Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0537

Komisijas Regula (EK) Nr. 537/2009 ( 2009. gada 19. jūnijs ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008 attiecībā uz to trešo valstu sarakstu, no kurām jābūt dažiem lauksaimniecības produktiem, kas iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodi, lai tos varētu tirgot Kopienas tirgū (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 159, 20.6.2009, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 249 - 252

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/537/oj

20.6.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 159/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 537/2009

(2009. gada 19. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1235/2008 attiecībā uz to trešo valstu sarakstu, no kurām jābūt dažiem lauksaimniecības produktiem, kas iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodi, lai tos varētu tirgot Kopienas tirgū

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu un jo īpaši tās 33. panta 2. punktu (1),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 834/2007 to trešo valstu saraksts, kuru bioloģiskās produkcijas ražošanas sistēma un kontroles pasākumi ir atzīti par līdzvērtīgiem, ir noteikts III pielikumā Komisijas 2008. gada 8. decembra Regulai (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (2). Ņemot vērā jaunos pieteikumus un informāciju, ko Komisija saņēmusi no trešām valstīm kopš saraksta pēdējās publikācijas, ir jāapsver zināmi grozījumi, kas jāiekļauj sarakstā.

(2)

Austrālijas un Kostarikas iestādes ir lūgušas Komisijai iekļaut jaunu kontroles un sertifikācijas organizāciju. Austrālijas un Kostarikas iestādes ir sniegušas Komisijai visas nepieciešamās garantijas, lai to pārliecinātu, ka jaunās kontroles un sertifikācijas organizācijas atbilst Padomes Regulas (EK) Nr. 1235/2008 8. panta 2. punktā noteiktajiem kritērijiem.

(3)

Indijas iekļaušanas termiņš Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikuma sarakstā beidzas 2009. gada 30. jūnijā. Lai izvairītos no tirdzniecības pārtraukšanas, Indijas iekļaušanas termiņš ir jāpagarina. Indijas iestādes ir lūgušas Komisijai iekļaut četras jaunas kontroles un sertifikācijas organizācijas. Indijas iestādes ir sniegušas Komisijai visas nepieciešamās garantijas, lai to pārliecinātu, ka jaunā kontroles un sertifikācijas organizācija atbilst Padomes Regulas (EK) Nr. 1235/2008 8. panta 2. punktā noteiktajiem kritērijiem. Indijas iestādes informēja Komisiju, ka viena kontroles organizācija ir mainījusi nosaukumu.

(4)

Izraēlas iestādes informēja Komisiju, ka viena kontroles organizācija ir mainījusi nosaukumu.

(5)

Dažus lauksaimniecības produktus, kurus importē no Tunisijas, Kopienā pašreiz tirgo saskaņā ar pārejas noteikumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1235/2008 19. pantā. Tunisija iesniedza Komisijai lūgumu iekļaut to minētās regulas III pielikuma sarakstā. Tā iesniedza informāciju, kas prasīta saskaņā ar minētās regulas 7. un 8. pantu. Minētās informācijas pārbaude un pārrunas, kas pēc tam notika ar Tunisijas iestādēm, deva iespēju secināt, ka noteikumi, kuri šajā valstī regulē lauksaimniecības produktu ražošanu un kontroli, ir līdzvērtīgi Regulā (EK) Nr. 834/2007 noteiktajiem. Komisija veica Tunisijā faktiski piemērojamo ražošanas noteikumu un kontroles pasākumu pārbaudi uz vietas, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktā.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1235/2008.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Bioloģiskās ražošanas regulatīvās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 19. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 334, 12.12.2008., 25. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikumu groza šādi.

1.

Tekstā, kas attiecas uz Austrāliju, 5. punktu papildina ar šādu ievilkumu:

“—

AUS-QUAL Pty Ltd, www.ausqual.com.au”.

2.

Tekstā, kas attiecas uz Kostariku, 5. punktu papildina ar šādu ievilkumu:

“—

Control Union Certifications, www.cuperu.com”.

3.

Tekstu, kas attiecas uz Indiju, groza šādi:

a)

5. punktu aizstāj ar šādu:

“—

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd, www.aditicert.net

APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in

Control Union Certifications, www.controlunion.com

ECOCERT India Private Limited, www.ecocert.in

Food Cert India Pvt. Ltd, www.foodcert.in

IMO Control Private Limited, www.imo.ch

Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products), www.iscoporganiccertification.com

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com

Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com

OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in

SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm

Vedic Organic certification Agency, www.vediccertification.com

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp”;

b)

7. punktā “2009” aizstāj ar “2014”.

4.

Tekstā, kas attiecas uz Izraēlu, 5. punkta ceturto ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

Secal Israel Inspection and certification, www.skal.co.il”.

5.

Aiz teksta, kas attiecas uz Šveici, iekļauj šādu tekstu:

“TUNISIJA

1.   Produktu kategorijas:

a)

nepārstrādāti augkopības produkti, veģetatīvās pavairošanas materiāls un sēklas kultivēšanai;

b)

pārstrādāti lauksaimniecības produkti, kurus lieto pārtikā un kuru sastāvā ir galvenokārt viena vai vairākas augu izcelsmes sastāvdaļas.

2.   Izcelsme: 1.a kategorijas produkti un bioloģiski audzētas sastāvdaļas 1.b kategorijas produktos, kas audzētas Tunisijā.

3.   Ražošanas standarti: 1999. gada 5. aprīļa Likums Nr. 99-30 par bioloģisko lauksaimniecību; Lauksaimniecības ministra 2001. gada 28. februāra dekrēts, ar ko apstiprina standarta specifikācijas kultūru bioloģiskai audzēšanai.

4.   Kompetentā iestāde: Direction générale de la Production Agricole, www.agriportail.tn

5.   Kontroles organizācijas:

Ecocert S.A. en Tunisie, www.ecocert.com

Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC, www.imcert.it

BCS, www.bcs-oeko.com

Lacon, www.lacon-institute.com

6.   Sertifikāta izdevējorganizācijas: kā 5. punktā.

7.   Iekļaušanas ilgums: 2012. gada 30. jūnijs”.


Top