EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0752

2013/752/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2013. gada 11. decembris ) par Lēmuma 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu grozījumiem un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 8776) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 334, 13.12.2013, p. 17–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/752/oj

13.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 334/17


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2013. gada 11. decembris)

par Lēmuma 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu grozījumiem un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 8776)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2013/752/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Lēmumu Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (Radiofrekvenču spektra lēmums) (1) un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2006/771/EK (2) tiek harmonizēti tehniskie nosacījumi radiofrekvenču spektra izmantošanai plašam maza darbības attāluma ierīču klāstam, ieskaitot tādus lietojumus kā signalizācijas ierīces, lokālo sakaru iekārtas, durvju atvēršanas ierīces, implantējamās medicīniskās ierīces un intelektiskās transporta sistēmas. Maza darbības attāluma ierīce parasti ir plaša patēriņa tirgus prece un/vai pārnēsājams izstrādājums, kuru var vienkārši izvest un izmantot ārvalstīs; tāpēc radiofrekvenču spektra piekļuves nosacījumu atšķirības kavē to brīvu apriti, palielina to ražošanas izmaksas un rada kaitīgu traucējumu risku citiem radiosakaru lietojumiem un pakalpojumiem.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Lēmums Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu (3) (RSPP), liek dalībvalstīm sadarbībā ar Komisiju attiecīgos gadījumos veicināt spektra kolektīvu lietošanu, kā arī spektra koplietošanu, lai paaugstinātu efektivitāti un elastību.

(3)

Ņemot vērā maza darbības attāluma ierīču pieaugošo nozīmi tautsaimniecībā un straujās izmaiņas tehnoloģijā un sabiedrības vajadzībās, maza darbības attāluma ierīcēm var rasties jauni lietojuma veidi. Tāpēc spektra harmonizācijas nosacījumi būtu regulāri jāatjaunina.

(4)

2006. gada 5. jūlijā Komisija saskaņā ar Lēmuma Nr. 676/2002/EK 4. panta 2. punktu piešķīra Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferencei (CEPT) pastāvīgu pilnvarojumu atjaunināt Lēmuma 2006/771/EK pielikumu, ņemot vērā tehnoloģiju un tirgus attīstību maza darbības attāluma ierīču jomā.

(5)

Ar Komisijas Lēmumiem 2008/432/EK (4), 2009/381/EK (5) un 2010/368/ES (6) un Komisijas Īstenošanas lēmumu 2011/829/ES (7) jau ir grozīti harmonizētie tehniskie nosacījumi maza darbības attāluma ierīcēm, kas ietverti Lēmumā 2006/771/EK, aizstājot tā pielikumu.

(6)

CEPT 2013. gada marta ziņojumā (8), kas tika iesniegts, īstenojot iepriekš minēto pilnvarojumu, informēja Komisiju par rezultātiem, kas tika iegūti pieprasītajā pārbaudē par Lēmuma 2006/771/EK pielikuma kategorijām “maza darbības attāluma ierīces veids” un “citi izmantošanas ierobežojumi” un ieteica Komisijai izdarīt grozījumus vairākos minētā pielikuma tehniskajos aspektos.

(7)

Pilnvarojuma īstenošanas rezultāti liecina, ka maza darbības attāluma ierīcēm, kas darbojas neekskluzīvi un koplietošanas kārtā, ir vajadzīga, pirmkārt, juridiska noteiktība attiecībā uz iespēju izmantot radiofrekvenču spektru koplietošanas kārtā, ko var panākt ar iepriekš paredzamiem tehniskiem harmonizēto joslu koplietošanas nosacījumiem, kas nodrošina harmonizēto joslu uzticamu un efektīvu izmantošanu. Otrkārt, šīm maza darbības attāluma ierīcēm ir vajadzīgs arī pietiekams elastīgums, kas pieļautu daudzus un dažādus lietojumus, lai Savienībā maksimāli palielinātu ieguvumus no bezvadu inovācijas. Tādēļ ir jāharmonizē noteiktie tehniskās izmantošanas nosacījumi, lai novērstu kaitīgus traucējumus un nodrošinātu pēc iespējas lielāku elastību, vienlaikus veicinot frekvenču joslu stabilu un efektīvu izmantošanu maza darbības attāluma ierīcēs.

(8)

Šiem mērķiem kalpo maza darbības attāluma ierīču “veida” jēdziena atmešana un maza darbības attāluma ierīču kategoriju harmonizācija. Divu veidu kategorijas katra veidotu prognozējamu koplietošanas vidi veselai maza darbības attāluma ierīču grupai. Šajās kategorijās maza darbības attāluma ierīces tiek grupētas vai nu pēc līdzīgiem tehniskiem spektra piekļuves mehānismiem, vai pēc kopīgiem izmantošanas scenārijiem, kas nosaka paredzamo izvietošanas blīvumu.

(9)

Kategoriju diapazons, kas noteikts tehniskajā pielikumā, sniedz lietotājiem paredzamību attiecībā uz citām maza darbības attāluma ierīcēm, kuras atļauts izmantot tajā pašā frekvenču joslā neekskluzīvi un koplietošanas kārtā. Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 9. marta Direktīvai 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu (9) (RTTI direktīva) šajās kategorijās ražotājiem būtu jānodrošina, ka maza darbības attāluma ierīces efektīvi novērš kaitīgos traucējumus citām maza darbības attāluma ierīcēm.

