Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0243

Komisijas Regula (ES) Nr. 243/2010 ( 2010. gada 23. marts), ar kuru attiecībā uz starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) uzlabojumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 77, 24.3.2010, p. 33–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 119 - 127

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/243/oj

24.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 77/33


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 243/2010

(2010. gada 23. marts),

ar kuru attiecībā uz starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) uzlabojumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1126/2008 (2) tika pieņemti vairāki starptautiski standarti un to interpretācijas, kas bija spēkā 2008. gada 15. oktobrī.

(2)

Starptautiskā Grāmatvedības standartu padome (IASB) 2009. gada aprīlī saskaņā ar ikgadējo uzlabošanas procedūru, kuras mērķis ir vienkāršot un precizēt starptautiskos grāmatvedības standartus, publicēja starptautisko finanšu pārskatu standartu uzlabojumus, turpmāk “SFPS uzlabojumi”. Vairums grozījumu ir precizējumi vai labojumi esošajos SFPS vai grozījumi, kas izriet no iepriekš veiktajām izmaiņām SFPS. Grozījumi 8. SFPS, 17. SGS, 36. SGS, 39. SGS ietver izmaiņas esošajās prasībās vai papildu vadlīnijas šo prasību īstenošanai.

(3)

Apspriešanās ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) tehnisko ekspertu grupu (TEG) apstiprina, ka SFPS uzlabojumi atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā izklāstītajiem pieņemšanas tehniskajiem kritērijiem. Saskaņā ar Komisijas 2006. gada 14. jūlija Lēmumu 2006/505/EK, ar ko izveido Grāmatvedības standartu pārskata grupu, lai konsultētu Komisiju par EFRAG atzinumu objektivitāti un neitralitāti (3), Grāmatvedības standartu pārskata grupa izskatīja EFRAG atzinumu par apstiprināšanu un Komisijai ziņoja, ka tas ir līdzsvarots un objektīvs.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1126/2008.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Grāmatvedību regulējošās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1126/2008 pielikumu groza šādi.

1)

Starptautiskos finanšu pārskatu standartus (SFPS) Nr. 2, Nr. 5 un Nr. 8 groza, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2)

Starptautiskos grāmatvedības standartus (SGS) Nr. 1, Nr. 7, Nr. 17, Nr. 36, Nr. 38 un Nr. 39 groza, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

3)

Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 9. interpretāciju un 16. interpretāciju groza, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Uzņēmums piemēro 1. pantā minētos grozījumus vēlākais no dienas, kurā sākas tā pirmais finanšu gads pēc 2009. gada 31. decembra.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 23. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 199, 21.7.2006., 33. lpp.


PIELIKUMS

STARPTAUTISKIE GRĀMATVEDĪBAS STANDARTI

Starptautisko finanšu pārskatu standartu uzlabojumi

“Pavairošana atļauta Eiropas ekonomikas zonā. Visas esošās tiesības saglabātas ārpus EEZ, izņemot tiesības pavairot personīgai lietošanai vai cita godīga darījuma nolūkā. Papildu informāciju var saņemt no IASB šādā tīmekļa vietnē: www.iasb.org”.

Grozījumi 2. SFPS Akciju maksājumi

Grozīti 5. un 61. punkti.

DARBĪBAS JOMA

5.

Kā noteikts 2. punktā, šo SFPS … Tomēr uzņēmums nepiemēro šo SFPS darījumiem, kuros uzņēmums iegādājas preces kā daļu no neto aktīviem, kas iegūti uzņēmējdarbības apvienošanā, kā tas definēts 3. SFPS Uzņēmējdarbības apvienošana (pārstrādāts 2008. gadā), kopīgi kontrolētu uzņēmumu vai uzņēmējdarbību apvienošanā, kā minēts 3. SFPS B1.–B4. punktā, vai uzņēmuma ieguldījumā kopuzņēmuma veidošanā, kā definēts 31. SGS Līdzdalība kopuzņēmumos. Tādējādi pašu kapitāla instrumenti, kas emitēti … (un tādējādi ir šī SFPS darbības jomā).

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

61.

