Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0125

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 125/2013 ( 2013. gada 13. februāris ) par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 43, 14.2.2013, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 025 P. 147 - 169

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/125/oj

14.2.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 43/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 125/2013

(2013. gada 13. februāris)

par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 33. panta 2. un 3. punktu un 38. panta c) un d) punktu,

tā kā:

(1)

Lai uzlabotu to trešo valstu, kas atzītas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktu, un to kontroles iestāžu un kontroles organizāciju, kas atzītas saskaņā ar minētās regulas 33. panta 3. punktu, uzraudzību, ir lietderīgi palielināt sadarbību ar šīm atzītajām trešām valstīm. Tāpēc ir jābūt iespējamai pieredzes apmaiņai, izmantojot novērotāju dalību pārbaudēs uz vietas.

(2)

Ņemot vērā pieredzi, kas gūta, īstenojot līdzvērtības sistēmu, jāprecizē, ka pārstrādātie lauksaimniecības produkti un visas sastāvdaļas šajos produktos, kas importēti no trešām valstīm, kurās ir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 3. punktu atzītas kontroles iestādes vai kontroles organizācijas, ir pakļauti kontroles sistēmai, kas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ir atzīta līdzvērtības nolūkos.

(3)

Pieredze rāda, ka var būt grūti interpretēt nelikumību vai pārkāpumu sekas, kas ietekmē ražojumu bioloģisko statusu. Lai izvairītos no turpmākām grūtībām un lai padarītu skaidrāku saikni starp Komisijas Regulu (EK) Nr. 1235/2008 (2008. gada 8. decembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (2), un Komisijas Regulu (EK) Nr. 889/2008 (2008. gada 5. septembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (3), ir nepieciešams atgādināt pienākumus, ko dalībvalstu kontroles iestādes vai kontroles organizācijas veic attiecībā uz neatbilstošiem produktiem, kas importēti no trešām valstīm, kas atzītas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktu, vai no trešām valstīm, kurās ir kontroles iestādes vai organizācijas, kas atzītas saskaņā ar minētās regulas 33. panta 3. punktu. Turklāt ir jāprecizē informācijas par neatbilstībām apmaiņa starp Komisiju, dalībvalstīm un atzītās trešās valsts kompetento iestādi vai atzītu kontroles iestādi vai kontroles organizāciju.

(4)

Lai uzlabotu importēto bioloģisko produktu kontroli, dalībvalstīm ir jāinformē pārējās dalībvalstis un Komisija par katru importa atļauju, kas piešķirta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1235/2008 19. pantu, 15 dienu laikā no šādas atļaujas izdošanas dienas.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikumā ir iekļauts to trešo valstu saraksts, kuru lauksaimniecības produktu bioloģiskās ražošanas sistēma un kontroles pasākumi ir atzīti par līdzvērtīgiem Regulā (EK) Nr. 834/2007 noteiktajiem. Ņemot vērā jauno informāciju, ko kopš pēdējiem grozījumiem minētajā pielikumā Komisija saņēmusi no trešām valstīm, sarakstā ir jāveic dažas izmaiņas.

(6)

Indijā līdzvērtības atzīšana attiecas uz nepārstrādātiem augkopības produktiem un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kurus lieto pārtikā un kuri ir audzēti Indijā. Tomēr Indijas kompetentā iestāde ir paziņojusi Komisijai par tādām jaunām pamatnostādnēm attiecībā uz pārstrādātiem produktiem, kas ir pretrunā ar nosacījumiem, saskaņā ar kuriem Indija tika atzīta par līdzvērtības valsti. Ņemot vērā minēto informāciju, attiecībā uz Indiju specifikācijas ir jāgroza, lai svītrotu atsauces uz pārtikā lietotiem pārstrādes produktiem.

(7)

Japānā līdzvērtības atzīšana attiecas uz nepārstrādātiem augkopības produktiem un sastāvdaļām, kas ietilpst pārstrādātos lauksaimniecības produktos, kurus lieto pārtikā un kuri ir audzēti Japānā. Japāna iesniedza Komisijai lūgumu atzīt līdzvērtību arī pārtikā lietotiem pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kas sagatavoti ar sastāvdaļām, kas importētas no valstīm, ko par līdzvērtības valstīm atzīst Japāna. Minētās informācijas pārbaude un pārrunas ar Japānas iestādēm ļāva secināt, ka noteikumi, kuri šajā valstī regulē pārtikā lietoto pārstrādes produktu, kas sagatavoti ar šādām importētām sastāvdaļām, ražošanu un kontroli, ir līdzvērtīgi Regulā (EK) Nr. 834/2007 noteiktajiem. Tādējādi Japānas atzīšana par līdzvērtības valsti būtu jāpiemēro arī pārtikā lietotiem pārstrādes produktiem, kas sagatavoti ar sastāvdaļām, kuras importētas no valstīm, ko par līdzvērtības valstīm atzīst Japāna.

