Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0325

Padomes Regula (ES) Nr. 325/2013 ( 2013. gada 10. aprīlis ), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

OJ L 102, 11.4.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 015 P. 160 - 164

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/325/oj

11.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 325/2013

(2013. gada 10. aprīlis),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2012/739/KĀDP (2012. gada 29. novembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopēju priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 18. janvārī pieņēma Regulu (ES) Nr. 36/2012 (2), lai īstenotu Padomes Lēmumu 2011/782/KĀDP (2011. gada 1. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (3).

(2)

Padome 2012. gada 29. novembrī pieņēma Lēmumu 2012/739/KĀDP, ar ko atcēla un aizstāja Lēmumu 2011/782/KĀDP.

(3)

Lēmumā 2012/739/KĀDP ir iekļauts aizliegums iegādāties, importēt vai transportēt bruņojumu un jebkādus ar to saistītus materiālus, un sniegt finansējumu vai finanšu palīdzību šādu priekšmetu iegādei, importam vai transportam.

(4)

Minētajā lēmumā tāpat ir paredzēta iespēja atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja tie ir vajadzīgi, lai izpildītu Savienībā pieņemtu tiesas vai administratīvu nolēmumu vai dalībvalstī izpildāmu tiesas nolēmumu, pirms vai pēc dienas, kad attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras iekļautas sarakstā.

(5)

Lēmumā 2012/739/KĀDP arī tiek paredzētas atkāpes no konkrētiem ierobežojošajiem pasākumiem, ja to vienīgais mērķis ir evakuēt no Sīrijas Savienības pilsoņus un viņu ģimenes locekļus.

(6)

Ņemot vērā īpašos apstākļus Sīrijā, Lēmumā 2012/739/KĀDP, tiek paredzēti lidostu piekļuves ierobežojumi attiecībā uz visiem aviopārvadājumiem, kas ved tikai kravas un ko veic Sīrijas aviosabiedrības, un visiem aviopārvadājumiem, ko veic Syrian Arab Airlines.

(7)

Padome 2013. gada 28. februārī pieņēma Lēmumu 2013/109/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2012/739/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (4).

(8)

Lēmumā 2013/109/KĀDP ir ietvertas papildus atkāpes attiecībā uz tāda ekipējuma pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu, ko varētu izmantot iekšējām represijām, un uz tehniskās palīdzības sniegšanu.

(9)

Minētie pasākumi ir Līguma par Eiropas Savienības darbību darbības jomā, tādēļ to īstenošanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(10)

Turklāt ir nepieciešams atjaunināt Regulu (ES) Nr. 36/2012, lai tajā ietvertu dalībvalstu sniegto jaunāko informāciju attiecībā uz kompetento iestāžu noteikšanu un precizētu Eiropas Komisijas adresi.

(11)

Regula (ES) Nr. 36/2012 būtu tādēļ attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 36/2012 groza šādi:

1)

regulas 2. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas III pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs, ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt aprīkojumu, ko iespējams izmantot iekšējām represijām, ja tās konstatē, ka:

a)

šādu aprīkojumu paredzēts izmantot humānās palīdzības vai aizsardzības vajadzībām vai Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iestāžu izveidošanas programmām un Eiropas Savienības iestāžu izveidošanas programmām, vai Savienības un ANO krīzes pārvarēšanas operācijām; vai

b)

Sīrijas Opozīcijas un revolucionāro spēku nacionālajai koalīcijas gadījumā – šāds ekipējums nav nāvējošs un tas ir paredzēts civiliedzīvotāju aizsardzībai.”;

2)

regulas 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Atkāpjoties no 1. punkta, un ar nosacījumu, ka noteikumu no sākuma ir apstiprinājusi dalībvalsts kompetenta iestāde, kas noteikta III pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs, tajā minētos aizliegumus nepiemēro:

a)

tehniskās palīdzības, finansējuma un finanšu palīdzības sniegšanai:

kas paredzēta vienīgi Apvienoto Nāciju Organizācijas Karaspēka atvilkšanas novērotāju spēku (UNDOF) atbalstam,

kas ir saistīta ar nenāvējošu militāro ekipējumu, vai ekipējumu, ko varētu izmantot iekšējām represijām un kas paredzēts vienīgi humānām vai aizsardzības vajadzībām vai ANO un Savienības iestāžu veidošanas programmām, vai Savienības un ANO krīzes pārvarēšanas operācijām, vai Sīrijas Opozīcijas un revolucionāro spēku nacionālajai koalīcijai, kas paredzēts civiliedzīvotāju aizsardzībai,

kas ir saistīta ar kaujai neparedzētiem transportlīdzekļiem, kuri ražoti vai aprīkoti ar materiāliem, lai nodrošinātu ballistisko aizsardzību, un kuri paredzēti vienīgi tam, lai tos aizsardzības nolūkā izmantotu ES un tās dalībvalstu personāls Sīrijā, vai Sīrijas Opozīcijas un revolucionāro spēku nacionālajai koalīcija, kas paredzēti civiliedzīvotāju aizsardzībai;

b)

tehniskās palīdzības, starpnieku pakalpojumu un citu pakalpojumu sniegšanai, Sīrijas Opozīcijas un revolucionāro spēku nacionālajai koalīcijai, kas paredzēti civiliedzīvotāju aizsardzībai.”;

3)

regulā iekļauj šādu pantu:

