Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0859

Komisijas Regula (EK) Nr. 859/2008 ( 2008. gada 20. augusts ), ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 attiecībā uz kopējām tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām, ko piemēro komerciāliem pārvadājumiem ar gaisa kuģiem

OJ L 254, 20.9.2008, p. 1–238 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 022 P. 72 - 309

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/859/oj

20.9.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 254/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 859/2008

(2008. gada 20. augusts),

ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 attiecībā uz kopējām tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām, ko piemēro komerciāliem pārvadājumiem ar gaisa kuģiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 16. decembra Regulu (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (1) un jo īpaši tās 11. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3922/91 Komisija pieņem grozījumus tās III pielikumā uzskaitītajās kopējās tehniskajās prasībās un administratīvajās procedūrās, pielāgojot tās zinātnes un tehnikas progresam.

(2)

Regulas (EEK) Nr. 3922/91 III pielikums pamatojas uz Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) pieņemtu saskaņotu noteikumu kopumu, kura nosaukums ir Vienotas prasības aviācijai – komerciālie gaisa pārvadājumi (gaisa kuģi) (JAR-OPS 1).

(3)

Ar Regulu (EK) Nr. 8/2008 (2) atjaunināja III pielikumu, lai pirms datuma, kurā sāk piemērot minēto pielikumu (2008. gada 16. jūlijs), tajā ietvertu grozījumus, kas veikti JAR-OPS kopš 2005. gada 1. janvāra (9. līdz 12. grozījums).

(4)

Pamatojoties uz turpmāku darbu, ko veica Eiropas Aviācijas drošības aģentūra, un kamēr nav pieņemti Regulā (EK) Nr. 8/2008 paredzētie īstenošanas noteikumi, minētajā pielikumā vēlreiz jāveic grozījumi, lai tajā ietvertu konkrētas, sīki izstrādātas tehniskās un ekspluatācijas prasības, kuras attiecas uz minētajā pielikumā noteiktajiem vissvarīgākajiem drošības elementiem.

(5)

Minētās jaunās prasības jāpiemēro nekavējoties. Tomēr nozarei un iestādēm vajadzīgs sagatavošanās laiks, lai īstenotu sarežģītus noteikumus, kuri attiecas uz ekspluatāciju jebkuros laika apstākļos un stjuartu mācībām.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regulas (EEK) Nr. 3922/91 III pielikums.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EEK) Nr. 3922/91 12. pantu izveidotā Gaisa satiksmes drošības komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 3922/1991 III pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

1.   Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Šīs regulas pielikuma noteikumus attiecībā uz OPS 1.1005, OPS 1.1010, OPS 1.1015, OPS 1.1005 1. pielikumu, OPS 1.1010 1. pielikumu, OPS 1.1015 1. pielikumu un OPS 1.1005/1.1010/1.1015 3. pielikumu piemēro no 2009. gada 16. jūlija.

3.   Šīs regulas pielikuma noteikumus attiecībā uz OPS 1.430, OPS 1.435, OPS 1.440, OPS 1.450, OPS 1.455, OPS 1.460, OPS 1.430 1. pielikumu, OPS 1.440 1. pielikumu, OPS 1.450 1. pielikumu un OPS 1.455 1. pielikumu piemēro no 2011. gada 16. jūlija.

4.   Līdz brīdim, kad sāks piemērot 2. un 3. punktā minētos noteikumus, turpina piemērot Regulas (EK) Nr. 8/2008 pielikumā paredzētos attiecīgos noteikumus.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 20. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja vietnieks

Antonio TAJANI


(1)  OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp.

(2)  OV L 10, 12.1.2008., 1. lpp.


PIELIKUMS

III PIELIKUMS

Kopējās tehniskās prasības un administratīvās procedūras, ko piemēro komerciāliem pārvadājumiem ar gaisa kuģiem

OPS 1: komerciāli gaisa pārvadājumi (lidmašīnas)

Saturs

A APAKŠSADAĻA

Piemērojamība un definīcijas

B APAKŠSADAĻA

Vispārēja informācija

C APAKŠSADAĻA

Ekspluatantu sertifikācija un uzraudzība

D APAKŠSADAĻA

Ekspluatācijas procedūras

E APAKŠSADAĻA

Ekspluatācija jebkuros laika apstākļos

F APAKŠSADAĻA

Vispārīgi tehniskie raksturojumi

G APAKŠSADAĻA

A kategorijas tehniskie raksturojumi

H APAKŠSADAĻA

B kategorijas tehniskie raksturojumi

I APAKŠSADAĻA

C kategorijas tehniskie raksturojumi

J APAKŠSADAĻA

Svars un līdzsvars

K APAKŠSADAĻA

Instrumenti un iekārtas

L APAKŠSADAĻA

Sakaru un navigācijas iekārtas

M APAKŠSADAĻA

Lidmašīnu tehniskā apkope

N APAKŠSADAĻA

Lidojumu apkalpe

O APAKŠSADAĻA

Salona apkalpe

P APAKŠSADAĻA

Rokasgrāmatas, žurnāli un ieraksti

Q APAKŠSADAĻA

Lidojumu un darba laika ierobežojumi un atpūtas prasības

R APAKŠSADAĻA

Bīstamu kravu pārvadājumi ar gaisa transportu

S APAKŠSADAĻA

Drošība

A APAKŠSADAĻA

PIEMĒROJAMĪBA UN DEFINĪCIJAS

OPS 1.001

Piemērojamība

OPS 1. daļā ir ietvertas prasības, kas jāpiemēro, ekspluatējot jebkuru civilu lidmašīnu komerciāliem aviopārvadājumiem, ko veic jebkurš ekspluatants, kura galvenā darbības vieta un, ja tāds ir, reģistrēts birojs atrodas dalībvalstī, še turpmāk ekspluatants. OPS 1 neattiecas uz:

1)

lidmašīnām, ko izmanto militāros, muitas un policijas dienestos; nedz arī uz

2)

izpletņlēcēju nomešanu un ugunsdzēsības lidojumiem, un uz līdzīgiem pozicionēšanas un atpakaļlidojumiem, vedot personas, kas parasti piedalās izpletņlēkšanā vai ugunsdzēsības pasākumos; nedz arī uz

3)

lidojumiem, kas veikti tūlīt pirms, tūlīt pēc aviācijas darbībām vai aviācijas darbību laikā ar nosacījumu, ka šie lidojumi ir saistīti ar aviācijas darbībām un šajos lidojumos bez apkalpes locekļiem nepiedalās vairāk kā 6 personas, kuru līdzdalība ir vajadzīga veicamajās aviācijas darbībās.

OPS 1.003

Definīcijas

a)

Šajā pielikumā:

1)

“pieņemts/pieņemams” nozīmē, ka Iestāde neiebilst, lai to izmantotu paredzētajiem nolūkiem;

2)

“apstiprināts (apstiprinājusi Iestāde)” nozīmē dokumentāri apstiprināt (ko veic Iestāde) kā piemērotu izmantošanai paredzētajos nolūkos;

3)

“obligāto iekārtu pamatsaraksts (MMEL)” ir gaisa kuģa tipam atbilstošs pamatsaraksts (ar preambulu), kurā uzskaitīti instrumenti, iekārtas vai funkcijas, kas, nodrošinot drošības līmeni, kurš jāievēro saskaņā ar piemērojamām lidojumderīguma apstiprinājuma specifikācijām, var būt īslaicīgi neaktīvas projektā paredzētās dublēšanās dēļ un/vai konkrētu darbināšanas un apkopes procedūru, apstākļu un ierobežojumu dēļ un saskaņā ar piemērojamām pastāvīgā lidojumderīguma procedūrām;

4)

“obligāto iekārtu saraksts (MEL)” ir saraksts (ar preambulu), saskaņā ar kuru var ekspluatēt gaisa kuģi konkrētos apstākļos ar īpašiem instrumentiem, iekārtām vai funkcijām, kas nedarbojas, sākot lidojumu. Šo sarakstu sagatavo ekspluatants saviem konkrētiem gaisa kuģiem, ņemot vērā gaisa kuģa definīciju un attiecīgus ekspluatācijas un apkopes nosacījumus saskaņā ar Iestādes apstiprinātu procedūru.

b)

Šajā pielikumā minētā M daļa un 145. daļa ir Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 (1) attiecīgās daļas.

B APAKŠSADAĻA

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

OPS 1.005

Vispārējas prasības

a)

Ekspluatants lidmašīnu ekspluatē komerciāliem aviopārvadājumiem tikai saskaņā ar OPS 1. daļu. Atvieglotas prasības B klases lidmašīnu ekspluatācijai ir izklāstītas OPS 1.005 a) 1. pielikumā.

b)

Ekspluatants ievēro spēkā esošās lidojumderīguma prasības, kurām ir retroaktīvs spēks, attiecībā uz lidmašīnām, ko ekspluatē komerciāliem aviopārvadājumiem.

c)

Katru lidmašīnu ekspluatē saskaņā ar tās lidojumderīguma apliecības noteikumiem un ievērojot ierobežojumus, kas doti lidmašīnas lidojuma rokasgrāmatā.

d)

Visas sintētiskās mācību iekārtas (STD), piemēram, lidojumu simulatori vai lidojumu mācību iekārtas (FTD), ko izmanto lidmašīnas vietā mācībām un/vai pārbaudēm, ir jāsertificē saskaņā ar prasībām, kuras piemēro sintētisko mācību iekārtām. Ekspluatantam, kas vēlas izmantot šādas STD, ir jāsaņem Iestādes apstiprinājums.