(8)

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumā sniegts to kontroles organizāciju un kontroles iestāžu saraksts, kuras līdzvērtības pārbaudes nolūkos ir pilnvarotas trešās valstīs veikt pārbaudes un izsniegt sertifikātus. Ņemot vērā jauno informāciju, ko Komisija saņēma no attiecīgajā pielikumā minētajām kontroles organizācijām un kontroles iestādēm, šajā sarakstā ir jāveic daži grozījumi.

(9)

Komisija ir pārbaudījusi līdz 2012. gada 31. oktobrim saņemtos pieprasījumus iekļaušanai Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumā ietvertajā sarakstā. Minētajā sarakstā būtu jāiekļauj tās kontroles organizācijas un kontroles iestādes, kuru sakarā visas saņemtās informācijas izskatīšana ir ļāvusi secināt, ka tās atbilst minētajām prasībām.

(10)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1235/2008.

(11)

Lai nodrošinātu netraucētu pāreju attiecībā uz atzīto trešo valstu un atzīto kontroles organizāciju un kontroles iestāžu sarakstiem, ir jānosaka vēlāks Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III un IV pielikuma grozījumu piemērošanas datums.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Bioloģiskās ražošanas regulatīvās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1235/2008 groza šādi:

1)

regulas 8. panta 3. punktam pievieno šādu otro daļu:

“Komisija var uzaicināt piedalīties pārbaudēs uz vietas kā novērotājus ekspertus no citām trešām valstīm, kas atzītas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktu.”;

2)

regulas 13. panta 4. punkta pirmajai daļai pievieno šādu c) apakšpunktu:

“c)

kontroles organizācijas, kas atzītas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 3. punktu, ir apstiprinājušas, ka produktu, kam ir piešķirts sertifikāts, un pārtikas un barības nolūkos lietotu lauksaimniecības pārstrādes produktu gadījumā visas šādu produktu bioloģiskās sastāvdaļas ir sertificējusi trešās valsts kontroles iestāde vai kontroles organizācija, kas atzīta saskaņā ar šīs regulas 33. panta 2. punktu, vai kontroles iestāde vai kontroles organizācija, kas atzīta saskaņā ar šīs regulas 33. panta 3. punktu, vai tie ražoti un sertificēti Savienībā saskaņā ar minēto regulu. Pēc Komisijas vai dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma tās nekavējoties iesniedz visu bioloģiskās ražošanas ķēdē ietilpstošo uzņēmēju sarakstu un to kompetento iestāžu vai kontroles organizāciju sarakstu, kuras kontrolē šo uzņēmēju darbību.”;

3)

regulas 15. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Neskarot nekādus pasākumus vai darbības, kas jāveic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 30. pantu, gadījumā, ja rodas aizdomas par neatbilstību prasībām attiecībā uz bioloģiskiem produktiem, kas importēti no trešām valstīm, kas atzītas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktu, vai importētiem bioloģiskiem produktiem, ko kontrolē kontroles iestādes vai kontroles organizācijas, kas atzītas saskaņā ar minētās regulas 33. panta 3. punktā noteiktajām prasībām, un minēto prasību pārkāpumiem, importētājs veic visus vajadzīgos pasākumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 889/2008 91. panta 1. punktu.”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Neskarot nekādus pasākumus vai darbības, kas jāveic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 30. pantu, gadījumā, ja dalībvalsts vai trešās valsts kontroles iestādei vai kontroles organizācijai ir pamatotas aizdomas par pārkāpumu vai neatbilstību attiecībā uz prasībām par importētiem bioloģiskiem produktiem no trešām valstīm, kas atzītas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktu, vai importētiem bioloģiskiem produktiem, ko kontrolē kontroles iestādes vai kontroles organizācijas, kas atzītas saskaņā ar minētās regulas 33. panta 3. punktā noteiktajām prasībām, tā veic visus vajadzīgos pasākumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 889/2008 91. panta 2. punktu un nekavējoties informē attiecīgo dalībvalstu un attiecīgo bioloģisko produktu ražošanā iesaistīto trešo valstu kontroles organizācijas, kontroles iestādes un kompetentās iestādes, un Komisiju.”;

c)

pantam pievieno šādu 4. punktu:

“4.   Ja tās trešās valsts kompetentā iestāde, kas atzīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktu, vai kontroles iestāde vai kontroles organizācija, kas atzīta saskaņā ar minētās regulas 33. panta 3. punktu, ir saņēmusi Komisijas paziņojumu pēc tam, kad tā saņēmusi paziņojumu no dalībvalsts ar informāciju par pamatotām aizdomām par neatbilstību prasībām attiecībā uz importētiem bioloģiskiem produktiem, kas noteiktas minētajā regulā vai šai regulā, vai to pārkāpumu, tā veic aizdomu par neatbilstību vai pārkāpumu izcelsmes izmeklēšanu un paziņo Komisijai un tai dalībvalstij, kura nosūtīja sākotnējo paziņojumu, par izmeklēšanas iznākumu un par veikto rīcību. Šo informāciju nosūta 30 kalendāro dienu laikā pēc datuma, kad Komisija nosūtījusi pirmo paziņojumu.

