Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1136

Komisijas Regula (EK) Nr. 1136/2009 ( 2009. gada 25. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 attiecībā uz 1. starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 311, 26.11.2009, p. 6–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 199 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1136/oj

26.11.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 311/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1136/2009

(2009. gada 25. novembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 attiecībā uz 1. starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1126/2008 (2) tika pieņemti vairāki starptautiski standarti un to interpretācijas, kas bija spēkā 2008. gada 15. oktobrī.

(2)

Starptautiskā grāmatvedības standartu padome (IASB) 2008. gada 27. novembrī publicēja 1. starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmā pieņemšana, turpmāk “pārstrukturētais 1. SFPS”. Ar pārstrukturēto 1. SFPS aizstāj spēkā esošo 1. SFPS, lai 1. SFPS varētu vieglāk izmantot un turpmāk tajā veikt grozījumus. Pārstrukturētajā 1. SFPS no standarta arī izņemtas dažas novecojušas pārejas norādes un ietverti daži nebūtiski redakcionāli labojumi. Spēkā esošās prasības nav mainītas.

(3)

Apspriešanās ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) tehnisko ekspertu grupu (TEG) apstiprina, ka pārstrukturētais 1. SFPS atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā izklāstītajiem pieņemšanas tehniskajiem kritērijiem. Saskaņā ar Komisijas 2006. gada 14. jūlija Lēmumu 2006/505/EK, ar ko izveido Grāmatvedības standartu pārskata grupu, lai konsultētu Komisiju par Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) atzinumu objektivitāti un neitralitāti (3), Grāmatvedības standartu pārskata grupa izskatīja EFRAG atzinumu par apstiprināšanu un Komisijai ziņoja, ka tas ir līdzsvarots un objektīvs.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1126/2008.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Grāmatvedību regulējošās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā Regulai (EK) Nr. 1126/2008 tekstu 1. starptautiskais finanšu pārskatu standarts (SFPS) Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmā pieņemšana aizstāj ar tekstu 1. SFPS Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmā pieņemšana (pārstrukturēts 2008. gadā), kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Uzņēmums piemēro SFPS 1. interpretāciju, kas iekļauta šīs regulas pielikumā, vēlākais no dienas, kurā sākas tā pirmais finanšu gads pēc 2009. gada 31. decembra.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 25. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 199, 21.7.2006., 33. lpp.


PIELIKUMS

STARPTAUTISKIE GRĀMATVEDĪBAS STANDARTI

SFPS Nr. 1

Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmā pieņemšana

“Pavairošana atļauta Eiropas Ekonomikas zonā. Visas esošās tiesības saglabātas ārpus EEZ, izņemot tiesības pavairot personīgai lietošanai vai cita godīga darījuma nolūkā. Papildu informāciju var saņemt no IASB tīmekļa vietnē: www.iasb.org”.

1. STARPTAUTISKAIS FINANŠU PĀRSKATU STANDARTS

Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizēja lietošana

MĒRĶIS

1.

Šī SFPS mērķis ir nodrošināt, lai uzņēmuma pirmie atbilstoši SFPS sagatavotie finanšu pārskati un starpperioda finanšu pārskati par attiecīgo perioda daļu ietvertu kvalitatīvu informāciju, kas:

(a)

ir izprotama lietotājiem un salīdzināma visos uzrādītājos periodos;

(b)

dod atbilstošu sākumpunktu uzskaitei saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS) un

(c)

ir sagatavota ar izmaksām, kas nepārsniedz gūto labumu.

DARBĪBAS JOMA

2.

Uzņēmums piemēro šo SFPS:

(a)

savos pirmajos atbilstoši SFPS sagatavotajos finanšu pārskatos un

(b)

katrā starpperioda finanšu pārskatā, ja tāds ir, ko tas saskaņā ar 34. SGS Starpperioda finanšu pārskati sniedz par attiecīgo pirmo atbilstoši SFPS sagatavoto finanšu pārskatu aptvertā perioda daļu.

3.

Uzņēmuma pirmie atbilstoši SFPS sagatavotie finanšu pārskati ir pirmie gada finanšu pārskati, kuros uzņēmums pieņem SFPS, skaidri un nepārprotami apliecinot, ka šie finanšu pārskati atbilst SFPS. Finanšu pārskati atbilstoši SFPS ir uzņēmuma pirmie atbilstoši SFPS sagatavotie finanšu pārskati, ja, piemēram, uzņēmums:

(a)

sniedzis savus pēdējos iepriekšējos finanšu pārskatus:

(i)

atbilstoši savas valsts prasībām, kas neatbilst SFPS visos aspektos;

(ii)

visos aspektos atbilstīgi SFPS, taču finanšu pārskatos nav skaidra un nepārprotama paziņojuma, ka tie atbilst SFPS;

(iii)

kuros ietverts skaidrs paziņojums par atbilstību dažiem, bet ne visiem SFPS;

(iv)

atbilstoši savas valsts prasībām, kas neatbilst SFPS, izmantojot dažus atsevišķus SFPS, lai uzskaitītu posteņus, uz kuriem neattiecas šīs valsts prasības vai

(v)

atbilstoši savas valsts prasībām, dažas summas salīdzinot ar summām, kas noteiktas saskaņā ar SFPS;

(b)

sagatavojis finanšu pārskatus atbilstoši SFPS tikai izmantošanai iekšējām vajadzībām, nepadarot tos pieejamus uzņēmuma īpašniekiem vai citiem ārējiem lietotājiem;

(c)

sagatavojis pārskatu komplektu saskaņā ar SFPS konsolidācijas nolūkā, nesagatavojot pilnu finanšu pārskatu komplektu, kā noteikts 1. SGS Finanšu pārskatu sniegšana (pārskatīts 2007. gadā) vai

(d)

nav sniedzis finanšu pārskatus par iepriekšējiem periodiem.

4.

Šo SFPS piemēro, kad uzņēmums pirmo reizi pieņem SFPS. To nepiemēro, ja, piemēram, uzņēmums:

(a)

pārtrauc sniegt finanšu pārskatus saskaņā ar valsts prasībām, bet iepriekš ir sniedzis gan tos, gan arī citu finanšu pārskatu komplektu ar skaidru un nepārprotamu paziņojumu par atbilstību SFPS;

(b)

sniedzis finanšu pārskatus iepriekšējā gadā saskaņā ar valsts prasībām, un šajos finanšu pārskatos bijis ietverts skaidrs un nepārprotams paziņojums par atbilstību SFPS vai

(c)

iepriekšējā gadā sniedzis finanšu pārskatus, kuros bijis ietverts skaidrs un nepārprotams paziņojums par atbilstību SFPS, pat ja revidentu sagatavotajā revīzijas ziņojumā bijušas iebildes saistībā ar šiem finanšu pārskatiem.

5.

Šo SFPS nepiemēro grāmatvedības politiku izmaiņām uzņēmumā, kas jau piemēro SFPS. Uz šīm izmaiņām attiecas:

(a)

prasības par grāmatvedības politiku izmaiņām 8. SGS Perioda neto peļņa vai zaudējumi, fundamentālas kļūdas un grāmatvedības politiku izmaiņas un

(b)

īpašās pārejas prasības citos SFPS.

ATZĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA

Atbilstoši SFPS sagatavots sākuma finanšu stāvokļa pārskats

6.

Uzņēmums datumā, kad notiek pāreja uz SFPS, sagatavo un sniedz sākuma finanšu stāvokļa pārskatu atbilstoši SFPS. Tas ir sākumpunkts tā uzskaitei atbilstoši SFPS.

Grāmatvedības politikas

7.

Uzņēmums izmanto tādas pašas grāmatvedības politikas savā atbilstoši SFPS sagatavotajā sākuma finanšu stāvokļa pārskatā un visos periodos, kas ietverti saskaņā ar SFPS sagatavotajos pirmajos finanšu pārskatos. Šīs grāmatvedības politikas atbilst katram SFPS, kas ir spēkā pirmā SFPS pārskata perioda beigās, izņemot gadījumus, kas noteikti 13.-19. punktā un B-E pielikumā.

8.

Uzņēmums nepiemēro atšķirīgos SFPS variantus, kas bijuši spēkā agrāk. Uzņēmums var piemērot jaunu SFPS, kas vēl nav obligāts, ja tas atļauj agrāku piemērošanu.

