EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1173

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1173/2011 ( 2011. gada 16. novembris ) par efektīvu budžeta uzraudzības īstenošanu eurozonā

OJ L 306, 23.11.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 007 P. 236 - 242

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1173/oj

23.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 306/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1173/2011

(2011. gada 16. novembris)

par efektīvu budžeta uzraudzības īstenošanu eurozonā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 136. pantu saistībā ar tā 121. panta 6. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),

tā kā:

(1)

Dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, ir sevišķa interese un atbildība īstenot tādu ekonomikas politiku, kura veicina pienācīgu Ekonomikas un monetārās savienības darbību, un izvairīties no tādas politikas, kura varētu apdraudēt minēto darbību.

(2)

Lai nodrošinātu Ekonomikas un monetārās savienības pienācīgu darbību, saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) eurozonā ir iespējams īstenot īpašus pasākumus, kas pārsniedz noteikumus, kuri attiecināmi uz visām dalībvalstīm.

(3)

Ekonomikas un monetārās savienības pirmajā desmitgadē gūtā pieredze un pieļautās kļūdas liecina par nepieciešamību Savienībā uzlabot ekonomikas pārvaldību, kurai būtu jābalstās uz valstu lielāku atbildību par kopīgi pieņemtiem noteikumiem un politikas nostādnēm un stingrāku Savienības līmeņa uzraudzības sistēmu valstu ekonomikas politikas jomā.

(4)

Uzlabotās ekonomikas pārvaldības sistēmas pamatā vajadzētu būt vairākām savstarpēji saistītām un saskaņotām ilgtspējīgas izaugsmes un nodarbinātības politikas nostādnēm, jo īpaši Savienības izaugsmes un nodarbinātības stratēģijai, īpašu uzmanību pievēršot iekšējā tirgus attīstībai un nostiprināšanai, starptautiskās tirdzniecības un konkurētspējas veicināšanai, Eiropas pusgadam ekonomikas un budžeta politikas pastiprinātai koordinācijai, efektīvai sistēmai pārmērīgi liela valsts budžeta deficīta novēršanai un koriģēšanai – (Stabilitātes un izaugsmes paktam (SIP)), stabilai sistēmai makroekonomiskas nelīdzsvarotības novēršanai un koriģēšanai, prasību minimumam attiecībā uz valstu budžeta sistēmām un stingrākam finanšu tirgus regulējumam un uzraudzībai, ietverot makrouzraudzību, ko veic Eiropas Sistēmisko risku kolēģija.

(5)

SIP un ekonomikas pārvaldības sistēmai kopumā būtu jāpapildina Savienības stratēģija izaugsmei un nodarbinātībai, un tām vajadzētu būt savienojamām. Savstarpējām dažādu instrumentu saiknēm nebūtu jāsekmē atkāpes no SIP noteikumiem.

(6)

Dinamiska vienotā tirgus izveide un uzturēšana būtu jāuzskata par Ekonomikas un monetārās savienības pareizas un vienmērīgas darbības elementu.

(7)

Komisijai vajadzētu būt spēcīgākai lomai pastiprinātas uzraudzības procedūrā attiecībā uz katras dalībvalsts konkrētu izvērtējumu, uzraudzību, apmeklējumiem uz vietas, ieteikumiem un brīdinājumiem. Pieņemot lēmumus par sankcijām, Padomes lomai vajadzētu būt ierobežotai un būtu jāizmanto apgrieztais kvalificētā vairākuma balsojums.

(8)

Lai nodrošinātu pastāvīgu dialogu ar dalībvalstīm, kura nolūks ir šīs regulas mērķu sasniegšana, Komisijai vajadzētu veikt uzraudzības misijas.

(9)

Komisijai regulāri vajadzētu veikt plašu ekonomikas pārvaldības sistēmas izvērtējumu, jo īpaši tās sankciju efektivitātes un piemērotības izvērtējumu. Šādi izvērtējumi vajadzības gadījumā būtu jāpapildina ar atbilstīgiem priekšlikumiem.