Dalībvalsts, kura nosūtījusi sākotnējo paziņojumu, var, ja nepieciešams, lūgt Komisiju pieprasīt papildu informāciju, kuru nosūta Komisijai un attiecīgajai dalībvalstij. Jebkurā gadījumā pēc atbildes vai papildu informācijas saņemšanas dalībvalsts, kura nosūtīja sākotnējo paziņojumu, veic vajadzīgos ierakstus un atjauninājumus Regulas (EK) Nr. 889/2008. 94. panta 1. punktā minētajā datorsistēmā.”;

4)

regulas 19. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Par katru atbilstīgi šim pantam piešķirto atļauju, ietverot informāciju par ražošanas standartiem un attiecīgajiem kontroles pasākumiem, katra dalībvalsts 15 dienu laikā no atļaujas izdošanas dienas informē pārējās dalībvalstis un Komisiju.”;

5)

regulas III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

6)

regulas IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr 1. panta 5. un 6. punktu piemēro no 2013. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 13. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 334, 12.12.2008., 25. lpp.

(3)  OV L 250, 18.9.2008., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikumu groza šādi:

1)

tekstā attiecībā uz Indiju 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“INDIJA

1.   Produktu kategorijas:

Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Nepārstrādāti augu produkti (1)

A

 

Veģetatīvais pavairošanas materiāls un sēklas audzēšanai

F

 

2.   Izcelsme: A un F kategorijas produkti, kas audzēti Indijā.;”

2)

tekstā attiecībā uz Japānu 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Izcelsme: A un F kategorijas produkti un bioloģiski audzētas D kategorijas produktu sastāvdaļas, kas ražotas Japānā vai importētas Japānā:

vai nu no Savienības,

vai no trešās valsts, attiecībā uz kuru Japāna ir atzinusi, ka produkti ir ražoti un kontrolēti šajā trešajā valstī atbilstīgi noteikumiem, kuri ir līdzvērtīgi noteikumiem, kas izklāstīti Japānas tiesību aktos.”


(1)  Jūras aļģes nav iekļautas.


II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumu groza šādi:

1)

tekstu attiecībā uz “Abcert AG” aizstāj ar šādu:

“ “Abcert AG

1.

Adrese: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Germany.

2.

Interneta adrese: http://www.abcert.de

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaidžāna

AZ-BIO-137

x

x

Baltkrievija

BY-BIO-137

x

x

Irāna

IR-BIO-137

x

x

Krievija

RU-BIO-137

x

x

Ukraina

UA-BIO-137

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam.”;

2)

aiz teksta, kas attiecas uz “Abcert AG”, iekļauj šādu tekstu:

“ “Afrisco Certified Organic, CC

1.

Adrese: P.O. Box 74192, Lynnwood Ridge, Pretoria 0040, South Africa

2.

Interneta adrese: http://www.afrisco.net

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Dienvidāfrika

ZA-BIO-155

x

x

Namībija

NA-BIO-155

x

Mozambika

MZ-BIO-155

x

x

Zambija

ZM-BIO-155

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2016. gada 30. jūnijam.”;

3)

aiz teksta, kas attiecas uz “Argencert SA” iekļauj šādu tekstu:

“ “AsureQuality Limited

1.

Adrese: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, New Zealand

2.

Interneta adrese: http://www.organiccertification.co.nz

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Jaunzēlande

NZ-BIO-156

x

Kuka Salas

CK-BIO-156

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns, produkti, uz kuriem attiecas III pielikums

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2016. gada 30. jūnijam.”;

4)

tekstu, kas attiecas uz “Australian Certified Organic”, aizstāj ar šādu:

“ “Australian Certified Organic

1.

Adrese: PO Box 530 - 766 Gympie Rd, Chermside QLD 4032, Australia

2.

Interneta adrese: http://www.australianorganic.com.au

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Austrālija

AU-BIO-107

x

x

x

Ķīna

CN-BIO-107

x

x

Kuka Salas

CK-BIO-107

x

Fidži

FJ-BIO-107

x

x

Folklenda Salas

FK-BIO-107

x

Honkonga

HK-BIO-107

x

x

Indonēzija

ID-BIO-107

x

x

Dienvidkoreja

KR-BIO-107

x

Madagaskara

MG-BIO-107

x

x

Malaizija

MY-BIO-107

x

x

Papua-Jaungvineja

PG-BIO-107

x

x

Singapūra

SG-BIO-107

x

x

Taivāna

TW-BIO-107

x

x

Taizeme

TH-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti un produkti, uz kuriem attiecas III pielikums

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam.”;

5)

tekstu, kas attiecas uz “Austria Bio Garantie GmbH”, aizstāj ar šādu:

“ “Austria Bio Garantie GmbH

1.

Adrese: Ardaggerstr. 17/1, 3300 Amstetten, Austria

2.