3. SFPS (pārskatīts 2008. gadā) un SFPS uzlabojumi, kas izdoti 2009. gada aprīlī, veica grozījumus 5. punktā. Uzņēmums šos grozījumus piemēro gada periodiem, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai pēc šī datuma. Ir atļauts sākt piemērošanu agrāk. Ja uzņēmums piemēro 3. SFPS (pārskatīts 2008. gadā) agrākam periodam, labojumus piemēro šim agrākajam periodam.

Grozījumi 5. SFPS Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi un pārtrauktas darbības

Pievienoti 5.B un 44.E punkti.

DARBĪBAS JOMA

5.B

Šis SFPS nosaka attiecībā uz ilgtermiņa aktīviem pārdošanai (vai atsavināšanas grupām) vai pārtrauktajām darbībām sniedzamo informāciju. Citos SFPS noteiktās informācijas sniegšanas prasības uz šādiem aktīviem (vai atsavināšanas grupām) neattiecas, izņemot gadījumus, kad šajos SFPS pieprasīta:

a)

īpaši noteiktas informācijas sniegšana attiecībā uz ilgtermiņa aktīviem pārdošanai (vai atsavināšanas grupām) vai pārtrauktajām darbībām; vai,

b)

informācijas sniegšana par tādu atsavināšanas grupā ietvertu aktīvu vai saistību novērtēšanu, uz kuriem neattiecas 5. SFPS novērtēšanas prasības un par kuriem šāda informācija jau nav sniegta citos finanšu pārskatu pielikumos.

Iespējams, ka būs nepieciešams sniegt papildus informāciju par ilgtermiņa aktīviem (vai atsavināšanas grupām), kas klasificēti kā paredzēti pārdošanai vai pārtrauktajām darbībām, lai nodrošinātu atbilstību vispārējām 1. SGS prasībām, konkrēti šī standarta 15. un 125. punktiem.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

44.E

5.B punkts tika pievienots ar dokumentu SFPS uzlabojumi, kas izdots 2009. gada aprīlī. Uzņēmums perspektīvi piemēro šo grozījumu gada periodiem, kas sākas 2010. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma. Ir atļauts sākt piemērošanu agrāk. Ja uzņēmums piemēro grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jāatklāj.

Grozījumi 8. SFPS Darbības segmenti

Grozīti 23. un 36. punkti. Pievienots 35.A punkts.

INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

Informācija par peļņu vai zaudējumiem, aktīviem un saistībām

23.

Uzņēmumam ir jāparāda peļņas vai zaudējumu rādītājs par katru uzrādāmo segmentu. Uzņēmumam ir jāparāda kopējo aktīvu un saistību novērtējums par katru uzrādāmo segmentu, ja šādi rādītāji regulāri tiek iesniegti galvenajam saimniecisko lēmumu pieņēmējam. Ja norādītās summas ir iekļautas segmenta peļņas vai zaudējumu rādītājā, kuru izskata galvenais saimniecisko lēmumu pieņēmējs, vai tās citādi tiek regulāri iesniegtas galvenajam saimniecisko lēmumu pieņēmējam pat tad, ja tās nav iekļautas segmenta peļņas vai zaudējumu rādītājā, uzņēmumam arī par katru uzrādāmo segmentu ir jāatklāj šāda informācija:

a)

ieņēmumi no ārējiem klientiem;

b)

PĀREJAS PERIODS UN SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

35.A

23. punkts tika grozīts ar dokumentu SFPS uzlabojumi, kas izdots 2009. gada aprīlī. Uzņēmums šo grozījumu piemēro gada periodiem, kas sākas 2010. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma. Ir atļauts sākt piemērošanu agrāk. Ja uzņēmums piemēro grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jāatklāj.

36.

Segmenta informācija par iepriekšējiem gadiem, kas tiek uzrādīta kā salīdzinošā informācija par sākotnējo piemērošanas gadu (ieskaitot 2009. gada aprīlī veikto 23. punkta grozījumu piemērošanu), ir jāpārveido, lai tā atbilstu šā SFPS prasībām, izņemot gadījumus, kad nepieciešamā informācija nav pieejama un tās sagatavošana var būt saistīta ar pārmērīgām izmaksām.

Grozījumi 1. SGS Finanšu pārskatu sniegšana

Grozīts 69. punkts. Pievienots 139.D punkts.

STRUKTŪRA UN SATURS

Finanšu stāvokļa pārskats

Īstermiņa saistības

69.