(10)

Konkrētajās frekvenču joslās, uz ko attiecas šis lēmums, harmonizētās maza darbības attāluma ierīču kategorijas apvienojums ar tehniskās izmantošanas nosacījumiem (frekvenču josla, pārraides jaudas robežvērtība / lauka intensitātes robežvērtība / jaudas blīvuma robežvērtība, papildu parametri un citi izmantošanas ierobežojumi) izveido harmonizētu koplietošanas vidi tādā veidā, kas ļauj maza darbības attāluma ierīcēm citai ar citu koplietot spektru neekskluzīvi un neatkarīgi no šāda lietojuma mērķa.

(11)

Lai nodrošinātu šādas harmonizētas koplietošanas vides juridisko noteiktību un paredzamību, izmantot harmonizētās joslas vai nu maza darbības attāluma ierīcēm, kas nepieder pie harmonizētas kategorijas, vai ar mazāk stingriem tehniskiem parametriem būtu atļaujams vienīgi tādā mērā, kādā netiek apdraudēta attiecīgā koplietošanas vide.

(12)

2011. gada 6. jūlijā Komisija saskaņā ar Lēmuma Nr. 676/2002/EK 4. panta 2. punktu no jauna pilnvaroja CEPT veikt nepieciešamos tehniskos pētījumus, atbalstot iespējamu Komisijas 2005. gada 20. decembra Lēmuma 2005/928/EK par 169,4–169,8125 MHz frekvenču joslas saskaņošanu Kopienā (10) pārskatīšanu, lai nodrošinātu harmonizētā frekvenču diapazona efektīvu izmantošanu saskaņā ar minētā lēmuma 5. pantu.

(13)

CEPT 2012. gada jūnija ziņojumā (11), kas tika iesniegts, īstenojot iepriekš minēto otro pilnvarojumu, ieteica Komisijai pašreizējos un papildu harmonizācijas pasākumus attiecībā uz mazjaudas / maza darbības attāluma ierīcēm 169 MHz joslā iekļaut turpmākajos Lēmuma 2006/771/EK pielikuma grozījumos, lai nodrošinātu harmonizētās frekvenču joslas (169,4–169,8125 MHz) labāku pamanāmību un pārredzamību.

(14)

Pamatojoties uz CEPT darba rezultātiem, ir iespējams unificēt regulējošos nosacījumus maza darbības attāluma ierīcēm. Spektra piekļuves nosacījumu harmonizācija sasniegtu RSPP izvirzīto mērķi veicināt spektra kolektīvu lietošanu iekšējā tirgū maza darbības attāluma ierīču kategorijām.

(15)

Attiecīgi būtu jāgroza Lēmuma 2006/771/EK pielikums un jāatceļ Lēmums 2005/928/EK.

(16)

Lai efektīvi izmantotu radiofrekvenču spektru un izvairītos no kaitīgiem traucējumiem, iekārtām, ko ekspluatē saskaņā ar šajā lēmumā izklāstītajiem nosacījumiem, būtu jāatbilst arī RTTI direktīvas prasībām; minēto atbilstību pierāda, izpildot harmonizētu standartu prasības vai veicot alternatīvas atbilstības novērtēšanas procedūras.

(17)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Radiofrekvenču spektra komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2006/771/EK 2. pantam pievieno šādu punktu:

“3.

“Maza darbības attāluma ierīču kategorija” ir maza darbības attāluma ierīču grupa, kas izmanto spektru ar līdzīgiem tehniskiem spektra piekļuves mehānismiem vai uz kopīgas izmantošanas scenāriju pamata.”

2. pants

Lēmuma 2006/771/EK 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

1.   Dalībvalstis neekskluzīvi, bez traucējumiem un bez aizsardzības izraugās un dara pieejamas frekvenču joslas maza darbības attāluma ierīču kategorijām, pakļaujot tās īpašiem nosacījumiem un īstenošanas termiņiem, kas noteikti šā lēmuma pielikumā.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var pieprasīt iespēju izmantot Radiofrekvenču spektra lēmuma 4. panta 5. punktu.

3.   Šis lēmums neskar dalībvalstu tiesības atļaut izmantot frekvenču joslas ar mazāk stingriem nosacījumiem vai maza darbības attāluma ierīcēm, kas nepieder pie harmonizētās kategorijas, ja vien tas netraucē un nemazina iespēju šādas kategorijas maza darbības attāluma ierīcēm izmantot attiecīgo harmonizēto tehnisko un ekspluatācijas nosacījumu kopumu (kā noteikts šā lēmuma pielikumā), kas ļauj konkrētu spektra daļu neekskluzīvā kārtā un atšķirīgiem nolūkiem koplietot tās pašas kategorijas maza darbības attāluma ierīcēm.”

3. pants

Lēmuma 2006/771/EK pielikums tiek aizstāts ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

4. pants

Lēmums 2005/928/EK tiek atcelts.

5. pants

Ne vēlāk kā 2014. gada 1. septembrī dalībvalstis ziņo Komisijai par šā lēmuma īstenojumu.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 11. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietniece

Neelie KROES


(1)  OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 312, 11.11.2006., 66. lpp.

(3)  OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp.

(4)  OV L 151, 11.6.2008., 49. lpp.

(5)  OV L 119, 14.5.2009., 32. lpp.

(6)  OV L 166, 1.7.2010., 33. lpp.

(7)  OV L 329, 13.12.2011., 10. lpp.

(8)  CEPT Report 44, RSCOM 13-25.

(9)  OV L 91, 7.4.1999., 10. lpp.

(10)  OV L 344, 27.12.2005., 47. lpp.

(11)  CEPT Report 43, RSCOM 12-25.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Harmonizētas frekvenču joslas un tehniskie parametri maza darbības attāluma ierīcēm

Joslas nr.