Interneta adrese: http://www.abg.at

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Albānija

AL-BIO-131

x

Armēnija

AM-BIO-131

x

Afganistāna

AF-BIO-131

x

Azerbaidžāna

AZ-BIO-131

x

Baltkrievija

BY-BIO-131

x

Bosnija un Hercegovina

BA-BIO-131

x

Horvātija

HR-BIO-131

x

Kuba

CU-BIO-131

x

Gruzija

GE-BIO-131

x

Irāna

IR-BIO-131

x

Irāka

IQ-BIO-131

x

Jordānija

JO-BIO-131

x

Kazahstāna

KZ-BIO-131

x

Kosova (1)

XK-BIO-131

x

Kirgizstāna

KG-BIO-131

x

Libāna

LB-BIO-131

x

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

MK-BIO-131

x

Meksika

MX-BIO-131

x

Moldova

MD-BIO-131

x

Melnkalne

ME-BIO-131

x

Krievija

RU-BIO-131

x

Serbija

RS-BIO-131

x

Tadžikistāna

TJ-BIO-131

x

Turcija

TR-BIO-131

x

Turkmenistāna

TM-BIO-131

x

Ukraina

UA-BIO-131

x

Uzbekistāna

UZ-BIO-131

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam.”;

6)

aiz teksta, kas attiecas uz “Austria Bio Garantie GmbH”, iekļauj šādu tekstu:

“ “Balkan Biocert Skopje

1.

Adrese: 5-8/9, Dame Gruev Str., 1000 Skopje, the Former Yugoslav Republic of Macedonia

2.

Interneta adrese: http://www.balkanbiocert.mk

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

MK-BIO-157

x

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2016. gada 30. jūnijam.”;

7)

tekstu, kas attiecas uz “BCS Öko-Garantie GmbH”, aizstāj ar šādu:

“ “BCS Öko-Garantie GmbH

1.

Adrese: Cimbernstraße 21, 90402 Nürnberg, Germany

2.

Interneta adrese: http://www.bcs-oeko.com

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Albānija

AL-BIO-141

x

x

Alžīrija

DZ-BIO-141

x

x

Angola

AO-BIO-141

x

x

Armēnija

AM-BIO-141

x

x

Azerbaidžāna

AZ-BIO-141

x

x

Baltkrievija

BY-BIO-141

x

x

x

Bolīvija

BO-BIO-141

x

x

Botsvāna

BW-BIO-141

x

x

Brazīlija

BR-BIO-141

x

x

x

x

Birma/Mjanma

MM-BIO-141

x

x

Kambodža

KH-BIO-141

x

x

Čada

TD-BIO-141

x

x

Čīle

CL-BIO-141

x

x

x

x

x

Ķīna

CN-BIO-141

x

x

x

x

x

Kolumbija

CO-BIO-141

x

x

x

Kostarika

CR-BIO-141

x

Kotdivuāra

CI-BIO-141

x

x

x

Horvātija

HR-BIO-141

x

x

Kuba

CU-BIO-141

x

x

x

Dominikāna

DO-BIO-141

x

x

Ekvadora

EC-BIO-141

x

x

x

x

x

Ēģipte

EG-BIO-141

x

x

Salvadora

SV-BIO-141

x

x

x

x

Etiopija

ET-BIO-141

x

x

x

x

Gruzija

GE-BIO-141

x

x

x

Gana

GH-BIO-141

x

x

Gvatemala

GT-BIO-141

x

x

x

Haiti

HT-BIO-141

x

x

Hondurasa

HN-BIO-141

x

x

x

Honkonga

HK-BIO-141

x

Indonēzija

ID-BIO-141

x

x

Irāna

IR-BIO-141

x

x

x

Japāna

JP-BIO-141

x

x

Kenija

KE-BIO-141

x

Kosova (2)

XK-BIO-141

x

x

x

Kirgizstāna

KG-BIO-141

x

x

x

Laosa

LA-BIO-141

x

x

Lesoto

LS-BIO-141

x

x

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

MK-BIO-141

x

x

Malāvija

MW-BIO-141

x

x

Meksika

MX-BIO-141

x

x

x

x

Moldova

MD-BIO-141

x

x

Melnkalne

ME-BIO-141

x

x

Mozambika

MZ-BIO-141

x

x

Namībija

NA-BIO-141

x

x

Nikaragva

NI-BIO-141

x

x

x

x

Omāna

OM-BIO-141

x

x

x

Panama

PA-BIO-141

x

x

Paragvaja

PY-BIO-141

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-141

x

x

x

Filipīnas

PH-BIO-141

x

x

Krievija

RU-BIO-141

x

x

x

Saūda Arābija

SA-BIO-141

x

x

x

x

Senegāla

SN-BIO-141

x

x

Serbija

RS-BIO-141

x

x

Dienvidāfrika

ZA-BIO-141

x

x

x

x

Dienvidkoreja

KR-BIO-141

x

x

x

x

Šrilanka

LK-BIO-141

x

x

Sudāna

SD-BIO-141

x

x

Svazilenda

SZ-BIO-141

x

x

Franču Polinēzija

PF-BIO-141

x

x

Taivāna

TW-BIO-141

x

x

Tanzānija

TZ-BIO-141

x

x

Taizeme

TH-BIO-141

x

x

x

x

Turcija

TR-BIO-141

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-141

x

x

Ukraina

UA-BIO-141

x

x

x

Apvienotie Arābu Emirāti

AE-BIO-141

x

x

Urugvaja

UY-BIO-141

x

x

x

x

Venecuēla

VE-BIO-141

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam.”;

8)

tekstu attiecībā uz “Bioagricert S.r.l.” aizstāj ar šādu:

“ “Bioagricert S.r.l.