Piemērs. Pēdējā SFPS varianta konsekventa piemērošana

Papildu informācija

A uzņēmuma pirmais SFPS pārskata periods beidzas 20X5. gada 31. decembrī. A uzņēmums nolemj sniegt salīdzināmu informāciju šajos finanšu pārskatos tikai par vienu gadu (sk. 21. punktu). Tādējādi tā pārejas datums SFPS ieviešanā ir uzņēmējdarbības sākums 20X4. gada 1. janvārī (vai attiecīgi uzņēmējdarbības beigšana 20X3. gada 31. decembrī). A uzņēmums iesniedza finanšu pārskatus katru gadu līdz 31. decembrim saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem līdz pat 20X4. gada 31. decembrim ieskaitot.

Prasību piemērošana

A uzņēmumam jāpiemēro SFPS, kas ir spēkā periodos, kas beidzas 20X5. gada 31. decembrī:

(a)

sagatavojot un sniedzot SFPS atbilstošu sākuma pārskatu par finanšu stāvokli 20X4. gada 1. janvārī;

(b)

sagatavojot un sniedzot savu finanšu stāvokļa pārskatu uz 2005. gada 31. decembri (ietverot salīdzināmās summas par 20X4. gadu), apvienoto ienākumu pārskatu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu par periodu līdz 20X5. gada 31. decembrim (ietverot salīdzināmās summas par 20X4. gadu) un atklājot informāciju (ietverot salīdzināmo informāciju par 20X4. gadu).

Ja jauns SFPS vēl nav obligāts, bet atļauj agrāku piemērošanu, A uzņēmums drīkst piemērot šo SFPS savos pirmajos atbilstoši SFPS sagatavotajos finanšu pārskatos, bet tas nav nepieciešams.

9.

Pārejas noteikumus citiem SFPS piemēro grāmatvedības politiku izmaiņām uzņēmumā, kas jau izmanto SFPS; tos nepiemēro pirmreizēja piemērotāja pārejai uz SFPS, izņemot gadījumus, kas noteikti B–E pielikumā.

10.

Izņemot gadījumus, kas aprakstīti 13.–19. punktā un B-E pielikumā, uzņēmums savā atbilstoši SFPS sagatavotajā sākuma finanšu stāvokļa pārskatā:

(a)

atzīst visus aktīvus un saistības, kuru atzīšanu pieprasa SFPS;

(b)

neatzīst posteņus par aktīviem vai saistībām, ja SFPS neatļauj šo atzīšanu;

(c)

pārklasificē posteņus, ko tas ir atzinis saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem par viena veida aktīvu, saistībām vai pašu kapitāla sastāvdaļu, bet kas ir cita veida aktīvs, saistības vai pašu kapitāla sastāvdaļa saskaņā ar SFPS un

(d)

piemēro SFPS, novērtējot visus atzītos aktīvus un saistības.

11.

Grāmatvedības politikas, kuras uzņēmums izmanto savā atbilstoši SFPS sagatavotajā sākuma finanšu stāvokļa pārskatā, var atšķirties no tām, ko tas izmantojis tajā pašā datumā, lietojot iepriekšējos vispārpieņemtos grāmatvedības principus. Tādējādi korekcijas izriet no notikumiem un darījumiem, kas bijuši pirms pārejas uz SFPS. Tādēļ uzņēmums atzīst šīs korekcijas tieši nesadalītajā peļņā (vai attiecīgi citā pašu kapitāla kategorijā) pārejas datumā SFPS ieviešanā.

12.

Šis SFPS nosaka divu kategoriju izņēmumus no principa, ka uzņēmuma atbilstoši SFPS sagatavotajam sākuma finanšu stāvokļa pārskatam jāatbilst katram SFPS:

(a)

B pielikums aizliedz dažu citu SFPS aspektu piemērošanu ar atpakaļejošu datumu;

(b)

C–E pielikumi piešķir atbrīvojumus no dažām citu SFPS prasībām.

Izņēmumi attiecībā uz citu SFPS piemērošanu ar atpakaļejošu spēku

13.

Šis SFPS aizliedz dažu citu SFPS aspektu piemērošanu ar atpakaļejošu datumu. Šie izņēmumi ir minēti 14.–17. punktā un B pielikumā.

Aplēses

14.

Atbilstoši SFPS veiktās uzņēmuma aplēses SFPS ieviešanas pārejas datumā atbilst aplēsēm, kas veiktas tam pašam datumam saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem (pēc korekcijām, lai atspoguļotu jebkuras grāmatvedības politiku atšķirības), ja vien nav objektīvu pierādījumu, ka šīs aplēses bija kļūdainas.

15.

Pēc pārejas datuma uz SFPS uzņēmums var saņemt informāciju par aplēsēm, ko tas ir veicis saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem. Saskaņā ar 14. punktu uzņēmumam pret šādas informācijas saņemšanu jāizturas tāpat kā pret nekoriģējošiem notikumiem pēc pārskata perioda saskaņā ar 10. SGS Notikumi pēc pārskata perioda. Piemēram, pieņemsim, ka uzņēmums uz SFPS pāriet 20X4. gada 1. janvārī un jauna informācija 20X4. gada 15. jūlijā pieprasa saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem 20X3. gada 31. decembrī veiktas aplēses pārskatīšanu. Uzņēmums neatspoguļo šo jauno informāciju savā atbilstoši SFPS sagatavotajā sākuma finanšu stāvokļa pārskatā (ja vien aplēsēs nav jāveic korekcija par jebkurām grāmatvedības politiku atšķirībām vai nav objektīvu pierādījumu, ka aplēses bijušas kļūdainas). Tā vietā uzņēmumam jāatspoguļo šī jaunā informācija peļņā vai zaudējumos (vai attiecīgi citos ienākumos, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā) gadam, kas beidzas 20X4. gada 31. decembrī.

16.

Uzņēmumam var būt jāveic aplēses atbilstoši SFPS pārejas datumā uz SFPS, kas šajā datumā nebija nepieciešamas saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem. Lai nepārkāptu 10. SGS nosacījumus, šīs aplēses atbilstoši SFPS atspoguļo apstākļus, kas bija spēkā pārejas datumā SFPS ieviešanā. Īpaši tirgus cenu, procentu likmju vai ārvalstu valūtas maiņas kursu aplēses pārejas datumā SFPS ieviešanā atspoguļo tirgus nosacījumus šajā datumā.

17.

14.–16. punkts attiecas uz atbilstoši SFPS sagatavotu sākuma finanšu stāvokļa pārskatu. Tos piemēro arī salīdzināmam periodam, kas uzrādīts uzņēmuma pirmajos atbilstoši SFPS sagatavotajos finanšu pārskatos, un tādā gadījumā atsauces uz pārejas datumu SFPS ieviešanā aizstāj ar atsaucēm uz šā salīdzināmā perioda beigām.

Atbrīvojumi no citiem SFPS

18.

Uzņēmums var izlemt izmantot vienu vai vairākus C-E pielikumā minētos atbrīvojumus. Uzņēmums nepiemēro šos atbrīvojumus analoģiski citiem posteņiem.

19.

Daži izņēmumi C-E pielikumos atsaucas uz patieso vērtību. Lai noteiktu patieso vērtību saskaņā ar šo SFPS, uzņēmums piemēro A pielikumā sniegto patiesās vērtības definīciju un citu SFPS norādītās vadlīnijas par konkrētā aktīva vai saistību patiesās vērtības noteikšanu. Šīs patiesās vērtības atspoguļo apstākļus, kas bijuši spēkā datumā, kurā tās tika noteiktas.

INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA UN ATKLĀŠANA

20.

Šis SFPS neparedz atbrīvojumus no informācijas sniegšanas un atklāšanas prasībām citos SFPS.

Salīdzināmā informācija

21.

Saskaņā ar 1. SGS prasībām uzņēmuma pirmajos SFPS prasībām atbilstošajos finanšu pārskatos jāiekļauj vismaz trīs finanšu stāvokļa pārskati, divi peļņas vai zaudējumu aprēķinā neatspoguļoto ienākumu pārskati, divi atsevišķi peļņas vai zaudējumu aprēķini (ja tādi tiek sniegti), divi naudas plūsmu pārskati un divi pārskati par pašu kapitāla izmaiņām, kā arī attiecīgas piezīmes ar salīdzināmiem datiem.

Uz SFPS neattiecināmā salīdzināmā informācija un vēsturiskie kopsavilkumi

22.

