Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0867

Padomes Regula (ES) Nr. 867/2012 ( 2012. gada 24. septembris ), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

OJ L 257, 25.9.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010 P. 255 - 256

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/867/oj

25.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 257/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 867/2012

(2012. gada 24. septembris),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/782/KĀDP (2011. gada 1. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopēju priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 18. janvārī pieņēma Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā (2), lai īstenotu lielāko daļu pasākumu, kas paredzēti Lēmumā 2011/782/KĀDP.

(2)

Padomes Lēmumā 2012/420/KĀDP (2012. gada 23. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2011/782/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (3), paredzēts papildu pasākums, proti, ka dalībvalstīm būtu jāpārbauda visi kuģi un gaisa kuģi, kuri dodas uz Sīriju, ja to rīcībā ir informācija, kas ļauj pamatoti uzskatīt, ka kravā ietilpst priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksports ir aizliegts, vai pakļauts atļaujai.

(3)

Lēmumā 2012/420/KĀDP attiecībā uz minēto pasākumu arī paredzēts, ka uz gaisa kuģiem un kuģiem, kas transportē kravas uz Sīriju, attiecas prasība pirms iebraukšanas un izbraukšanas sniegt papildu informāciju par visām precēm, ko ieved dalībvalstī vai izved no tās.

(4)

Turklāt Lēmumā 2012/420/KĀDP noteikta atkāpe attiecībā uz līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu sakarā ar tādu līdzekļu pārvedumu, kas pienākas saistībā ar finanšu atbalsta sniegšanu Sīrijas valstspiederīgajiem, kuri Savienībā mācās, gūst profesionālo apmācību vai ir iesaistīti akadēmiskos pētījumos.

(5)

Būtu jāgroza noteikumi, kas paredz atkāpes attiecībā uz Sīrijas Centrālās bankas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu.

(6)

Daži no minētajiem pasākumiem ir Līguma par Eiropas Savienības darbību piemērošanas jomā, tādēļ to īstenošanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa regulējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(7)

Tā paša iemesla dēļ grozījums ir vajadzīgs, lai precizētu Regulas (ES) Nr. 36/2012 darbības jomu.

(8)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 36/2012,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 36/2012 groza šādi:

1)

regulas 1. pantā iekļauj šādu punktu:

“r)

“Savienības muitas teritorija” ir teritorija, kas definēta 3. pantā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (4).

2)

iekļauj šādu pantu:

“2.c pants

1.   Noteikumi, ar ko nosaka pienākumu sniegt iepriekšēju informāciju, kā noteikts attiecīgajos noteikumos par kopsavilkuma deklarācijām, kā arī par muitas deklarācijām Regulā (EEK) Nr. 2913/92 un Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 (5), attiecas uz visām precēm, kuras no Savienības muitas teritorijas izved uz Sīriju.

Persona vai vienība, kas sniedz minēto informāciju, uzrāda arī jebkādas atļaujas, ja tas prasīts šajā regulā.

2.   Saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai kompetentās iestādes lēmumu, tāda aprīkojuma, preču vai tehnoloģiju konfiscēšanu un likvidāciju, kura piegāde, pārdošana, nodošana vai eksports ir aizliegts ar šīs regulas 2. un 2.a pantu, var veikt uz 1. punktā minētās personas vai vienības rēķina vai, ja šos izdevumus nevar piedzīt no minētās personas vai vienības, tos var, saskaņā ar valsts tiesību aktiem, piedzīt no jebkuras personas vai vienības, kura uzņemas atbildību par preču vai aprīkojuma pārvadāšanu nelikumīgas piegādes, pārdošanas nodošanas vai eksportēšanas mēģinājumā.

3)

regulas 12. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Aizliegts:

a)

pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt VII pielikumā uzskaitīto aprīkojumu vai tehnoloģijas lietošanai jaunu spēkstaciju būvniecībā vai uzstādīšanā Sīrijā, kuras paredzētas elektroenerģijas ražošanai;

b)

tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, finansējumu vai finanšu palīdzību, tostarp finanšu atvasinājumus, kā arī apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu saistībā ar jebkādu projektu, kas minēts a) apakšpunktā.”;

4)

iekļauj šādu pantu:

“20.a pants

Atkāpjoties no 14. panta, III pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes, ar nosacījumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var atļaut tādas finanšu vienības, kas uzskaitīta II un IIa pielikumā, vai ar tās starpniecību veiktu līdzekļu vai saimniecisko resursu pārvedumu, ja pārvedums ir saistīts ar tādas personas vai vienības, kas nav uzskaitīta II vai IIa pielikumā, veiktu maksājumu saistībā ar finanšu atbalsta sniegšanu Sīrijas valstspiederīgajiem, kas Savienībā mācās, gūst profesionālo apmācību vai ir iesaistīti akadēmiskos pētījumos, ar noteikumu, ka attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde katrā atsevišķā gadījumā ir konstatējusi, ka maksājumu tieši vai netieši nesaņems II pielikumā vai IIa pielikumā uzskaitīta persona vai vienība.”;

5)

regulas 21.a pantu aizstāj ar šādu:

“21.a pants

1.   Atkāpjoties no 14. panta, III pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes, ar nosacījumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var atļaut:

a)

Sīrijas Centrālās bankas vai ar tās starpniecību veiktu tādu līdzekļu vai saimniecisko resursu pārvedumu, kuri saņemti un iesaldēti pēc tās iekļaušanas sarakstā, ja pārvedums ir saistīts ar maksājumu, kas veikts saistībā ar īpašu tirdzniecības līgumu; vai

b)

Sīrijas Centrālās bankas vai ar tās starpniecību veiktu līdzekļu vai saimniecisko resursu pārvedumu, ja pārvedums ir saistīts ar maksājumu, kas veikts saistībā ar īpašu tirdzniecības līgumu,

ar noteikumu, ka attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde katrā atsevišķā gadījumā ir pārliecinājusies par to, ka maksājumu tieši vai netieši nesaņems II pielikumā vai IIa pielikumā uzskaitīta persona vai vienība, un ar noteikumu, ka pārvedums nav citādi aizliegts ar šo regulu.

2.   Atkāpjoties no 14. panta, III pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes ar nosacījumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var atļaut Sīrijas Centrālās bankas vai ar tās starpniecību veiktu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu pārvedumu, lai nodrošinātu dalībvalstu jurisdikcijā esošu finanšu iestāžu likviditāti tirdzniecības finansēšanai.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 24. septembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OV L 319, 2.12.2011., 56. lpp.

(2)  OV L 16, 19.1.2012., 1. lpp.

(3)  OV L 196, 24.7.2012., 59. lpp.

(4)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.”;

(5)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.”;


Top