Frekvenču josla (1)

Maza darbības attāluma ierīču kategorija (2)

Pārraides jaudas robežvērtība / lauka intensitātes robežvērtība / jaudas blīvuma robežvērtība (3)

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un/vai kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi) (4)

Citi izmantošanas ierobežojumi (5)

Īstenošanas termiņš

1

9–59,750 kHz

Induktīvas ierīces (20)

72 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

2

9–315 kHz

Aktīvi medicīniskie implanti (7)

30 dΒμΑ/m 10 m attālumā

Darbības cikla robežvērtība (6): 10 %

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm (13)

2014. gada 1. jūlijs

3

59,750–60,250 kHz

Induktīvas ierīces (20)

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

4

60,250–74,750 kHz

Induktīvas ierīces (20)

72 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

5

74,750–75,250 kHz

Induktīvas ierīces (20)

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

6

75,250–77,250 kHz

Induktīvas ierīces (20)

72 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

7

77,250–77,750 kHz

Induktīvas ierīces (20)

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

8

77,750–90 kHz

Induktīvas ierīces (20)

72 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

9

90–119 kHz

Induktīvas ierīces (20)

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

10

119–128,6 kHz

Induktīvas ierīces (20)

66 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

11

128,6–129,6 kHz

Induktīvas ierīces (20)

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

12

129,6–135 kHz

Induktīvas ierīces (20)

66 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

13

135–140 kHz

Induktīvas ierīces (20)

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

14

140–148,5 kHz

Induktīvas ierīces (20)

37,7 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

15

148,5–5 000 kHz (23)

Induktīvas ierīces (20)

– 15 dΒμΑ/m 10 m attālumā jebkurā 10 kHz platā joslā.

Turklāt kopējā lauka intensitāte ir – 5 dΒμΑ/m 10 m attālumā sistēmām, kuras darbojas joslās, kas platākas par 10 kHz

 

 

2014. gada 1. jūlijs

16

315–600 kHz

Aktīvi medicīniskie implanti (7)

– 5 dΒμΑ/m 10 m attālumā

Darbības cikla robežvērtība (6): 10 %

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz dzīvniekiem implantējamām ierīcēm (8)

2014. gada 1. jūlijs

17

400–600 kHz

Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) (18)

– 8 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

18

456,9–457,1 kHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

7 dBμA/m 10 m attālumā

 

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz ierīcēm apbērtu cietušo un vērtīgu mantu uziešanai ārkārtas apstākļos

2014. gada 1. jūlijs

19

984–7 484 kHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces (19)

9 dΒμΑ/m 10 m attālumā

Darbības cikla robežvērtība (6): 1 %

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz eirobalises datu pārraidi vilcienu klātbūtnē, izmantojot 27 MHz joslu tālbarošanai

2014. gada 1. jūlijs

20

3 155–3 400 kHz

Induktīvas ierīces (20)

13,5 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

21

5 000–30 000 kHz (24)

Induktīvas ierīces (20)

– 20 dΒμΑ/m 10 m attālumā jebkurā 10 kHz platā joslā. Turklāt kopējā lauka intensitāte ir – 5 dΒμΑ/m 10 m attālumā sistēmām, kuras darbojas joslās, kas platākas par 10 kHz

 

 

2014. gada 1. jūlijs

22a

6 765–6 795 kHz

Induktīvas ierīces (20)

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

22b

6 765–6 795 kHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

23

7 300–23 000 kHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces (19)

– 7 dΒμΑ/m 10 m attālumā

Antenas ierobežojumi tiek piemēroti tā, kā noteikts saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz eirocilpas datu pārraidi vilcienu klātbūtnē, izmantojot 27 MHz joslu tālbarošanai

2014. gada 1. jūlijs

24

7 400–8 800 kHz

Induktīvas ierīces (20)

9 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

25

10 200–11 000 kHz

Induktīvas ierīces (20)

9 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

26

12 500–20 000 kHz

Aktīvi medicīniskie implanti (7)

– 7 dΒμΑ/m 10 m attālumā 10 kHz joslā

Darbības cikla robežvērtība (6): 10 %

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz dzīvniekiem implantējamām ierīcēm lietošanai telpās (8)

2014. gada 1. jūlijs

27a

13 553–13 567 kHz

Induktīvas ierīces (20)

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

27b

13 553–13 567 kHz

Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) (18)

60 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

27c

13 553–13 567 kHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

28a

26 957–27 283 kHz

Induktīvas ierīces (20)

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

28b

26 957–27 283 kHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

10 mW efektīvā izstarotā jauda (e.r.p.), kas atbilst 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

29

26 990–27 000 kHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

10010 mW e.r.p.

Darbības cikla robežvērtība (6): 0,1 %

Modeļu vadības ierīces var darboties bez darbības cikla ierobežojumiem (17)

2014. gada 1. jūlijs

30

27 040–27 050 kHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

10010 mW e.r.p.

Darbības cikla robežvērtība (6): 0,1 %

Modeļu vadības ierīces var darboties bez darbības cikla ierobežojumiem (17)

2014. gada 1. jūlijs

31

27 090–27 100 kHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

10010 mW e.r.p.

Darbības cikla robežvērtība (6): 0,1 %

Modeļu vadības ierīces var darboties bez darbības cikla ierobežojumiem (17)

2014. gada 1. jūlijs

32

27 140–27 150 kHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

10010 mW e.r.p.

Darbības cikla robežvērtība (6): 0,1 %

Modeļu vadības ierīces var darboties bez darbības cikla ierobežojumiem (17)

2014. gada 1. jūlijs

33

27 190–27 200 kHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

10010 mW e.r.p.