Daži uzņēmumi uzrāda izvēlētu datu vēsturiskus kopsavilkumus par periodiem pirms pirmā perioda, par kuru tie uzrāda pilnīgu salīdzināmu informāciju saskaņā ar SFPS. Šis SFPS nepieprasa šādus kopsavilkumus, lai ievērotu SFPS atzīšanas un novērtēšanas prasības. Turklāt daži uzņēmumi uzrāda salīdzināmo informāciju saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, kā arī 1. SGS pieprasīto salīdzināmo informāciju. Jebkurā finanšu pārskatā, kas satur vēsturiskos kopsavilkumus vai salīdzināmu informāciju saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, uzņēmums:

(a)

skaidri apzīmē iepriekšējo saskaņā ar vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem sagatavoto informāciju kā to informāciju, kas nav sagatavota atbilstoši SFPS un

(b)

atklāj to galveno korekciju būtību, kas to padarītu atbilstīgu SFPS. Uzņēmumam nav jānosaka šo korekciju apjoms.

Pārejas uz SFPS skaidrojums

23.

Uzņēmums skaidro, kā pāreja no iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem uz SFPS ietekmējusi tā uzrādīto finansiālo stāvokli, finansiālos rezultātus un naudas plūsmas.

Salīdzinājumi

24.

Lai izpildītu 23. punktu, uzņēmuma pirmajos atbilstoši SFPS sagatavotajos finanšu pārskatos ietver:

(a)

tā saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem uzrādītā pašu kapitāla saskaņošanu ar tā pašu kapitālu atbilstoši SFPS šādos datumos:

(i)

pārejas datumā SFPS ieviešanā un

(ii)

pēdējā perioda beigās, kas uzrādīts uzņēmuma pēdējos gada finanšu pārskatos, kuri sagatavoti saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem.

(b)

atbilstoši SFPS noteikto kopējo ienākumu salīdzinājumu ar kopējiem ienākumiem par pēdējo periodu uzņēmuma visjaunākajos gada finanšu pārskatos. Salīdzinājumu sāk ar kopējiem ienākumiem tajā pašā periodā saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem vai, ja uzņēmums šādu kopējo summu nav uzrādījis, ar peļņu vai zaudējumiem saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem.

(c)

ja uzņēmums pirmo reizi atzinis vai apvērsis zaudējumus no vērtības samazināšanās, sagatavojot sākuma finanšu stāvokļa pārskatu atbilstoši SFPS, – informāciju, kas būtu pieprasīta 36. SGS Aktīvu vērtības samazināšanās, ja uzņēmums būtu atzinis šos zaudējumus no vērtības samazināšanās vai apvērses periodā, kurš sākas ar pārejas datumu SFPS ieviešanā.

25.

Šā standarta 24. punkta a) un b) apakšpunktā pieprasītie salīdzinājumi sniedz pietiekamu informāciju, lai lietotāji varētu izprast būtiskās korekcijas finanšu stāvokļa pārskatā un apvienotajā ienākumu pārskatā. Ja uzņēmums sniedzis naudas plūsmas pārskatu saskaņā ar saviem iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, tas skaidro arī būtiskās korekcijas naudas plūsmas pārskatā.

26.

Ja uzņēmums uzzina par kļūdām, kas radušās, piemērojot iepriekšējos vispārpieņemtos grāmatvedības principus, 24. punkta a) un b) apakšpunktā pieprasītie saskaņojumi nodala šo kļūdu labojumu no grāmatvedības politiku izmaiņām.

27.

8. SGS neaplūko izmaiņas grāmatvedības politikā, kas rodas, uzņēmumam pirmo reizi piemērojot SFPS. Tādēļ 8. SGS informācijas atklāšanas prasības par grāmatvedības politiku izmaiņām nepiemēro uzņēmuma pirmajos atbilstoši SFPS sagatavotajos finanšu pārskatos.

28.

Ja uzņēmums nav sniedzis finanšu pārskatus par iepriekšējiem periodiem, tas jānorāda tā pirmajos atbilstoši SFPS sagatavotajos finanšu pārskatos.

Finanšu aktīvu vai finanšu saistību noteikšana

29.

Uzņēmumam atļauts noteikt iepriekš atzītu finanšu aktīvu vai finanšu saistības kā finanšu aktīvu vai finanšu saistības patiesā vērtībā, izmantojot peļņas vai zaudējumu aprēķinu,, vai kā pieejamu pārdošanai saskaņā ar D19. punktu. Uzņēmums atklāj katrā kategorijā noteikto finanšu aktīvu vai finanšu saistību posteņu patiesās vērtības noteikšanas datumā un to klasifikāciju un uzskaites vērtības iepriekšējos finanšu pārskatos.

Patiesās vērtības izmantošana par domātajām izmaksām

30.

Ja uzņēmums izmanto patieso vērtību savā atbilstoši SFPS sagatavotajā sākuma finanšu stāvokļa pārskatā par pamatlīdzekļu objekta, ieguldījuma īpašuma vai nemateriālā aktīva domātajām izmaksām (sk. D5. un D7. punktu), uzņēmuma pirmajos atbilstoši SFPS sagatavotajos finanšu pārskatos par katru posteni atbilstoši SFPS sagatavotajā sākuma finanšu stāvokļa pārskatā atklāj:

(a)

šo patieso vērtību kopsummu un

(b)

to uzskaites vērtību kopējo korekciju, kas uzrādītas saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem.

Domāto izmaksu izmantošana ieguldījumiem meitasuzņēmumos, kopīgi kontrolētos uzņēmumos un asociētos uzņēmumos

31.

Līdzīgi, ja uzņēmums izmanto domātās izmaksas ieguldījumiem meitasuzņēmumā, kopīgi kontrolētā uzņēmumā vai asociētā uzņēmumā atbilstoši SFPS sagatavotā sākuma finanšu stāvokļa pārskatā atsevišķajos finanšu pārskatos (sk. D15. punktu), uzņēmums pirmajos atbilstoši SFPS sagatavotajos finanšu pārskatos atklāj:

(a)

kopējās domātās izmaksas tiem ieguldījumiem, kuriem domātās izmaksas ir to saskaņā ar vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem iepriekš noteiktās uzskaites vērtības,

(b)

kopējās domātās izmaksas tiem ieguldījumiem, kuriem domātās izmaksas ir to patiesās vērtības un

(c)

uzskaites vērtību, kas uzrādītas saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem kopējo korekciju.

Starpperioda finanšu pārskati

32.

Lai izpildītu 23. punkta prasības, ja uzņēmums sniedz starpperioda finanšu pārskatu saskaņā ar 34. SGS par perioda daļu, kas ietverts tā pirmajos atbilstoši SFPS sagatavotajos finanšu pārskatos, uzņēmums papildus 34. SGS prasībām izpilda šādas prasības:

(a)

Katrs šāds starpperioda finanšu pārskats, ja uzņēmums sniedzis starpperioda finanšu pārskatu par iepriekšējā finanšu gada salīdzināmu starpperiodu, ietver:

(i)

pašu kapitāla atbilstoši iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem šā salīdzināmā starpperioda beigās salīdzinājumu ar pašu kapitālu saskaņā ar SFPS šajā datumā;

(ii)

salīdzinājumu ar kopējiem ienākumiem par salīdzināmu starpperiodu (pašreizējo un no gada sākuma līdz šim brīdim) atbilstoši SFPS. Salīdzinājumu sāk ar kopējiem ienākumiem šajā periodā saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem vai, ja uzņēmums šādu kopējo summu nav uzrādījis, ar peļņu vai zaudējumiem saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem.

(b)

papildus a) apakšpunktā pieprasītajiem salīdzinājumiem uzņēmuma pirmais starpperioda finanšu pārskats saskaņā ar 34. SGS par perioda daļu, kas ietilpst tā pirmajos atbilstoši SFPS sagatavotajos finanšu pārskatos, ietver salīdzinājumus, kas aprakstīti 24. punkta a) un b) apakšpunktā (kas papildināti ar 25. un 26. punktā prasīto informāciju), vai attiecīgu norādi uz citu publicētu dokumentu, kurā ietverti šie salīdzinājumi.

33.

34. SGS prasa minimālu atklāšanu, kas pamatojas uz pieņēmumu, ka starpperioda finanšu pārskata lietotājiem ir pieejami arī pēdējie gada finanšu pārskati. Tomēr 34. SGS prasa uzņēmumam atklāt arī “notikumus vai darījumus, kas ir būtiski, lai izprastu kārtējo starpperiodu”. Tādēļ, ja pirmreizējs piemērotājs savos pēdējos gada finanšu pārskatos saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem nav atklājis informāciju, kas ir būtiska kārtējā starpperioda izpratnei, tam starpperioda finanšu pārskatā jāatklāj šī informācija vai jāietver attiecīga norāde uz citu publicētu dokumentu, kurā tā ietverta.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

34.

