Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0328

Komisijas Regula (ES) Nr. 328/2010 ( 2010. gada 21. aprīlis ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 341/2007, ar ko atver tarifu kvotas un nosaka to administrēšanu, un ievieš ievešanas atļauju un izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz ķiplokiem un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem, kas ievesti no trešām valstīm

OJ L 100, 22.4.2010, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 028 P. 313 - 315

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/328/oj

22.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 100/5


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 328/2010

(2010. gada 21. aprīlis),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 341/2007, ar ko atver tarifu kvotas un nosaka to administrēšanu, un ievieš ievešanas atļauju un izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz ķiplokiem un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem, kas ievesti no trešām valstīm

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienoto TKO regulu) (1), un jo īpaši tās 134. un 148. pantu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 341/2007 (2) 4. pantā tiek nošķirti tradicionālie un jaunie importētāji, runājot par tirgotājiem, kuri var pieteikties uz ķiploku importa licencēm atbilstīgi tarifa kvotām, kas tiek atvērtas un administrētas atbilstīgi minētajai regulai.

(2)

Lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem attiecīgajiem tirgotājiem, ir lietderīgi importētāju kategoriju paplašināt, atsevišķus eksportētājus, kas eksportē ķiplokus uz trešām valstīm, iekļaujot to tirgotāju kategorijās, kuri var pieteikties uz importa atļauju atbilstīgi tarifa kvotu sistēmai.

(3)

Nodrošinājuma summa, kas minēta 1. panta 3. punktā Komisijas 2008. gada 23. aprīļa Regulā (EK) Nr. 376/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (3), ir jānosaka piemērotā līmenī – 5 % no ķiploku importētājiem piemērojamā papildu nodokļa, t. i., EUR 60 par tonnu.

(4)

Regulas (EK) Nr. 341/2007 8. pantā noteikts, ka atskaites daudzumus tradicionālajiem importētājiem aprēķina pēc iepriekšējos kalendāra gados vai importa tarifa kvotu periodos importēto ķiploku maksimālā daudzuma. Lai novērstu šo atskaites daudzumu aprēķināšanu pēc vēsturiskiem datiem, kas vairs neatspoguļo patiesu saimniecisko darbību, ir lietderīgi noteikt, ka atskaites daudzumam ir jābūt vidējai vērtībai no ķiploku daudzumiem, ko tradicionālais importētājs faktiski importējis trijos gados pirms attiecīgā importa tarifa kvotas perioda.

(5)

Lai nodrošinātu efektīvu tirgus pārvaldību, ir lietderīgi A licenču pieteikumu iesniegšanai nolikt termiņu, kas laika ziņā būtu tuvs apakšperiodam, par kuru pieteikumi tiek iesniegti.

(6)

Lai uzlabotu kontroli un ļautu kompetentajām iestādēm ātri reaģēt kļūdas vai sistēmas atteices gadījumā, dalībvalstīm ir jāziņo Komisijai, par kādiem daudzumiem attiecībā uz attiecīgo apakšperiodu ir iesniegti pieteikumi.

(7)

Atsauce uz darba dienām termiņu aprēķināšanā varētu radīt atšķirības dalībvalstu starpā. Tādēļ ir lietderīgi to vietā izmantot kalendāra dienas.

(8)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 341/2007 attiecīgi jāgroza.

(9)

Šī regula jāpiemēro no 2010. gada 1. maija. Tomēr, lai importētājiem pietiktu laika pielāgoties jaunajam regulējumam, jaunie noteikumi par atskaites perioda aprēķināšanu un faktiski importēto ķiploku daudzumu pierādījumu iesniegšanu jāpiemēro tikai no 2011. gada 1. februāra.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 341/2007 groza šādi.

1)

Regulas 4. panta 2. punkta pirmās daļas b) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“b)

ir importējuši Savienībā vismaz 50 tonnu augļu un dārzeņu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (4) 1. panta 1. punkta i) apakšpunktā, vai ir eksportējuši uz trešām valstīm vismaz 50 tonnu ķiploku pēdējā pabeigtajā importa tarifa kvotas periodā pirms sava pieteikuma iesniegšanas.

