Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0586

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 586/2013 ( 2013. gada 20. jūnijs ) par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm, un atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1235/2008 attiecībā uz gada pārskata iesniegšanas datumu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 169, 21.6.2013, p. 51–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 028 P. 256 - 266

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/586/oj

21.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 169/51


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 586/2013

(2013. gada 20. jūnijs)

par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm, un atkāpi no Regulas (EK) Nr. 1235/2008 attiecībā uz gada pārskata iesniegšanas datumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 33. panta 2. un 3. punktu un 38. panta d) punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1235/2008 (2) ir noteikumi par bioloģisku produktu importu no trešām valstīm un jo īpaši atzītu trešo valstu saraksts un līdzvērtības pārbaudes nolūkos atzīto kontroles organizāciju un kontroles iestāžu saraksts.

(2)

Ņemot vērā gūto pieredzi līdzvērtības sistēmas uzraudzībā, ir jāgroza to kontroles organizāciju un kontroles iestāžu saraksts, kuras atzītas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 3. punktam, lai nodrošinātu informācijas atjaunināšanu par uzņēmējiem, kurus kontrolē šīs kontroles organizācijas un kontroles iestādes.

(3)

Ņemot vērā pieredzi, kas gūta līdzvērtības sistēmas uzraudzībā un Komisijas paziņojuma “ES labākās prakses pamatnostādnes ar lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem saistītām brīvprātīgās sertifikācijas shēmām” (3) 5.1.4. punktu, kurā minēts ieteikums, ka shēmas specifikācijām, tostarp publiskojamam specifikāciju kopsavilkumam vajadzētu būt brīvi pieejamam, piemēram, tīmekļa vietnē, kā arī ņemot vērā to, ka dažas kontroles organizācijas un kontroles iestādes, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumā, publicē savus bioloģiskos standartus savās tīmekļa vietnēs, ir atbilstīgi prasīt, lai kontroles organizācijas un kontroles iestādes, kuras atzītas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 3. punktu, savās tīmekļa vietnēs publicē ražošanas standartus un kontroles pasākumus, attiecībā uz kuriem tās ir atzītas, un iekļauj tīmekļa vietni, kur minēto informāciju var atrast atzīto kontroles organizāciju un kontroles iestāžu saraksta saturā.

(4)

Lai sadalītu darba slodzi saistībā ar atzīto trešo valstu un atzīto kontroles organizāciju un kontroles iestāžu uzraudzību, ir atbilstīgi noteikt atzīto kontroles organizāciju un kontroles iestāžu gada pārskata iesniegšanas termiņu, kas nav tas pats termiņš, kas noteikts atzīto trešo valstu gada pārskatu iesniegšanai. Tāpēc datums, kad jāiesniedz pilnīgi noformēti lūgumi iekļaušanai sarakstā, arī būtu jāpārceļ par vienu mēnesi uz priekšu.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikumā ir iekļauts to trešo valstu saraksts, kuru lauksaimniecības produktu bioloģiskās ražošanas sistēma un kontroles pasākumi ir atzīti par līdzvērtīgiem Regulā (EK) Nr. 834/2007 noteiktajiem. Ņemot vērā jauno informāciju, ko kopš pēdējiem grozījumiem minētajā pielikumā Komisija saņēmusi no trešām valstīm, sarakstā būtu jāveic dažas izmaiņas.

(6)

Japānas un Amerikas Savienoto Valstu iestādes ir lūgušas Komisiju iekļaut jaunas kontroles un sertifikācijas organizācijas un sniegušas Komisijai nepieciešamās garantijas, ka tās atbilst Regulas (EK) Nr. 1235/2008 8. panta 2. punktā noteiktajiem kritērijiem.

(7)

Laiks, uz kuru Japāna ir iekļauta Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikuma sarakstā, beidzas 2013. gada 30. jūnijā. Tā kā Japāna joprojām atbilst noteikumiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktā, un ņemot vērā uzraudzības pieredzi, iekļaušana būtu jāpagarina uz nenoteiktu laiku.