1.

Adrese: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italy

2.

Interneta adrese: http://bioagricert.org

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Brazīlija

BR-BIO-132

x

x

Kambodža

KH-BIO-132

x

Ķīna

CN-BIO-132

x

x

Ekvadora

EC-BIO-132

x

x

Franču Polinēzija

PF-BIO-132

x

x

Laosa

LA-BIO-132

x

x

Meksika

MX-BIO-132

x

x

x

Maroka

MA-BIO-132

x

x

Serbija

RS-BIO-132

x

x

Dienvidkoreja

KR-BIO-132

x

x

Taizeme

TH-BIO-132

x

x

x

Turcija

TR-BIO-132

x

x

Ukraina

UA-BIO-132

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam.”;

9)

tekstu attiecībā uz “BioGro New Zealand Limited” aizstāj ar šādu:

“ “BioGro New Zealand Limited

1.

Adrese: P. O. Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, New Zealand

2.

Interneta adrese: http://www.biogro.co.nz

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Malaizija

MY-BIO-130

x

Niue

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam.”;

10)

aiz teksta, kas attiecas uz “BioGro New Zealand Limited”, iekļauj šādu tekstu:

“ “Bio.inspecta AG

1.

Adrese: Ackerstrasse, 5070 Frick, Switzerland

2.

Interneta adrese: http://www.bio-inspecta.ch

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Albānija

AL-BIO-161

x

x

Azerbaidžāna

AZ-BIO-161

x

x

Kuba

CU-BIO-161

x

x

Indonēzija

ID-BIO-161

x

x

Irāna

IR-BIO-161

x

x

Kosova (3)

XK-BIO-161

x

x

Libāna

LB-BIO-161

x

x

Krievija

RU-BIO-161

x

x

Tanzānija

TZ-BIO-161

x

x

Turcija

TR-BIO-161

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2016. gada 30. jūnijam.”;

11)

tekstu, kas attiecas uz “Bio Latina Certificadora”, aizstāj ar šādu:

“ “Bio Latina Certificadora

1.

Adrese: Av. Alfredo Benavides 330, Ofic. 203, Miraflores, Lima 18, Peru

2.

Interneta adrese: http://www.biolatina.com

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Peru

PE-BIO-118

x

x

x

x

Bolīvija

BO-BIO-118

x

x

x

Nikaragva

NI-BIO-118

x

x

x

Hondurasa

HN-BIO-118

x

x

Kolumbija

CO-BIO-118

x

x

Gvatemala

GT-BIO-118

x

x

Panama

PA-BIO-118

x

x

Meksika

MX-BIO-118

x

x

Venecuēla

VE-BIO-118

x

x

Salvadora

SV-BIO-118

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam.”;

12)

tekstu attiecībā uz “CERES Certification of Environmental Standards GmbH” aizstāj ar šādu:

“ “CERES Certification of Environmental Standards GmbH

1.

Adrese: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Germany

2.

Interneta adrese: http://www.ceres-cert.com

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Albānija

AL-BIO-140

x

x

x

Azerbaidžāna

AZ-BIO-140

x

x

Bolīvija

BO-BIO-140

x

x

x

Butāna

BT-BIO-140

x

x

Čīle

CL-BIO-140

x

x

x

Ķīna

CN-BIO-140

x

x

x

Kolumbija

CO-BIO-140

x

x

x

Dominikāna

DO-BIO-140

x

x

x

Ekvadora

EC-BIO-140

x

x

x

Ēģipte

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopija

ET-BIO-140

x

x

x

Grenāda

GD-BIO-140

x

x

x

Indonēzija

ID-BIO-140

x

x

x

Jamaika

JM-BIO-140

x

x

x

Kazahstāna

KZ-BIO-140

x

x

Kenija

KE-BIO-140

x

x

x

Kirgizstāna

KG-BIO-140

x

x

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

MK-BIO-140

x

x

x

Meksika

MX-BIO-140

x

x

x

Moldova

MD-BIO-140

x

x

x

Maroka

MA-BIO-140

x

x

x

Papua-Jaungvineja

PG-BIO-140

x

x

x

Paragvaja

PY-BIO-140

x

x

x

Peru

PE-BIO-140

x

x

x

Filipīnas

PH-BIO-140

x

x

x

Krievija

RU-BIO-140

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-140

x

x

x

Saūda Arābija

SA-BIO-140

x

x

x

Serbija

RS-BIO-140

x

x

x

Singapūra

SG-BIO-140

x

x

x

Dienvidāfrika

ZA-BIO-140

x

x

x

Sentlūsija

LC-BIO-140

x

x

x

Taivāna

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzānija

TZ-BIO-140

x

x

x

Taizeme

TH-BIO-140

x

x

x

Turcija

TR-BIO-140

x

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-140

x

x

x

Uzbekistāna

UZ-BIO-140

x

x

x

Vjetnama

VN-BIO-140

x

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam.”;

13)

tekstu attiecībā uz “Ecocert SA” aizstāj ar šādu:

“ “Ecocert SA

1.

