Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0839

Komisijas Regula (EK) Nr. 839/2009 ( 2009. gada 15. septembris ), ar kuru attiecībā uz 39. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 244, 16.9.2009, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 179 - 182

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/839/oj

16.9.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 244/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 839/2009

(2009. gada 15. septembris),

ar kuru attiecībā uz 39. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1126/2008 (2) tika pieņemti vairāki starptautiski standarti un to interpretācijas, kas bija spēkā 2008. gada 15. oktobrī.

(2)

Starptautisko grāmatvedības standartu padome (IASB)2008. gada 31. jūlijā publicēja grozījumus 39. starptautiskajam grāmatvedības standartam (SGS) “Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana” ar nosaukumu “Attiecināmie pret risku nodrošinātie posteņi”, turpmāk – “grozījumi SGS Nr. 39”. Grozījumi SGS Nr. 39 precizē riska ierobežošanas uzskaites piemērošanu finanšu instrumentu inflācijas komponentam un iespēju līgumiem, ja tie lietoti kā riska ierobežošanas instruments.

(3)

Apspriešanās ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) tehnisko ekspertu grupu (TEG) apstiprina, ka grozījumi SGS Nr. 39 atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā paredzētajiem pieņemšanas tehniskajiem kritērijiem. Saskaņā ar Komisijas 2006. gada 14. jūlija Lēmumu 2006/505/EK, ar ko izveido Grāmatvedības standartu pārskata grupu, lai konsultētu Komisiju par Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) atzinumu objektivitāti un neitralitāti (3), Grāmatvedības standartu pārskata grupa izskatīja EFRAG atzinumu par apstiprināšanu un Komisijai ziņoja, ka tas ir līdzsvarots un objektīvs.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1126/2008.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Grāmatvedību regulējošās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1126/2008 pielikumā 39. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) “Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana” groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Katrs uzņēmums piemēro grozījumus SGS Nr. 39 kā noteikts šīs regulas pielikumā, vēlākais no dienas, kurā sākas tā pirmais finanšu gads, pēc 2009. gada 30. jūnija.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 15. septembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 199, 21.7.2006., 33. lpp.


PIELIKUMS

STARPTAUTISKIE GRĀMATVEDĪBAS STANDARTI

SGS Nr. 39

Attiecināmie pret risku nodrošinātie posteņi, grozījumi SGS Nr. 39. “Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana”

Pavairošana atļauta Eiropas ekonomikas zonā. Visas esošās tiesības saglabātas ārpus EEZ, izņemot tiesības pavairot personīgai lietošanai vai cita godīga darījuma nolūkā. Papildu informāciju var saņemt no IASB tīmekļa vietnē: www.iasb.org

Attiecināmie pret risku nodrošinātie posteņi ( Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana . Grozījumi SGS Nr. 39)

Standarts ir papildināts ar 103G punktu.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS UN PĀREJA

103G

Uzņēmums AG99BA, AG99E, AG99F, AG110A un AG110B punktu retrospektīvi piemēro pārskata periodiem, kas sākas 2009. gada 1. jūlijā vai vēlāk, saskaņā ar 8. SGS “Grāmatvedības politika, Izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdās”. Ir atļauts sākt piemērošanu agrāk. Ja uzņēmums piemēro “Attiecināmos pret risku nodrošinātos posteņus” (grozījumi SGS Nr. 39) periodiem, kas sākas pirms 2009. gada 1. jūlija, tas šo faktu norāda.

A pielikums “Piemērošanas norādījumi” ir papildināts ar AG99BA, AG99E, AG99F, AG110A un AG110B punktu.

Pret risku nodrošinātie posteņi (78.–84.punkts)

Kritērijiem atbilstošie posteņi (78.–80. punkts)

AG99BA

Uzņēmums var noteikt visas pret risku nodrošinātā posteņa naudas plūsmu izmaiņas vai reālās vērtības izmaiņas kā attiecināmas uz riska ierobežošanu. Uzņēmums var arī noteikt kā attiecināmas tikai tās pret risku nodrošinātā posteņa naudas plūsmu izmaiņas vai reālās vērtības izmaiņas, kas ir lielākas vai mazākas par noteiktu cenu vai citu mainīgo lielumu (vienpusējais risks). Vienpusējo risku pret risku nodrošinātā postenī atspoguļo nopirkta iespējas līguma nodrošināšanas instrumenta reālā vērtība (pieņemot, ka tam piemēro tādus pašus galvenos noteikumus kā noteiktajam riskam), nevis tā vērtība laikā. Piemēram, uzņēmums var noteikt kā attiecināmu nākotnes naudas plūsmu rezultātu mainīgumu, kas izriet no prognozējama patēriņa preču pirkuma cenas paaugstināšanās. Šādā situācijā nosaka kā attiecināmus tikai tos naudas plūsmas zaudējumus, kas izriet no cenas paaugstināšanās virs noteiktā līmeņa. Ierobežotais risks neietver nopirkta iespējas līguma vērtību laikā, jo vērtība laikā nav prognozētā darījuma sastāvdaļa, kas ietekmē peļņu vai zaudējumus (86. punkta (b) apakšpunkts).