(8)

Laiks, uz kuru Tunisija ir iekļauta Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikuma sarakstā, beidzas 2013. gada 30. jūnijā. Ņemot vērā uzraudzības pieredzi, iekļaušana būtu jāpagarina līdz 2014. gada 30. jūnijam.

(9)

Šveices atzīšana atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktam pašlaik attiecas uz pārtikā un lopbarībā izmantojamiem nepārstrādātiem un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem. Šveices iestādes iesniedza Komisijai lūgumu arī bioloģiskā vīna līdzvērtības atzīšanai. Kopā ar minēto lūgumu iesniegtās informācijas pārbaude un turpmākie precizējumi, kurus sniedza Šveices iestādes, ļāva secināt, ka šajā valstī noteikumi, kas regulē bioloģiskā vīna ražošanu un kontroli, ir līdzvērtīgi tiem, kuri minēti Regulā (EK) Nr. 834/2007 un Komisijas 2008. gada 5. septembra Regulā (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (4). Tāpēc Šveices līdzvērtības atzīšana attiecībā uz pārstrādātiem produktiem izmantošanai pārtikā būtu jāpiemēro arī bioloģiskajam vīnam.

(10)

Amerikas Savienoto Valstu atzīšana atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktam pašlaik attiecas uz pārtikā un lopbarībā izmantojamiem nepārstrādātiem un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem vai uz produktiem, kas importēti Amerikas Savienotajās Valstīs. Ir nepieciešams precizēt, ka to bioloģisko produktu, kuri importēti Amerikas Savienotajās Valstīs, atzīšanai par līdzvērtīgiem tiem jābūt pārstrādātiem vai iepakotiem Amerikas Savienotajās Valstīs atbilstīgi to tiesību aktiem.

(11)

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumā sniegts to kontroles organizāciju un kontroles iestāžu saraksts, kuras līdzvērtības pārbaudes nolūkos ir pilnvarotas trešās valstīs veikt pārbaudes un izsniegt sertifikātus. Ņemot vērā jauno informāciju, ko Komisija saņēma no attiecīgajā pielikumā minētajām kontroles organizācijām un kontroles iestādēm, šajā sarakstā būtu jāveic daži grozījumi.

(12)

Komisija ir pārbaudījusi līdz 2012. gada 31. oktobrim saņemtos lūgumus iekļaušanai Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumā ietvertajā sarakstā. Minētajā sarakstā būtu jāiekļauj tās kontroles organizācijas un kontroles iestādes, kuru sakarā visas saņemtās informācijas izskatīšana ir ļāvusi secināt, ka tās atbilst minētajām prasībām.

(13)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1235/2008.

(14)

Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju un kontroles organizācijām un kontroles iestādēm pietiktu laika īstenot ar tām saistītos grozītos noteikumus, būtu jānosaka vēlāks datums lūgumu iesniegšanai grozījumiem attiecībā uz tīmekļa vietnēm, gada pārskatiem un lūgumiem, lai iekļautu atzīto kontroles organizāciju un kontroles iestāžu sarakstā.

(15)

Tehnisku problēmu dēļ, kas saistītas ar pirmo tās elektroniskās pārsūtīšanas sistēmas izmantošanu, kuru nodrošināja Komisija, tā gada pārskata iesniegšanas diena, kas jāiesniedz tām kontroles organizācijām un kontroles iestādēm, kuras norādītas Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumā, kas pašlaik noteikta katru gadu 31. martā, 2013. gadā būtu jāpārceļ uz 30. aprīli. Atkāpe būtu jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku – no 2013. gada 31. marta.