(10)

Īstenojot šo regulu, Komisijai vajadzētu ņemt vērā pašreizējo ekonomisko situāciju attiecīgajās dalībvalstīs.

(11)

Ekonomikas pārvaldības pastiprināšanai būtu jāietver Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu ciešāka un agrīnāka iesaistīšana.

(12)

Var izveidot dialogu ar Eiropas Parlamentu par ekonomikas jautājumiem, dodot iespēju Komisijai veikto analīzi darīt zināmu atklātībai un Padomes priekšsēdētājam, Komisijai un attiecīgā gadījumā Eiropadomes priekšsēdētājam vai Eurogrupas priekšsēdētājam – veikt pārrunas. Šādas publiskas debates varētu dot iespēju dalībvalstīm apspriest valstu lēmumu netiešās sekas un dot iespēju izdarīt partneru publisku spiedienu uz attiecīgajiem iesaistītajiem. Atzīstot, ka šajā dialogā Eiropas Parlamenta partneri ir attiecīgās Savienības iestādes un to pārstāvji, Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var piedāvāt iespēju piedalīties viedokļu apmaiņā dalībvalstij, uz kuru attiecas Padomes lēmums, kas pieņemts saskaņā ar šīs regulas 4., 5. un 6. pantu. Dalībvalsts piedalīšanās šādā viedokļu apmaiņā ir brīvprātīga.

(13)

Lai eurozonā nodrošinātu efektīvāku budžeta uzraudzības īstenošanu, ir nepieciešamas papildu sankcijas. Minētajām sankcijām būtu jāveicina fiskālās uzraudzības sistēmas uzticamība ES.

(14)

Šajā regulā paredzētajiem noteikumiem būtu jānodrošina taisnīgi, laicīgi, pakāpeniski un efektīvi mehānismi, lai sasniegtu atbilstību SIP preventīvajai un korektīvajai daļai, jo īpaši Padomes Regulai (EK) Nr. 1466/97 (1997. gada 7. jūlijs) par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (4) un Padomes Regulai (EK) Nr. 1467/97 (1997. gada 7. jūlijs) par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu (5), saderības ar budžeta disciplīnu izvērtēšanai izmantojot valsts budžeta deficīta un valsts parāda kritēriju.

(15)

Sankcijām, kas ir saskaņā ar šo regulu un pamatojas uz SIP preventīvo daļu, attiecībā uz dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, būtu jārada stimuli, lai koriģētu un saglabātu vidēja termiņa budžeta mērķi.

(16)

Lai novērstu, ka apzināti vai nopietnas nolaidības dēļ tiek sagrozīti dati par valsts deficītu un parādu, kas ir būtiski ekonomikas politikas koordinācijas īstenošanai Savienībā, atbildīgajām dalībvalstīm būtu jāpiemēro sodanaudas.

(17)

Lai papildinātu noteikumus par sodanaudas aprēķināšanu, ja notiek manipulācija ar statistikas datiem, kā arī noteikumus par procedūru, ko Komisija uzsāk šādu darbību izmeklēšanā, būtu jāpiešķir pilnvaras Komisijai saskaņā ar LESD 290. pantu pieņemt deleģētos aktus par sīki izstrādātiem kritērijiem sodanaudas apmēra noteikšanai un Komisijas izmeklēšanai. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(18)

Saskaņā ar SIP preventīvo daļu vidēja termiņa budžeta mērķu korekcija un ievērošana būtu jānodrošina ar pienākumu uz laiku iemaksāt procentus nesošu depozītu, ko nosaka dalībvalstij, kuras naudas vienība ir euro un kura nav nodrošinājusi pietiekamu budžeta konsolidāciju. Tā būtu jārīkojas, ja dalībvalsts, tostarp dalībvalsts, kuras deficīts nepārsniedz 3 % no iekšzemes kopprodukta (IKP) atsauces vērtības, ievērojami novirzās no vidēja termiņa budžeta mērķa vai no atbilstīgajām korekcijām minētā mērķa sasniegšanai un nav šo novirzīšanos novērsusi.