Uzņēmumam jāklasificē saistības kā īstermiņa, ja:

a)

tiek paredzēts, ka saistības tiks nokārtotas parastā darbības ciklā;

b)

saistības paredzētas galvenokārt tirdzniecībai;

c)

saistības jānokārto divpadsmit mēnešu laikā pēc pārskata perioda; vai,

d)

tam nav beznosacījuma tiesību atlikt saistību nokārtošanu par vismaz divpadsmit mēnešiem pēc pārskata perioda (skat. 73. punktu). Šo klasifikāciju neietekmē saistību nosacījumi, kas pēc pretējās puses izvēles varētu noslēgties ar to nokārtošanu, emitējot pašu kapitāla instrumentus.

Uzņēmumam jāklasificē visas pārējās saistības kā ilgtermiņa.

PĀREJAS PERIODS UN SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

139.D

69. punkts tika grozīts ar dokumentu SFPS uzlabojumi, kas izdots 2009. gada aprīlī. Uzņēmums šo grozījumu piemēro gada periodiem, kas sākas 2010. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma. Ir pieļaujama agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jāatklāj.

Grozījumi 7. SGS Naudas plūsmu pārskats

Grozīts 16. punkts un pievienots 56. punkts.

NAUDAS PLŪSMU PĀRSKATA SNIEGŠANA

Ieguldījumu darbība

16.

Ir svarīgi atsevišķi atklāt naudas plūsmu no ieguldījumu darbības, jo šīs naudas plūsmas parāda, cik lieli izdevumi radušies, lai iegūtu resursus, kuri paredzēti nākotnes ienākumu un naudas plūsmas radīšanai. Par ieguldījumu darbību var tikt kvalificēti tikai tādi izdevumi, kuru rezultātā finanšu stāvokļa pārskatā rodas atzīti aktīvi. Naudas plūsmas no ieguldījumu darbības ir, piemēram, šādas:

a)

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

56.

16. punkts tika grozīts ar dokumentu SFPS uzlabojumi, kas izdots 2009. gada aprīlī. Uzņēmums šo grozījumu piemēro gada periodiem, kas sākas 2010. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma. Ir pieļaujama agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jāatklāj.

Grozījumi 17. SGS Noma

Svītroti 14. un 15. punkti. Pievienoti 15.A, 68.A un 69.A punkti.

NOMAS KLASIFIKĀCIJA

14.

(Svītrotså)

15.

(Svītrots)

15.A

Ja noma ietver gan zemes, gan ēku elementus, uzņēmums atsevišķi izvērtē katra elementa klasifikāciju kā finanšu vai operatīvo nomu saskaņā ar 7.-13. punktiem. Nosakot, vai zemes elements ir operatīvā vai finanšu noma, svarīgi ņemt vērā, ka zemei parasti ir nenoteikts saimnieciskās izmantošanas laiks.

PĀREJAS NOTEIKUMI

68.A

Uzņēmumam atkārtoti jānovērtē nepabeigtas nomas zemes elementu klasifikācija datumā, kad tas sāk piemērot 69.A punktā minētos grozījumus, pamatojoties uz informāciju, kas pieejama šo nomu sākšanās brīdī. Nomu, kas tikko klasificēta kā finanšu noma, jāatzīst ar atpakaļejošu datumu saskaņā ar 8. SGS Grāmatvedības politikas, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdas. Tomēr, ja uzņēmumam nav pieejama nepieciešamā informācija, lai piemērotu grozījumus ar atpakaļejošu datumu, tam:

a)

jāpiemēro grozījumi attiecībā uz šo nomu, pamatojoties uz faktiem un apstākļiem, kādi pastāvēja grozījumu piemērošanas uzsākšanas dienā; un

b)

jāatzīst aktīvi un saistības attiecībā uz no jauna kā finanšu nomu klasificēto zemes nomu to patiesajās vērtībās šajā datumā; jebkura atšķirība starp šīm patiesajām vērtībām tiek atzīta nesadalītajā peļņā.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

69.A

14. un 15. punkti tika svītroti un 15.A un 68.A punkti tika pievienoti kā daļa no dokumenta SFPS uzlabojumi, kas izdots 2009. gada aprīlī. Uzņēmums piemēro šos grozījumus ar pārskata gadu, kurš sākas 2010. gada 1. janvārī vai pēc tā. Ir atļauts sākt piemērošanu agrāk. Ja uzņēmums piemēro grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jāatklāj.