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Bioloģiskās ražošanas regulatīvās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1235/2008

Regulu (EK) Nr. 1235/2008 groza šādi:

1)

regulas 10. panta 2. punktu groza šādi:

a)

punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

interneta vietne, kur ievietots to uzņēmēju atjaunināts saraksts, uz kuriem attiecas kontroles sistēma, kur norādīts viņu sertifikācijas statuss, attiecīgās produktu kategorijas, kā arī kontaktpunkts, kur pieejama informācija par tiem uzņēmējiem un produktiem, kas apturēti vai kam atņemts sertifikāts;”;

b)

pievieno šādu f) apakšpunktu:

“f)

interneta vietne, kurā atrodama pilnīga informācija par ražošanas standartu un kontroles pasākumiem, kurus piemēro kontroles organizācija vai kontroles iestāde trešā valstī.”;

2)

regulas 11. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Komisija apsver, vai iekļaut kontroles organizāciju vai kontroles iestādi 10. pantā minētajā sarakstā, pēc tam, kad tā no attiecīgās kontroles organizācijas vai kontroles iestādes pārstāvja saņēmusi lūgumu par iekļaušanu, kas sastādīts, pamatojoties uz pieteikuma paraugu, ko Komisija darījusi pieejamu saskaņā ar 17. panta 2. punktu. Saraksta atjaunināšanas nolūkā izskata tikai pilnībā noformētus lūgumus, kas saņemti līdz katra gada 30. septembrim. Komisija regulāri atjaunina sarakstu, attiecīgi pamatojoties uz pilnībā noformētiem lūgumiem, kas saņemti līdz katra gada 30. septembrim.”;

3)

regulas 12. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 12. panta 2. punkta a) apakšpunktā tekstu “līdz 31. martam” aizstāj ar tekstu “līdz 28. februārim”;

4)

regulas III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

5)

regulas IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Atkāpe attiecībā uz 2013. gadu

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1235/2008 12. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 12. panta 2. punkta a) apakšpunkta, 2013. gadā kontroles organizācijas un kontroles iestādes, kas uzskaitītas minētās regulas IV pielikumā, savus gada pārskatus Komisijai nosūta līdz 2013. gada 30. aprīlim.

3. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr 2. pantu piemēro no 2013. gada 31. marta.

Regulas 1. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 2. un 3. punktu piemēro no 2014. gada 1. janvāra un 1. panta 1. punkta b) apakšpunktu piemēro no 2015. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 20. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 334, 12.12.2008., 25. lpp.

(3)  OV C 341, 16.12.2010., 5. lpp.

(4)  OV L 250, 18.9.2008., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikumu groza šādi:

1)

teksta, kas attiecas uz Indiju, 5. punktā svītro rindu par IN-ORG-011;

2)

tekstu, kas attiecas uz Japānu, groza šādi:

a)

5. punkta tabulai pievieno šādas rindas:

“JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-030

LIFE Co., Ltd

http://www.life-silver.com/jas/”;

b)

teksta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Iekļaušanas ilgums: nav noteikts.”;

3)

tekstā, kas attiecas uz Šveici, 2. zemsvītras piezīmi kategorijai “pārstrādāti lauksaimniecības produkti, kurus paredzēts lietot pārtikā”, aizstāj ar šādu:

“(2)

Raugs nav iekļauts.”;

4)

tekstā, kas attiecas uz Tunisiju, 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Iekļaušanas ilgums: 2014. gada 30. jūnijs.”;

5)

tekstu, kas attiecas uz Amerikas Savienotajām Valstīm, groza šādi:

a)

teksta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   IZCELSME: A, B un F kategorijas produktus un bioloģiski audzētas D un E kategorijas produktu sastāvdaļas, kas:

ir audzētas Amerikas Savienotajās Valstīs vai

importētas Amerikas Savienotajās Valstīs un pārstrādātas vai iesaiņotas Amerikas Savienotajās Valstīs atbilstīgi to tiesību aktiem.”;

b)

pielikuma 5. punkta tabulai pievieno šādu rindu:

“US-ORG-060

Institute for Marketecology (IMO)

http://imo.ch/”


II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumu groza šādi:

1)

tekstu attiecībā uz “Albinspekt” aizstāj ar šādu:

“ “Albinspekt

1.