Darbības cikla robežvērtība (6): 0,1 %

Modeļu vadības ierīces var darboties bez darbības cikla ierobežojumiem (17)

2014. gada 1. jūlijs

34

30–37,5 MHz

Aktīvi medicīniskie implanti (7)

110 mW e.r.p.

Darbības cikla robežvērtība (6): 10 %

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz asinsspiediena mērīšanai paredzētiem īpaši mazas jaudas medicīniskiem membrānas implantiem Direktīvas 90/385/EEK aktīvo implantējamo medicīnas ierīču definīcijas robežās (13)

2014. gada 1. jūlijs

35

40,66–40,7 MHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

1010 mW e.r.p.

 

Izņemot videolietojumus

2014. gada 1. jūlijs

36

87,5–108 MHz

Augsta darbības cikla / nepārtrauktas raidīšanas ierīces (14)

50 nW e.r.p.

Kanālu solis nepārsniedz 200 kHz

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz raidītājiem ar analogo frekvences modulāciju (FM)

2014. gada 1. jūlijs

37a

169,4–169,475 MHz

Palīgierīces vājdzirdīgiem (ALD) (10)

50010 mW e.r.p.

Kanālu solis: ne vairāk kā 50 kHz

 

2014. gada 1. jūlijs

37b

169,4–169,475 MHz

Mērierīces (11)

50010 mW e.r.p.

Kanālu solis: ne vairāk kā 50 kHz. Darbības cikla robežvērtība (6): 10,0 %

 

2014. gada 1. jūlijs

37c

169,4–169,475 MHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

50010 mW e.r.p.

Kanālu solis: ne vairāk kā 50 kHz. Darbības cikla robežvērtība (6): 1,0 %

 

2014. gada 1. jūlijs

38

169,4–169,4875 MHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

1010 mW e.r.p.

Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Darbības cikla robežvērtība (6): 0,1 %

 

2014. gada 1. jūlijs

39a

169,4875–169,5875 MHz

Palīgierīces vājdzirdīgiem (ALD) (10)

50010 mW e.r.p.

Kanālu solis: ne vairāk kā 50 kHz

 

2014. gada 1. jūlijs

39b

169,4875–169,5875 MHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

1010 mW e.r.p.

Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Darbības cikla robežvērtība (6): 0,001 %

No pulksten 00.00 līdz 06.00 pēc vietējā laika var izmantot darbības cikla robežvērtību (6) 0,1 %

2014. gada 1. jūlijs

40

169,5875–169,8125 MHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

1010 mW e.r.p.

Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Darbības cikla robežvērtība (6): 0,1 %

 

2014. gada 1. jūlijs

41

401–402 MHz

Aktīvi medicīniskie implanti (7)

25 μW e.r.p.

Kanālu solis: 25 kHz. Atsevišķi raidītāji var apvienot blakusesošus kanālus joslas platuma palielināšanai līdz 100 kHz. Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību (6)

Šis lietošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz sistēmām, kas īpaši izstrādātas bezbalss digitālās saziņas nodrošināšanai starp aktīvām implantējamām medicīniskām ierīcēm (13) un/vai valkājamām un citādām ārējām ierīcēm, kuras lieto pacienta laikneatkarīgo fizioloģisko datu pārraidīšanai

2014. gada 1. jūlijs

42

402–405 MHz

Aktīvi medicīniskie implanti (7)

25 μW e.r.p.

Kanālu solis: 25 kHz. Atsevišķi raidītāji var apvienot blakusesošus kanālus joslas platuma palielināšanai līdz 300 kHz. Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram vai mazinātu traucējumus, tostarp joslas platumā, kas lielāks par 300 kHz, var izmantot citus tehniskus paņēmienus, ja panāktais rezultāts ir vismaz līdzvērtīgs rezultātam, kas iegūts ar tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos, lai nodrošinātu sadarbspēju ar citiem lietotājiem, un it sevišķi ar meteoroloģiskajām radiozondēm

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm (13)

2014. gada 1. jūlijs

43

405–406 MHz

Aktīvi medicīniskie implanti (7)

25 μW e.r.p.

Kanālu solis: 25 kHz. Atsevišķi raidītāji var apvienot blakusesošus kanālus joslas platuma palielināšanai līdz 100 kHz. Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību (6)

Šis lietošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz sistēmām, kas izstrādātas bezbalss digitālās saziņas nodrošināšanai starp aktīvām implantējamām medicīniskām ierīcēm (13) un/vai valkājamām un citādām ārējām ierīcēm, kuras lieto pacienta laikneatkarīgo fizioloģisko datu pārraidīšanai

2014. gada 1. jūlijs

44a

433,05–434,04 MHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

110 mW e.r.p. un jaudas blīvums – 13 dBm/10 kHz modulācijai ar joslas platumu, kas lielāks par 250 kHz

Balss lietojumus atļauts izmantot ar progresīviem traucējumu mazināšanas paņēmieniem

Izņemot audio un video lietojumus

2014. gada 1. jūlijs

44b

433,05–434,04 MHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

1010 mW e.r.p.

Darbības cikla robežvērtība (6): 10 %

Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus

2014. gada 1. jūlijs

45a

434,04–434,79 MHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

1 mW e.r.p. un jaudas blīvums – 13 dBm/10 kHz modulācijai ar joslas platumu, kas lielāks par 250 kHz

Balss lietojumus atļauts izmantot ar progresīviem traucējumu mazināšanas paņēmieniem

Izņemot audio un video lietojumus

2014. gada 1. jūlijs

45b

434,04–434,79 MHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

1010 mW e.r.p.

