Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0622

Komisijas Regula (ES) Nr. 622/2012 ( 2012. gada 11. jūlijs ), ar ko Komisijas Regulu (EK) Nr. 641/2009 groza attiecībā uz ekodizaina prasībām autonomiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 180, 12.7.2012, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 004 P. 184 - 188

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/622/oj

12.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 180/4


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 622/2012

(2012. gada 11. jūlijs),

ar ko Komisijas Regulu (EK) Nr. 641/2009 groza attiecībā uz ekodizaina prasībām autonomiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvu 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (1), un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

pēc apspriešanās ar Ekodizaina apspriežu forumu,

tā kā:

(1)

7. pantā Komisijas 2009. gada 22. jūlija Regulā (EK) Nr. 641/2009 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām autonomiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem (2) noteikts, ka Komisijai līdz 2012. gada 1. janvārim jāpārskata minētās regulas II pielikuma 2. punktā noteiktā energoefektivitātes indeksa aprēķināšanas metode produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem.

(2)

Komisijas veiktā pārskatīšana, kā arī pieredze, kas gūta, īstenojot Regulu (EK) Nr. 641/2009, ļāva secināt, ka nepieciešams grozīt vairākus Regulas (EK) Nr. 641/2009 noteikumus, lai nepieļautu neplānotu ietekmi uz cirkulācijas sūkņu tirgiem un uz to ražojumu veiktspēju, uz kuriem regula attiecas.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 19. panta 1. punktu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 641/2009

Regulu (EK) Nr. 641/2009 groza šādi:

1)

regulas 1. un 2. pantu aizstāj ar šādiem:

“1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šajā regulā noteiktas ekodizaina prasības autonomu hermētisko cirkulācijas sūkņu un produktos iebūvējamu hermētisko cirkulācijas sūkņu laišanai tirgū.

2.   Šo regulu nepiemēro:

a)

dzeramā ūdens cirkulācijas sūkņiem, izņemot I pielikuma 2. punkta 1) apakšpunkta d) daļā noteiktās prasības par informāciju par ražojumu;

b)

produktos iebūvētiem cirkulācijas sūkņiem, kas laisti tirgū ne vēlāk kā 2020. gada 1. janvārī un ar kuriem tiek aizstāti identiski produktos iebūvēti cirkulācijas sūkņi, kas laisti tirgū ne vēlāk kā 2015. gada 1. augustā, izņemot I pielikuma 2. punkta 1) apakšpunkta e) daļā noteiktās prasības par informāciju par ražojumu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmantotas šādas definīcijas:

1)

cirkulācijas sūknis” ir rotācijas sūknis ar korpusu vai bez korpusa, kura nominālā hidrauliskā jauda ir no 1 W līdz 2 500 W un kas ir paredzēts izmantošanai apkures sistēmās vai dzesēšanas sistēmu sekundārajos kontūros;

2)

hermētiskais cirkulācijas sūknis” ir cirkulācijas sūknis, kura rotors ir tieši savienots ar darba ratu un motors atrodas sūknējamajā vidē;

3)

autonoms cirkulācijas sūknis” ir cirkulācijas sūknis, kas paredzēts darbināšanai neatkarīgi no produkta darbības;

4)

produkts” ir siltuma ģenerēšanas un/vai pārneses iekārta;

5)

produktā iebūvējams cirkulācijas sūknis” ir cirkulācijas sūknis, ko paredzēts darbināt kā daļu no produkta un kuram ir vismaz viena no šādām konstruktīvām iezīmēm:

a)

sūkņa korpuss ir paredzēts uzstādīšanai un izmantošanai produktā;

b)

paredzēts, ka cirkulācijas sūkņa darbības ātrumu regulē produkts;

c)

cirkulācijas sūknim ir paredzēti drošības elementi, kas nav piemēroti izmantošanai autonomā režīmā (ISO IP klases);

d)

ir noteikts, ka cirkulācijas sūknim ir jābūt produkta apstiprinājumam vai produkta CE marķējumam;

6)

dzeramā ūdens cirkulācijas sūknis” ir cirkulācijas sūknis, kas īpaši paredzēts Padomes Direktīvas 98/83/EK (3) 2. pantā definētā cilvēku patēriņam paredzētā ūdens recirkulācijai;

7)

sūkņa korpuss” ir rotācijas sūkņa tā daļa, ko paredzēts pievienot apkures sistēmu cauruļu tīklam vai dzesēšanas sistēmas sekundārajiem kontūriem.