Adrese: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap. 8, 1000 Tirana, Albania.

2.

Interneta adrese: http://www.albinspekt.com.

3.

Attiecīgās trešās valstis, koda numuri un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Koda numurs

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Albānija

AL-BIO-139

x

x

x

Kosova (1)

XK-BIO-139

x

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas periodā ražoti produkti, vīns.

5.

Iekļaušanas sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam.”;

2)

tekstu attiecībā uz “ARGENCERT SA” aizstāj ar šādu:

“ “ARGENCERT SA

1.

Adrese: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso “B”, C1072AAT Buenos Aires, Argentina.

2.

Interneta adrese: www.argencert.com.ar.

3.

Attiecīgās trešās valstis, koda numuri un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Koda numurs

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Čīle

CL-BIO-138

x

x

Paragvaja

PY-BIO-138

x

x

Urugvaja

UY-BIO-138

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas periodā ražoti produkti, vīns.

5.

Iekļaušanas sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam”;

3)

tekstu attiecībā uz “AsureQuality Limited” aizstāj ar šādu:

“ “AsureQuality Limited

1.

Adrese: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, New Zealand.

2.

Interneta adrese: http://www.organiccertification.co.nz.

3.

Attiecīgās trešās valstis, koda numuri un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Koda numurs

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Jaunzēlande

NZ-BIO-156

x

x

Kuka Salas

CK-BIO-156

x

4.

Izņēmumi: pārejas periodā ražoti produkti, vīns; produkti, uz kuriem attiecas III pielikums.

5.

Iekļaušanas sarakstā ilgums: līdz 2016. gada 30. jūnijam.”;

4)

teksta, kas attiecas uz “Australian Certified Organic”, 1. un 2. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

18 Eton Street – PO Box 810 – Nundah 4012, Queensland, Australia.

2.

Interneta adrese: http://www.aco.net.au/.”;

5)

tekstu, kas attiecas uz “Austria Bio Garantie GmbH”, aizstāj ar šādu:

“ “Austria Bio Garantie GmbH

1.

Adrese: Ardaggerstr. 17/1, 3300 Amstetten, Austria.

2.

Interneta adrese: http://www.abg.at.

3.

Attiecīgās trešās valstis, koda numuri un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Koda numurs

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistāna

AF-BIO-131

x

Albānija

AL-BIO-131

x

Armēnija

AM-BIO-131

x

Azerbaidžāna

AZ-BIO-131

x

Baltkrievija

BY-BIO-131

x

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

MK-BIO-131

x

Bosnija un Hercegovina

BA-BIO-131

x

x

Gruzija

GE-BIO-131

x

Horvātija

HR-BIO-131

x

x

x

x

Irāka

IQ-BIO-131

x

Irāna

IR-BIO-131

x

Jordānija

JO-BIO-131

x

Kazahstāna

KZ-BIO-131

x

Kirgizstāna

KG-BIO-131

x

Kosova (2)

XK-BIO-131

x

Krievija

RU-BIO-131

x

Kuba

CU-BIO-131

x

Libāna

LB-BIO-131

x

Meksika

MX-BIO-131

x

Melnkalne

ME-BIO-131

x

Moldova

MD-BIO-131

x

Serbija

RS-BIO-131

x

x

Tadžikistāna

TJ-BIO-131

x

Turcija

TR-BIO-131

x

x

Turkmenistāna

TM-BIO-131

x

Ukraina

UA-BIO-131

x

x

x

x

Uzbekistāna

UZ-BIO-131

x

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas periodā ražoti produkti.

5.

Iekļaušanas sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam.”;

6)

tekstā, kas attiecas uz “BIOAGRIcert S.r.l.”, 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

Interneta adrese: http://www.bioagricert.org.”;

7)

tekstu, kas attiecas uz “Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.”, aizstāj ar šādu:

“ “Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.

1.