Darbības cikla robežvērtība (6): 10 %

Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus

2014. gada 1. jūlijs

45c

434,04–434,79 MHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

1010 mW e.r.p.

Darbības cikla robežvērtība (6): 100 %, kanālu solim nepārsniedzot 25 kHz. Balss lietojumus atļauts izmantot ar progresīviem traucējumu mazināšanas paņēmieniem

Izņemot audio un video lietojumus

2014. gada 1. jūlijs

46a

863–865 MHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

2510 mW e.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību (6)

Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus

2014. gada 1. jūlijs

46b

863–865 MHz

Augsta darbības cikla / nepārtrauktas raidīšanas ierīces (14)

1010 mW e.r.p.

 

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz bezvadu audio un multivides straumēšanas ierīcēm

2014. gada 1. jūlijs

47

865–868 MHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

2510 mW e.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 1 % lielu darbības cikla robežvērtību (6)

Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus

2014. gada 1. jūlijs

48

868–868,6 MHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

2510 mW e.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 1 % lielu darbības cikla robežvērtību (6)

Izņemot analogos videolietojumus

2014. gada 1. jūlijs

49

868,6–868,7 MHz

Zema darbības cikla / augstas uzticamības ierīces (21)

1010 mW e.r.p.

Kanālu solis: 25 kHz. Visu frekvenču joslu var izmantot arī kā vienu kopēju kanālu ātrdarbīgai datu pārraidei.

Darbības cikla robežvērtība (6): 1,0 %

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz signalizācijas sistēmām

2014. gada 1. jūlijs

50

868,7–869,2 MHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

2510 mW e.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību (6)

Izņemot analogos videolietojumus

2014. gada 1. jūlijs

51

869,2–869,25 MHz

Zema darbības cikla / augstas uzticamības ierīces (21)

1010 mW e.r.p.

Kanālu solis: 25 kHz. Darbības cikla robežvērtība (6): 0,1 %

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz sociālās trauksmes ierīcēm (12)

2014. gada 1. jūlijs

52

869,25–869,3 MHz

Zema darbības cikla / augstas uzticamības ierīces (21)

1010 mW e.r.p.

Kanālu solis: 25 kHz. Darbības cikla robežvērtība (6): 0,1 %

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz signalizācijas sistēmām

2014. gada 1. jūlijs

53

869,3–869,4 MHz

Zema darbības cikla / augstas uzticamības ierīces (21)

1010 mW e.r.p.

Kanālu solis: 25 kHz. Darbības cikla robežvērtība (6): 1,0 %

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz signalizācijas sistēmām

2014. gada 1. jūlijs

54a

869,4–869,65 MHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

2510 mW e.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību (6)

Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus

2014. gada 1. jūlijs

54b

869,4–869,65 MHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

50010 mW e.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 10 % lielu darbības cikla robežvērtību (6)

Izņemot analogos videolietojumus

2014. gada 1. jūlijs

55

869,65–869,7 MHz

Zema darbības cikla / augstas uzticamības ierīces (21)

2510 mW e.r.p.

Kanālu solis: 25 kHz. Darbības cikla robežvērtība (6): 10 %

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz signalizācijas sistēmām

2014. gada 1. jūlijs

56a

869,7–870 MHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

510 mW e.r.p.

Balss lietojumus atļauts izmantot ar progresīviem traucējumu mazināšanas paņēmieniem

Izņemot audio un video lietojumus

2014. gada 1. jūlijs

56b

869,7–870 MHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

2510 mW e.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kā alternatīvu var izmantot arī 1 % lielu darbības cikla robežvērtību (6)

Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus

2014. gada 1. jūlijs

57a

2 400–2 483,5 MHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

10 mW ekvivalentā izotropi izstarotā jauda (e.i.r.p.)

 

 

2014. gada 1. jūlijs

57b

2 400–2 483,5 MHz

Radionoteikšanas ierīces (15)

2510 mW e.i.r.p.

 

 

2014. gada 1. jūlijs

57c

2 400–2 483,5 MHz

Platjoslas datu pārraides ierīces (22)

100 mW e.i.r.p. un 100 mW/100 kHz e.i.r.p. blīvums, ja izmanto frekvences lēkāšanas modulāciju; 10 mW/MHz e.i.r.p. blīvums, ja izmanto citu veidu modulāciju

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos

 

2014. gada 1. jūlijs

58

2 446–2 454 MHz

Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) (18)

50010 mW e.i.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos

 

2014. gada 1. jūlijs

59

2 483,5–2 500 MHz

Aktīvi medicīniskie implanti (7)

1010 mW e.i.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kanālu solis: 1 MHz. Visu frekvenču joslu var izmantot arī dinamiski kā vienu kopēju kanālu ātrdarbīgai datu pārraidei. Darbības cikla robežvērtība (6): 10 %

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm (13).

Perifērie vadības bloki ir tikai izmantošanai telpās

2014. gada 1. jūlijs

60

4 500–7 000 MHz

Radionoteikšanas ierīces (15)

24 dBm e.i.r.p. (25)

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem (16)

2014. gada 1. jūlijs

61

5 725–5 875 MHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

2510 mW e.i.r.p.

 

 

2014. gada 1. jūlijs

62

5 795–5 805 MHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces (19)

2 W e.i.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas vienīgi uz autoceļu lietošanas maksas iekasēšanas lietojumiem

2014. gada 1. jūlijs

63

6 000–8 500 MHz

Radionoteikšanas ierīces (15)

7 dBm/50 MHz maksimālā e.i.r.p. un – 33 dBm/MHz vidējā e.i.r.p.