Grozījumi 36. SGS Aktīvu vērtības samazināšanās

Grozīts 80. punkts un pievienots 140.E punkts.

NAUDU IENESOŠĀS VIENĪBAS UN NEMATERIĀLĀS VĒRTĪBAS

Naudu ienesošās vienības atgūstamā summa un uzskaites vērtība

Nemateriālā vērtība

Nemateriālā vērtība, kas attiecināta uz naudu ienesošo vienību

80.

Vērtības samazināšanās pārbaudes nolūkā nemateriālā vērtība, kas iegūta uzņēmējdarbības apvienošanā, sākot no iegūšanas datuma, jāattiecina uz katru pircēja naudu ienesošo vienību vai naudu ienesošo vienību grupu, kuras, iespējams, gūs labumu no uzņēmējdarbības apvienošanās sinerģijas neatkarīgi no tā, vai citi iegādātāja aktīvi vai saistības ir attiecināti uz šīm vienībām vai vienību grupām. Katra vienība vai vienību grupa, uz kuru šādā veidā ir attiecināta nemateriālā vērtība:

a)

ir uzņēmuma zemākais līmenis, kurā nemateriālā vērtība tiek uzraudzīta iekšējās vadības nolūkos; un

b)

nedrīkst būt lielāka par uzņēmējdarbības segmentu, kā noteikts 8. SFPS Darbības segmenti 5. punktā, pirms apvienošanas.

PĀREJAS NOTEIKUMI UN SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

140.E

Ar dokumentu SFPS uzlabojumi, kas izdots 2009. gada aprīlī, tika grozīts 80. punkta b) apakšpunkts. Uzņēmums perspektīvi piemēro šo grozījumu gada periodiem, kas sākas 2010. gada 1. janvārī vai pēc šī datuma. Ir atļauts sākt piemērošanu agrāk. Ja uzņēmums piemēro grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jāatklāj.

Grozījumi 38. SGS Nemateriālie aktīvi

Grozīti 36., 37., 40., 41. un 130.C punkti un pievienots 130.E punkts.

ATZĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA

Iegāde kā daļa no uzņēmējdarbības apvienošanas

Uzņēmējdarbības apvienošanā iegādāta nemateriālā aktīva patiesās vērtības novērtēšana

36.

Uzņēmējdarbības apvienošanā iegādāts nemateriālais aktīvs varētu būt atdalāms, bet tikai kopā ar saistīto līgumu, identificējamu aktīvu vai saistībām. Šādos gadījumos iegādātājs atzīst nemateriālo aktīvu atsevišķi no nemateriālās vērtības, bet kopā ar saistīto posteni.

37.

Pircējs savstarpēji papildinošu nemateriālo aktīvu grupu var atzīt kā atsevišķu aktīvu, ja atsevišķiem aktīviem grupā ir līdzīgi lietderīgās lietošanas laiki. Piemēram, termini “zīmols” un “zīmolvārds” tiek bieži izmantoti kā sinonīmi preču zīmēm un citām zīmēm. Tomēr pirmie ir vispārīgi tirgvedības termini, kurus parasti izmanto, lai attiecinātu uz savstarpēji papildinošu aktīvu grupu, tādiem kā preču zīme (vai pakalpojuma zīmols) un ar to saistītiem firmas nosaukumiem, formulām, receptēm un tehnoloģisko ekspertīzi.

40.

Ja attiecīgajam nemateriālajam aktīvam nepastāv aktīvs tirgus, tā patiesā vērtība ir summa, kādu uzņēmums būtu samaksājis par šo aktīvu iegādes datumā nesaistītu pušu darījumu nosacījumiem atbilstošā darījumā starp informētām un ieinteresētām pusēm, pamatojoties uz precīzāko pieejamo informāciju. Nosakot šo summu, uzņēmums ņem vērā rezultātus, kādi bijuši pēdējiem darījumiem ar līdzīgiem aktīviem. Piemēram, uzņēmums var piemērot pašreizējos tirgus darījumus atspoguļojošus koeficientus rādītājiem, kas nosaka attiecīgā aktīva rentabilitāti (piemēram, ieņēmumi, pamatdarbības peļņa vai peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas).