2)

Regulas 4. panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

““Jaunie importētāji” ir tirgotāji, kuri nav 2. punktā minētie importētāji un kuri ir importējuši Savienībā vismaz 50 tonnu augļu un dārzeņu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 1. panta 1. punkta i) apakšpunktā, vai ir eksportējuši uz trešām valstīm vismaz 50 tonnu ķiploku katrā no diviem iepriekšējiem pabeigtajiem importa tarifa kvotas periodiem vai katrā no diviem iepriekšējiem kalendāra gadiem pirms sava pieteikuma iesniegšanas”.

3)

Regulas 4. panta 4. punktu groza šādi:

a)

punkta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Tirdzniecību ar trešām valstīm pierāda tikai šādi: vai nu iesniedzot muitas dokumentus par laišanu brīvā apgrozībā, kurus pienācīgi vizējuši muitas dienesti un kuros attiecīgais pieteikuma iesniedzējs ir norādīts kā saņēmējs, vai iesniedzot muitas dienestu pienācīgi vizētu muitas dokumentu par eksportu.”;

b)

punktam pievieno šādu trešo daļu:

“Muitas aģenti vai viņu tirdzniecības pārstāvji nevar pieteikties uz importa licencēm to kvotu ietvaros, uz kurām attiecas šī regula.”

4)

Regulas 6. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   A licence ir derīga tikai tam apakšperiodam, par kuru tā ir izdota. Tās 24. ailē jābūt vienam no III pielikumā minētajiem ierakstiem.”;

b)

pantā iekļauj šādu 2. punktu:

“2.   Regulas (EK) Nr. 376/2008 14. panta 2. punkta otrajā daļā minētā nodrošinājuma summa ir EUR 60 par tonnu.”

5)

Regulas 8. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“8. pants

Atskaites daudzums tradicionālajiem importētājiem

Šajā nodaļā “atskaites daudzums” ir tradicionālā importētāja 4. panta nozīmē trijos kalendāra gados pirms attiecīgā importa tarifa kvotas perioda faktiski importētais vidējais ķiploku daudzums.”

6)

Regulas 10. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Importētāji iesniedz A atļauju pieteikumus aprīļa pirmajās septiņās kalendāra dienās par pirmo apakšperiodu, jūlija pirmajās septiņās kalendāra dienās par otro apakšperiodu, oktobra pirmajās septiņās kalendāra dienās par trešo apakšperiodu un janvāra pirmajās septiņās kalendāra dienās par ceturto apakšperiodu.”

7)

Regulas 10. panta 1. punktam pievieno šādu otro daļu:

“Pirmoreiz iesniedzot importa licences pieteikumu attiecībā uz kādu no importa tarifa kvotas periodiem atbilstīgi šai regulai, importētāji iesniedz pierādījumu par 8. pantā norādītajos gados faktiski importētajiem ķiploku daudzumiem.”

8)

Regulas 11. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“11. pants

A licenču izdošana

A atļaujas kompetentās iestādes izdod no pieteikumu iesniegšanas mēneša 23. datuma līdz mēneša beigām.”

9)

Regulas 12. panta 1. punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādām daļām:

“Līdz katra 10. panta 1. punktā norādītā mēneša 14. datumam dalībvalstis paziņo Komisijai par kopējiem daudzumiem kilogramos, ieskaitot nulles paziņojumus, par kuriem iesniegti A licences pieteikumi attiecībā uz attiecīgo apakšperiodu.

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas, dalībvalstis paziņo Komisijai par minētās regulas 11. panta 1. punkta pirmās daļas b) punktā norādītajiem daudzumiem ne vēlāk kā 10. maijā par pirmo apakšperiodu, 10. augustā par otro apakšperiodu, 10. novembrī par trešo apakšperiodu un 10. februārī par ceturto apakšperiodu.”

10)

Regulas 14. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Dalībvalstis paziņo Komisijai par kopējiem daudzumiem, ieskaitot nulles paziņojumus, kas pieprasīti B licenču pieteikumos, ik nedēļu līdz trešdienai attiecībā uz iepriekšējā nedēļā saņemtajiem pieteikumiem.”

11)

Regulas 15. panta a) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“a)

tiek uzrādīts izcelsmes sertifikāts, ko minētās valsts kompetentās iestādes izdevušas saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 55.–65. pantu;”

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. maija.

Bet 1. panta 5. un 7. punktu piemēro no 2011. gada 1. februāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 21. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 90, 30.3.2007., 12. lpp.

(3)  OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.

(4)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.”


Top