Ir jāizmanto automātiska energopadeves kontrole un antenas prasības, kā arī līdzvērtīgi tehniskie paņēmieni piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz līmeņa zondēšanas radariem.

Jāievēro noteiktās izņēmuma zonas ap radioastronomijas objektiem

2014. gada 1. jūlijs

64

8 500–10 600 MHz

Radionoteikšanas ierīces (15)

30 dBm e.i.r.p. (25)

Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem (16)

2014. gada 1. jūlijs

65

17,1–17,3 GHz

Radionoteikšanas ierīces (15)

26 dBm e.i.r.p.

Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz sistēmām, kas bāzētas uz zemes

2014. gada 1. jūlijs

66

24,05–24,075 GHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces (19)

10010 mW e.i.r.p.

 

 

2014. gada 1. jūlijs

67

24,05–26,5 GHz

Radionoteikšanas ierīces (15)

26 dBm/50 MHz maksimālā e.i.r.p. un – 14 dBm/MHz vidējā e.i.r.p.

Ir jāizmanto automātiska energopadeves kontrole un antenas prasības, kā arī līdzvērtīgi tehniskie paņēmieni piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz līmeņa zondēšanas radariem.

Jāievēro noteiktās izņēmuma zonas ap radioastronomijas objektiem

2014. gada 1. jūlijs

68

24,05–27 GHz

Radionoteikšanas ierīces (15)

43 dBm e.i.r.p. (25)

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem (16)

2014. gada 1. jūlijs

69a

24,075–24,15 GHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces (19)

10010 mW e.i.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Aiztures laika robežvērtības un frekvences modulācijas diapazonu piemēro tā, kā noteikts harmonizētajos standartos

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļu radariem, kas bāzēti uz zemes

2014. gada 1. jūlijs

69b

24,075–24,15 GHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces (19)

0,110 mW e.i.r.p.

 

 

2014. gada 1. jūlijs

70a

24,15–24,25 GHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

10010 mW e.i.r.p.

 

 

2014. gada 1. jūlijs

70b

24,15–24,25 GHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces (19)

10010 mW e.i.r.p.

 

 

2014. gada 1. jūlijs

71

24,25–24,495 GHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces (19)

– 11 dBm e.i.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Darbības cikla robežvērtības (6) un frekvences modulācijas diapazonus piemēro tā, kā noteikts harmonizētajos standartos

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļu radariem, kas bāzēti uz zemes, kurus darbina harmonizētajā 24 GHz frekvenču diapazonā

2014. gada 1. jūlijs

72

24,25–24,5 GHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces (19)

20 dBm e.i.r.p. (uz priekšu vērsti radari), 16 dBm e.i.r.p. (atpakaļ vērsti radari)

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Darbības cikla robežvērtības (6) un frekvences modulācijas diapazonu piemēro tā, kā noteikts harmonizētajos standartos

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļu radariem, kas bāzēti uz zemes, kurus darbina harmonizētajā 24 GHz frekvenču diapazonā

2014. gada 1. jūlijs

73

24,495–24,5 GHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces (19)

– 8 dBm e.i.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos. Darbības cikla robežvērtības (6) un frekvences modulācijas diapazonu piemēro tā, kā noteikts harmonizētajos standartos

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļu radariem, kas bāzēti uz zemes, kurus darbina harmonizētajā 24 GHz frekvenču diapazonā

2014. gada 1. jūlijs

74a

57–64 GHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

10010 mW e.i.r.p., maksimālā pārraides jauda 10 dBm un maksimālais e.i.r.p. jaudas spektra blīvums 13 dBm/MHz

 

 

2014. gada 1. jūlijs

74b

57–64 GHz

Radionoteikšanas ierīces (15)

43 dBm e.i.r.p. (25)

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos.

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem (16)

2014. gada 1. jūlijs

74c

57–64 GHz

Radionoteikšanas ierīces (15)

35 dBm/50 MHz maksimālā e.i.r.p. un – 2 dBm/MHz vidējā e.i.r.p.

Ir jāizmanto automātiska energopadeves kontrole un antenas prasības, kā arī līdzvērtīgi tehniskie paņēmieni piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz līmeņa zondēšanas radariem

2014. gada 1. jūlijs

75

57–66 GHz

Platjoslas datu pārraides ierīces (22)

40 dBm e.i.r.p. un 13 dBm/MHz e.i.r.p. blīvums

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos.

Izņemot fiksētas ārpustelpu instalācijas

2014. gada 1. jūlijs

76

61–61,5 GHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

10010 mW e.i.r.p.

 

 

2014. gada 1. jūlijs

77

63–64 GHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces (19)

40 dBm e.i.r.p.

 

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas vienīgi uz transportlīdzekļa–transportlīdzekļa, transportlīdzekļa–infrastruktūras un infrastruktūras–transportlīdzekļa sistēmām

2014. gada 1. jūlijs

78a

75–85 GHz

Radionoteikšanas ierīces (15)

34 dBm/50 MHz maksimālā e.i.r.p. un – 3 dBm/MHz vidējā e.i.r.p.

Ir jāizmanto automātiska energopadeves kontrole un antenas prasības, kā arī tehniskie paņēmieni piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz līmeņa zondēšanas radariem.