“3.a pants

Aizliegts:

a)

tieši vai netieši sniegt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar Kopējā militāro preču sarakstā uzskaitītajām precēm un tehnoloģijām, tostarp atvasinātus finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu un starpniecības pakalpojumus attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu jebkādai šādu priekšmetu iegādei, importēšanai vai transportēšanai, ja tie ir Sīrijas izcelsmes vai tiek eksportēti no Sīrijas uz citu valsti;

b)

apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai rezultāts ir a) punktā minēto aizliegumu apiešana.”;

4)

regulas 16. pantu aizstāj ar šādu:

“16. pants

Atkāpjoties no 14. panta, III pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai darīt konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus pieejamus ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstīgiem, ja tās ir konstatējušas, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai segtu II un IIa pielikumā uzskaitīto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru un šādu fizisko personu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi, lai segtu komisijas maksu vai apkalpošanas maksu par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu pastāvīgu parastu turēšanu vai pārvaldību;

d)

nepieciešami ārkārtas izdevumiem ar noteikumu, ka attiecīgā kompetentā iestāde pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir sniegusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja;

e)

paredzēti, lai veiktu maksājumus diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai tādas starptautiskas organizācijas kontā, kurai ir starptautiskajās tiesībās noteikta imunitāte, vai lai veiktu maksājumus no šādas pārstāvniecības vai organizācijas konta – tādā mērā, kādā šie maksājumi ir paredzēti izmantošanai šīs diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai starptautiskās organizācijas oficiālajiem mērķiem;

f)

nepieciešami humāniem mērķiem, piemēram, lai sniegtu palīdzību, tostarp medicīnas preču un iekārtu, pārtikas, humānās palīdzības darbinieku un ar to saistītu palīdzību, vai atvieglotu tās sniegšanu, vai evakuācijai no Sīrijas;

g)

nepieciešami, lai nodrošinātu cilvēku drošumu vai vides aizsardzību.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo pantu, četrās nedēļās no atļaujas piešķiršanas.”;

5)

regulas 18. pantu aizstāj ar šādu:

“18. pants

1.   Atkāpjoties no 14. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes, kuras norādītas III pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs, var atļaut noteiktu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ievēroti šādi nosacījumi:

a)

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas šķīrējtiesas nolēmums, kas ir pieņemts pirms dienas, kad 14. pantā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta II vai IIa pielikumā, vai pirms vai pēc minētās dienas Savienībā pieņemts tiesas vai administratīvs nolēmums, vai attiecīgajā dalībvalstī pirms vai pēc minētās dienas izpildāms tiesas nolēmums;

b)

līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai izpildītu prasījumus, kas izriet no šāda nolēmuma vai kas atzīti par spēkā esošiem attiecīgajā nolēmumā, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos tiesību aktos un noteikumos, kuri reglamentē tiesības, kas ir personām, kurām ir šādi prasījumi;

c)

nolēmums nav pieņemts kādas II vai IIa pielikumā minētas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras interesēs;

d)

šāda nolēmuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo pantu.”;

6)

regulas 19. panta 1. punktā pievieno šādu apakšpunktu:

“c)

maksājumiem, kas ir jāmaksā saskaņā ar dalībvalstī pieņemtiem vai attiecīgajā dalībvalstī izpildāmiem tiesas, administratīviem vai šķīrējtiesas nolēmumiem;”;

7)

iekļauj šādu pantu:

“21.b pants

Regulas 14. panta 2. punkts neliedz veikt darbības vai darījumus saistībā ar aviosabiedrību Syrian Arab Airlines, kuru vienīgais mērķis ir evakuēt no Sīrijas Savienības pilsoņus un viņu ģimenes locekļus.”;

8)

iekļauj šādu nodaļu:

“VIA   NODAĻA

TRANSPORTA IEROBEŽOJUMI

26.a pants

1.   Atbilstīgi starptautiskajām tiesībām ir aizliegts pieņemt vai sniegt piekļuvi lidostām Savienībā visiem aviopārvadājumiem, kas ved tikai kravas un ko veic Sīrijas aviosabiedrības, un visiem aviopārvadājumiem, ko veic Syrian Arab Airlines, izņemot, ja:

a)

gaisa kuģis veic sarakstā neiekļautus starptautiskus aviopārvadājumu pakalpojumus un nosēšanās tiek veikta nolūkā, kas nav saistīts ar satiksmi, vai nekomerciālās satiksmes nolūkā; vai

b)

gaisa kuģis veic sarakstā iekļautus starptautiskus aviopārvadājumu pakalpojumus un nosēšanās tiek veikta nolūkā, kas nav saistīts ar satiksmi,

kā noteikts Čikāgas Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju vai Starptautiskajā Gaisa satiksmes tranzīta nolīgumā.

2.   Panta 1. punktu nepiemēro tādiem aviopārvadājumiem, kuru vienīgais mērķis ir evakuēt Savienības pilsoņus un viņu ģimenes locekļus no Sīrijas.

3.   Aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet 1. punktā minēto aizliegumu.”;

9)

Regulas III pielikumu aizstāj ar tekstu, kas iekļauts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 10. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

E. GILMORE


(1)  OV L 330, 30.11.2012., 21. lpp.

(2)  OV L 16, 19.1.2012., 1. lpp.

(3)  OV L 319, 2.12.2011., 56. lpp.

(4)  OV L 58, 1.3.2013., 8. lpp.


PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

Kompetento iestāžu informācijas tīmekļa vietnes un adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai

A.   Kompetentās iestādes katrā dalībvalstī

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGĀRIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEHIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DĀNIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPĀNIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

UNGĀRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NĪDERLANDE

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGĀLE

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVĀKIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

APVIENOTĀ KARALISTE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adrese paziņojumu vai citas informācijas nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË”


Top