OPS 1.020

Tiesību akti, noteikumi un procedūras – ekspluatanta pienākumi

Ekspluatantam jānodrošina, ka:

1)

visi darbinieki zina, ka viņiem ir jāievēro to valstu tiesību akti, noteikumi un procedūras, kurās notiek darbības, kas attiecas uz viņu pienākumu izpildi; un

2)

visi apkalpes locekļi ir iepazinušies ar tiesību aktiem, noteikumiem un procedūrām, kas attiecas uz viņu pienākumu izpildi.

OPS 1.025

Kopēja valoda

a)

Ekspluatants nodrošina, ka visi apkalpes locekļi var sazināties vienā kopējā valodā.

b)

Ekspluatants nodrošina, ka visi personāla locekļi var saprast valodu, kurā ekspluatācijas rokasgrāmatā ir rakstītas daļas, kas attiecas uz viņu pienākumiem.

OPS 1.030

Obligāto iekārtu saraksti – ekspluatanta pienākumi

a)

Ekspluatants katrai lidmašīnai sastāda obligāto iekārtu sarakstu (MEL), ko apstiprina Iestāde. Tas pamatojas uz attiecīgu Iestādes apstiprinātu obligāto iekārtu pamatsarakstu (MMEL), ja tāds pastāv, un tas nevar būt mazāk stingrs par MMEL.

b)

Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu tikai atbilstīgi MEL, izņemot gadījumus, ja to ir atļāvusi Iestāde. Jebkura tāda atļauja nekādā gadījumā neatļauj ekspluatāciju, neievērojot MMEL noteiktos ierobežojumus.

OPS 1.035

Kvalitātes kontroles sistēma

a)

Ekspluatants izveido vienu kvalitātes kontroles sistēmu un ieceļ vienu atbildīgo par kvalitātes sistēmu, lai uzraudzītu atbilstību un piemērotību procedūrām, kas jāievēro, lai nodrošinātu drošu lidmašīnu ekspluatāciju un lidojumderīgumu. Uzraudzībā ir jādarbojas ar atgriezenisko saiti, informāciju nosūtot atbildīgajam vadītājam (sk. arī OPS 1.175 h)), lai vajadzības gadījumā veiktu korekcijas.

b)

Kvalitātes kontroles sistēmā ir jāiekļauj kvalitātes nodrošinājuma programma, kurā ir noteiktas procedūras, kas izstrādātas, lai pārliecinātos, ka visas darbības notiek saskaņā ar visām attiecīgām prasībām, standartiem un procedūrām.

c)

Kvalitātes kontroles sistēmai un atbildīgajam par kvalitātes kontroles sistēmu ir jābūt pieņemam Iestādei.

d)

Kvalitātes kontroles sistēmai ir jābūt aprakstītai atbilstīgos dokumentos.

e)

Neatkarīgi no a) apakšdaļas Iestāde var atļaut pieņemt amatā divus atbildīgos par kvalitātes kontroles sistēmu, no kuriem viens ir atbildīgs par ekspluatāciju un otrs – par apkopi, ar nosacījumu, ka ekspluatants ir norīkojis vienu kvalitātes kontroles struktūrvienību, lai nodrošinātu, ka kvalitātes kontroles sistēmu vienādi piemēro visu ekspluatācijas laiku.

OPS 1.037

Nelaimes gadījumu novēršanas un lidojumu drošības programma

a)

Ekspluatants izveido un uztur nelaimes gadījumu novēršanas un lidojumu drošības programmu, kas varētu būt iestrādāta kvalitātes kontroles sistēmā, šajā programmā iekļaujot:

1)

programmas, lai panāktu un uzturētu izpratni par visu darbībās iesaistīto personu apdraudējumu; un

2)

atgadījumu ziņošanas shēmas, nodrošinot attiecīgu nelaimes gadījumu un atgadījumu ziņojumu salīdzinājumu un izvērtējumu, lai lidojumu drošības interesēs identificētu nelabvēlīgas tendences vai risinātu nepilnības. Šīm shēmām ir jāsargā ziņotāja identitāte, un tajās ir jānodrošina iespēja iesniegt ziņojumus anonīmi; un

3)

attiecīgās informācijas izvērtēšanu saistībā ar nelaimes gadījumiem un atgadījumiem un ar tiem saistītās informācijas izplatīšanu, neparedzot vainas piedēvēšanu; un

4)

lidojuma parametru uzraudzības programmu lidmašīnām, kas pārsniedz 27 000 kg MCTOM. Lidojuma parametru uzraudzība (FDM) ir ikdienas ekspluatācijā iegūto digitālo lidojuma parametru proaktīva izmantošana aviācijas drošības uzlabošanai. Lidojuma parametru uzraudzības programmā nav ietvertas sodu sankcijas, un tajā ir atbilstoši aizsargmehānismi, kas sargā datu sniedzēju(-us); un

5)

par programmas vadību atbildīgās personas iecelšanu.

b)

Par nelaimes gadījumu novēršanas un lidojumu drošības programmas vadību atbildīgās personas pienākums ir izvirzīt priekšlikumus korekcijām.

c)

Atbildīgais par kvalitātes kontroles sistēmu pārrauga, vai saistībā ar nelaimes gadījumu novēršanas un lidojumu drošības programmu identificēto priekšlikumu korekcijas dod efektīvas pārmaiņas.

OPS 1.040

Apkalpes locekļi

a)

Ekspluatants nodrošina, ka visi lidojumu un pasažieru salona apkalpes locekļi ir apmācīti un kompetenti pildīt viņiem uzdotos pienākumus.

b)

Ja lidmašīnā atrodas vēl citi apkalpes locekļi, kas nav pasažieru salona apkalpes locekļi un kuri pilda pienākumus lidmašīnu pasažieru nodalījumā, ekspluatants nodrošina, lai

1)

pasažieri šos apkalpes locekļus nesajauktu ar pasažieru salona apkalpes locekļiem;

2)

šie apkalpes locekļi neieņem pasažieru salona apkalpes locekļiem vajadzīgās un nodrošinātās darba vietas;

3)

šie apkalpes locekļi netraucē pildīt pienākumus pasažieru salona apkalpes locekļiem.

OPS 1.050

Meklēšanas un glābšanas informācija

Ekspluatants nodrošina, ka pilotu kabīnē ir viegli pieejama būtiska informācija saistībā ar paredzēto lidojumu, kas attiecas uz meklēšanas un glābšanas dienestiem.

OPS 1.055

Informācija par līdzi vedamām glābšanas un izdzīvošanas iekārtām

Ekspluatants nodrošina, ka ir pieejami saraksti, kuros ir informācija par glābšanas un izdzīvošanas iekārtām, ko ved līdzi visās viņa lidmašīnās, lai nodrošinātu tūlītēju saziņu ar glābšanas koordinācijas centriem. Sarakstos attiecīgi ir informācija par glābšanas plostu skaitu, krāsu un tipu, par pirotehniku, pirmās palīdzības medikamentu nodrošinājumu, ūdens rezervi, pārnēsājamo avārijas radioiekārtu tipu un frekvenci.

OPS 1.060

Piespiedu nolaišanās uz ūdens

Lidmašīnu, kuras apstiprinātā pasažieru sēdvietu konfigurācija paredz vairāk par 30 pasažieru, lidojumos, ko veic virs ūdens tādā attālumā no sauszemes, kas piemērots, lai veiktu piespiedu nosēšanos, pārsniedzot 120 lidojuma minūtes ar kreisēšanas ātrumu vai 400 jūras jūdzes – izvēloties mazāko rādītāju, ekspluatants ekspluatē tikai gadījumos, ja lidmašīna atbilst piemērojamos lidojumderīguma noteikumos aprakstītām prasībām par piespiedu nolaišanos uz ūdens.

OPS 1.065

Kaujas ieroču un munīcijas pārvadājumi

a)

Ekspluatants netransportē kaujas ieročus un munīciju aviopārvadājumos, izņemot gadījumus, ja no visām iesaistītajām valstīm ir saņemts apstiprinājums tādai darbībai.

b)

Ekspluatants nodrošina, ka kaujas ieroči un munīcija:

1)

lidmašīnā glabājas tādā vietā, kas lidojuma laikā nav pieejama pasažieriem; un

2)

šaujamieroču transportēšanas gadījumā tos ved nepielādētus;

izņemot gadījumus, ja pirms lidojuma sākuma visas iesaistītās valstis ir devušas apstiprinājumu, ka kaujas ieročus un munīciju var pārvadāt tādos apstākļos, kas daļēji vai pilnībā atšķiras no tiem apstākļiem, kuri norādīti šajā apakšpunktā.

c)

Ekspluatants nodrošina, ka kapteinim pirms lidojuma sākuma dara zināmu pārvadājumam paredzēto kaujas ieroču un munīcijas aprakstu un atrašanās vietu lidmašīnā.