(19)

Procentus nesošo depozītu kopā ar uzkrātajiem procentiem būtu jāatmaksā attiecīgajai dalībvalstij pēc tam, kad Padome ir atzinusi, ka situācija, kas radīja pienākumu iemaksāt depozītu, ir novērsta.

(20)

Saskaņā ar SIP korektīvo daļu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, kā sankcija būtu jāpiemēro pienākums iemaksāt bezprocentu depozītu saistībā ar Padomes lēmumu, kurā konstatēts, ka pastāv pārmērīgs budžeta deficīts, ja procentus nesošs depozīts attiecīgajai dalībvalstij jau ir piemērots SIP preventīvajā daļā vai ja ir īpaši nopietna to budžeta politikas pienākumu neizpilde, kas noteikti SIP, vai pienākums maksāt sodanaudu, ja netiek ievērots Padomes ieteikums novērst pārmērīgu valsts budžeta deficītu.

(21)

Lai novērstu to, ka SIP preventīvajā daļā saskaņā ar šo regulu paredzētās sankcijas piemēro ar atpakaļejošu datumu, tās būtu jāpiemēro tikai saistībā ar atbilstīgiem lēmumiem, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1466/97 pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Līdzīgi, lai novērstu to, ka SIP korektīvajā daļā saskaņā ar šo regulu noteiktās sankcijas piemēro ar atpakaļejošu datumu, tās būtu jāpiemēro tikai saistībā ar atbilstīgiem ieteikumiem un lēmumiem par pārmērīga budžeta deficīta novēršanu, kurus Padome ir pieņēmusi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

(22)

Šajā regulā paredzētā procentus nesošā depozīta, bezprocentu depozīta un sodanaudas apmērs būtu jānosaka tā, lai nodrošinātu, ka SIP preventīvās un korektīvās daļas sankcijas pakāpeniski un taisnīgi pieņemas bardzībā, un lai pietiekami stimulētu dalībvalstis, kuru naudas vienība ir euro, ievērot Savienības fiskālo sistēmu. Sodanaudas saskaņā ar LESD 126. panta 11. punktu un kā precizēts Regulas (EK) Nr. 1467/97 12. pantā, veido nemainīgais komponents, kas ir vienāds ar 0,2 % no IKP, un mainīgais komponents. Tādējādi pakāpeniskums un vienlīdzīga attieksme pret dalībvalstīm tiek nodrošināta, ja šajā regulā noteiktais procentus nesošais depozīts, bezprocentu depozīts un sodanauda ir vienāda ar 0,2 % no IKP, kas ir nemainīgā komponenta apmērs sodanaudai saskaņā ar LESD 126. panta 11. punktu.

(23)

Būtu jāparedz iespēja Padomei samazināt vai atcelt sankcijas, kas pēc Komisijas ieteikuma piemērotas dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, ja ir saņemts attiecīgās dalībvalsts pamatots lūgums. SIP korektīvajā daļā Komisijai arī vajadzētu būt iespējai ieteikt sankcijas apmēra samazināšanu vai tās atcelšanu, pamatojoties uz ārkārtējiem ekonomiskiem apstākļiem.

(24)

Bezprocentu depozīts būtu jāatmaksā, kad pārmērīgais deficīts ir novērsts, bet par šādiem depozītiem uzkrātie procenti un iekasētās sodanaudas būtu jāpiešķir stabilitātes mehānismiem, kas paredzēti finansiālas palīdzības sniegšanai un ko izveidojušas dalībvalstis, kuru naudas vienība ir euro, lai nodrošinātu visas eurozonas stabilitāti.

(25)

Tiesības pieņemt atsevišķus lēmumus, lai piemērotu šajā regulā paredzētās sankcijas, būtu jāpiešķir Padomei. Minētie atsevišķie lēmumi, kas ir daļa no dalībvalstu ekonomikas politikas koordinēšanas, kuru, kā paredzēts LESD 121. panta 1. punktā, veic Padome, ir pašsaprotams turpinājums pasākumiem, kurus Padome ir pieņēmusi saskaņā ar LESD 121. un 126. pantu un Regulām (EK) Nr. 1466/97 un (EK) Nr. 1467/97.