Uzņēmums piemēro šo SFPS, ja tā pirmie atbilstoši SFPS sagatavotie finanšu pārskati ir par periodu, kurš sākas 2009. gada 1. jūlijā vai vēlāk. Ir atļauta agrāka piemērošana.

35.

Uzņēmums piemēro D1.(n) un D23. punkta labojumus ikgadējiem periodiem, kuri sākas 2009. gada 1. jūlijā vai vēlāk. Ja uzņēmums piemēro 23. SGS Aizņēmumu izmaksas (pārskatīts 2007. gadā) agrākam periodam, labojumus piemēro šim agrākajam periodam.

36.

3. SFPS Uzņēmējdarbības apvienošana (pārskatīts 2008. gadā) veikti labojumi 19. un C1. punktā, un C4. punkta f) un g) apakšpunktā. Ja uzņēmums piemēro 3. SFPS (pārskatīts 2008. gadā) agrākam periodam, labojumus piemēro šim agrākajam periodam.

37.

27. SGS Konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati (labots 2008. gadā) labots 13. un B7. punkts. Ja uzņēmums piemēro 27. SFPS (pārskatīts 2008. gadā) agrākam periodam, labojumus piemēro šim agrākajam periodam.

38.

Ieguldījumu izmaksas meitasuzņēmumā, kopīgi kontrolētā uzņēmumā vai asociētā uzņēmumā (1. SFPS un 27. SGS labojumi), kas izdoti 2008. gada maijā, pievienoti 31. punkts, D1. punkta g) apakšpunkts, D14. un D15. punkts. Uzņēmumam jāpiemēro šie punkti ikgadējiem periodiem ar 2009. gada 1. jūliju vai vēlāk. Ir atļauta agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro šos punktus agrākam periodam, šis fakts ir jāatklāj.

39.

B7. punkts labots ar SFPS uzlabojumi, kas izdoti 2008. gada maijā. Uzņēmumam šie labojumi jāpiemēro ikgadējiem periodiem, kuri sākas 2009. gada 1. jūlijā vai vēlāk. Ja uzņēmums piemēro 27. SFPS (pārskatīts 2008. gadā) agrākam periodam, labojumus piemēro šim agrākajam periodam.

1. SFPS ATSAUKŠANA (PUBLICĒTS 2003. GADĀ)

40.

Šis SFPS aizstāj 1. SFPS (izdots 2003. gadā un grozīts 2008. gada maijā).

A papildinājums

Definētie termini

Šis pielikums ir SFPS neatņemama sastāvdaļa.

pārejas datums SFPS ieviešanā

Agrākā perioda sākums, par kuru uzņēmums sniedz pilnīgu salīdzināmu SFPS atbilstošu informāciju savos pirmajos atbilstoši SFPS sagatavotajos finanšu pārskatos.

domātās izmaksas

Summa, ko izmanto par izmaksu vai amortizēto izmaksu aizvietotāju noteiktā datumā. Turpmākais nolietojums vai amortizācija balstīti uz pieņēmuma, ka uzņēmums sākotnēji ir atzinis aktīvu vai saistības noteiktā datumā un ka izmaksas bijušas vienādas ar domātajām izmaksām.

patiesā vērtība

Summa, pret kuru varētu apmainīt aktīvu vai nokārtot saistības starp informētām, ieinteresētām pusēm nesaistītu pušu darījumu nosacījumiem atbilstošā darījumā.

atbilstoši SFPS sagatavotie pirmie finanšu pārskati

Pirmie gada finanšu pārskati, kuros uzņēmums pieņem starptautiskos finanšu pārskatu standartus (SFPS) ar skaidru un nepārprotamu paziņojumu par atbilstību SFPS.

pirmais SFPS atskaites periods

Pēdējais pārskata periods, kas iekļauts uzņēmuma pirmajos SFPS finanšu pārskatos.

pirmreizējs piemērotājs

Uzņēmums, kas sniedz savus pirmos atbilstoši SFPS sagatavotos finanšu pārskatus.

starptautiskie finanšu pārskatu standarti (SFPS)

Standarti un interpretācijas, ko pieņēmusi Starptautiskā grāmatvedības standartu padome (SGSP). Tie ietver:

(a)

starptautiskos finanšu pārskatu standartus;

(b)

starptautiskos grāmatvedības standartus; un

(c)

starptautiskās finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) vai bijušās Pastāvīgās interpretācijas komitejas (PIK) sniegtās interpretācijas.

atbilstoši SFPS sagatavots sākuma finanšu stāvokļa pārskats

Uzņēmuma finanšu stāvokļa pārskats uz datumu, kad notiek pāreja uz SFPS.

iepriekšējie vispārpieņemtie grāmatvedības principi

Uzskaites pamats, kuru pirmreizējs piemērotājs izmantoja tieši pirms SFPS pieņemšanas.

B pielikums

Izņēmumi citu SFPS piemērošanai ar atpakaļejošu spēku

Šis pielikums ir SFPS neatņemama sastāvdaļa.

B1.

Uzņēmumam jāpiemēro šādi izņēmumi:

(a)

finanšu aktīvu un finanšu saistību atzīšanas pārtraukšana (B2. un B3. punkts),

(b)

riska ierobežošanas uzskaite (B4.-B6. punkts) un

(c)

nekontrolējoša līdzdalība (B7. punkts).

Finanšu aktīvu un finanšu saistību atzīšanas pārtraukšana

B2.

Ja vien B3. punktā tas ir atļauts, pirmreizējs piemērotājs piemēro atzīšanas pārtraukšanas prasības, ko paredz 39. SGS Finanšu instrumenti: tādu darījumu perspektīva atzīšana un novērtēšana, kas notikuši 2004. gada 1. janvārī vai pēc tam. Citiem vārdiem, ja pirmreizējs piemērotājs pārtrauc neatvasinātu finanšu aktīvu vai neatvasinātu finanšu saistību atzīšanu saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem pirms 2004. gada 1. janvāra notikušu darījumu rezultātā, tam nav jāatzīst šie aktīvi un saistības saskaņā ar SFPS (ja vien tie neatbilst atzīšanai vēlāka darījuma vai notikuma rezultātā).

B3.

Neskatoties uz B2. punktā izteiktajām prasībām, uzņēmums drīkst piemērot 39. SGS atzīšanas pārtraukšanas prasības attiecībā uz iepriekšējiem periodiem no tās dienas, kad uzņēmums izdara šo izvēli, ar noteikumu, ka informācija, kas nepieciešama, piemērojot 39. SGS tiem aktīvu un saistību posteņiem, kuru atzīšana tikusi pārtraukta iepriekšēju darījumu rezultātā, tika iegūta sākotnējās šo darījumu uzskaites reizē.

Riska ierobežošanas uzskaite

B4.

Saskaņā ar 39. SGS prasībām pārejas datumā SFPS ieviešanā uzņēmums:

(a)

novērtē visus atvasinātus instrumentus patiesajā vērtībā un

(b)

izslēdz visus atliktos zaudējumus un guvumus attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem, kas saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem tikuši uzrādīti, it kā tie būtu aktīvi vai saistības.

B5.

Uzņēmums neatspoguļo savā atbilstoši SFPS sagatavotajā sākuma finanšu stāvokļa pārskatā tāda veida riska ierobežošanas attiecības, kas neatbilst riska ierobežošanas uzskaitei saskaņā ar 39. SGS (piemēram, daudzas riska ierobežošanas attiecības, ja riska ierobežošanas instruments ir naudas instruments vai rakstisks iespēju līgums, ja nodrošinātais postenis ir tīrā pozīcija vai ja riska ierobežošana sedz procentu risku līdz termiņa beigām turētā ieguldījumā). Tomēr, ja uzņēmums izraudzījies tīro pozīciju par nodrošinātu posteni saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, tas var izraudzīties atsevišķu posteni šīs tīrās pozīcijas ietvaros par nodrošinātu posteni atbilstoši SFPS ar nosacījumu, ka tas izdarīts ne vēlāk par pārejas datumu SFPS ieviešanā.

B6.

Ja pirms dienas, kad notikusi pāreja uz SFPS, uzņēmums noteicis darījumu kā apdrošinātu darījumu, bet apdrošināšana neatbilst 39. SGS riska apdrošināšanas uzskaites prasībām, uzņēmums piemēro 39. SGS 91. un 101. punkta nosacījumus, lai pārtrauktu riska ierobežošanas uzskaiti. Darījumus, kuri noslēgti pirms pārejas dienas SFPS ieviešanā, nedrīkst attiecībā uz iepriekšējiem periodiem noteikt kā apdrošinātus.

Nekontrolējoša līdzdalība

B7.