OPS 1.070

Sporta ieroču un munīcijas pārvadājumi

a)

Ekspluatants veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka viņu informē par visiem sporta ieročiem, ko paredzēts transportēt aviopārvadājumos.

b)

Ekspluatants, kas akceptē sporta ieroču pārvadājumus, nodrošina, ka šos ieročus:

1)

lidmašīnā glabā tādā vietā, kas lidojuma laikā nav pieejama pasažieriem, izņemot gadījumus, ja Iestāde ir atzinusi, ka šo prasību nevar īstenot, un ir atzinusi, ka ir iespējamas citas procedūras; un

2)

transportējot šaujamieročus vai citus ieročus, kuros var būt munīcija, tos ved nepielādētus.

c)

Sporta ieroču munīciju var pārvadāt bagāžā, ko pasažieri nodod lidostā, ievērojot konkrētus ierobežojumus un saskaņā ar tehniskajām instrukcijām (sk. OPS 1.1160 b) 5)), kā noteikts OPS 1.1150 a) 15).

OPS 1.075

Cilvēku pārvadāšanas metode

Ekspluatants veic visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka neviena persona lidojuma laikā neatrodas tādā lidmašīnas nodalījumā, kas nav paredzēts cilvēkiem, izņemot gadījumus, ja kapteinis ir devis atļauju īslaicīgai piekļuvei kādam lidmašīnas nodalījumam:

1)

lai veiktu pasākumus, kas vajadzīgi lidmašīnas vai kādas personas, dzīvnieka vai preču drošībai tajā; vai

2)

kurā pārvadā kravu vai krājumus un kurš ir konstruēts tā, lai personas varētu tam piekļūt lidojuma laikā.

OPS 1.080

Ar nodomu atstāts neaizpildīts

OPS 1.085

Apkalpes pienākumi

a)

Katrs apkalpes loceklis ir atbildīgs par pareizu savu pienākumu izpildi, kuri:

1)

ir saistīti ar lidmašīnas un tajā esošo personu drošību; un

2)

ir konkrēti aprakstīti instrukcijās un procedūrās, kas ietvertas ekspluatācijas rokasgrāmatā.

b)

Apkalpes loceklis:

1)

ziņo kapteinim par visiem bojājumiem, kļūmēm, nepareizu darbību vai defektiem, kuri pēc viņa uzskatiem var ietekmēt lidmašīnas lidojumderīgumu vai drošu lidmašīnas ekspluatāciju, tostarp avārijas sistēmu darbību;

2)

ziņo kapteinim par visiem atgadījumiem, kas apdraud vai varētu apdraudēt ekspluatācijas drošību;

3)

izmanto ekspluatanta notikumu ziņošanas shēmas saskaņā ar OPS 1.037 a) 2). Tādos gadījumos ziņojuma(-u) kopiju vienmēr nodod attiecīgajam kapteinim.

c)

b) punkts neuzliek pienākumu apkalpes loceklim ziņot par notikumu, par ko jau ir ziņojis cits apkalpes loceklis.

d)

Apkalpes loceklis nepilda pienākumus lidmašīnā:

1)

ja nav beigusies tādu zāļu iedarbība, kas varētu ietekmēt viņa spējas tā, ka tas neļauj garantēt drošību;

2)

pēc dziļūdens niršanas, izņemot gadījumus, kad ir pagājis ievērojams laiks;

3)

pēc asins nodošanas, izņemot gadījumus, kad ir pagājis ievērojams laiks;

4)

ja nav ievērotas spēkā esošās medicīnas prasības vai ja viņš šaubās par savām spējām veikt uzticētos pienākumus; vai

5)

ja viņš zina vai nojauš, ka ir tik ļoti noguris vai jūtas tik slikti, ka tas apdraud lidojumu.

e)

Attiecībā uz alkohola lietošanu apkalpes loceklim piemēro attiecīgas prasības, ko nosaka ekspluatants un kuras ir pieņemamas Iestādei, un kuras nav mazāk stingras kā šādas prasības:

1)

alkoholu nedrīkst lietot vismaz 8 stundas pirms konkrētā pieteikšanās termiņa, apliecinot gatavību pildīt lidojuma pienākumus, vai gatavības sākuma;

2)

alkohola līmenis asinīs nepārsniedz 0,2 promiles lidojuma pienākumu izpildes perioda sākumā;

3)

alkoholu nelieto lidojuma pienākumu izpildes vai gatavības laikā.

f)

Kapteinis:

1)

ir atbildīgs par visu lidmašīnā esošo apkalpes locekļu, pasažieru un kravas drošību no brīža, kad viņš ierodas lidmašīnā, līdz brīdim, kad viņš atstāj lidmašīnu pēc lidojuma beigām;

2)

ir atbildīgs par lidmašīnas ekspluatāciju un drošību no brīža, kad lidmašīna ir gatava izkustēties no vietas, sākot vadīt lidmašīnu pa zemi, un pirms pacelšanās – līdz brīdim, kad tās kustība apsīkst lidojuma beigās un kad ir izslēgts dzinējs(-i), ko izmanto kā galveno(-s) virzītāju(-s);

3)

ir tiesīgs dot visas komandas, ko uzskata par vajadzīgām, lai nodrošinātu lidmašīnas, kā arī tajā esošo personu vai īpašuma drošību;

4)

ir tiesīgs izsēdināt jebkuru personu vai izkraut jebkuru kravas daļu, kas, pēc viņa domām, var radīt potenciālus draudus lidmašīnas vai tajā esošo personu drošībai;

5)

neļauj lidmašīnā pārvadāt personas, kas varētu būt tādā alkohola vai narkotiku ietekmē, ka varētu būt apdraudēta lidmašīnas vai tajā esošo personu drošība;

6)

ir tiesīgs atteikt nepieļaujamu pasažieru, deportētu vai apcietinātu personu transportēšanu, ja viņu pārvadāšana apdraud lidmašīnas vai tajā esošo personu drošību;

7)

nodrošina, ka visi pasažieri ir instruēti par avārijas izeju atrašanās vietu un attiecīgo drošības un avārijas iekārtu izvietojumu un izmantojumu;

8)

nodrošina, ka ir ievērotas visas ekspluatācijas procedūras un panākta atbilsme kontrolsarakstiem saskaņā ar ekspluatācijas rokasgrāmatu;

9)

lidmašīnai paceļoties, uzņemot sākotnējo augstumu, tuvojoties skrejceļam un nosēžoties, ļauj jebkuram apkalpes loceklim veikt tikai tās darbības, ko prasa viņa pienākumi lidmašīnas drošas ekspluatācijas nodrošināšanai;

10)

neļauj:

i)

lidojuma laikā sabojāt, izslēgt vai izdzēst lidojuma parametru reģistratoru, kā arī izdzēst ierakstītos datus pēc lidojuma, ja noticis nelaimes gadījums vai atgadījums, par ko ir obligāti jāziņo;

ii)

lidojuma laikā sabojāt vai izslēgt pilotu kabīnes skaņas reģistratoru, izņemot gadījumus, ja viņš uzskata, ka ierakstītie dati, ko pretējā gadījumā automātiski izdzēstu, būtu jāsaglabā atgadījuma vai nelaimes gadījuma izmeklēšanai, kā arī neļauj ierakstītos datus lidojuma laikā vai pēc lidojuma izdzēst ar roku, ja noticis nelaimes gadījums vai atgadījums, par ko ir obligāti jāziņo;

11)

pieņem lēmumu par to, vai akceptēt vai neakceptēt lidmašīnu ar CDL vai MEL atļautiem defektiem; un

12)

nodrošina pirmslidojuma pārbaudes veikšanu.

g)

Avārijas situācijā, kad jāpieņem tūlītēji lēmumi un jāveic tūlītējas darbības, kapteinis vai pilots, kam ir uzticēts vadīt lidojumu, veic visas darbības, ko uzskata par vajadzīgām konkrētos apstākļos. Tādos gadījumos viņš drošības interesēs var neievērot noteikumus, ekspluatācijas procedūras un metodes.

OPS 1.090

Kapteiņa pilnvaras

Ekspluatants veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka visas lidmašīnā esošās personas ievēro visas likumīgās lidmašīnas kapteiņa dotās komandas, lai garantētu tajā pārvadāto personu vai īpašuma drošību.

OPS 1.095

Pilnvaras vadīt lidmašīnu pa zemi

Ekspluatants veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka lidmašīnu, par ko viņš ir atbildīgs, pa zemi lidlauka teritorijā vada tikai persona, kas ir lidmašīnas apkalpes loceklis, izņemot gadījumus, ja attiecīgā persona, kura ieņēmusi vietu pie vadības ierīcēm:

1)

ir saņēmusi attiecīgu pilnvarojumu no ekspluatanta vai ieceltā pārstāvja un ir kompetenta;

i)

vadīt lidmašīnu pa zemi;

ii)

izmantot radiotelefonu; un

2)

ir saņēmusi norādes par lidlauka izkārtojumu, ceļiem, zīmēm, marķējumu, apgaismojumu, aviosatiksmes kontroles signāliem un norādēm, terminoloģiju un procedūrām un spēj strādāt saskaņā ar ekspluatācijas standartiem, kas jāievēro, lai lidmašīnu droši pārvietotu pa lidlauku.