Finanšu posteņu kā pret risku nodrošināto posteņu norādīšana (81. un 81.A punkts)

AG99E

81. punkts ļauj uzņēmumam noteikt kā attiecināmu pazīmi, kas nav visas finanšu instrumenta reālās vērtības izmaiņas vai naudas plūsmas mainīgums. Piemēram:

a)

visas finanšu instrumenta naudas plūsmas var tikt noteiktas kā attiecināmas uz naudas plūsmas vai reālās vērtības izmaiņām, kas izriet no dažiem (bet ne visiem) riskiem, vai

b)

dažas (bet ne visas) finanšu instrumenta naudas plūsmas var tikt noteiktas kā attiecināmas uz naudas plūsmas vai reālās vērtības izmaiņām, kas izriet no visiem vai dažiem riskiem (t. i., daļu no naudas instrumenta naudas plūsmām var noteikt kā attiecināmu uz izmaiņām, kas izriet no visiem vai tikai dažiem riskiem).

AG99F

Lai noteiktajiem riskiem un daļām varētu piemērot riska ierobežošanas uzskaiti, tiem jābūt atsevišķi identificējamām finanšu instrumenta sastāvdaļām un visa finanšu instrumenta naudas plūsmu vai reālās vērtības izmaiņām, kas izriet no noteikto risku un daļu izmaiņām, jābūt ticami novērtējamām. Piemēram:

a)

attiecībā uz fiksētas likmes finanšu instrumentu, kas nodrošināts pret reālās vērtības izmaiņām, kuras izriet no bezriska procentu likmes vai standarta procentu likmes izmaiņām, bezriska procentu likmi vai standarta procentu likmi parasti uzskata gan par atsevišķi identificējamu, gan ticami novērtējamu finanšu instrumenta sastāvdaļu;

b)

inflācija nav atsevišķi identificējama un ticami novērtējama, un to nevar norādīt kā risku vai finanšu instrumenta daļu, ja nav ievērotas c) apakšpunktā noteiktās prasības;

c)

līgumā noteikta atzītas inflācijai piesaistītas obligācijas naudas plūsmu inflācijas daļa (pieņemot, ka netiek prasīts atsevišķi uzskaitīt iegulto atvasinājumu) ir atsevišķi identificējama un ticami novērtējama, kamēr vien citas instrumenta naudas plūsmas neietekmē inflācijas daļa.

Riska ierobežošanas uzskaite (85.–102. punkts)

Riska ierobežošanas efektivitātes novērtēšana

AG110A

74. punkta a) apakšpunkts ļauj uzņēmumam nošķirt iespēju līguma reālo vērtību un laika vērtību un kā ierobežošanas instrumentu noteikt tikai iespēju līguma patiesās vērtības izmaiņas. Šādas noteikšanas rezultāts var būt riska ierobežošanas attiecība, kas ir absolūti efektīva to naudas plūsmu izmaiņu ieskaita panāšanā, kas attiecināmas uz ierobežoto prognozētā darījuma vienpusējo risku, ja prognozētā darījuma un nodrošināšanas instrumenta galvenie nosacījumi ir vienādi.

AG110B

Ja uzņēmums iegādātu iespēju līgumu kopumā nosaka kā attiecināmu uz tādu vienpusēja riska ierobežošanas instrumentu, kas izriet no prognozētā darījuma, tad riska ierobežošanas attiecība nebūs absolūti efektīva. Tas ir tāpēc, ka par iespēju līgumu samaksātā prēmija ietver vērtību laikā un, kā norādīts AG99BA punktā, noteiktais vienpusējais risks neietver iespēju līguma vērtību laikā. Tāpēc šādā situācijā nebūs ieskaita starp naudas plūsmām, kas attiecas uz samaksātās iespēju līguma prēmijas vērtību laikā un noteikto ierobežoto risku.


Top