41.

Uzņēmumi, kuri veic nemateriālo aktīvu pirkšanu un pārdošanu, var būt izstrādājuši metodes to patiesās vērtības netiešai aplēsei. Šīs metodes var izmantot, veicot uzņēmējdarbības apvienošanā iegādātā nemateriālā aktīva sākotnējo novērtēšanu, ja to mērķis ir aplēst patieso vērtību un ja tie atspoguļo pašreizējos darījumus un praksi nozarē, pie kuras pieder attiecīgais aktīvs. Šīs metodes iekļauj, piemēram:

a)

aplēstās nākotnes neto naudas plūsmas, kas rodas no attiecīgā aktīva, diskontēšanu; vai,

b)

izmaksu novērtēšana, no kurām uzņēmums izvairās, ja tam pieder nemateriālais aktīvs un uzņēmumam nav nepieciešams:

i)

saņemt licenci no citas personas darījumā, kura nosacījumi atbilst nesaistītu pušu darījuma nosacījumiem, (tāpat kā “atbrīvojuma no autoratlīdzības” gadījumā, izmantojot diskonta neto naudas plūsmas); vai,

ii)

to atkārtoti iegūt vai aizvietot (tāpat kā izmaksu metodē).

PĀREJAS NOTEIKUMI UN SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

130.C

Ar 3. SFPS (pārstrādāts 2008. gadā) grozīts 12., 33.-35., 68., 69., 94. un 130. punkts, dzēsts 38. un 129. punkts un pievienots 115.A punkts. Ar dokumentu SFPS uzlabojumi, kas izdots 2009. gada aprīlī, grozīti 36. un 37. punkti. Uzņēmums perspektīvi piemēro šos grozījumus gada periodiem, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai pēc šī datuma. Tādēļ iepriekšējos uzņēmējdarbības apvienošanas gadījumos atzītās nemateriālo aktīvu un nemateriālās vērtības summas nekoriģē. Ja uzņēmums piemēro 3. SFPS (pārskatīts 2008. gadā) agrākam periodam, grozījumi jāpiemēro arī attiecīgajam agrākajam periodam un šis fakts jāatklāj.

130.E

Ar dokumentu SFPS uzlabojumi, kas izdots 2009. gada aprīlī, tika grozīti 40. un 41. punkti. Uzņēmums piemēro šos grozījumus perspektīvi pārskata periodiem, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai vēlāk. Ir pieļaujama agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jāatklāj.

Grozījumi 39. SGS Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana

Grozīti 2. punkta g) apakšpunkts, 80., 97., 100. un 108.C punkti un pievienots 103.K punkts.

DARBĪBAS JOMA

2.

Šo standartu piemēro visi uzņēmumi visu veidu finanšu instrumentiem, izņemot:

a)

g)

jebkādu nākotnes līgumu starp pircēju un pārdevēju akcionāru par iegādātā uzņēmuma pirkšanu un pārdošanu, kā rezultātā tiks veikta uzņēmējdarbības apvienošana iegādes datumā nākotnē. Nākotnes līguma termiņš nedrīkst pārsniegt pamatotu laika periodu, kas parasti būtu nepieciešams jebkādu nepieciešamo apstiprinājumu saņemšanai un darījuma pabeigšanai.

h)

RISKA IEROBEŽOŠANA

Pret risku nodrošināti posteņi

Kritērijiem atbilstoši posteņi

80.

Riska ierobežošanas uzskaites nolūkā tikai tie aktīvu posteņi, saistību posteņi, saistošas apņemšanās vai ļoti ticami prognozējami darījumi, kuros iesaistīta kāda uzņēmumam ārēja puse, var tikt noteikti kā pret risku nodrošinātie posteņi. No tā izriet, ka riska ierobežošanas uzskaite var tikt piemērota darījumiem starp vienas un tās pašas grupas uzņēmumiem tikai individuālos vai atsevišķos šo uzņēmumu finanšu pārskatos, bet ne konsolidētos grupas finanšu pārskatos. Izņēmuma kārtā …

Riska ierobežošanas uzskaite

Naudas plūsmas riska ierobežošana

97.