(26)

Šī regula ietver vispārējus noteikumus efektīvai Regulu (EK) Nr. 1466/97 un (EK) Nr. 1467/97 īstenošanai, tāpēc to būtu jāpieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, kas minēta LESD 121. panta 6. punktā.

(27)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, izveidot vienotu sankciju sistēmu, lai sekmētu SIP preventīvās un korektīvās daļas īstenošanu eurozonā, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas noteikts Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šī regula nosaka tādu sankciju sistēmu, kuras paredzētas, lai sekmētu Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvās un korektīvās daļas īstenošanu eurozonā.

2.   Šī regula attiecas uz tām dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvā daļa” ir daudzpusējā uzraudzības sistēma, kā tā organizēta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1466/97;

2)

“Stabilitātes un izaugsmes pakta korektīvā daļa” ir procedūra dalībvalstu pārmērīga budžeta deficīta nepieļaušanai kā noteikts LESD 126. pantā un Regulā (EK) Nr. 1467/97;

3)

“ārkārtēji ekonomiskie apstākļi” ir apstākļi, kad valsts budžeta deficīta pārsniegums pār atsauces vērtību ir uzskatāms par ārkārtas pārsniegumu LESD 126. panta 2. punkta a) apakšpunkta otrā ievilkuma nozīmē un, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1467/97.

II   NODAĻA

DIALOGS PAR EKONOMIKAS JAUTĀJUMIEM

3. pants

Dialogs par ekonomikas jautājumiem

Lai sekmētu dialogu starp Savienības iestādēm, jo īpaši starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, un lai nodrošinātu lielāku pārredzamību un pārskatatbildību, Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var uzaicināt Padomes priekšsēdētāju, Komisiju un attiecīgā gadījumā Eiropadomes priekšsēdētāju vai Eurogrupas priekšsēdētāju piedalīties komitejas sanāksmēs, lai apspriestu lēmumus, kurus pieņem saskaņā ar šīs regulas 4., 5. un 6. pantu.

Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var dot iespēju viedokļu apmaiņā piedalīties dalībvalstij, uz kuru attiecas šādi lēmumi.

III   NODAĻA

STABILITĀTES UN IZAUGSMES PAKTA PREVENTĪVAJĀ DAĻĀ NOTEIKTĀS SANKCIJAS

4. pants

Procentus nesoši depozīti

1.   Ja Padome pieņem lēmumu, konstatējot, ka dalībvalsts nav rīkojusies, lai atsauktos uz Padomes ieteikumu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1466/97 6. panta 2. punkta otrajā daļā, Komisija 20 dienu laikā pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi lēmumu, iesaka Padomei, lai tā ar turpmāku lēmumu nosaka attiecīgajai dalībvalstij pienākumu iemaksāt Komisijai procentus nesošu depozītu, kura apmērs ir 0,2 % no tās iepriekšējā gada IKP.

2.   Uzskata, ka Padome lēmumu par iemaksāšanu ir pieņēmusi, ja vien tā, lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu, nenoraida Komisijas ieteikumu desmit dienu laikā, kopš Komisija to pieņēmusi.

3.   Padome, lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu, var grozīt Komisijas ieteikumu un pieņemt šādi grozīto tekstu kā Padomes lēmumu.

4.   Komisija pēc pamatota lūguma, ko attiecīgā dalībvalsts tai iesniegusi 10 dienu laikā pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi 1. punktā minēto lēmumu par to, ka attiecīgā dalībvalsts nav rīkojusies, var ieteikt, lai Padome samazina procentus nesošā depozīta apmēru vai depozītu atceļ.

5.   Procentus nesošam depozītam piemērotā procentu likme atspoguļo Komisijas kredītrisku un attiecīgo ieguldījuma periodu.