Pirmreizējs piemērotājs perspektīvi no pārejas datuma SFPS ieviešanā piemēro šādas 27. SGS (labots 2008. gadā) prasības:

(a)

28. punkta prasību, ka kopējie ienākumi ir attiecināmi uz mātesuzņēmuma īpašniekiem un nekontrolējošu līdzdalību pat tad, ja tāpēc nekontrolējošai līdzdalībai ir negatīvs atlikums,

(b)

30. un 31. punkta prasības, kas attiecināmas uz mātesuzņēmuma līdzdalības daļas apjoma izmaiņu uzskaitīšanu meitasuzņēmumā, kā rezultātā nenotiek kontroles zaudēšana un

(c)

34.–37. punkta prasības, uzskaitot kontroles zaudēšanu pār meitasuzņēmumu, un ar to saistītās 5. SFPS Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi un pārtrauktas darbības 8A. punkta prasības.

Tomēr, ja pirmreizējs piemērotājs izvēlas retrospektīvi piemērot 3. SFPS (pārstrādāts 2008. gadā) iepriekšējai uzņēmējdarbības apvienošanai, tam saskaņā ar šī SFPS C1. punktu jāpiemēro arī 27. SGS (pārstrādāts 2008. gadā).

C papildinājums

Atbrīvojums uzņēmējdarbības apvienošanai

Šis pielikums ir SFPS neatņemama sastāvdaļa. Uzņēmums piemēro šīs prasības tādas uzņēmējdarbības apvienošanai, ko uzņēmums atzinis pirms pārejas datuma uz SFPS.

C1.

Pirmreizējs piemērotājs var izlemt nepiemērot 3. SFPS (pārskatīts 2008. gadā) retrospektīvi iepriekšējai uzņēmējdarbības apvienošanai (uzņēmējdarbības apvienošana, kas notika pirms pārejas datuma SFPS ieviešanā). Taču, ja pirmreizējs piemērotājs pārveido kādas uzņēmējdarbības apvienošanas uzskaiti atbilstīgi 3. SFPS (pārskatīts 2008. gadā), tas pārveido visu vēlāko uzņēmējdarbības apvienošanu uzskaiti un piemēro arī 27. SGS (ar 2008. gadā veiktajiem grozījumiem) no tā paša datuma. Piemēram, ja pirmreizējs piemērotājs nolemj mainīt uzņēmējdarbības apvienošanas, kas veikta 20X6. gada 30. jūnijā, uzskaiti, tam jāmaina visu uzņēmējdarbības apvienošanu, kas veiktas starp 20X6. gada 30. jūniju un pārejas datumu uz SFPS, uzskaiti un tam arī jāpiemēro 27. SGS (ar 2008. gadā veiktajiem grozījumiem), sākot ar 20X6. gada 30. jūniju.

C2.

Uzņēmumam nav nepieciešams piemērot 21. SGS Ārvalstu valūtas kursu izmaiņu ietekme retrospektīvi patiesās vērtības korekcijām un nemateriālai vērtībai, kas veidojušās saistībā ar uzņēmējdarbības apvienošanos, kas notikusi pirms pārejas datuma uz SFPS. Ja uzņēmums nepiemēro 21. SGS retrospektīvi šīm patiesās vērtības korekcijām un nemateriālai vērtībai, tam jāaplūko tie kā uzņēmuma aktīvi un saistības nevis kā iegādātā uzņēmuma aktīvi un saistības. Tāpēc šīs nemateriālās vērtības un patiesās vērtības korekcijas ir vai nu jau izteiktas uzņēmuma pārskata valūtā, vai nemonetāri ārvalstu valūtas posteņi, kurus uzrāda, lietojot valūtas kursu, kas piemērots saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem.

C3.

Uzņēmums var piemērot 21. SGS retrospektīvi patiesās vērtības korekcijām un nemateriālai vērtībai, kas radusies:

(a)

no visām uzņēmējdarbības apvienošanām, kas notikušas pirms pārejas datuma SFPS ieviešanā, vai

(b)

no visām uzņēmējdarbības apvienošanām, kuru uzskaiti uzņēmums nolēmis mainīt, lai izpildītu 3. SGS prasības, kā atļauts augstāk C1. punktā.

C4.

Ja pirmreizējs piemērotājs retrospektīvi nepiemēro 3. SGS iepriekšējai uzņēmējdarbības apvienošanai, tas šo uzņēmējdarbības apvienošanu ietekmē šādi:

(a)

Pirmreizējais piemērotājs saglabā tādu pašu klasifikāciju (kā likumīgā iegādātāja veiktā iegāde, likumīgā iegādātā uzņēmuma veiktā apvērstā iegāde vai līdzdalības apvienošana) kā savos saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem sagatavotajos finanšu pārskatos.

(b)

Pirmreizējais piemērotājs atzīst visus uzņēmējdarbības apvienošanas rezultātā iegūtos aktīvus un saistības pārejas datumā SFPS ieviešanā, kas nav:

(i)

daži finanšu aktīvi un finanšu saistības, kuru atzīšana pārtraukta saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem (sk. B2. punktu) un

(ii)

aktīvi, to skaitā, nemateriālā vērtība, un saistības, kas nebija atzītas pircēja konsolidētajā finanšu stāvokļa pārskatā saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem un arī saistībā ar SFPS neatbilstu atzīšanai iegādātā uzņēmuma atsevišķā finanšu stāvokļa pārskatā (sk. f)–i) apakšpunktu).

Pirmreizējais piemērotājs atzīst jebkuras izrietošas izmaiņas, koriģējot nesadalīto peļņu (vai, vajadzības gadījumā, citu pašu kapitāla kategoriju), ja vien izmaiņas nerodas nemateriāla aktīva atzīšanas rezultātā, kurš iepriekš bija iekļauts nemateriālo aktīvu vērtībā (sk. g) un i) apakšpunktu).

(c)

Pirmreizējais piemērotājs izslēdz no sava atbilstoši SFPS sagatavotā sākuma finanšu stāvokļa pārskata jebkuru saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem atzīto posteni, kas neatbilst atzīšanai par aktīvu vai saistībām atbilstoši SFPS. Pirmreizējais piemērotājs izrietošās izmaiņas uzskaita šādi:

(i)

pirmreizējais piemērotājs var būt klasificējis pagātnes uzņēmējdarbības apvienošanu kā iegādi un tās rezultātā atzinis kā nemateriālu aktīvu tādu posteni, kas nav atzīstams par aktīvu saskaņā ar 38. SGS Nemateriālie aktīvi. Tas pārklasificē šo posteni (un saistīto atlikto nodokli un mazākuma līdzdalību, ja tādi ir) par nemateriālās vērtības daļu (ja vien tas nav atskaitījis nemateriālo vērtību tieši no pašu kapitāla saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, sk. g) un i) apakšpunktu);

(ii)

pirmreizējais piemērotājs atzīst visas pārējās izrietošās izmaiņas nesadalītajā peļņā (1);

(d)

SFPS pieprasa dažu aktīvu un saistību vēlāku novērtēšanu pēc metodes, kas nav balstīta uz sākotnējo vērtību, kā, piemēram, novērtēšanu patiesajā vērtībā. Pirmreizējais piemērotājs šādi novērtē šos aktīvus un saistības savā atbilstoši SFPS sagatavotajā sākuma finanšu stāvokļa pārskatā pat tad, ja tos iegādājies vai uzņēmies iepriekšējā uzņēmējdarbības apvienošanā. Tas atzīst jebkuras izrietošās izmaiņas uzskaites vērtībā, koriģējot nesadalīto peļņu (vai, vajadzības gadījumā, citu pašu kapitāla kategoriju) nevis nemateriālo vērtību;

(e)

Tūlīt pēc uzņēmējdarbības apvienošanas šajā uzņēmējdarbības apvienošanā iegādāto aktīvu un uzņemto saistību uzskaites vērtība saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem ir to domātās izmaksas atbilstoši SFPS attiecīgajā datumā. Ja SFPS prasa šo aktīvu un saistību uz izmaksām balstītu novērtēšanu vēlākā datumā, šīs domātās izmaksas ir pamats uz izmaksām balstītam nolietojumam vai amortizācijai no uzņēmējdarbības apvienošanas datuma;

(f)