Ja prognozējama darījuma nodrošināšana pret risku turpmāk noved pie finanšu aktīvu vai finanšu saistību posteņa atzīšanas, ar to saistīto peļņu vai zaudējumus, kas tika atzīti citos ienākumos, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, saskaņā ar 95. punkta nosacījumiem pārklasificē no kapitāla uz peļņu vai zaudējumiem kā pārklasificēšanas korekciju (skat. 1. SGS (pārstrādāts 2007. gadā)) tai pat periodā vai periodos, kuros pret risku nodrošinātā prognozētā naudas plūsma ietekmē peļņu vai zaudējumus (piemēram, periodos, kuros tiek atzīti procentu ieņēmumi vai procentu izdevumi). Tomēr, ja uzņēmums paredz, ka visi vai daļa zaudējumu, kas ir atzīti citos ienākumos, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, nav atgūstami viena vai vairāku turpmāko periodu laikā, tas summu, kuras atgūšana nav paredzama, pārklasificē uz peļņu vai zaudējumiem ar pārklasificēšanas korekciju.

100.

Attiecībā uz naudas plūsmas nodrošināšanu pret risku, izņemot 97. un 98. punktā minētos gadījumus, summas, kas tika atzītas citos ienākumos, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, pārklasificē no kapitāla uz peļņu vai zaudējumiem pārklasificēšanas korekcijas veidā (skat. 1. SGS (pārstrādāts 2007. gadā)) tajā pašā periodā vai periodos, kuros nodrošinātā prognozētā naudas plūsma ietekmē peļņu vai zaudējumus (piemēram, prognozējamas pārdošanas gadījumā).

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS UN PĀREJA

103.K

Ar dokumentu SFPS uzlabojumi, kas izdots 2009. gada aprīlī, tika grozīti 2. punkta g) apakšpunkts, 97., 100. punkti un AG30. punkta g) apakšpunkts. Uzņēmums 2. punkta g) apakšpunkta, 97. un 100. punktu grozījumus piemēro nākamajiem visiem neizbeigtajiem līgumiem pārskata periodiem, kas sākas 2010. gada 1. janvārī vai pēc tā. Uzņēmums piemēro AG30. punkta g) apakšpunkta grozījumus pārskata periodiem, kas sākas 2010. gada 1. janvārī vai vēlāk. Ir pieļaujama agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jāatklāj.

108.C

9., 73. un AG8. punkti tikai grozīti un 50.A punkts tika pievienots ar dokumentu SFPS uzlabojumi, kas izdots 2008. gada maijā. 80. punkts tika grozīts ar dokumentu SFPS uzlabojumi, kas izdots 2009. gada aprīlī. Uzņēmums piemēro šos grozījumus ar pārskata gadu, kurš sākas 2009. gada 1. janvārī vai pēc tā. Uzņēmums piemēro 9. un 50.A punktu grozījumus ar tādu datumu un tādā veidā, kā tas tika veikts attiecībā uz 105.A punktā aprakstītajiem 2005. gada grozījumiem. Ir pieļaujama visu grozījumu agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jāatklāj.

Grozījumi 39. SGS Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana piemērošanas norādījumos

Labots AG30. punkta g) apakšpunkts.

IEGULTIE ATVASINĀJUMI (10.–13. PUNKTI)

AG30

Iegultā atvasinājuma ekonomiskais raksturojums nav cieši saistīts ar galveno līgumu (11. punkta a) apakšpunkts) šādos piemēros. Šajos piemēros, pieņemot, ka 11. punkta b) un c) apakšpunkta nosacījumi ir izpildīti, uzņēmums iegulto atvasinājumu uzskaita atsevišķi no galvenā līguma.

g)