OPS 1.100

Piekļuve pilotu kabīnei

a)

Ekspluatantam ir jānodrošina, ka pilotu kabīnē iekļūt vai tajā vest var tikai personas, kas ir lidmašīnas apkalpes locekļi, kam uzdots piedalīties lidojumā, ja vien tādas personas nav:

1)

apkalpes locekļi, kas pilda pienākumus;

2)

Iestādes pārstāvji, kas atbild par sertifikāciju, licencēšanu vai pārbaudi, un ja to prasa dienesta pienākumu izpilde; vai

3)

personas, kas ir saņēmušas attiecīgas atļaujas un ko ved saskaņā ar ekspluatācijas rokasgrāmatā ietvertajām instrukcijām.

b)

Kapteinis nodrošina, ka:

1)

drošības interesēs piekļuve pilotu kabīnei nenovirza uzmanību un/vai netraucē lidojuma norisei; un

2)

visas personas, ko ved pilotu kabīnē, ir iepazīstinātas ar attiecīgām drošības procedūrām.

c)

Galīgais lēmums par piekļuvi pilotu kabīnei ir kapteiņa kompetencē.

OPS 1.105

Nesankcionēti pārvadājumi

Ekspluatants veic jebkādus samērīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka neviena persona neslēpjas lidmašīnā vai neslēpj tajā kravu.

OPS 1.110

Pārnēsājamas elektroniskas ierīces

Ekspluatants neļauj nevienai personai izmantot elektroniskas ierīces, kas var nelabvēlīgi ietekmēt lidmašīnas sistēmu un iekārtu darbību, un veic visus piemērotos pasākumus, lai tas nenotiktu.

OPS 1.115

Alkohols un narkotikas

Ekspluatants neļauj lidmašīnā iekāpt vai tajā atrasties nevienai personai, kas tik ļoti ir alkohola vai narkotisko vielu reibumā, ka tas var apdraudēt lidmašīnas un tajā esošo personu drošību, kā arī veic visus piemērotos pasākumus, lai tas nenotiktu.

OPS 1.120

Drošības apdraudējumi

Ekspluatants veic visus piemērotos pasākumus, nodrošinot, lai nevienas personas neapdomīga vai nevērīga rīcība vai atturēšanās no rīcības nevarētu:

1)

apdraudēt lidmašīnu un tajā esošās personas;

2)

radīt tādus apstākļus vai ļaut lidmašīnai apdraudēt kādu personu vai īpašumu.

OPS 1.125

Līdzi vedamie dokumenti

a)

Ekspluatants nodrošina, ka katrā lidojumā ir līdzi šādi dokumenti vai to kopijas:

1)

reģistrācijas apliecība;

2)

lidojumderīguma apliecība;

3)

vajadzības gadījumā – trokšņa līmeņa sertifikāta oriģināls vai kopija ar tulkojumu angļu valodā, ko veikusi Iestāde, kas atbild par trokšņa līmeņa sertifikātu izdošanu;

4)

gaisa kuģa ekspluatanta apliecības oriģināls vai kopija;

5)

gaisa kuģa radio licence un

6)

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas apliecības(-u) oriģināls vai kopija.

b)

Katrs lidmašīnas apkalpes loceklis katrā lidojumā ņem līdzi derīgu lidmašīnas apkalpes locekļa licenci ar attiecīgo(-ām) kategoriju(-ām).

OPS 1.130

Līdzi vedamās rokasgrāmatas

Ekspluatants nodrošina, ka:

1)

katrā lidojumā ir līdzi tās ekspluatācijas rokasgrāmatas spēkā esošās daļas, kas attiecas uz apkalpes pienākumiem;

2)

tām ekspluatācijas rokasgrāmatas daļām, kas lidojumā ir vajadzīgas, apkalpes locekļi var ērti piekļūt lidmašīnā; un

3)

spēkā esošo lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatu ved lidmašīnā, izņemot gadījumus, ja Iestāde ir pieņēmusi, lai attiecīgu informāciju par konkrēto lidmašīnu iekļauj OPS 1.1045, 1. pielikuma B daļā paredzētajā ekspluatācijas rokasgrāmatā.

OPS 1.135

Līdzi vedamā papildinformācija un veidlapas

a)

Ekspluatants nodrošina, ka katrā lidojumā līdz ar OPS 1.125 un OPS 1.130 paredzētajiem dokumentiem un rokasgrāmatām līdzi ir šāda informācija un veidlapas, kas atbilst ekspluatācijas tipam un jomai:

1)

ekspluatācijas lidojuma plāns, kurā ir vismaz tā informācija, kas prasīta OPS 1.1060;

2)

ekspluatanta tehniskais žurnāls, kurā ir vismaz tā informācija, kas prasīta M daļā, M.A.306. punktā – Ekspluatanta tehniskais žurnāls;

3)

sīka informācija par reģistrēto ATS lidojuma plānu;

4)

pietiekama NOTAM/AIS instruktāžas dokumentācija;

5)

pietiekama meteoroloģiskā informācija;

6)

masas un līdzsvara dokumentācija, kā paredzēts J apakšsadaļā;

7)

paziņojums par īpašu kategoriju pasažieriem, piemēram, drošības dienestu darbiniekiem, ja viņi nav uzskatāmi par apkalpes locekļiem, par personām ar īpašām vajadzībām, nepieļaujamiem pasažieriem, deportētām un apcietinātām personām;

8)

paziņojums par īpašām kravām, arī par bīstamām kravām, kā arī rakstiska informācija kapteinim, kā paredzēts OPS 1.1215 c);

9)

aktuālas kartes un shēmas, kā arī saistīti dokumenti, kā paredzēts OPS 1.290 b) 7);

10)

visi citi dokumenti, ko varētu pieprasīt valstis saistībā ar konkrēto lidojumu, piemēram, kravas saraksts, pasažieru saraksts utt.; un

11)

veidlapas, ievērojot ziņošanas pienākumu attiecībā uz Iestādi un ekspluatantu.

b)

Iestāde var atļaut sniegt a) punktā uzskaitīto informāciju vai tās atsevišķas daļas citā formātā, ne tikai drukājot uz papīra. Ir jānodrošina pieņemams piekļuves, izmantojamības un uzticamības līmenis.

OPS 1.140

Informācija, ko glabā uz zemes

a)

Ekspluatants nodrošina, ka:

vismaz uz katra lidojuma vai lidojumu kompleksa laiku:

i)

uz zemes glabā informāciju, kas attiecas uz konkrēto lidojumu un atbilst ekspluatācijas tipam; un

ii)

informāciju glabā tik ilgi, kamēr to nokopē tajā vietā, kurā to glabās saskaņā ar OPS 1.1065; vai, ja to nav iespējams īstenot,

iii)

to pašu informāciju lidmašīnā ved līdzi ugunsdrošā konteinerā.

b)

a) punktā minētā informācija ietver:

1)

attiecīgā gadījumā – ekspluatācijas lidojuma plāna kopiju;

2)

lidmašīnas tehniskā žurnāla attiecīgās daļas(-u) kopijas;

3)

ar maršrutu saistītos NOTAM dokumentus, ja tos īpaši labojis ekspluatants;

4)

attiecīgos gadījumos – masas un līdzsvara dokumentāciju (atsauce uz OPS 1.625); un

5)

paziņojumu par īpašām kravām.

OPS 1.145

Pilnvaras veikt pārbaudi

Ekspluatants nodrošina, ka jebkurai personai, ko pilnvarojusi Iestāde, ir atļauts jebkurā laikā atrasties un lidot lidmašīnā, ko ekspluatē saskaņā ar AOC, ko izsniegusi minētā Iestāde, kā arī ieiet un palikt pilotu kabīnē ar nosacījumu, ka kapteinis var liegt piekļuvi pilotu kabīnei, ja, pēc viņa domām, tas apdraudētu lidmašīnas drošību.

OPS 1.150

Dokumentu un ierakstu uzrādīšana

a)

Ekspluatants:

1)

jebkurai personai, ko pilnvarojusi Iestāde, nodrošina piekļuvi visiem dokumentiem un ierakstiem, kas ir saistīti ar lidmašīnas ekspluatāciju vai apkopi; un

2)

pēc iespējas drīz uzrāda visus šādus dokumentus un ierakstus, ja to lūdz Iestāde.

b)

Kapteinis pēc iespējas drīz, ja viņam to lūdz Iestādes pilnvarota persona, uzrāda šai konkrētajai personai vajadzīgo dokumentāciju, kas jāved līdzi lidmašīnā.

