šajā regulā paredzēti aizliegumi;

b)

attiecīgā dalībvalsts iepriekš ir apspriedusies ar Sīrijas Opozīcijas un revolucionāro spēku nacionālās koalīcijas norādīto personu, vienību vai struktūru inter alia attiecībā uz:

i)

kompetentās iestādes konstatējumiem saskaņā ar a) apakšpunkta i) un ii) punktu;

ii)

to, vai ir pieejama informācija, kas norāda, ka attiecīgās darbības varētu līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt tieši vai netieši pieejamus vai varētu būt paredzētas kādai no personām, vienībām vai struktūrām, kas minētas 2. pantā Regulā (EK) Nr. 2580/2001 un 2. pantā Regulā (EK) Nr. 881/2002, vai to labā;

un Sīrijas Opozīcijas un revolucionāro spēku nacionālās koalīcijas norādītā persona, vienība vai struktūra ir darījusi zināmu savu viedokli attiecīgajai dalībvalstij.

c)

Ja 30 dienās pēc tam, kad veikts pieprasījums, nav saņemts viedoklis no Sīrijas Opozīcijas un revolucionāro spēku nacionālās koalīcijas norādītās personas, vienības vai struktūras, kompetentā iestāde var pieņemt lēmumu par to, vai izdot atļauju vai ne.

2.   Piemērojot 1. punkta a) un b) apakšpunkta nosacījumus, kompetentā iestāde pieprasa atbilstīgu informāciju par piešķirtās atļaujas izmantošanu, tostarp informāciju par attiecīgo darbību mērķi un partneriem.

3.   Attiecīgā dalībvalsts divās nedēļās informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo pantu.";

10)

I pielikumu svītro;

11)

IX pielikumu groza šādi:

a)

zem virsraksta "Aprīkojuma, preču un tehnologiju saraksts, kas minēts 2.b pantā" iekļauj šādu daļu:

"Šajā pielikumā izklāstītajā sarakstā neiekļauj ražojumus, ko identificē kā patēriņa preces, kuras mazumtirdzniecībai iesaiņotas personiskam lietojumam vai iesaiņotas individuālam lietojumam, izņemot izopropanolu.";

b)

IX.A1. nodaļā "Materiāli, ķīmiskas vielas, “mikroorganismi” un“toksīni” " kā IX.A1.004 punktu pievieno ierakstus, kas izklāstīti šīs regulas I pielikumā;

c)

IX.A2. nodaļā "Materiālu apstrāde un pārstrāde" kā IX.A2.010 punktu pievieno ierakstu, kas izklāstīts šīs regulas II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 22. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 147, 1.6.2013., 14. lpp.

(2)  OV L 16, 19.1.2012., 1. lpp.

(3)  OV L 319, 2.12.2011., 56. lpp.

(4)  OV L 330, 30.11.2012., 21. lpp.

(5)  OV L 344, 28.12.2001., 70. lpp.

(6)  OV L 139, 29.5.2002. 9. lpp."


I PIELIKUMS

Ieraksti, kas minēti 11. punkta b) apakšpunktā

Atsevišķi noteikta ķīmiska satura savienojumi atbilstīgi Kombinētās nomenklatūras 28. un 29. nodaļas 1. piezīmei (1), ar 90 % vai lielāku koncentrāciju, ja vien nav norādīts citādi,proti:

Acetons,

(CAS RN 67-64-1)

(KN kods 2914 11 00)

Acetilēns,

(CAS RN 74-86-2)

(KN kods 2901 29 00)

Amonjaks,

(CAS RN 7664-41-7)

(KN kods 2814 10 00)

Antimons,

(CAS RN 7440-36-0)

(pozīcija 8110)

Benzaldehīds,

(CAS RN 100-52-7)

(KN kods 2912 21 00)

Benzoīns,

(CAS RN 119-53-9)

(KN kods 2914 40 90)

1-Butanols,

(CAS RN 71-36-3)

(KN kods 2905 13 00)

2-Butanols,

(CAS RN 78-92-2)

(KN kods 2905 14 90)

Izobutanols,

(CAS RN 78-83-1)

(KN kods 2905 14 90)

Terc-butanols,

(CAS RN 75-65-0)

(KN kods 2905 14 10)

Kalcija karbīds,

(CAS RN 75-20-7)

(KN kods 2849 10 00)

Oglekļa monoksīds,

(CAS RN 630-08-0)

(KN kods 2811 29 90)

Hlors,

(CAS RN 7782-50-5)

(KN kods 2801 10 00)

Cikloheksanols,

(CAS RN 108-93-0)

(KN kods 2906 12 00)

Dicikloheksilamīns (DCA),

(CAS RN 101-83-7)

(KN kods 2921 30 99)

Etanols,

(CAS RN 64-17-5)

(KN kods 2207 10 00)

Etilēns,

(CAS RN 74-85-1)

(KN kods 2901 21 00)

Etilēnoksīds,

(CAS RN 75-21-8)

(KN kods 2910 10 00)

Fluorapatīts,

(CAS RN 1306-05-4)

(KN kods 2835 39 00)

Sālsskābe,

(CAS RN 7647-01-0)

(KN kods 2806 10 00)

Sērūdeņradis,

(CAS RN 7783-06-4)

(KN kods 2811 19 80)

Izopropanols ar 95 % vai lielāku koncentrāciju,

(CAS RN 67-63-0)

(KN kods 2905 12 00)

Mandeļskābe,

(CAS RN 90-64-2)

(KN kods 2918 19 98)

Metanols,

(CAS RN 67-56-1)

(KN kods 2905 11 00)

Metilhlorīds,

(CAS RN 74-87-3)

(KN kods 2903 11 00)

Metiljodīds,

(CAS RN 74-88-4)

(KN kods 2903 39 90)

Metilmerkaptāns,

(CAS RN 74-93-1)

(KN kods 2930 90 99)

Monoetilēnglikols,

(CAS RN 107-21-1)

(KN kods 2905 31 00)

Oksalilhlorīds,

(CAS RN 79-37-8)

(KN kods 2917 19 90)

Kālija sulfīds,

(CAS RN 1312-73-8)

(KN kods 2830 90 85)

Kālija tiocianāts (KSCN),

(CAS RN 333-20-0)

(KN kods 2842 90 80)

Nātrija hipohlorīts,

(CAS RN 7681-52-9)

(KN kods 2828 90 00)

Sērs,

(CAS RN 7704-34-9)

(KN kods 2802 00 00)

Sēra dioksīds,

(CAS RN 7446-09-5)

(KN kods 2811 29 05)

Sēra trioksīds,

(CAS RN 7446-11-9)

(KN kods 2811 29 10)

Tiofosforilhlorīds,

(CAS RN 3982-91-0)

(KN kods 2853 00 90)

Triizobutilfosfīts,

(CAS RN 1606-96-8)

(KN kods 2920 90 85)

Baltais/dzeltenais fosfors,

(CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0)

(KN kods 2804 70 00)


(1)  Kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 927/2012 (2012. gada 9. oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 304, 31.10.2012., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

Ieraksts, kas minēts 11. punkta c) apakšpunktā

IX.A2.010

Aprīkojums

Laboratorijas iekārtas, ar ko analizēt (sagraujošā vai nesagraujošā pārbaudē) vai noteikt ķīmiskas vielas, tostarp šādu iekārtu sastāvdaļas un piederumus, izņemot iekārtas, tostarp sastāvdaļas vai piederumus, kas īpaši izstrādāti lietošanai medicīnā.


Top