6.   Ja situācija, kas bija par pamatu Padomes ieteikumam, kurš minēts Regulas (EK) Nr. 1466/97 6. panta 2. punkta otrajā daļā, vairs nepastāv, Padome pēc Komisijas turpmāka ieteikuma pieņem lēmumu par depozīta un uzkrāto procentu atmaksu attiecīgajai dalībvalstij. Padome, lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu, var grozīt Komisijas turpmāko ieteikumu.

IV   NODAĻA

STABILITĀTES UN IZAUGSMES PAKTA KOREKTĪVAJĀ DAĻĀ NOTEIKTĀS SANKCIJAS

5. pants

Bezprocentu depozīti

1.   Ja Padome, lemjot saskaņā ar LESD 126. panta 6. punktu, pieņem lēmumu, ka pārmērīgs budžeta deficīts pastāv dalībvalstī, kura ir Komisijai iemaksājusi procentus nesošu depozītu saskaņā ar šīs regulas 4. panta 1. punktu vai kurā Komisija ir konstatējusi īpaši smagu to budžeta politikas pienākumu neizpildi, kas noteikti SIP, Komisija 20 dienu laikā pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi lēmumu, iesaka Padomei, lai tā ar turpmāku lēmumu nosaka attiecīgajai dalībvalstij pienākumu iemaksāt Komisijai bezprocentu depozītu, kura apmērs ir 0,2 % no tās IKP iepriekšējā gadā.

2.   Uzskata, ka Padome ir pieņēmusi lēmumu par iemaksu, ja vien tā, lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu, nenoraida Komisijas ieteikumu 10 dienu laikā, kopš Komisija to pieņēmusi.

3.   Padome, lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu, var grozīt Komisijas ieteikumu un pieņemt šādi grozīto tekstu kā Padomes lēmumu.

4.   Komisija, pamatojoties uz ārkārtējiem ekonomiskajiem apstākļiem vai pēc pamatota lūguma, ko attiecīgā dalībvalsts tai iesniegusi 10 dienu laikā pēc tam, kad Padome saskaņā ar LESD 126. panta 6. punktu ir pieņēmusi 1. punktā minēto lēmumu, var ieteikt, lai Padome samazina bezprocentu depozīta apmēru vai depozītu atceļ.

5.   Depozītu iemaksā Komisijai. Ja dalībvalsts ir iemaksājusi procentus nesošo depozītu Komisijai saskaņā ar 4. pantu, minēto procentus nesošo depozītu pārvērš bezprocentu depozītā.

Ja saskaņā ar 4. pantu iemaksātā procentus nesošā depozīta summa un uzkrātie procenti pārsniedz bezprocentu depozīta summu, kas jāiemaksā saskaņā ar šā panta 1. punktu, pārsniegumu atmaksā dalībvalstij.

Ja bezprocentu depozīta summa pārsniedz saskaņā ar 4. pantu iemaksātā procentus nesošā depozīta un uzkrāto procentu summu, dalībvalsts papildina trūkstošo starpību, kad tā iemaksā bezprocentu depozītu.

6. pants

Sodanaudas

1.   Ja Padome, lemjot saskaņā ar LESD 126. panta 8. punktu ir pieņēmusi lēmumu, ka dalībvalsts nav efektīvi rīkojusies, lai novērstu pārmērīgu budžeta deficītu, Komisija 20 dienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas iesaka, lai Padome ar turpmāku lēmumu piemērotu sodanaudu, kuras apmērs ir 0,2 % no dalībvalsts IKP iepriekšējā gadā.

2.   Uzskata, ka Padome lēmumu par sodanaudas piemērošanu ir pieņēmusi, ja vien tā ar kvalificētu balsu vairākumu nenoraida Komisijas ieteikumu 10 dienu laikā, kopš Komisija to pieņēmusi.

3.   Padome, lemjot ar kvalificētu balsu vairākumu, var grozīt Komisijas ieteikumu un pieņemt šādi grozīto tekstu kā Padomes lēmumu.