Pirkšanas, pārdošanas vai priekšapmaksas iespējas līgumi, kas iegulti galvenajā parādlīgumā vai galvenajā apdrošināšanas līgumā, nav cieši saistīti ar galveno līgumu, izņemot gadījumus, ja:

i)

iespējas līguma izmantošanas cena katrā izmantošanas datumā ir aptuveni vienāda ar galvenā parādinstrumenta amortizētajām izmaksām vai galvenā apdrošināšanas līguma uzskaites vērtību; vai,

ii)

priekšapmaksas iespējas līguma izmantošanas cena sedz aizdevējam summu, kas var sasniegt zaudētās līdzdalības aptuveno pašreizējo vērtību atlikušajā galvenā līguma darbības laikā. Zaudēto līdzdalību aprēķina, nākamo periodu pamatsummu reizinot ar procentu likmes diferenciāli. Procentu likmes diferenciālis ir lielums, par kādu galvenā līguma efektīvā procentu likme pārsniedz procentu likmi, ko uzņēmums saņemtu priekšapmaksas veikšanas dienā, ja tas nākamo periodu pamatsummu reinvestētu līdzīgā līgumā atlikušajā galvenā līguma darbības laikā.

Vērtējums par to, vai pirkšanas vai pārdošanas iespēja ir cieši saistīta ar galveno parādlīgumu, tiek veikts saskaņā ar 32. SGS pirms konvertējamā parādinstrumenta pašu kapitāla sastāvdaļas nodalīšanas.

h)

Grozījumi 9. SFPIK Iegulto atvasinājumu atkārtota novērtēšana

Grozīts 5. punkts un pievienots 11. punkts.

DARBĪBAS JOMA

5.

Šī interpretācija neattiecas uz iegultiem atvasinājumiem līgumos, kas iegūti:

a)

uzņēmējdarbības apvienošanā (kā noteikts 3. SFPS Uzņēmējdarbības apvienošana, pārstrādāts 2008. gadā);

b)

kopīgi kontrolētu uzņēmumu vai uzņēmējdarbību apvienošanā, kā minēts 3. SFPS B1.–B4. punktos 3 (pārstrādāts 2008. gadā); vai,

c)

kopuzņēmuma veidošanā, kā definēts 31. SGS Līdzdalība kopuzņēmumos

vai to iespējamā pārvērtēšanā iegādes dienā. (1)

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS UN PĀREJA

11.

5. punkts tika grozīts ar dokumentu SFPS uzlabojumi, kas izdots 2009. gada aprīlī. Uzņēmums piemēro šos grozījumus nākamajiem pārskata periodiem, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai vēlāk. Ja uzņēmums piemēro 3. SFPS (pārskatīts 2008. gadā) agrākam periodam, grozījumi jāpiemēro arī attiecīgajam agrākajam periodam un šis fakts jāatklāj.

Grozījumi SFPIK 16. interpretācijā Neto ieguldījuma ārvalstu darbībā nodrošināšana

Grozīti 14. un 18. punkti.

KOMISIJAS VIEDOKLIS

Kas var būt riska ierobežošanas instrumenta turētājs

14.

Atvasinātu vai neatvasinātu instrumentu (vai atvasinātu vai neatvasinātu instrumentu apvienojumu) var noteikt kā riska ierobežošanas instrumentu attiecībā uz neto ieguldījumu ārvalstu darbībā. Riska ierobežošanas instruments(-i) var būt jebkura koncerna uzņēmuma vai uzņēmumu rīcībā, ja vien tiek ievērotas noteikšanas, dokumentēšanas un efektivitātes prasības, kas minētas 39. SGS 88. punktā un attiecas uz neto ieguldījumu riska ierobežošanu. Koncerna riska ierobežošanas stratēģijai ir jābūt īpaši skaidri dokumentētai, jo dažādos koncerna līmeņos ir iespējami atšķirīgi noteikšanas veidi.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

18.

Uzņēmumam jāpiemēro šī interpretācija pārskatu periodiem, kuri sākas 2008. gada 1. oktobrī vai pēc šī datuma. Uzņēmums piemēro 2009. gada aprīlī izdotā dokumenta SFPS uzlabojumi, 14. punkta grozījumus pārskata periodiem, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai vēlāk. Ir pieļaujama abu dokumentu agrāka piemērošana. Ja uzņēmums šo interpretāciju piemēro pārskata periodam, kurš sākas pirms 2008. gada 1. oktobra, vai piemēro 14. punkta grozījumus pirms 2009. gada 1. jūlija, uzņēmumam šis fakts ir jānorāda.


(1)  3. SFPS (pārstrādāts 2008. gadā) attiecas uz līgumu iegādi ar iegultiem atvasinājumiem uzņēmējdarbības apvienošanas gadījumā.


Top