Jāievēro noteiktās izņēmuma zonas ap radioastronomijas objektiem

2014. gada 1. jūlijs

78b

75–85 GHz

Radionoteikšanas ierīces (15)

43 dBm e.i.r.p. (25)

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas ir vismaz līdzvērtīgi tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK pieņemtajos harmonizētajos standartos

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem (16)

2014. gada 1. jūlijs

79

76–77 GHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces (19)

55 dBm maksimālā e.i.r.p. un 50 dBm vidējā e.i.r.p., un 23,5 dBm vidējā e.i.r.p. pulsa radariem

 

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļu un infrastruktūras sistēmām, kas bāzētas uz zemes

2014. gada 1. jūlijs

80

122–123 GHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

10010 mW e.i.r.p.

 

 

2014. gada 1. jūlijs

81

244–246 GHz

Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces (9)

10010 mW e.i.r.p.

 

 

2014. gada 1. jūlijs


(1)  Šajā tabulā norādītās frekvenču blakusjoslas dalībvalstīm ir jāatļauj izmantot kā vienu frekvenču joslu, ja vien ir izpildīti ikvienai atsevišķai frekvenču blakusjoslai noteiktie īpašie nosacījumi.

(2)  Kā noteikts 2. panta 3. punktā.

(3)  Dalībvalstīm jāatļauj izmantot spektru līdz šajā tabulā norādītajai pārraides jaudas, lauka intensitātes vai jaudas blīvuma vērtībai. Saskaņā ar 3. panta 3. punktu tās drīkst izvirzīt mazāk ierobežojošus nosacījumus, t. i., atļaut izmantot spektru ar lielāku pārraides jaudu, lauka intensitāti vai jaudas blīvumu, ja tas neierobežo un neapdraud maza darbības attāluma ierīču pienācīgu līdzāspastāvēšanu joslās, kas harmonizētas ar šo lēmumu.

(4)  Dalībvalstis drīkst noteikt tikai minētos “papildu parametrus (kanālu sakārtojuma un/vai kanālu piekļuves un aizņemšanas noteikumus)”, bet nedrīkst papildus noteikt citus parametrus vai prasības attiecībā uz piekļuvi spektram un traucējumu mazināšanu. Mazāk ierobežojoši nosacījumi 3. panta 3. punkta izpratnē nozīmē to, ka dalībvalstis drīkst pilnībā atteikties no attiecīgajā ailē norādītajiem “papildu parametriem (kanālu sakārtojuma un/vai kanālu piekļuves un aizņemšanas noteikumiem)” vai atļaut augstākas vērtības, ja vien netiek apdraudēta attiecīgā koplietošanas vide harmonizētajā joslā.

(5)  Dalībvalstis drīkst noteikt tikai minētos “citus izmantošanas ierobežojumus”, bet nedrīkst noteikt papildu izmantošanas ierobežojumus. Tā kā drīkst pieņemt mazāk ierobežojošus nosacījumus 3. panta 3. punkta izpratnē, dalībvalstis var atteikties no viena vai visiem šiem ierobežojumiem, ja vien netiek ierobežota koplietošanas vide harmonizētajā joslā.

(6)  “Darbības cikls” ir atsevišķas ierīces aktīvas raidīšanas laika procentuālā daļa no vienas stundas. Mazāk ierobežojoši nosacījumi 3. panta 3. punkta izpratnē nozīmē to, ka dalībvalstis drīkst atļaut augstāku “darbības cikla” vērtību.

(7)  Aktīvo medicīnisko implantu kategorija attiecas uz aktīvo implantējamo medicīnas ierīču radiokomponentiem, kurus paredzēts pilnīgi vai daļēji ķirurģiski vai medicīniski ievietot cilvēka vai dzīvnieka ķermenī, un attiecīgā gadījumā uz to perifērajām ierīcēm.

(8)  “Dzīvniekiem implantējamas ierīces” ir raidītājierīces, kuras tiek ievietotas dzīvnieka ķermenī, lai veiktu diagnostikas funkcijas un/vai terapiju.

(9)  Nespecifisko maza darbības attāluma ierīču kategorija aptver visu veidu radioierīces neatkarīgi no to lietojuma vai mērķa, kuras atbilst tehniskajiem nosacījumiem, kas noteikti attiecīgajai frekvenču joslai. Tipiski lietojumi ir telemetrija, tālvadība, signalizācija, datu pārraide vispārīgi un citi lietojumi.

(10)  Palīgierīču vājdzirdīgiem (ALD) kategorijā ietilpst radiosakaru sistēmas, kas uzlabo dzirdes invalīdu dzirdētspēju. Parasti šāda sistēma ietver vienu vai vairākus radioraidītājus un vienu vai vairākus radiouztvērējus.

(11)  Mērierīču kategorija aptver radioierīces, kas ietilpst divvirzienu radiosakaru sistēmās, kuras ļauj attāli kontrolēt, mērīt un nosūtīt datus viedo tīklu infrastruktūrās, piemēram, elektrības, gāzes un ūdens apgādes tīklos.

(12)  “Sociālās trauksmes ierīces” ir radiosakaru sistēmas, kas nodrošina drošus sakarus, lai briesmās nokļuvusi persona ierobežotā zonā varētu izsaukt palīdzību. Sociālās trauksmes ierīču tipisks lietojums ir palīdzība veciem cilvēkiem vai invalīdiem.

(13)  “Aktīvās implantējamās medicīniskās ierīces” ir definētas Padomes 1990. gada 20. jūnija Direktīvā 90/385/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm (OV L 189, 20.7.1990., 17. lpp.).