Ja pagātnē notikušā uzņēmējdarbības apvienošanā iegādāts aktīvs vai uzņemtas saistības nav atzītas saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, aktīvu vai saistību domātās izmaksas nav pielīdzināmas nullei atbilstoši SFPS sagatavotajā sākuma finanšu stāvokļa pārskatā. Tā vietā iegādātājs atzīst un novērtē aktīvu vai saistības savā konsolidētajā finanšu stāvokļa pārskatā pēc metodes, ko SFPS prasītu iegādātā uzņēmuma atsevišķajā finanšu stāvokļa pārskatā. Piemēram: ja iegādātājs saskaņā ar saviem iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem nav kapitalizējis iepriekšējā uzņēmējdarbības apvienošanā iegādātu finanšu nomu, tas kapitalizē šo nomu savos konsolidētajos finanšu pārskatos, kā to 17. SGS Noma pieprasītu iegādātajam uzņēmumam veikt savā atsevišķajā atbilstoši SFPS sagatavotajā finanšu stāvokļa pārskatā. Līdzīgi, ja iegādātājs saskaņā ar saviem iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem nav atzinis nosacītās saistības, kas joprojām ir spēkā pārejas datumā SFPS ieviešanā, tam šajā datumā saistības ir jāatzīst, ja vien 37. SGS Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi neaizliedz to atzīšanu iegādātā uzņēmuma finanšu stāvokļa pārskatā. Un otrādi, ja aktīvs vai saistības ir iekļauti nemateriālajā vērtībā saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, bet būtu jāatzīst atsevišķi saskaņā ar 3. SGS, šis aktīvs vai saistības paliek nemateriālajā vērtībā, ja vien SFPS neprasa aktīva vai saistību atzīšanu iegādātā uzņēmuma atsevišķajos finanšu pārskatos;

(g)

Nemateriālās vērtības uzskaites vērtība atbilstoši SFPS sagatavotajā sākuma finanšu stāvokļa pārskatā ir tās uzskaites vērtība saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem pārejas datumā SFPS ieviešanā pēc šādām divām korekcijām:

(i)

Ja tas prasīts minētajā c) apakšpunkta i) daļā, pirmreizējais piemērotājs palielina nemateriālās vērtības uzskaites vērtību, kad tas pārklasificē posteni, ko tas atzinis par nemateriālu aktīvu saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem. Līdzīgi, ja B2. punkta f) apakšpunktā prasīts, lai pirmreizējais piemērotājs atzītu nemateriālu aktīvu, kas bija iekļauts atzītajā nemateriālā vērtībā saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, pirmreizējais piemērotājs attiecīgi samazina nemateriālās vērtības uzskaites vērtību (un vajadzības gadījumā koriģē atlikto nodokli un mazākuma līdzdalību);

(ii)

neatkarīgi no tā, vai ir kāda norāde par to, ka nemateriālā vērtība var būt samazinājusies, pirmreizējais piemērotājs piemēro 36. SGS, pārbaudot nemateriālās vērtības samazināšanos pārejas datumā SFPS ieviešanā un atzīstot jebkurus vērtības samazināšanās radītus zaudējumus nesadalītajā peļņā (vai, ja to pieprasa 36. SGS, – pārvērtēšanas pārsniegumā). Vērtības samazināšanās pārbaudi pamato ar apstākļiem pārejas datumā SFPS ieviešanā;

(h)

Nemateriālo aktīvu vērtības uzskaites vērtībai neveic citas korekcijas pārejas datumā SFPS ieviešanā. Piemēram, pirmreizējais piemērotājs nemaina nemateriālo aktīvu vērtības uzskaites vērtību:

(i)

lai izslēgtu šajā uzņēmējdarbības apvienošanā iegādātu nepabeigtu pētniecības un attīstības pasākumu izmaksas (ja vien attiecīgais nemateriālais aktīvs neatbilst atzīšanai saskaņā ar 38. SGS iegādātā uzņēmuma atsevišķā finanšu stāvokļa pārskatā);

(ii)

lai koriģētu nemateriālās vērtības iepriekšējo amortizāciju;

(iii)

lai apvērstu nemateriālās vērtības korekcijas, kuras neatļautu 3. SFPS, bet kuras tika veiktas saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem sakarā ar aktīvu un saistību korekcijām no uzņēmējdarbības apvienošanas datuma līdz pārejas datumam uz SFPS;

(i)

Ja pirmreizējais lietotājs atzina nemateriālo vērtību saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem kā pašu kapitāla samazinājumu:

(i)

šī nemateriālā vērtība nav jāatzīst atbilstoši SFPS sagatavotajā sākuma finanšu stāvokļa pārskatā. Bez tam tas nepārklasificē šo nemateriālo vērtību uz peļņu vai zaudējumiem, ja tas atsavina meitasuzņēmumu vai ja samazinās meitasuzņēmumā veiktā ieguldījuma vērtība;

(ii)

korekcijas, kas izriet no pirkuma atlīdzību ietekmējošu iespējamu apstākļu iznākuma, atzīst nesadalītajā peļņā;

(j)

Saskaņā ar saviem iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem pirmreizējais piemērotājs var nebūt konsolidējis iepriekšējā uzņēmējdarbības apvienošanā iegādātu meitasuzņēmumu (piemēram, tāpēc, ka mātesuzņēmums to neuzskatīja par meitasuzņēmumu saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem vai nesagatavoja konsolidētos finanšu pārskatus). Pirmreizējais piemērotājs koriģē meitasuzņēmuma aktīvu un saistību uzskaites vērtības pēc vērtībām, kuras SFPS pieprasītu atsevišķā meitasuzņēmuma finanšu stāvokļa pārskatā. Nemateriālās vērtības domātās izmaksas pārejas datumā SFPS ieviešanā ir vienādas ar starpību starp:

(i)

mātesuzņēmuma līdzdalību šajās koriģētajās uzskaites vērtībās un

(ii)

tā meitasuzņēmumā veiktā ieguldījuma izmaksām mātesuzņēmuma atsevišķajos finanšu pārskatos.

(k)

Mazākuma līdzdalības un atliktā nodokļa novērtēšana izriet no pārējo aktīvu un saistību novērtēšanas. Tādēļ iepriekš minētās atzīto aktīvu un saistību korekcijas ietekmē nekontrolējošo līdzdalību un atlikto nodokli.

C5.

Atbrīvojumus attiecībā uz pagātnes uzņēmējdarbības apvienošanas gadījumiem piemēro arī pagātnes ieguldījumu asociētos uzņēmumos iegādei un līdzdalības iegūšanai kopuzņēmumos. Bez tam, C1. punktam izvēlēto datumu piemēro arī visām šīm iegādēm.


(1)  Šīs izmaiņas ietver pārklasifikācijas no vai uz nemateriāliem aktīviem, ja nemateriālā vērtība nav atzīta par aktīvu saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem. Tas notiek, ja saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem uzņēmums a) atskaitīja nemateriālo vērtību tieši no pašu kapitāla vai b) neuzskatīja uzņēmējdarbības apvienošanu par iegādi.

D pielikums

Atbrīvojumi no citiem SFPS

Šis pielikums ir SFPS neatņemama sastāvdaļa.

D1.

Uzņēmums var izlemt izmantot vienu vai vairākus šādus atbrīvojumus:

(a)

maksājumi ar akcijām (D2. un D3. punkts),

(b)

apdrošināšanas līgumi (D4. punkts),

(c)

patiesā vērtība vai pārvērtēšana par domātām izmaksām (D5.– D8. punkts),

(d)

noma (D9. punkts),

(e)

darbinieku pabalsti (D10. un D11. punkts),

(f)

kumulatīvās pārrēķināšanas starpības (D12. un D13. punkts),

(g)

ieguldījumi meitasuzņēmumos, asociētajos uzņēmumos un kopīgi kontrolētajos uzņēmumos (D14. un D15. punkts),

(h)

meitasuzņēmumu, asociēto uzņēmumu un kopuzņēmumu aktīvi un saistības (D16. un D17. punkts),

(i)

salikti finanšu instrumenti (D18. punkts),

(j)

iepriekš atzītu finanšu instrumentu noteikšana (D19. punkts),

(k)

finanšu aktīvu vai finanšu saistību novērtēšana patiesajā vērtībā to sākotnējās atzīšanas brīdī (D20. punkts),

(l)

pamatlīdzekļu izmaksās iekļautās likvidācijas saistības (D21. punkts),

(m)

finanšu aktīvu vai nemateriālo aktīvu uzskaite saskaņā ar 12. SFPIK Vienošanās par pakalpojumu koncesiju (D22. punkts) un

(n)

aizņēmumu izmaksas (D23. punkts).

Uzņēmums nepiemēro šos atbrīvojumus analoģiski citiem posteņiem.

Maksājumi ar akcijām

D2.