Adrese: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, France

2.

Interneta adrese: http://www.ecocert.com

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Alžīrija

DZ-BIO-154

x

x

Andora

AD-BIO-154

x

Azerbaidžāna

AZ-BIO-154

x

x

Benina

BJ-BIO-154

x

x

Bosnija un Hercegovina

BA-BIO-154

x

x

Brazīlija

BR-BIO-154

x

x

x

x

Burkinafaso

BF-BIO-154

x

x

Burundija

BI-BIO-154

x

x

Kambodža

KH-BIO-154

x

x

Kamerūna

CM-BIO-154

x

x

Kanāda

CA-BIO-154

x

Čada

TD-BIO-154

x

Ķīna

CN-BO-154

x

x

x

x

x

Kolumbija

CO-BIO-154

x

x

x

Komoru Salas

KM-BIO-154

x

x

Kotdivuāra

CI-BIO-154

x

x

Horvātija

HR-BIO-154

x

x

Kuba

CU-BIO-154

x

x

Dominikāna

DO-BIO-154

x

x

Ekvadora

EC-BIO-154

x

x

x

x

Fidži

FJ-BIO-154

x

x

Gana

GH-BIO-154

x

x

Gvatemala

GT-BIO-154

x

x

Gvineja

GN-BIO-154

x

x

Gajāna

GY-BIO-154

x

x

Haiti

HT-BIO-154

x

x

Indija

IN-BIO-154

x

x

Indonēzija

ID-BIO-154

x

x

Irāna

IR-BIO-154

x

x

Japāna

JP-BIO-154

x

Kazahstāna

KZ-BIO-154

x

Kenija

KE-BIO-154

x

x

Kuveita

KW-BIO-154

x

x

Kirgizstāna

KG-BIO-154

x

x

Laosa

LA-BIO-154

x

x

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

MK-BIO-154

x

x

x

Madagaskara

MG-BIO-154

x

x

x

Malāvija

MW-BIO-154

x

x

Malaizija

MY-BIO-154

x

x

Mali

ML-BIO-154

x

x

Maurīcija

MU-BIO-154

x

x

Meksika

MX-BIO-154

x

x

Moldova

MD-BIO-154

x

x

Monako

MC-BIO-154

x

Maroka

MA-BIO-154

x

x

x

x

Mozambika

MZ-BO-154

x

x

x

Namībija

NA-BIO-154

x

Nepāla

NP-BIO-154

x

x

Pakistāna

PK-BIO-154

x

x

Paragvaja

PY-BIO-154

x

x

Peru

PE-BIO-154

x

x

Filipīnas

PH-BIO-154

x

x

Krievija

RU-BIO-154

x

Ruanda

RW-BIO-154

x

x

Santome un Prinsipi

ST-BIO-154

x

x

Saūda Arābija

SA-BIO-154

x

x

x

x

Senegāla

SN-BIO-154

x

x

Serbija

RS-BIO-154

x

x

x

Somālija

SO-Bio-154

x

x

Dienvidāfrika

ZA-BIO-154

x

x

x

x

Sudāna

SD-BIO-154

x

x

Svazilenda

SZ-BIO-154

x

x

Sīrija

SY-BIO-154

x

x

Tanzānija

TZ-BIO-154

x

x

Taizeme

TH-BIO-154

x

x

x

Togo

TG-BIO-154

x

x

Tunisija

TN-BIO-154

x

x

Turcija

TR-BIO-154

x

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-154

x

x

Ukraina

UA-BIO-154

x

Apvienotie Arābu Emirāti

AE-BIO-154

x

x

Uzbekistāna

UZ-BIO-154

x

Vanuatu

VU-BIO-154

x

x

Vjetnama

VN-BIO-154

x

x

Zambija

ZM-BIO-154

x

x

Zimbabve

ZW-BIO-154

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns, produkti, uz kuriem attiecas III pielikums

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam.”;

14)

tekstu attiecībā uz “Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” aizstāj ar šādu:

“ “Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)

1.

Adrese: P.O. Box 12311, Gainesville FL, 32604 United States

2.

Interneta adrese: http://www.qcsinfo.org

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Dominikāna

DO-BIO-144

x

Ekvadora

EC-BIO-144

x

x

Gvatemala

GT-BIO-144

x

x

Hondurasa

HN-BIO-144

x

Meksika

MX-BIO-144

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam.”;

15)

tekstu attiecībā uz “IBD Certifications Ltd” aizstāj ar šādu:

“ “IBD Certifications Ltd

1.