OPS 1.155

Dokumentu saglabāšana

Ekspluatants nodrošina, ka:

1)

visi oriģinālie dokumenti vai to kopijas, kas ir jāsaglabā, glabājas vajadzīgo glabāšanas laiku pat tādos gadījumos, ja viņš vairs nav lidmašīnas ekspluatants; un

2)

ja apkalpes loceklis, par ko ekspluatants ir veicis lidojuma pienākumu izpildes, pienākumu izpildes un atpūtas periodu ierakstus, kļūst par cita ekspluatanta apkalpes locekli, minētie ieraksti ir pieejami jaunajam ekspluatantam.

OPS 1.160

Lidojuma parametru reģistratora ierakstīto datu saglabāšana, uzrādīšana un izmantošana

a)

Ierakstu saglabāšana

1)

Pēc nelaimes gadījuma tas ekspluatants, kura ekspluatētajā lidmašīnā atradies lidojuma parametru reģistrators, cik vien iespējams, 60 dienas saglabā oriģinālos ierakstītos datus, kas ir saistīti ar konkrēto nelaimes gadījumu, izņemot gadījumus, ja izmeklēšanas iestāde dod citus norādījumus.

2)

Ja vien Iestāde iepriekš nav devusi atļauju, pēc nelaimes gadījuma, par ko ir obligāti jāziņo, ekspluatants, kura ekspluatētajā lidmašīnā atrodas lidojuma parametru reģistrators, cik vien iespējams, 60 dienas saglabā oriģinālos ierakstītos datus, kas ir saistīti ar konkrēto nelaimes gadījumu, izņemot gadījumus, ja izmeklēšanas iestāde dod citus norādījumus.

3)

Turklāt, ja to prasa Iestāde, ekspluatants, kura ekspluatētajā lidmašīnā atrodas lidojuma parametru reģistrators, 60 dienas saglabā oriģinālos ierakstītos datus, izņemot gadījumus, ja izmeklēšanas iestāde dod citus norādījumus.

4)

Ja ir prasība lidmašīnā atrasties lidojuma parametru reģistratoram, lidmašīnas ekspluatants:

i)

saglabā ekspluatācijas perioda ierakstus, kā paredzēts OPS 1.715, 1.720 un 1.725, izņemot gadījumus, kad lidojuma parametru reģistratoru pārbaudes un apkopes vajadzībām drīkst izdzēst līdz vienu stundu ilgu ierakstu, kas pārbaudes laikā ir visvecākais; un

ii)

saglabā dokumentu, kurā ir informācija, kas vajadzīga, lai nolasītu un pārveidotu saglabātos datus inženiertehniskās vienībās.

b)

Ierakstu uzrādīšana

Ekspluatants, kura ekspluatētajā lidmašīnā atrodas lidojuma parametru reģistrators, piemērotā laikā pēc Iestādes lūguma uzrāda visus ar lidojuma parametru reģistratoru iegūtos ierakstus, kas ir pieejami vai ir saglabājušies.

c)

Ierakstu izmantošana

1)

Pilotu kabīnes skaņas reģistratora ierakstus drīkst izmantot tikai tādu nelaimes gadījumu vai atgadījumu izmeklēšanai, par ko pastāv obligāts noteikums sniegt ziņojumu, izņemot gadījumus, ja tam piekrīt visi iesaistītie apkalpes locekļi.

2)

Lidojuma parametru reģistratora ierakstus drīkst izmantot tikai tādu nelaimes gadījumu vai atgadījumu izmeklēšanai, par ko pastāv obligāts noteikums sniegt ziņojumu, izņemot gadījumus, ja šādus ierakstus:

i)

ekspluatants izmanto tikai lidojumderīguma pārbaudei vai apkopei; vai

ii)

padara anonīmus; vai

iii)

atklāj saskaņā ar drošības procedūrām.

OPS 1.165

Nomāšana

a)

Terminoloģija

Termini, kas izmantoti šajā punktā, nozīmē:

1)

nomāšana bez apkalpes (dry lease) – notiek, ja lidmašīnu ekspluatē saskaņā ar nomnieka AOC.

2)

nomāšana ar apkalpi (wet lease) – notiek, ja lidmašīnu ekspluatē saskaņā ar iznomātāja AOC.

b)

Kopienas ekspluatantu savstarpēja lidmašīnu nomāšana

1)

Iznomāšana ar apkalpi. Kopienas ekspluatants, kurš saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2407/92 (1992. gada 23. jūlijs) par gaisa pārvadātāju licencēšanu (2) nodod lidmašīnu un pilnu apkalpi citam Kopienas ekspluatantam un saglabā visas C apakšsadaļā paredzētās funkcijas un pienākumus, joprojām ir uzskatāms par lidmašīnas ekspluatantu.

2)

Visu tipu nomāšana, izņemot iznomāšanu ar apkalpi

i)

Izņemot gadījumus, kas iepriekš minēti b) 1) apakšpunktā, Kopienas ekspluatantam, kurš izmanto cita Kopienas ekspluatanta lidmašīnu vai nodod to citam Kopienas ekspluatantam, iepriekš ir jāsaņem darījuma apstiprinājums no attiecīgās Iestādes. Visi nosacījumi, kas pieder pie šā apstiprinājuma, ir jāietver nomas līgumā.

ii)

Tie elementi Iestādes apstiprinātajos nomas līgumos, kas nav nomas līgumi, kuros ir iesaistīta lidmašīna un visi tās apkalpes locekļi, un ar ko nav paredzēts nodot funkcijas un pienākumus, attiecībā uz nomāto lidmašīnu visi ir jāuzskata par AOC variācijām, saskaņā ar kurām notiek lidojumi.

c)

Lidmašīnu savstarpēja nomāšana Kopienas ekspluatantiem un jebkurām citām personām, kas nav Kopienas ekspluatanti

1)

Nomāšana bez apkalpes

i)

Kopienas ekspluatants nomā lidmašīnu bez apkalpes tikai no cita Kopienas ekspluatanta, izņemot gadījumus, ja to apstiprina Iestāde. Visi nosacījumi, kas pieder pie tāda apstiprinājuma, ir jāietver nomas līgumā.

ii)

Kopienas ekspluatants nodrošina, ka attiecībā uz lidmašīnām, kas ir nomātas bez apkalpes, visas atšķirības no K un L apakšsadaļā un/vai OPS 1.005 b) paredzētajām prasībām dara zināmas Iestādei, un šīs atšķirības tai ir pieņemamas.

2)

Nomāšana ar apkalpi

i)

Kopienas ekspluatants nomā lidmašīnu ar apkalpi tikai no cita Kopienas ekspluatanta, izņemot gadījumus, ja to apstiprina Iestāde;

ii)

Kopienas ekspluatants nodrošina, ka attiecībā uz lidmašīnām, ko nomā ar apkalpi:

A)

iznomātāja drošības standarti attiecībā uz apkopi un ekspluatāciju ir līdzvērtīgi standartiem, kas noteikti šajā regulā;

B)

iznomātājs ir ekspluatants, kam ir AOC, kuru izsniegusi valsts, kas ir parakstījusi Čikāgas konvenciju;

C)

lidmašīnai ir lidojumderīguma standarta apliecība, kas izsniegta saskaņā ar ICAO 8. pielikumu. Lidojumderīguma standartapliecības, ko izsniegusi cita dalībvalsts, kas nav valsts, kuras kompetencē ir izdot AOC, pieņem bez papildu nosacījumiem, ja tās ir izsniegtas saskaņā ar 21. daļu; un

D)

ir ievērotas visas prasības, ko noteikusi nomnieka Iestāde.

3)

Iznomāšana bez apkalpes

Kopienas ekspluatants var iznomāt lidmašīnu bez apkalpes komerciāliem aviopārvadājumiem jebkuram tādas valsts ekspluatantam, kura ir parakstījusi Čikāgas konvenciju, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

A)

Iestāde ir atbrīvojusi ekspluatantu no attiecīgo OPS 1. daļas noteikumu izpildes un, kad ārvalsts regulācijas Iestāde ir rakstiski akceptējusi pienākumu uzraudzīt lidmašīnas(-u) apkopi un ekspluatāciju, ir atbrīvojusi lidmašīnu no sava AOC; un

B)

lidmašīnai ir veikta tehniskā apkope saskaņā ar apstiprinātu apkopes programmu.

4)

Iznomāšana ar apkalpi

Kopienas ekspluatants, nododot lidmašīnu un pilnu apkalpi citai personai, saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2407/92 un saglabājot visas funkcijas un pienākumus, kas paredzēti C apakšsadaļā, joprojām ir uzskatāms par lidmašīnas ekspluatantu.

OPS 1.005 a) 1. pielikums

B kategorijas lidmašīnu ekspluatācija

a)

Terminoloģija

1)

A–A ekspluatācija – pacelšanās un nosēšanās notiek vienā un tajā pašā vietā.

2)

A–B ekspluatācija – pacelšanās un nosēšanās notiek dažādās vietās.

3)

Nakts – laiks, ko mēra stundās no vakara civilās krēslas beigām līdz rīta civilās krēslas sākumam vai cits laiks no saulrieta līdz saullēktam, ko var noteikt attiecīgā Iestāde.

b)

Darbības, attiecībā uz kurām var piemērot šo pielikumu, var veikt saskaņā ar šādiem atvieglojumiem.