2)

regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:

“7. pants

Pārskatīšana

Komisija, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, pārskata šo regulu līdz 2017. gada 1. janvārim.

Pārskatīšanā ietilpst tādu konstrukcijas risinājumu novērtējums, kuri var veicināt atkārtotu izmantošanu un pārstrādāšanu.

Pārskatīšanas rezultātus iesniedz Ekodizaina apspriežu forumam.”;

3)

Regulas (EK) Nr. 641/2009 I un II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 11. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.

(2)  OV L 191, 23.7.2009., 35. lpp.

(3)  OV L 330, 5.12.1998., 32. lpp.”;


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 641/2009 I un II pielikuma grozījumi

Regulas (EK) Nr. 641/2009 I un II pielikumu groza šādi:

1)

regulas I pielikuma 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   PRASĪBAS PAR INFORMĀCIJU PAR PRODUKTU

1.

No 2013. gada 1. janvāra:

a)

autonomo cirkulācijas sūkņu energoefektivitātes indeksu, kas aprēķināts saskaņā ar II pielikumu, norāda autonomā cirkulācijas sūkņa nosaukuma plāksnē, uz iepakojuma un tehniskajā dokumentācijā šādi: ”EEI ≤ 0,[xx]”;

b)

uz autonomajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem cirkulācijas sūkņiem norāda šādu informāciju: “Efektīvāko cirkulācijas sūkņu kritērijs ir EEI ≤ 0,20.”;

c)

atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem dara pieejamu informāciju par autonomo cirkulācijas sūkņu un produktos iebūvējamu cirkulācijas sūkņu komponentu demontāžu un materiālu pārstrādi vai iznīcināšanu aprites cikla beigās;

d)

uz dzeramā ūdens cirkulācijas sūkņu iepakojuma un to tehniskajā dokumentācijā norāda šādu informāciju: “Šis cirkulācijas sūknis paredzēts tikai dzeramajam ūdenim.”;

e)

produktos iebūvējamiem cirkulācijas sūkņiem, kas laisti tirgū ne vēlāk kā 2020. gada 1. janvārī un ar kuriem tiek aizstāti identiski produktos iebūvēti cirkulācijas sūkņi, kas laisti tirgū ne vēlāk kā 2015. gada 1. augustā, uz aizstājošā produkta vai tā iepakojuma skaidri norāda produktu(-us), kuram(-iem) tas paredzēts.

Ražotāji sniedz informāciju par cirkulācijas sūkņa uzstādīšanu, lietošanu un uzturēšanu tā, lai iespējami samazinātu tā ietekmi uz vidi.

Iepriekšminēto informāciju redzamā vietā norāda cirkulācijas sūkņu ražotāja brīvpiekļuves tīmekļa vietnē.

2.

No 2015. gada 1. augusta produktos iebūvējamiem cirkulācijas sūkņiem energoefektivitātes indeksu, kas aprēķināts saskaņā ar II pielikumu, norāda produkta nosaukuma plāksnē un tehniskajā dokumentācijā šādi: “EEI ≤ 0,[xx]”.”;

2)

regulas II pielikuma 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   ENERGOEFEKTIVITĀTES INDEKSA APRĒĶINĀŠANAS METODIKA

Energoefektivitātes indeksa (EEI) aprēķināšanas metodika cirkulācijas sūkņiem ir šāda.

1.

Mērījumus autonomajiem cirkulācijas sūkņiem ar sūkņa korpusu veic kā nokomplektētai ierīcei.

Mērījumus autonomajiem cirkulācijas sūkņiem bez sūkņa korpusa veic, izmantojot sūkņa korpusu, kas identisks tam, kurā tos paredzēts izmantot.

Produktos iebūvētus cirkulācijas sūkņus demontē no produkta un mērījumus veic, izmantojot references sūkņa korpusu.

Cirkulācijas sūkņiem bez sūkņa korpusa, kurus paredzēts iebūvēt produktā, mērījumus veic, izmantojot references sūkņa korpusu.

References sūkņa korpuss” ir ražotāja piegādāts sūkņa korpuss ar uz vienas ass izvietotām ieplūdes un izplūdes atverēm, kas konstruēts pievienošanai apkures sistēmas cauruļu tīklam vai dzesēšanas sistēmas sekundārajam kontūram.