Pirmreizējam piemērotājam ir ieteicams, bet nav obligāti piemērot 2. SFPS Maksājums ar akcijām pašu kapitāla instrumentiem, kas piešķirti pēc 2002. gada 7. novembra. Pirmreizējam piemērotājam ir ieteicams, bet nav obligāti, piemērot 2. SFPS pašu kapitāla instrumentiem, kas piešķirti pēc 2002. gada 7. novembra un garantēti pirms pēdējā no a) pārejas datuma SFPS ieviešanā un b) 2005. gada 1. janvāra. Tomēr, ja pirmreizējais pielietotājs izvēlas piemērot 2. SFPS šādiem pašu kapitāla instrumentiem, tas var to darīt tikai tad, ja uzņēmums ir publiskojis šo pašu kapitāla instrumentu patieso vērtību, kas noteikta novērtēšanas datumā, kā noteikts 2. SFPS. Saistībā ar visiem piešķirtajiem pašu kapitāla instrumentiem, kuriem šis 2. SFPS netiek piemērots (piemēram, 2002. gada 7. novembrī vai pirms tam piešķirtajiem pašu kapitāla instrumentiem), pirmreizējam pielietotājam tomēr jāatklāj 2. SFPS 44. un 45. punktā pieprasītā informācija. Ja pirmreizējais piemērotājs pārveido piešķiršanas nosacījumus pašu kapitāla instrumentiem, kuriem 2.SFPS nav bijis piemērots, uzņēmumam netiek pieprasīts piemērot 2. SFPS 26.– 29. punktu, ja pārveidošana ir notikusi pirms pārejas datuma SFPS ieviešanā.

D3.

Pirmreizējam piemērotājam ir ieteicams, bet nav obligāti piemērot 2. SFPS saistībām, kuras rada maksājumi ar akcijām, kas tika apmaksāti pirms pārejas datuma SFPS ieviešanā. Pirmreizējam pielietotājam ir arī ieteicams, bet nav obligāti piemērot 2. SFPS attiecībā uz saistībām, kas apmaksātas pirms 2005. gada 1. janvāra. Par saistībām, kurām piemēro 2. SFPS, pirmreizējam piemērotājam netiek pieprasīts pārveidot salīdzinošo informāciju, ja šī informācija attiecas uz periodu vai datumu pirms 2002. gada 7. novembra.

Apdrošināšanas līgumi

D4.

Pirmreizējs piemērotājs var pielietot pārejas noteikumus, kas aprakstīti 4. SFPS Apdrošināšanas līgumi. 4. SFPS ierobežo apdrošināšanas līgumu grāmatvedības politiku maiņu, ieskaitot pirmreizēja piemērotāja veiktas izmaiņas.

Patiesā vērtība vai pārvērtēšana kā domātās izmaksas

D5.

Uzņēmums var izlemt novērtēt pamatlīdzekļu objektu pārejas datumā SFPS ieviešanā patiesajā vērtībā un izmantot šo patieso vērtību kā tā domātās izmaksas šajā datumā.

D6.

Pirmreizējs piemērotājs var izlemt izmantot pamatlīdzekļu objekta iepriekšējo pārvērtēšanu saskaņā ar vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem pārejas datumā SFPS ieviešanā vai pirms tam kā domātās izmaksas pārvērtēšanas datumā, ja pārvērtēšanas datumā pārvērtēšana bijusi visumā salīdzināma ar:

(a)

patieso vērtību vai

(b)

izmaksām vai amortizētajām izmaksām atbilstoši SFPS, kas koriģētas, lai atspoguļotu, piemēram, vispārējo vai specifisko cenu indeksa izmaiņas.

D7.

Izvēles, kuras iekļautas D5. un D6. punktā, ir pieejamas arī:

(a)

ieguldījuma īpašumam, ja uzņēmums izlemj izmantot 40. SGS Ieguldījuma īpašums norādīto izmaksu modeli un

(b)

nemateriāliem aktīviem, kas atbilst:

(i)

38. SGS minētajiem atzīšanas kritērijiem (to skaitā, ticamam sākotnējo izmaksu novērtējumam) un

(ii)

38. SGS minētajiem pārvērtēšanas kritērijiem (to skaitā, aktīva tirgus esamībai).

Uzņēmums neizmanto šīs izvēles citiem aktīviem vai saistībām.

D8.

Pirmreizējs piemērotājs var būt noteicis domātās izmaksas saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem dažiem vai visiem saviem aktīviem un saistībām, novērtējot aktīvus un saistības to patiesajā vērtībā vienā konkrētā datumā sakarā ar kādu notikumu, piemēram, privatizāciju vai sākotnējo publisko piedāvājumu. Šos notikuma izraisītos patiesās vērtības novērtējumus var saistībā ar SFPS izmantot kā domātās izmaksas šīs novērtēšanas datumā.

Noma

D9.

Pirmreizējs piemērotājs var piemērot pārejas noteikumus saistībā ar 4. SFPIK Noteikšana, vai vienošanās ietver nomu. Tādējādi pirmreizējs piemērotājs, pamatojoties uz faktiem un tajā laikā esošajiem apstākļiem, var noteikt, vai līgums, kas pastāvēja pārejas datumā SFPS ieviešanā, iekļauj nomu.

Darbinieku pabalsti

D10.

Saskaņā ar 19. SGS Darbinieku pabalsti uzņēmums var izlemt izmantot “koridora” metodi, kas atstāj neatzītus dažus aktuāros guvumus un zaudējumus. Šīs metodes retrospektīva piemērošana prasa, lai uzņēmums sadalītu atzītā daļā un neatzītā daļā kumulatīvos aktuāros guvumus un zaudējumus no plāna sākuma līdz pārejas datumam SFPS ieviešanā. Tomēr pirmreizējs piemērotājs var izlemt atzīt visus kumulatīvos aktuāros guvumus un zaudējumus pārejas datumā SFPS ieviešanā pat tad, ja tas izmanto “koridora” metodi saistībā ar vēlākiem aktuāriem guvumiem un zaudējumiem. Ja pirmreizējs piemērotājs izmanto šo izvēli, tas to piemēro visiem plāniem.

D11.

Uzņēmums var atklāt 19. SGS 120A. punkta p) apakšpunktā prasītās summas kā tādas, ko katrā uzskaites periodā nosaka perspektīvi no pārejas datuma SFPS ieviešanā.

Kumulatīvas pārrēķināšanas starpības

D12.

Saskaņā ar 21. SGS uzņēmums:

(a)

atzīst dažas pārrēķināšanas starpības kā citus peļņas vai zaudējumu aprēķinā neatspoguļotos ienākumus un uzkrāj tās kā atsevišķu pašu kapitāla sastāvdaļu un

(b)

atsavinot darbību ārvalstīs, pārklasificē kumulatīvo pārrēķina starpību par šo darbību ārvalstīs (vajadzības gadījumā ieskaitot guvumus un zaudējumus par saistītiem riska ierobežojumiem) no pašu kapitāla uz peļņu vai zaudējumiem kā daļu no atsavināšanas guvumiem vai zaudējumiem.

D13.

Tomēr pirmreizējam piemērotājam nav jāpilda šīs prasības attiecībā uz kumulatīvām pārrēķināšanas starpībām, kas pastāvēja pārejas datumā SFPS ieviešanā. Ja pirmreizējs piemērotājs izmanto šo atbrīvojumu:

(a)

kumulatīvās pārrēķināšanas starpības visām darbībām ārvalstīs tiek pielīdzinātas nullei pārejas datumā SFPS ieviešanā un

(b)

guvumos vai zaudējumos saistībā ar darbības ārvalstīs turpmāku atsavināšanu neietilpst pārrēķināšanas starpības, kas radušās pirms pārejas datuma SFPS ieviešanā, un ietilpst vēlākas pārrēķināšanas starpības.

Ieguldījumi meitasuzņēmumos, kopīgi kontrolētos uzņēmumos un asociētos uzņēmumos

D14.

Ja uzņēmums gatavo atsevišķus finanšu pārskatus, 27. SGS (labots 2008. gadā) prasa uzskaitīt ieguldījumus meitasuzņēmumos, kopīgi kontrolētos uzņēmumos un asociētos uzņēmumos vai nu:

(a)

pēc izmaksām vai

(b)

saskaņā ar 39. SGS.

D15.

Ja pirmreizējs piemērotājs novērtē šādu ieguldījumu pēc izmaksām saskaņā ar D14. punktu, tas savā atsevišķajā atbilstoši SFPS sagatavotajā sākuma finanšu stāvokļa pārskatā novērtē šo ieguldījumu kā vienu no šādām summām:

(a)

izmaksām, kas noteiktas saskaņā ar 27. SGS vai

(b)

domātām izmaksām. Šāda ieguldījuma domātās izmaksas ir tā:

(i)

patiesā vērtība (noteikta saskaņā ar 39. SGS) uzņēmuma pārejas datumā SFPS ieviešanā atsevišķos finanšu pārskatos vai

(ii)

pēc iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem novērtēta uzskaites vērtība šajā datumā.