1)

OPS 1.035 Kvalitātes kontroles sistēma: gadījumā, ja ekspluatants ir ļoti mazs, par kvalitātes kontroles sistēmu atbildīgā amatu var ieņemt iecelta atbildīga persona gadījumā, ja izmanto pieaicinātus revidentus. To pašu piemēro arī tad, ja atbildīgais vadītājs ieņem vienu vai vairākus ieceltus amatus.

2)

Rezervēts

3)

OPS 1.075 Cilvēku pārvadāšanas metodes: nav vajadzīgas viena dzinēja lidmašīnu ekspluatācijai saskaņā ar VFR.

4)

OPS 1.100 Piekļuve pilotu kabīnei:

i)

ekspluatantam ir jāizstrādā noteikumi par pasažieru pārvadāšanu pilota sēdvietā;

ii)

kapteinim ir jānodrošina, ka:

A)

pasažieru pārvadāšana pilota sēdvietā nenovērš uzmanību un/vai netraucē lidojuma norisi; un

B)

pasažieris, kas atrodas pilota sēdvietā, ir iepazīstināts ar attiecīgiem ierobežojumiem un drošības procedūrām.

5)

OPS 1.105 Nesankcionēti pārvadājumi: nav vajadzīgas viena dzinēja lidmašīnu ekspluatācijai saskaņā ar VFR.

6)

OPS 1.135 Līdzi vedamā papildinformācija un veidlapas:

i)

A–A viena dzinēja lidmašīnu ekspluatācijai saskaņā ar VFR dienā ir jāved līdzi šādi dokumenti:

A)

operatīvs lidojuma plāns;

B)

lidmašīnas tehniskais žurnāls;

C)

pietiekama NOTAM/AIS instruktāžas dokumentācija;

D)

meteoroloģiskā informācija;

E)

paziņojums par īpašu kategoriju pasažieriem … utt.; un

F)

paziņojums par īpašām kravām, ietverot bīstamas preces … utt.;

ii)

A–B viena dzinēja lidmašīnu ekspluatācijai saskaņā ar VFR dienā nav jāved līdzi paziņojums par īpašu kategoriju pasažieriem, kā teikts OPS 1.135 a) 7);

iii)

A–B ekspluatācijai saskaņā ar VFR dienā ekspluatācijas lidojuma plāns var būt vienkāršots, un tam jāatbilst ekspluatācijas tipam.

7)

OPS 1.215 Aviosatiksmes dienestu izmantošana: viena dzinēja lidmašīnu ekspluatācijai saskaņā ar VFR dienā neobligātu kontaktu ar ATS uztur tiktāl, cik tas atbilst darbības būtībai. Ir jānodrošina meklēšanas un glābšanas dienesti saskaņā ar OPS 1.300.

8)

OPS 1.225 obligātās lidlauka ekspluatācijas prasības: darbībām saskaņā ar VFR – obligātās VFR ekspluatācijas standartprasības parasti atbildīs šai prasībai. Vajadzības gadījumā ekspluatants nosaka papildu prasības, ņemot vērā tādus faktorus kā radiotīklu, reljefu, pacelšanās un nosēšanās laukuma īpatnības, lidojuma apstākļus un ATS jaudas.

9)

OPS 1.235 Trokšņu mazināšanas procedūras: nav jāpiemēro viena dzinēja lidmašīnu ekspluatācijai saskaņā ar VFR.

10)

OPS 1.240 Maršruti un ekspluatācijas apgabali:

dienā a) 1) apakšpunktu nepiemēro A–A viena dzinēja lidmašīnu ekspluatācijai saskaņā ar VFR.

11)

OPS 1.250 Lidojuma minimālā augstuma noteikšana:

darbībām saskaņā ar VFR dienā šo prasību piemēro šādi. Ekspluatants nodrošina, ka ekspluatācija notiek tikai tādos maršrutos vai apgabalos, kur var saglabāt drošu attālumu no zemes virsmas, un ņem vērā tādus faktorus kā temperatūra, reljefs, nelabvēlīgi meteoroloģiski apstākļi (piemēram, spēcīga turbulence, lejupējas gaisa straumes, korekcijas saistībā ar temperatūras un spiediena svārstībām attiecībā uz standartvērtībām).

12)

OPS 1.255 Degvielas politika:

i)

A–A lidojumiem – ekspluatants nosaka obligātu atlikušās degvielas daudzumu, ko sasniedzot ir jāpabeidz lidojums. Obligātais degvielas daudzums, galīgā rezerve, nevar būt mazāks par daudzumu, kas vajadzīgs 45 minūšu ilgam lidojumam;

ii)

A–B lidojumiem – ekspluatants nodrošina, ka, pirms lidojuma aprēķinot izmantojamās degvielas daudzumu, kas vajadzīga lidojumam, aprēķinos ietver:

A)

degvielu lidmašīnas vadīšanai pa zemi – degvielu, ko patērē pirms pacelšanās, ja tās daudzums ir nozīmīgs; un

B)

lidojuma degvielu (degvielu, ko patērē, lai sasniegtu mērķi); un

C)

rezerves degvielu:

1)

degvielu neparedzētiem apstākļiem – degvielas daudzums ne mazāks par 5 % no plānotās lidojuma degvielas vai – gadījumā, ja lidojumu pārplāno lidojuma laikā – 5 % no lidojuma degvielas attiecībā uz atlikušo lidojuma daļu; un

2)

galīgās rezerves degvielu – degviela, kas vajadzīga 45 minūšu ilgam papildu lidojumam (virzuļdzinēji) vai 30 minūšu ilgam papildu lidojumam (turbīndzinēji); un

D)

aizvietojuma degvielu – degviela, kas vajadzīga, lai sasniegtu alternatīvu galapunktu caur galapunktu, ja ir vajadzīgs alternatīvs galapunkts; un

E)

papildu degvielu – degviela, ko kapteinis var prasīt papildus tai degvielai, kas ir vajadzīga saskaņā ar punktiem A) līdz D).

13)

OPS 1.265 Nepieļaujamu pasažieru, deportējamu vai apcietinātu personu pārvadāšana: viena dzinēja lidmašīnu ekspluatācijai saskaņā ar VFR un ja nav paredzēts pārvadāt nepieļaujamus pasažierus, deportētas vai apcietinātas personas, ekspluatantam nav jāizstrādā procedūras tādu pasažieru pārvadāšanai.

14)

OPS 1.280 Pasažieru sēdvietu izvietojums: nav jāpiemēro viena dzinēja lidmašīnu ekspluatācijai saskaņā ar VFR.

15)

OPS 1.285 Pasažieru instruktāža: demonstrācija un instruktāža notiek atbilstoši ekspluatācijas tipam. Ja ekspluatāciju veic viens pilots, pilotam nevar dot uzdevumus, kas viņu traucē pildīt pilota pienākumus.

16)

OPS 1.290 Gatavošanās lidojumam:

i)

ekspluatācijas lidojuma plāns A–A ekspluatācijai – nav vajadzīgs;

ii)

A–B ekspluatācijai saskaņā ar VFR dienā – ekspluatants nodrošina, ka katram lidojumam sagatavo vienkāršotu, ekspluatācijas tipam atbilstošu ekspluatācijas lidojuma plānu.

17)

OPS 1.295 Lidlauku izvēle: nav jāpiemēro ekspluatācijai saskaņā ar VFR. Vajadzīgās norādes lidlauku un pacelšanās un nosēšanās laukumu izmantošanai ir jāsniedz saskaņā ar OPS 1.220.

18)

OPS 1.310 Apkalpes locekļi darba vietās:

ekspluatācijai saskaņā ar VFR norādes par šo jautājumu ir vajadzīgas, tikai izmantojot divus pilotus.

19)

OPS 1.375 Lidojuma degvielas izmantošana:

OPS 1.375 1. pielikums nav jāpiemēro viena dzinēja lidmašīnu ekspluatācijai dienā saskaņā ar VFR.

20)

OPS 1.405 Glisādes sākums un turpinājums:

nav jāpiemēro ekspluatācijai saskaņā ar VFR.

21)

OPS 1.410 Ekspluatācijas procedūras – skrejceļa sliekšņa šķērsošanas augstums:

nav jāpiemēro ekspluatācijai saskaņā ar VFR.

22)

OPS 1.430–1.460 ar pielikumiem:

nav jāpiemēro ekspluatācijai saskaņā ar VFR.