4.   Komisija, pamatojoties uz ārkārtējiem ekonomiskajiem apstākļiem vai pēc pamatota lūguma, ko attiecīgā dalībvalsts tai iesniegusi 10 dienu laikā pēc tam, kad Padome saskaņā ar LESD 126. panta 8. punktu ir pieņēmusi 1. punktā minēto lēmumu, var ieteikt, lai Padome samazina sodanaudas apmēru vai sodanaudu atceļ.

5.   Ja dalībvalsts ir iemaksājusi Komisijai bezprocentu depozītu saskaņā ar 5. pantu, bezprocentu depozītu pārvērš sodanaudā.

Ja saskaņā ar 5. pantu iemaksātā bezprocentu depozīta summa pārsniedz sodanaudas summu, pārsniegumu atmaksā dalībvalstij.

Ja sodanaudas summa pārsniedz saskaņā ar 5. pantu iemaksātā bezprocentu depozīta summu vai ja bezprocentu depozīts nav iemaksāts, dalībvalsts papildina trūkstošo starpību, kad tā samaksā sodanaudu.

7. pants

Bezprocentu depozītu atmaksāšana

Ja Padome, lemjot saskaņā ar LESD 126. panta 12. punktu pieņem lēmumu atcelt dažus vai visus savus lēmumus, jebkuru bezprocentu depozītu, kas iemaksāts Komisijai, atmaksā attiecīgajai dalībvalstij.

V   NODAĻA

SANKCIJAS PAR MANIPULĀCIJU AR STATISTIKAS DATIEM

8. pants

Sankcijas par manipulāciju ar statistikas datiem

1.   Padome, lemjot pēc Komisijas ieteikuma, var pieņemt lēmumu par sodanaudas piemērošanu dalībvalstij, kas LESD 121. un 126. panta vai LES un LESD pievienotā Protokola par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru piemērošanai vajadzīgos statistikas datus par deficītu vai parādu apzināti vai nopietnas nolaidības dēļ iesniedz nepareizi atspoguļotus.

2.   Sodanaudām, kas minētas 1. punktā, jābūt iedarbīgām, atturošām un samērīgām attiecībā pret nepareizā atspoguļojuma būtību, smaguma pakāpi un ilgumu. Sodanaudas apmērs nepārsniedz 0,2 % no attiecīgās dalībvalsts IKP.

3.   Komisija var veikt visu veidu nepieciešamo izmeklēšanu, lai noteiktu, vai pastāv 1. punktā minētais nepareizais atspoguļojums. Tā var lemt par izmeklēšanas uzsākšanu, ja tā konstatē nopietnas pazīmes, kas liecina par tādu faktu esamību, kuri veido šādu pārkāpumu. Komisija izmeklē šķietamos nepareizos atspoguļojumus, ņemot vērā jebkurus paskaidrojumus, ko sniedz attiecīgā dalībvalsts. Lai veiktu savus uzdevumus, Komisija dalībvalstij var pieprasīt sniegt informāciju un var veikt pārbaudes uz vietas, un piekļūt visiem valdības struktūru kontiem centrālā, pavalsts, vietējā un sociālās nodrošināšanas līmenī. Ja attiecīgās dalībvalsts tiesību akti prasa iepriekšēju tiesas atļauju attiecībā uz pārbaudi uz vietas, Komisija iesniedz vajadzīgos pieteikumu.

Pēc izmeklēšanas pabeigšanas un pirms jebkāda priekšlikuma iesniegšanas Padomē Komisija attiecīgajai dalībvalstij dod iespēju tikt uzklausītai saistībā ar jautājumiem, kurus izmeklē. Komisija jebkuru priekšlikumu Padomei pamato tikai ar faktiem, par kuriem attiecīgajai dalībvalstij ir bijusi iespēja sniegt paskaidrojumu.

Izmeklēšanu laikā Komisija pilnībā ievēro attiecīgās dalībvalsts aizstāvības tiesības.