Pirmreizējs piemērotājs var izvēlēties vai nu augšminēto (i), vai (ii) punktu, lai novērtētu savu ieguldījumu katrā meitasuzņēmumā, kopīgi kontrolētā uzņēmumā vai asociētā uzņēmumā, ko tas izvēlas novērtēt ar domāto izmaksu palīdzību.

Meitasuzņēmumu, asociēto uzņēmumu un kopuzņēmumu aktīvi un saistības

D16.

Ja meitasuzņēmums kļūst par pirmreizēju piemērotāju vēlāk nekā tā mātesuzņēmums, tad meitasuzņēmums savos finanšu pārskatos novērtē savus aktīvus un saistības:

(a)

uzskaites vērtībās, kas tiktu iekļautas mātesuzņēmuma konsolidētajos finanšu pārskatos, pamatojoties uz mātesuzņēmuma pārejas datumu SFPS ieviešanā, ja nebūtu notikušas korekcijas konsolidācijas procedūrās un tādas uzņēmējdarbības apvienošanas ietekmei, kurā mātesuzņēmums iegādājās meitasuzņēmumu vai

(b)

uzskaites vērtībās, ko prasa pārējie SFPS, pamatojoties uz meitasuzņēmuma pārejas datumu SFPS ieviešanā. Šīs uzskaites vērtības varētu atšķirties no a) apakšpunktā minētajām uzskaites vērtībām:

(i)

ja atbrīvojumi šajā SFPS noved pie novērtējumiem, kas ir atkarīgi no pārejas datuma SFPS ieviešanā,

(ii)

ja meitasuzņēmuma finanšu pārskatos izmantotās grāmatvedības politikas atšķiras no konsolidētajos finanšu pārskatos izmantotajām grāmatvedības politikām. Piemēram, meitasuzņēmums var izmantot 16. SGS Pamatlīdzekļi norādīto izmaksu modeli kā savu grāmatvedības politiku, turpretim grupa var izmantot pārvērtēšanas modeli.

Līdzīga izvēle ir pieejama asociētam uzņēmumam vai kopuzņēmumam, kas kļūst par pirmreizēju piemērotāju vēlāk nekā uzņēmums, kuram ir būtiska ietekme vai kopīga kontrole pār to.

D17.

Tomēr, ja uzņēmums kļūst par pirmreizēju piemērotāju vēlāk nekā tā meitasuzņēmums (vai asociētais uzņēmums vai kopuzņēmums), tad uzņēmums savos konsolidētajos finanšu pārskatos novērtē meitasuzņēmuma (vai asociētā uzņēmuma vai kopuzņēmuma) aktīvus un saistības tādās pašās uzskaites vērtībās kā meitasuzņēmuma (vai asociētā uzņēmuma vai kopuzņēmuma) finanšu pārskatos pēc konsolidācijas koriģēšanas un pašu kapitāla uzskaites korekcijām, kā arī tādas uzņēmējdarbības apvienošanas ietekmes koriģēšanas, kurā uzņēmums iegādājies meitasuzņēmumu. Līdzīgi, ja mātesuzņēmums kļūst par pirmreizēju piemērotāju saviem atsevišķajiem finanšu pārskatiem agrāk vai vēlāk nekā saviem konsolidētajiem finanšu pārskatiem, tas novērtē aktīvus un saistības tajās pašās vērtībās abos finanšu pārskatos, izņemot konsolidācijas korekcijas.

Salikti finanšu instrumenti

D18.

32. SGS Finanšu instrumenti: informācijas sniegšana prasa uzņēmumam sākumā sadalīt saliktu finanšu instrumentu atsevišķās saistību un pašu kapitāla sastāvdaļās. Ja saistību sastāvdaļa ir izpildīta, 32. SGS piemērošana retrospektīvi ietver divu pašu kapitāla daļu atdalīšanu. Pirmā daļa ir nesadalītajā peļņā un atspoguļo kumulatīvos procentus, kas pieauguši par saistību sastāvdaļu. Otra daļa atspoguļo sākotnējo pašu kapitāla sastāvdaļu. Tomēr saskaņā ar šo SFPS pirmreizējam piemērotājam šīs abas daļas nav jāatdala, ja saistību sastāvdaļa vairs nepastāv pārejas datumā SFPS ieviešanā.

Iepriekš atzītu finanšu instrumentu noteikšana

D19.

39. SGS pieļauj finanšu instrumenta noteikšanu sākotnējās atzīšanas brīdī kā pieejamu pārdošanai vai (ja tas atbilst noteiktiem kritērijiem) kā finanšu aktīvu vai finanšu saistības patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus. Neskatoties uz šo prasību, šādos apstākļos piemērojami izņēmumi:

(a)

uzņēmumam ļauts noteikt instrumentu kā pieejamu pārdošanai pārejas datumā SFPS ieviešanā,

(b)

pārejas datumā SFPS ieviešanā uzņēmumam ļauts noteikt finanšu instrumentu kā finanšu aktīvu vai finanšu saistības patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus, ja aktīvs vai saistības šajā datumā atbilst 39. SGS 9 b) punkta i) apakšpunkta, 9 b) punkta ii) apakšpunkta vai 11A. punkta prasībām.

Finanšu aktīvu vai finanšu saistību novērtēšana patiesajā vērtībā to sākotnējās atzīšanas brīdī

D20.

Neskatoties uz 7. un 9. punkta prasībām, uzņēmums drīkst piemērot 39. SGS AG76. punkta pēdējā teikuma un AG76.A punkta prasības vienā no šādiem veidiem:

(a)

perspektīvi darījumiem, kas veikti pēc 2002. gada 25. oktobra vai

(b)

perspektīvi darījumiem, kas veikti pēc 2004. gada 1. janvāra.

Pamatlīdzekļu izmaksās iekļautās likvidācijas saistības

D21.

1. SFPIK Izmaiņas esošajās likvidācijas, atjaunošanas un līdzīgās saistībās prasa izdarīt noteiktus grozījumus esošajās likvidācijas, atjaunošanas un līdzīgās saistībās, kuras jāpieskaita vai jāatskaita no attiecīgā aktīva izmaksām; koriģētā nolietojamā aktīva summa turpmāk tiek norakstīta tā lietderīgās lietošanas laikā. Tomēr pirmreizējam pielietotājam nav jāpilda šīs prasības attiecībā uz saistībām, kas radušās pirms pārejas datuma SFPS ieviešanā. Ja pirmreizējs pielietotājs izmanto šo atbrīvojumu, tam:

(a)

jānovērtē saistības pārejas datumā SFPS ieviešanā saskaņā ar 37. SGS

(b)

pieņemot, ka ir attiecināma 1. SFPIK, jāaplēš summa, kura būtu bijusi iekļauta attiecīgā aktīva izmaksās saistību rašanās brīdī, diskontējot saistību summu līdz šai dienai, izmantojot tās pagātnes ar risku koriģētas diskonta likmes (likmju) optimālo aplēsi, kādu tas būtu piemērojis šādām saistībām attiecīgajā periodā

(c)

jāaprēķina uzkrātais nolietojums par šo summu uz dienu, kad notikusi pāreja uz SFPS, pamatojoties uz esošo aktīva lietderīgā lietošanas laika aplēsi un izmantojot pieņemto nolietojuma politiku saskaņā ar SFPS.

Finanšu aktīvi vai nemateriālie aktīvi, ko uzskaita saskaņā ar 12. SFPIK

D22.

Pirmreizējs piemērotājs var pielietot pārejas noteikumus, kas aprakstīti 12. SFPIK.

Aizņēmumu izmaksas

D23.

Pirmreizējs piemērotājs drīkst piemērot pārejas noteikumus, kas aprakstīti 23. SGS 27. un 28. punktā (pārstrādāts 2007. gadā). Šajos punktos atsauces uz spēkā stāšanās datumu interpretējamas kā uz 2009. gada 1. jūliju vai pārejas datumu SFPS ieviešanā, izvēloties vēlāko datumu.

E papildinājums

Īstermiņa atbrīvojumi no SFPS

Šis pielikums ir SFPS neatņemama sastāvdaļa.

[Šis pielikums ir rezervēts nākotnē iespējamiem īstermiņa atbrīvojumiem].


Top