23)

OPS 1.530 Pacelšanās:

i)

a) apakšpunktu piemēro ar šādu papildinājumu. Iestāde, izskatot katru gadījumu atsevišķi, var pieņemt citus lidojuma parametrus, ko iesniedzis ekspluatants, pamatojoties uz demonstrāciju un/vai dokumentētu pieredzi. b) un c) punktu piemēro ar šādu pielikumu. Ja šā punkta prasības nevar ievērot fizisku ierobežojumu dēļ saistībā ar skrejceļa garumu un ja pastāv skaidra sabiedrības ieinteresētība un vajadzība veikt darbību, Iestāde, izskatot katru gadījumu atsevišķi, var paredzēt citus lidojuma parametrus, kas nav pretrunā lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatai saistībā ar īpašām procedūrām, ko iesniedzis ekspluatants, pamatojoties uz demonstrāciju un/vai dokumentētu pieredzi;

ii)

ekspluatantam, kas vēlas veikt darbības saskaņā ar i) apakšpunktu, iepriekš ir jāsaņem apstiprinājums no Iestādes, kas izsniedz AOC. Apstiprinājumā ir:

A)

uzrādīts lidmašīnas tips;

B)

uzrādīts ekspluatācijas tips;

C)

uzrādīts attiecīgais(-ie) lidlauks(-i) un skrejceļi;

D)

noteikts, ka pacelšanās jāveic VMC apstākļos;

E)

uzrādīta apkalpes kvalifikācija; un

F)

attiecas uz lidmašīnām, kam pirmais tipa sertifikāts izsniegts pirms 2005. gada 1. janvāra;

iii)

jānodrošina, ka valsts, kurā atrodas lidlauks, pieņem ekspluatāciju.

24)

OPS 1.535 Pacelšanās šķēršļu likvidēšana – vairāku dzinēju lidmašīnām:

i)

a) 3), a) 4), a) 5), b) 2), c) 1), c) 2) apakšpunkts un pielikums dienā nav jāpiemēro ekspluatācijai saskaņā ar VFR;

ii)

darbībām saskaņā ar IFR vai VFR dienā b) un c) punktu piemēro ar šādiem grozījumiem:

A)

vizuālu orientāciju uzskata par pieļaujamu, ja redzamība ir 1 500 m vai labāka;

B)

maksimālais vajadzīgais koridora platums ir 300 m, ja redzamība ir 1 500 m vai labāka.

25)

OPS 1.545 Nosēšanās – galapunkta un rezerves lidlauks:

i)

šo punktu piemēro ar šādu papildinājumu. Ja šā punkta prasības nevar ievērot fizisku ierobežojumu dēļ saistībā ar skrejceļu garumu un pastāv skaidra sabiedrības ieinteresētība un vajadzība veikt ekspluatāciju, Iestāde, izskatot katru gadījumu atsevišķi, var pieņemt citus lidojuma parametrus, kas nav pretrunā lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatai saistībā ar īpašajām procedūrām, ko iesniedz ekspluatants, pamatojoties uz demonstrāciju un/vai dokumentētu pieredzi;

ii)

ekspluatantam, kas vēlas veikt darbības saskaņā ar i) punktu, ir jāsaņem iepriekšējs apstiprinājums no Iestādes, kas izsniedz AOC. Apstiprinājumā ir:

A)

uzrādīts lidmašīnas tips;

B)

uzrādīts ekspluatācijas tips;

C)

uzrādīts attiecīgais(-ie) lidlauks(-i) un skrejceļi;

D)

noteikts, ka pacelšanās jāveic VMC apstākļos;

E)

uzrādīta apkalpes kvalifikācija; un

F)

attiecas uz lidmašīnām, kam pirmais tipa sertifikāts izsniegts pirms 2005. gada 1. janvāra;

iii)

jānodrošina, ka valsts, kurā atrodas lidlauks, pieņem ekspluatāciju.

26)

OPS 1.550 Nosēšanās uz sausiem skrejceļiem:

i)

šo punktu piemēro ar šādu papildinājumu. Ja šā punkta prasības nevar ievērot fizisku ierobežojumu dēļ saistībā ar skrejceļu garumu un pastāv skaidra sabiedrības ieinteresētība un vajadzība veikt ekspluatāciju, Iestāde, izskatot katru gadījumu atsevišķi, var pieņemt citus lidojuma parametrus, kas nav pretrunā lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatai saistībā ar īpašajām procedūrām, ko iesniedz ekspluatants, pamatojoties uz demonstrāciju un/vai dokumentētu pieredzi;

ii)

ekspluatantam, kas vēlas veikt darbības saskaņā ar i) punktu, ir jāsaņem iepriekšējs apstiprinājums no Iestādes, kas izsniedz AOC. Apstiprinājumā ir:

A)

uzrādīts lidmašīnas tips;

B)

uzrādīts ekspluatācijas tips;

C)

uzrādīts attiecīgais(-ie) lidlauks(-i) un skrejceļi;

D)

noteikts, ka pacelšanās jāveic VMC apstākļos;;

E)

uzrādīta apkalpes kvalifikācija; un

F)

attiecas uz lidmašīnām, kam pirmais tipa sertifikāts izsniegts pirms 2005. gada 1. janvāra;

iii)

jānodrošina, ka valsts, kurā atrodas lidlauks, pieņem ekspluatāciju.

27)

Rezervēts

28)

OPS 1.650 Ekspluatācija saskaņā ar VFR dienā:

punktu 1.650 piemēro ar šādu papildinājumu. Viena dzinēja lidmašīnas, kurām individuāla lidojumderīguma apliecība pirmo reizi izsniegta pirms 1995. gada 22. maija, Iestāde var atbrīvot no punkta f), g), h) un i) prasībām, ja šo prasību piemērošanai vajadzētu veikt lidmašīnas modernizāciju.

29)

M daļas M.A.704. apakšpunkts – Nepārtraukta lidojumderīguma uzturēšanas rokasgrāmata

Nepārtraukta lidojumderīguma uzturēšanas rokasgrāmatu var pielāgot izpildāmajām darbībām.

30)

M daļas M.A.306. apakšpunkts – Ekspluatanta tehniskais žurnāls:

Iestāde var apstiprināt saīsinātu tehniskā žurnāla sistēmas formu, kas atbilst izpildītās darbības tipam.

31)

OPS 1.940 lidmašīnas apkalpes sastāvs:

a) 2), a) 4) un b) punktu nepiemēro ekspluatācijai dienā saskaņā ar VFR, izņemot a) 4) apakšpunktu, kas jāpiemēro pilnībā, ja OPS 1 paredz 2 pilotus.

32)

OPS 1.945 Pārkvalifikācija un pārbaudījumi:

i)

a) 7) apakšpunkts – uzraudzības lidojumus reisa apstākļos (LIFUS) var veikt jebkurā attiecīgas klases lidmašīnā. Vajadzīgais LIFUS apjoms ir atkarīgs no veicamās ekspluatācijas sarežģītības;

ii)

a) 8) apakšpunkts nav vajadzīgs.

33)

OPS 1.955 Iecelšana par kapteini:

b) apakšpunktu piemēro šādi. Iestāde var akceptēt saīsinātu kapteiņu kursu, kas ir piemērots veiktās ekspluatācijas tipam.

34)

OPS 1.960 Kapteiņi, kam ir komercpilota apliecība

a) 1) i) apakšpunktu dienā nepiemēro ekspluatācijai saskaņā ar VFR.

35)

OPS 1.965 Atkārtotas mācības un pārbaude:

i)

a) 1) apakšpunktu ekspluatācijai saskaņā ar VFR dienā piemēro šādi. Visas mācības un pārbaudes atbilst lidmašīnas ekspluatācijas tipam un lidmašīnas klasei, kurā darbojas lidmašīnas apkalpes locekļi, attiecīgi ņemot vērā visas izmantojamās specializētās iekārtas;

ii)

a) 3) ii) apakšpunktu piemēro šādi. Mācības lidmašīnā var vadīt klases kvalifikācijas atzīmes eksaminētājs (CRE), lidojumu eksaminētājs (FE) vai tipa kvalifikācijas atzīmes eksaminētājs (TRE);

iii)

a) 4) i) apakšpunktu piemēro šādi. Ekspluatanta kvalifikācijas pārbaudi var vadīt tipa kvalifikācijas atzīmes eksaminētājs (TRE), klases kvalifikācijas atzīmes eksaminētājs (CRE) vai attiecīgi kvalificēts ekspluatanta iecelts un Iestādei pieņemams kapteinis, kas ir apguvis CRM koncepcijas un CRM prasmju vērtēšanu;

iv)

b) 2) apakšpunktu ekspluatācijai dienā saskaņā ar VFR piemēro šādi. Ja ekspluatāciju veic sezonā, kas ilgst vairāk par 8 secīgiem mēnešiem, pietiek ar 1 ekspluatanta kvalifikācijas pārbaudi. Kvalifikācijas pārbaude ir jāveic pirms komerciālo aviopārvadājumu sākuma.

36)

OPS 1.968 Pilota kvalifikācija abām pilota vietām:

pielikumu nepiemēro viena dzinēja lidmašīnu ekspluatācijai dienā saskaņā ar VFR.