2.

Ja cirkulācijas sūknim ir vairāki spiediena augstuma un plūsmas iestatījumi, cirkulācijas sūkņa efektivitātes mērījumus veic pie iestatījumu maksimālajām vērtībām.

“Spiediena augstums” (H) ir spiediena augstums (m), ko rada cirkulācijas sūknis, darbojoties noteiktā punktā.

“Plūsma” (Q) ir caur cirkulācijas sūkni izejošā ūdens tilpuma plūsma (m3/h).

3.

Atrod punktu, kurā Q · H ir maksimālā vērtība, un pieņem, ka plūsma un spiediena augstums šajā punktā ir attiecīgi Q100 % un H100 % .

4.

Aprēķina hidraulisko jaudu Phyd šajā punktā.

“Hidrauliskā jauda” ir plūsmas (Q), spiediena augstuma (H) un konstantes reizinājums.

“Phyd” ir hidrauliskā jauda, kas, cirkulācijas sūknim darbojoties, noteiktajā darbības punktā tiek pārnesta uz sūknējamo šķidrumu (W).

5.

References jaudu aprēķina pēc šādas formulas:

Pref = 1,7 · Phyd + 17 · (1 – e– 0,3 · Phyd ), 1 W ≤ Phyd ≤ 2 500 W

“references jauda” ir sakarība starp cirkulācijas sūkņa hidraulisko jaudu un patērēto elektrisko jaudu, ņemot vērā cirkulācijas sūkņa efektivitātes un izmēra savstarpējo sakarību.

“Pref” ir cirkulācijas sūkņa references jauda (W) pie konkrēta spiediena augstuma un plūsmas.

6.

References kontrollīkni definē kā taisni starp punktiem:

(Q 100 %, H 100 %) un (Q 0 %, Formula)

Image

7.

Izvēlas cirkulācijas sūkņa iestatījumu, kas nodrošina, ka, cirkulācijas sūknim darbojoties, uz izvēlētās līknes tiek sasniegts punkts Q · H = maksimālā vērtība. Produktos iebūvētiem cirkulācijas sūkņiem veic pieskaņošanu references kontrollīknei, šajā nolūkā koriģējot sistēmas līkni un cirkulācijas sūkņa ātrumu.

“Sistēmas līkne” ir sakarība starp plūsmu un spiediena augstumu (H = f(Q)), ko rada berze apkures sistēmā vai dzesēšanas sistēmā, kā norādīts šajā grafikā.

Image

8.

Nosaka P1 un H vērtību pie šādām plūsmām:

Q100 % , 0,75 · Q100 % , 0,5 · Q100 % , 0,25 · Q100 % .

P1 ” ir elektriskā jauda (W), ko patērē cirkulācijas sūknis, darbojoties noteiktajā punktā.

9.

Aprēķina PL :

Formula , ja Hmeas ≤ Href PL = P1,meas, ja Hmeas > Href

kur Href ir spiediena augstums uz references kontrollīknes pie dažādajām plūsmām.

10.

Izmantojot izmērītās PL vērtības un šo slodzes profilu:

Plūsma [%]

laiks [%]

100

6

75

15

50

35

25

44

Image

Aprēķina vidējo svērto jaudu PL,avg :

PL,avg = 0,06 · PL, 100 % + 0,15 · PL, 75 % + 0,35 · PL, 50 % + 0,44 · PL, 25 %

Energoefektivitātes indeksu (1) aprēķina pēc formulas:

Formula, kur C 20 % = 0,49

Izņemot produktos iebūvējamiem cirkulācijas sūkņiem, kas paredzēti saules siltumenerģijas sistēmu primārajiem kontūriem, kuriem energoefektivitātes indeksu aprēķina šādi:

Formula

kur C20% = 0,49 un n s ir īpatnējais ātrums, ko definē šādi:

Formula

kur:

n s

[apgr./min.] ir cirkulācijas sūkņa īpatnējais ātrums;

n100 %

ir rotācijas ātrums (apgr./min.) šajā ekspluatācijas režīmā, kā noteikts pie Q 100 % un H 100 %.


(1)  Aprēķinos izmanto samazinājuma koeficientu CXX %, lai ņemtu vērā, ka tā noteikšanas laikā tikai XX % noteikta tipa cirkulācijas sūkņu ir EEI ≤ 0,20.”


Top