Adrese: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexico, C.P. 68026.

2.

Interneta adrese: http://www.certimexsc.com.

3.

Attiecīgās trešās valstis, koda numuri un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Koda numurs

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Dominikānas Republika

DO-BIO-104

x

Gvatemala

GT-BIO-104

x

Meksika

MX-BIO-104

x

x

x

Salvadora

SV-BIO-104

x

4.

Izņēmumi: pārejas periodā ražoti produkti, vīns.

5.

Iekļaušanas sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam.”;

8)

tekstu attiecībā uz “Ecocert SA” aizstāj ar šādu:

“ “Ecocert SA

1.

Adrese: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, France.

2.

Interneta adrese: http://www.ecocert.com.

3.

Attiecīgās trešās valstis, koda numuri un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Alžīrija

DZ-BIO-154

x

x

Andora

AD-BIO-154

x

Apvienotie Arābu Emirāti

AE-BIO-154

x

x

Azerbaidžāna

AZ-BIO-154

x

x

Benina

BJ-BIO-154

x

x

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

MK-BIO-154

x

x

x

Bosnija un Hercegovina

BA-BIO-154

x

x

Brazīlija

BR-BIO-154

x

x

x

x

Burkinafaso

BF-BIO-154

x

x

Burundija

BI-BIO-154

x

x

Čada

TD-BIO-154

x

Dienvidāfrika

ZA-BIO-154

x

x

x

x

Dominikānas Republika

DO-BIO-154

x

x

Ekvadora

EC-BIO-154

x

x

x

x

Fidži

FJ-BIO-154

x

x

Filipīnas

PH-BIO-154

x

x

Gajāna

GY-BIO-154

x

x

Gana

GH-BIO-154

x

x

Gvatemala

GT-BIO-154

x

x

Gvineja

GN-BIO-154

x

x

Haiti

HT-BIO-154

x

x

Horvātija

HR-BIO-154

x

x

Indija

IN-BIO-154

x

x

Indonēzija

ID-BIO-154

x

x

Irāna

IR-BIO-154

x

x

Japāna

JP-BIO-154

x

Kambodža

KH-BIO-154

x

x

Kamerūna

CM-BIO-154

x

x

Kanāda

CA-BIO-154

x

Kazahstāna

KZ-BIO-154

x

Kenija

KE-BIO-154

x

x

Ķīna

CN-BO-154

x

x

x

x

x

Kirgizstāna

KG-BIO-154

x

x

Kolumbija

CO-BIO-154

x

x

x

Komoru Salas

KM-BIO-154

x

x

Kotdivuāra

CI-BIO-154

x

x

Krievija

RU-BIO-154

x

Kuba

CU-BIO-154

x

x

Kuveita

KW-BIO-154

x

x

Laosa

LA-BIO-154

x

x

Madagaskara

MG-BIO-154

x

x

x

Malaizija

MY-BIO-154

x

x

Malāvija

MW-BIO-154

x

x

Mali

ML-BIO-154

x

x

Maroka

MA-BIO-154

x

x

x

x

Maurīcija

MU-BIO-154

x

x

Meksika

MX-BIO-154

x

x

Moldova

MD-BIO-154

x

x

Monako

MC-BIO-154

x

Mozambika

MZ-BIO-154

x

x

x

Namībija

NA-BIO-154

x

Nepāla

NP-BIO-154

x

x

Nigērija

NG-BIO-154

x

Pakistāna

PK-BIO-154

x

x

Paragvaja

PY-BIO-154

x

x

Peru

PE-BIO-154

x

x

Ruanda

RW-BIO-154

x

x

Santome un Prinsipi

ST-BIO-154

x

x

Saūda Arābija

SA-BIO-154

x

x

x

x

Senegāla

SN-BIO-154

x

x

Serbija

RS-BIO-154

x

x

x

Sīrija

SY-BIO-154

x

x

Somālija

SO-BIO-154

x

x

Sudāna

SD-BIO-154

x

x

Svazilenda

SZ-BIO-154

x

x

Taizeme

TH-BIO-154

x

x

x

Tanzānija

TZ-BIO-154

x

x

Togo

TG-BIO-154

x

x

Tunisija

TN-BIO-154

x

x

Turcija

TR-BIO-154

x

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-154

x

x

Ukraina

UA-BIO-154

x

Uzbekistāna

UZ-BIO-154

x

Vanuatu

VU-BIO-154

x

x

Vjetnama

VN-BIO-154

x

x

Zambija