Adrese: Rua Dr. Costa Leite, 1351, 18602-110, Botucatu SP, Brazil

2.

Interneta adrese: http://www.ibd.com.br

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Brazīlija

BR-BIO-122

x

x

x

x

Ķīna

CN-BIO-122

x

x

x

Meksika

MX-BIO-122

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam.”;

16)

tekstu attiecībā uz “IMO Control Latinoamérica Ltda.” aizstāj ar šādu:

“ “IMO Control Latinoamérica Ltda.

1.

Adrese: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia

2.

Interneta adrese: http://www.imo.ch

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolīvija

BO-BIO-123

x

x

Kolumbija

CO-BIO-123

x

x

Dominikāna

DO-BIO-123

x

x

Gvatemala

GT-BIO-123

x

x

Haiti

HT-BIO-123

x

x

Meksika

MX-BIO-123

x

x

Nikaragva

NI-BIO-123

x

x

Peru

PE-BIO-123

x

x

Paragvaja

PY-BIO-123

x

x

Salvadora

SV-BIO-123

x

x

Venecuēla

VE-BIO-123

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam.”;

17)

aiz teksta attiecībā uz “IMO Control Private Limited” iekļauj šādu tekstu:

“ “IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști

1.

Adrese: 225 Sok. No:29 D:7 Bornova, 35040 Izmir, Turkey

2.

Interneta adrese: http://www.imo.ch

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Turcija

TR-BIO-158

x

x

x

x

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2016. gada 30. jūnijam.”;

18)

tekstu attiecībā uz “Indocert” aizstāj ar šādu:

“ “Indocert

1.

Adrese: Thottumugham post, Aluva, Ernakulam, Kerala, India

2.

Interneta adrese: http://www.indocert.org

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Indija

IN-BIO-148

x

x

Šrilanka

LK-BIO-148

x

Kambodža

KH-BIO-148

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, produkti, uz kuriem attiecas III pielikums, jūras aļģes

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam.”;

19)

tekstu attiecībā uz “Institute for Marketecology (SJO)”aizstāj ar šādu:

“ “Institute for Marketecology (IMO)

1.

Adrese: Weststrasse 1, 8570 Weinfelden, Switzerland

2.

Interneta adrese: http://www.imo.ch

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistāna

AF-BIO-143

x

x

x

Albānija

AL-BIO-143

x

x

Armēnija

AM-BIO-143

x

x

Azerbaidžāna

AZ-BIO -143

x

x

Bangladeša

BD-BIO-143

x

x

x

Bolīvija

BO-BIO-143

x

x

Bosnija un Hercegovina

BA-BIO-143

x

x

Brazīlija

BR-BIO-143

x

x

x

x

x

Burkinafaso

BF-BIO-143

x

Kamerūna

CM-BIO-143

x

Kanāda

CA-BIO-143

x

x

Čīle

CL-BIO-143

x

x

x

x

x

Ķīna

CN-BIO-143

x

x

x

x

Kolumbija

CO-BIO-143

x

x

Kongo Demokrātiskā Republika

CD-BIO-143

x

x

Kotdivuāra

CI-BIO-143

x

x

Horvātija

HR-BIO-143

x

x

x

x

Dominikāna

DO-BIO-143

x

x

Ekvadora

EC-BIO-143

x

x

Salvadora

SV-BIO-143

x

x

Etiopija

ET-BIO-143

x

x

Gruzija

GE-BIO-143

x

x

Gana

GH-BIO-143

x

x

Gvatemala

GT-BIO-143

x

x

Haiti

HT-BIO-143

x

x

Indija

IN-BIO-143

x

x

Indonēzija

ID-BIO-143

x

x

Japāna

JP-BIO-143

x

x

Jordānija

JO-BIO-143

x

x

Kazahstāna

KZ-BIO-143

x

x

Kenija

KE-BIO-143

x

x

Kirgizstāna

KG-BIO-143

x

x

Lihtenšteina

LI-BIO-143

x

Mali

ML-BIO-143

x

Meksika

MX-BIO-143

x

x

Maroka

MA-BIO-143

x

x

Namībija

NA-BIO-143

x

x

Nepāla

NP-BIO-143

x

x

Nikaragva

NI-BIO-143

x

x

Nigēra

NE-BIO-143

x

x

Nigērija

NG-BIO-143

x

x

Okupētā Palestīnas teritorija

PS-BIO-143

x

x

Paragvaja

PY-BIO-143

x

x

Peru

PE-BIO-143

x

x

x

Filipīnas

PH-BIO-143

x

x

Krievija

RU-BIO-143

x

x

x

Sjerraleone

SL-BIO-143

x

x

Singapūra

SG-BIO-143

x

Dienvidāfrika

ZA-BIO-143

x

x

Šrilanka

LK-BIO-143

x

x

Sudāna

SD-BIO-143

x

x

Surinama

SR-BIO-143

x

x

Sīrija

SY-BIO-143

x

Tadžikistāna

TJ-BIO-143

x

x

Taivāna

TW-BIO-143

x

x

Tanzānija

TZ-BIO-143

x

x

Taizeme

TH-BIO-143

x

Togo

TG-BIO-143

x

x

Uganda

UG-BIO-143

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-143

x

x

x

x

Uzbekistāna

UZ-BIO-143

x

x

x

Venecuēla

VE-BIO-143

x

x

Vjetnama

VN-BIO-143

x

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns un produkti, uz kuriem attiecas III pielikums