(14)  Augsta darbības cikla / nepārtrauktas pārraides ierīču kategorijā ietilpst radioierīces, kuras balstās uz zemu latentumu un augsta darbības cikla pārraidēm. Tipiski lietojumi ir personas bezvadu audio un multivides straumēšanas sistēmas, mobilie tālruņi, automobiļu vai mājas izklaides sistēmas, bezvadu mikrofoni, bezvadu skaļruņi, bezvadu austiņas, līdznēsājamas radioierīces, dzirdes aparāti, ausī ievietojamas austiņas, bezvadu mikrofoni, ko izmanto koncertos vai izrādēs, un zemas jaudas analogie FM raidītāji (josla 36).

(15)  Radionoteikšanas ierīču kategorijā ietilpst radioierīces, ko izmanto objekta atrašanās vietas, ātruma un/vai citu raksturlielumu noteikšanai vai informācijas iegūšanai saistībā ar šiem parametriem. Tipiski lietojumi ir dažādu veidu mērījumi.

(16)  “Tvertnes līmeņa zondēšanas radari” (TLPR) ir īpašs radionoteikšanas lietojuma veids, ko izmanto, lai mērītu līmeni tvertnē, un uzstāda metāla vai dzelzsbetona tvertnēs vai līdzīgā aprīkojumā, kas izgatavots no materiāla ar salīdzināmiem vājinājuma rādītājiem. Tvertne ir paredzēta vielas uzglabāšanai.

(17)  “Modeļu vadības ierīces” ir īpaša veida tālvadības un telemetrijas radioiekārtas, ko izmanto, lai attāli vadītu modeļu (galvenokārt miniatūru transportlīdzekļu atveidu) kustību gaisā, uz zemes, pa ūdens virsmu vai zem tās.

(18)  Radiofrekvences identifikācijas (RFID) ierīču kategorijā ietilpst retranslatora/nolasītāja radiosakaru sistēmas, kas sastāv no radioierīcēm (retranslatoriem), kas piestiprinātas dzīvām būtnēm vai nedzīviem priekšmetiem, un raidītāja/uztvērēja blokiem (nolasītājiem), kas aktivizē retranslatoru un saņem atpakaļ datus. Parasti lietojumi ietver priekšmetu uzraudzību un identifikāciju, piemēram, elektroniskai preču uzraudzībai (EAS), un datu vākšanu un pārsūtīšanu saistībā ar objektiem, kuriem retranslatori ir pievienoti, un tā var būt vai nu bez baterijām, vai bateriju atbalstīta, vai darboties ar baterijām. Atbildes no retranslatora tās nolasītājs validē un nodod savai saimnieksistēmai.

(19)  Transporta un satiksmes telemātikas ierīču kategorijā ietilpst radioierīces, ko izmanto transporta jomās (autotransporta, dzelzceļa, ūdens vai gaisa atkarā no attiecīgajiem tehniskajiem ierobežojumiem), satiksmes vadībā, navigācijā, mobilitātes vadībā un intelektiskajās transporta sistēmās (ITS). Tipiski lietojumi ir saskarne starp dažādiem transporta veidiem, saziņa starp transportlīdzekļiem (piemēram, no automobiļa ar automobili), starp transportlīdzekļiem un stacionārās vietās (piemēram, starp automobili un infrastruktūru), kā arī saziņa ar lietotājiem.

(20)  Induktīvo ierīču kategorijā ietilpst radioierīces, kas izmanto magnētiskos laukus ar induktīvo cilpu sistēmām tuva darbības lauka sakariem. Starp tipiskiem lietojumiem ir, piemēram, automobiļu imobilizatori, dzīvnieku identifikācijas ierīces, signalizācijas sistēmas, kabeļu meklētāji, atkritumu apsaimniekošanas sistēmas, personas identifikācijas ierīces, balss bezvadu pārraides ierīces, piekļuves kontroles ierīces, attāluma noteikšanas sensori, pretaizbraukšanas sistēmas, tostarp pretaizbraukšanas radiofrekvenču sistēmas, datu pārraide uz rokas ierīcēm, preču automātiskas identificēšanas ierīces, bezvadu vadības sistēmas un autoceļu lietošanas maksas automātiskā iekasēšana.

(21)  Zema darbības cikla / augstas uzticamības ierīču kategorijā ietilpst radioierīces, kas balstās uz zemu spektra vispārējo izmantošanu un zema darbības cikla spektra piekļuves noteikumiem, lai nodrošinātu augsti uzticamu piekļuvi spektram un pārraides koplietošanas joslās. Tipiski lietojumi ir signalizācijas sistēmas, kas izmanto radiosakarus, norādot brīdinājuma stāvokli attālā atrašanās vietā, un sociālās trauksmes sistēmas, kas nodrošina uzticamus sakarus personai, kura nonākusi briesmās.

(22)  Platjoslas datu pārraides ierīču kategorijā ietilpst radioierīces, kas piekļuvei spektram izmanto platjoslas modulācijas tehniku. Tipiski lietojumi ir bezvadu piekļuves sistēmas, piemēram, bezvadu lokālais tīkls (WAS/RLAN).

(23)  Joslā 20 lielāka lauka intensitāte un papildu izmantošanas ierobežojumi attiecas uz induktīviem lietojumiem.

(24)  Joslās 22a, 24, 25, 27a un 28a lielāka lauka intensitāte un papildu izmantošanas ierobežojumi attiecas uz induktīviem lietojumiem.

(25)  Jaudas robežvērtība attiecas uz aizvērtas tvertnes iekšieni un atbilst spektrālajam blīvumam – 41,3 dBm/MHz e.i.r.p. ārpus 500 litru kontroltvertnes.”


Top