ZM-BIO-154

x

x

Zimbabve

ZW-BIO-154

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas periodā ražoti produkti, produkti, uz kuriem attiecas III pielikums.

5.

Iekļaušanas sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam.”;

9)

tekstu attiecībā uz “IMO Control Latinoamérica Ltda.” aizstāj ar šādu:

“ “IMO Control Latinoamérica Ltda.

1.

Adrese: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia.

2.

Interneta adrese: http://www.imo.ch.

3.

Attiecīgās trešās valstis, koda numuri un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Koda numurs

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolīvija

BO-BIO-123

x

x

Dominikānas Republika

DO-BIO-123

x

x

Ekvadora

EC-BIO-123

x

x

Gvatemala

GT-BIO-123

x

x

Haiti

HT-BIO-123

x

x

Kolumbija

CO-BIO-123

x

x

Meksika

MX-BIO-123

x

x

Nikaragva

NI-BIO-123

x

x

Peru

PE-BIO-123

x

x

Paragvaja

PY-BIO-123

x

x

Salvadora

SV-BIO-123

x

x

Venecuēla

VE-BIO-123

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas periodā ražoti produkti, vīns.

5.

Iekļaušanas sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam.”;

10)

tekstu attiecībā uz “Lacon GmbH” aizstāj ar šādu:

“ “LACON GmbH

1.

Adrese: Brünnlesweg 19, 77654 Offenburg, Germany.

2.

Interneta adrese: http://www.lacon-institut.com.

3.

Attiecīgās trešās valstis, koda numuri un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Koda numurs

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Apvienotie Arābu Emirāti

AE-BIO-134

x

Azerbaidžāna

AZ-BIO-134

x

x

Bangladeša

BD-BIO-134

x

x

Brazīlija

BR-BIO-134

x

Burkinafaso

BF-BIO-134

x

x

Dienvidāfrika

ZA-BIO-134

x

x

Gana

GH-BIO-134

x

x

Horvātija

HR-BIO-134

x

x

x

Indija

IN-BIO-134

x

Kazahstāna

KZ-BIO-134

x

Krievija

RU-BIO-134

x

Madagaskara

MG-BIO-134

x

x

Mali

ML-BIO-134

x

Maroka

MA-BIO-134

x

x

Meksika

MX-BIO-134

x

x

Namībija

NA-BIO-134

x

x

Nepāla

NP-BIO-134

x

x

Serbija

RS-BIO-134

x

x

Togo

TG-BIO-134

x

x

Turcija

TR-BIO-134

x

x

Ukraina

UA-BIO-134

x

4.

Izņēmumi: pārejas periodā ražoti produkti, vīns, produkti, uz kuriem attiecas III pielikums.

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam.”;

11)

pēc teksta, kas attiecas uz “Organic Certifiers”, iekļauj šādu tekstu:

“ “Organic Control System

1.

Adrese: Trg cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica, Srbija.

2.

Interneta adrese: www.organica.rs.

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodu numuri un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Serbija

RS-BIO-162

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas periodā ražoti produkti, vīns.

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2016. gada 30. jūnijam.”


(1)  Šis nosaukums neskar nostāju par Kosovas statusu un atbilst ANO Drošības padomes Rezolūcijai Nr. 1244 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

(2)  Šis nosaukums neskar nostāju par Kosovas statusu un atbilst ANO Drošības padomes Rezolūcijai Nr. 1244 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.


Top