4.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11. pantu attiecībā uz:

a)

sīki izstrādātiem kritērijiem, lai noteiktu 1. punktā minētās sodanaudas apmēru;

b)

sīki izstrādātiem noteikumiem par 3. punktā minētās izmeklēšanas procedūrām, ar to saistītiem pasākumiem un ziņošanu par izmeklēšanu;

c)

sīki izstrādātiem noteikumiem par procedūru, ar ko garantē tiesības uz aizstāvību, piekļuvi lietas materiāliem, juridisko pārstāvību, konfidencialitāti un noteikumus par termiņiem un 1. punktā minētās sodanaudu iekasēšanu.

5.   Eiropas Savienības Tiesai ir neierobežota jurisdikcija pārskatīt Padomes lēmumus, ar kuriem ir piemērota sodanauda saskaņā ar 1. punktu. Tā var atcelt šādi uzlikto sodanaudu, samazināt vai palielināt to.

VI   NODAĻA

SANKCIJU ADMINISTRATĪVĀ BŪTĪBA UN PROCENTU UN SODANAUDU SADALE

9. pants

Sankciju administratīvā būtība

Sankcijas, ko piemēro saskaņā ar 4. līdz 8. pantu, ir administratīvas pēc būtības.

10. pants

Procentu un sodanaudu sadale

Procenti, ko Komisija uzkrājusi par depozītiem, kas iemaksāti saskaņā ar 5. pantu, un sodanaudas, kas iekasētas saskaņā ar 6. pantu un 8. pantu, ir LESD 311. pantā minētie citi ieņēmumi, un tos piešķir Eiropas finanšu stabilitātes instrumentam. Ja dalībvalstis, kuru naudas vienība ir euro, izveido citu stabilitātes mehānismu finansiālas palīdzības sniegšanai, lai nodrošinātu visas eurozonas stabilitāti, procentus un sodanaudas piešķir minētajam mehānismam.

VII   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

11. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā minētos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 8. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz triju gadu laikposmu no 2011. gada 13. decembra. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms minētā triju gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt 8. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Tiklīdz tā pieņem deleģēto aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.   Saskaņā ar 8. panta 4. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

12. pants

Balsošana Padomē

1.   Par 4., 5., 6. un 8. pantā minētajiem pasākumiem balso tikai tie Padomes locekļi, kas pārstāv dalībvalstis, kuru naudas vienība ir euro, un Padome lemj, neņemot vērā tā Padomes locekļa balsi, kurš pārstāv attiecīgo dalībvalsti.

2.   Padomes locekļu kvalificēto balsu vairākumu, kas minēts 1. punktā, nosaka saskaņā ar LESD 238. panta 3. punkta b) apakšpunktu.

13. pants

Pārskatīšana

1.   Līdz 2014. gada 14. decembrim un turpmāk reizi piecos gados Komisija publicē ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.

Ziņojumā inter alia sniedz izvērtējumu par:

a)

šīs regulas efektivitāti, tostarp iespēju ļaut Padomei un Komisijai rīkoties, lai risinātu situācijas, kurās var tikt apdraudēta monetārās savienības pienācīga darbība;

b)

progresu dalībvalstu ekonomikas politikas virzienu ciešākas koordinēšanas un dalībvalstu ekonomiskās darbības ilgstošas konverģences nodrošināšanā saskaņā ar LESD.

2.   Attiecīgā gadījumā minētajam ziņojumam pievieno priekšlikumu par šīs regulas grozīšanu.

3.   Ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

4.   Pirms 2011. gada beigām Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par iespēju ieviest eurovērtspapīrus.

14. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Strasbūrā, 2011. gada 16. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

W. SZCZUKA


(1)  OV C 150, 20.5.2011., 1. lpp.

(2)  OV C 218, 23.7.2011., 46. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2011. gada 28. septembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2011. gada 8. novembra lēmums.

(4)  OV L 209, 2.8.1997., 1. lpp.

(5)  OV L 209, 2.8.1997., 6. lpp.


Top