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam.”;

20)

tekstu attiecībā uz “Istituto Certificazione Etica e Ambientale” aizstāj ar šādu:

“ “Istituto Certificazione Etica e Ambientale

1.

Adrese: Via Nazario Sauro 2, 40121 Bologna, Italy

2.

Interneta adrese: http://www.icea.info

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Albānija

AL-BIO-115

x

x

Armēnija

AM-BIO-115

x

x

Ekvadora

EC-BIO-115

x

x

Japāna

JP-BIO-115

x

x

Kazahstāna

KZ-BIO-115

x

Libāna

LB-BIO-115

x

Madagaskara

MG-BIO-115

x

x

Malaizija

MY-BIO-115

x

Meksika

MX-BIO-115

x

x

x

Moldova

MD-BIO-115

x

x

Krievija

RU-BIO-115

x

x

x

Sanmarīno

SM-BIO-115

x

Senegāla

SN-BIO-115

x

x

Šrilanka

LK-BIO-115

x

x

Sīrija

SY-BIO-115

x

x

Taizeme

TH-BIO-115

x

Turcija

TR-BIO-115

x

x

Ukraina

UA-BIO-115

x

x

Apvienotie Arābu Emirāti

AE-BIO-115

x

x

x

Urugvaja

UY-BIO-115

x

x

Vjetnama

VN-BIO-115

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns un produkti, uz kuriem attiecas III pielikums

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam.”;

21)

tekstu attiecībā uz “Lacon GmbH” aizstāj ar šādu:

“ “LACON GmbH

1.

Adrese: Brünnlesweg 19, 77654 Offenburg, Germany

2.

Interneta adrese: http://www.lacon-institut.com

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaidžāna

AZ-BIO-134

x

x

Bangladeša

BD-BIO-134

x

x

Brazīlija

BR-BIO-134

x

Burkinafaso

BF-BIO-134

x

x

Horvātija

HR-BIO-134

x

x

x

Gana

GH-BIO-134

x

Indija

IN-BIO-134

x

Kazahstāna

KZ-BIO-134

x

Madagaskara

MG-BIO-134

x

Mali

ML-BIO-134

x

Meksika

MX-BIO-134

x

x

Maroka

MA-BIO-134

x

x

Namībija

NA-BIO-134

x

x

Nepāla

NP-BIO-134

x

x

Krievija

RU-BIO-134

x

Serbija

RS-BIO-134

x

x

Dienvidāfrika

ZA-BIO-134

x

x

Togo

TG-BIO-134

x

Turcija

TR-BIO-134

x

x

Ukraina

UA-BIO-134

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns un produkti, uz kuriem attiecas III pielikums

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam.”;

22)

tekstu attiecībā uz “Organic agriculture certification Thailand” aizstāj ar šādu:

“ “Organic agriculture certification Thailand

1.

Adrese: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi 11000, Thailand

2.

Interneta adrese: http://www.actorganic-cert.or.th

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Birma/Mjanma

MM-BIO-121

x

Indonēzija

ID-BIO-121

x

x

Laosa

LA-BIO-121

x

x

Malaizija

MY-BIO-121

x

Nepāla

NP-BIO-121

x

Taizeme

TH-BIO-121

x

x

Vjetnama

VN-BIO-121

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti, vīns

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam.”;

23)

tekstu attiecībā uz “Organización Internacional Agropecuaria” aizstāj ar šādu:

“ “Organización Internacional Agropecuaria

1.

Adrese: Av. Santa Fe 830 - (B1641ABN) – Acassuso, Buenos Aires - Argentina

2.

Interneta adrese: http://www.oia.com.ar

3.

Attiecīgās trešās valstis, kodi un produktu kategorijas:

Trešā valsts

Kods

Produktu kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentīna

AR-BIO-110

x

Brazīlija

BR-BIO-110

x

Urugvaja

UY-BIO-110

x

x

x

4.

Izņēmumi: pārejas perioda produkti un produkti, uz kuriem attiecas III pielikums

5.

Atrašanās sarakstā ilgums: līdz 2015. gada 30. jūnijam.”;

24)

aiz teksta, kas attiecas uz “Quality Assurance International”, iekļauj šādu tekstu:

“ “SGS Austria Controll-Co. GmbH

1.

Adrese: Diefenbachgasse 35, 1150 Wien, Austria

<

2.