37)

OPS 1.975 Kompetence saistībā ar maršrutu un lidlauku:

i)

ekspluatācijai dienā saskaņā ar VFR nepiemēro b), c) un d) punktu, izņemot gadījumus, kad ekspluatants nodrošina, ka saistītās prasības ievēro gadījumos, ja ir vajadzīgs, lai to īpaši apstiprina valsts, kurā atrodas lidlauks;

ii)

ekspluatācijai naktī saskaņā ar IFR vai VFR kā alternatīvu b) līdz d) punktam kompetenci saistībā ar maršrutu un lidlauku var atjaunot šādi:

A)

izņemot attiecībā uz ekspluatāciju vissarežģītākos lidlaukos – iepriekšējos 12 mēnešos apgūstot vismaz 10 ekspluatācijas apgabala sektorus papildus visām prasītajām patstāvīgajām mācībām;

B)

ekspluatāciju vissarežģītākos lidlaukos var veikt tikai, ja:

1)

kapteinis ir saņēmis lidlauka kvalifikāciju iepriekšējos 36 mēnešos, to apmeklējot kā ekspluatācijas lidmašīnas apkalpes loceklis vai novērotājs;

2)

glisāde no piemērojamā obligātā sektora augstuma notiek VMC apstākļos; un

3)

pirms lidojuma ir veiktas atbilstīgas patstāvīgas mācības.

38)

OPS 1.980 Vairāk nekā kā viens tips vai variants:

i)

nav jāpiemēro, ja ekspluatācija notiek tikai dienā, izmantojot viena pilota klases virzuļdzinēju lidmašīnas, saskaņā ar VFR;

ii)

ekspluatācijai saskaņā ar IFR un VFR naktī OPS 1.980 1. pielikuma d) 2) i) apakšpunktā minētā prasība par 500 stundām attiecīgajā apkalpes amatā pirms divām licenču apstiprināšanas privilēģijas realizācijām ir samazināta līdz 100 stundām vai sektoriem, ja viena no privilēģijām attiecas uz klasi. Pirms pilots iegūst kapteiņa pilnvaras, viņam ir jāveic pārbaudes lidojums.

39)

OPS 1.981 Helikopteru un lidmašīnu ekspluatācija:

a) 1) apakšpunktu nepiemēro, ja ekspluatāciju veic ar viena pilota klases virzuļdzinēju lidmašīnām.

40)

Rezervēts

41)

OPS 1.1060 Ekspluatācijas lidojuma plāns:

nav vajadzīgs A–A ekspluatācijai dienā saskaņā ar VFR. A–B ekspluatācijai dienā saskaņā ar VFR prasību piemēro, bet lidojuma plāns var būt vienkāršots, kas atbilst veiktās ekspluatācijas tipam. (Salīdzināt ar OPS 1.135)

42)

OPS 1.1070 Nepārtraukta lidojumderīguma uzturēšanas rokasgrāmata

Nepārtraukta lidojumderīguma uzturēšanas rokasgrāmatu var pielāgot izpildāmajām darbībām.

43)

OPS 1.1071 Ekspluatanta tehniskais žurnāls:

piemēro, kā norādīts M daļā, M.A.306. punktā.

44)

Rezervēts

45)

Rezervēts

46)

OPS 1.1240 Mācību programmas:

mācību programmas piemēro veicamās ekspluatācijas tipam. Ekspluatācijai saskaņā ar VFR var pieņemt pašmācības mācību programmu.

47)

OPS 1.1250 Lidmašīnas meklēšanas procedūru kontrolsaraksts:

nav jāpiemēro ekspluatācijai dienā saskaņā ar VFR.

OPS 1.125 1. pielikums

Līdzi vedamie dokumenti

Sk. OPS 1.125

Ja OPS 1.125 paredzētie dokumenti ir pazaudēti vai nozagti, ir atļauts veikt ekspluatāciju, lidojot līdz bāzei vai vietai, kurā var veikt dokumentu apmaiņu.

C APAKŠSADAĻA

EKSPLUATANTU SERTIFIKĀCIJA UN UZRAUDZĪBA

OPS 1.175

Vispārēji avioekspluatantu sertifikācijas noteikumi

1. piezīme. Šā punkta 1. pielikumā ir izklāstīta AOC būtība un nosacījumi.

2. piezīme. Šā punkta 2. pielikumā ir izklāstītas prasības saistībā ar vadību un organizāciju.

a)

Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu komerciāliem aviopārvadājumiem tikai saskaņā ar gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) noteikumiem un nosacījumiem.

b)

Pretendents uz AOC vai AOC grozījumiem ļauj Iestādei izvērtēt visus paredzētās ekspluatācijas drošības aspektus.

c)

AOC pretendentam:

1)

nevar būt citas iestādes izsniegta AOC, izņemot gadījumus, ja to īpaši apstiprinājušas attiecīgas Iestādes;

2)

galvenajai uzņēmējdarbības vietai un reģistrētam birojam, ja tāds ir, ir jābūt tajā valstī, kas izdevusi AOC;

3)

ir jāpierāda Iestādei, ka viņš spēj veikt drošu ekspluatāciju.

d)

Ja ekspluatants ir reģistrējis lidmašīnas dažādās dalībvalstīs, jāveic atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu pienācīgu drošības pārraudzību.

e)

Ekspluatants Iestādei nodrošina piekļuvi viņa organizācijai un lidmašīnām un nodrošina, ka attiecībā uz apkopi ir garantēta piekļuve ikvienai saistītai 145. daļā uzskaitītai apkopes organizācijai, lai noteiktu, vai joprojām ir ievēroti OPS 1.

f)

AOC maina, pārtrauc vai atsauc, ja Iestādei ir šaubas par ekspluatanta spējām veikt drošu ekspluatāciju.

g)

Ekspluatantam ir jāpierāda iestādei, ka

1)

viņa organizācija un vadība ir piemērota un pareizi saskaņota ar ekspluatācijas apjomu un mērogu; un

2)

ir izstrādātas ekspluatācijas uzraudzības procedūras.

h)

Ekspluatantam ir jāieceļ amatā Iestādei pieņemams atbildīgs vadītājs, kam ir korporatīvas pilnvaras nodrošināt, ka ekspluatāciju un apkopes darbības var finansēt un veikt atbilstoši Iestādes noteiktiem standartiem.

i)

Ekspluatantam ir jāieceļ Iestādei pieņemamas atbildīgas amatpersonas vadībai un uzraudzībai šādās jomās,

1)

gaisa kuģa ekspluatācija lidojumā;

2)

apkopes sistēma;

3)

apkalpes mācības un

4)

darbības lidlaukos.

j)

Viena persona var ieņemt vairākus amatus, ja tas ir pieņemams Iestādei, tomēr ekspluatantiem, kas nodarbina personālu, kurā ir 21 vai vairāk darbinieku, kas strādā pilnu slodzi, lai vadītu un uzraudzītu četras atbildības jomas, ir vajadzīgas vismaz divas personas.

k)

Ekspluatantiem, kuri nodarbina 20 vai mazāk darbinieku, kas strādā pilnu slodzi, vienu vai vairākus atbildīgos amatus var ieņemt atbildīgais vadītājs, ja tas ir pieņemams Iestādei.

l)

Ekspluatantam ir jānodrošina, lai katru lidojumu veiktu saskaņā ar ekspluatācijas rokasgrāmatas noteikumiem.

m)

Ekspluatantam ir jānodrošina pienācīgi apkalpošanas resursi uz zemes, lai lidojumiem garantētu drošu apkalpošanu.

n)

Ekspluatantam ir jānodrošina, ka viņa lidmašīnās ir attiecīgas iekārtas un to apkalpes locekļi ir attiecīgi kvalificēti, lai atbilstu prasībām saistībā ar apgabalu un ekspluatācijas tipu.

o)

Ekspluatantam ir jāievēro apkopes prasības saskaņā ar M apakšsadaļu attiecībā uz visām lidmašīnām, ko ekspluatē saskaņā ar viņam izsniegto AOC.

p)

Ekspluatantam ir jāiesniedz Iestādei ekspluatācijas rokasgrāmatas kopija, kā noteikts P apakšsadaļā, kā arī visi tās grozījumi vai labojumi.

q)

Ekspluatantam galvenajā ekspluatācijas bāzē ir jāuztur ekspluatācijas palīgresursi, kas ir piemēroti ekspluatācijas apgabalam un tipam.

OPS 1.180

AOC izdošana, grozīšana un derīguma uzturēšana

a)

Ekspluatantam izsniedz AOC, groza AOC un apstiprina AOC derīgumu tikai gadījumā, ja:

1)

ekspluatētajām lidmašīnām ir standarta lidojumderīguma apliecība, ko dalībvalsts izsniegusi saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1702/2003 (2003. gada 24. septembris), ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (3). Lidojumderīguma standartapliecības, ko izsniegusi cita dalībvalsts, kas nav valsts, kuras kompetencē ir izdot AOC, pieņem bez papildu nosacījumiem, ja tās ir izsniegtas saskaņā ar 21. daļu;

2)

apkopes sistēmu ir apstiprinājusi Iestāde saskaņā ar M daļas G apakšsadaļu; un

3)

ekspluatants ir pierādījis Iestādei, ka viņš ir spējīgs:

i)

izveidot un uzturēt pietiekamu organizācijas līmeni;

ii)

izveidot un uzturēt kvalitātes kontroles sistēmu saskaņā ar OPS 1.035;

iii)

izpildīt vajadzīgās mācību programmas;

iv)

ievērot prasības saistībā ar apkopi, kas atbilst konkrētās ekspluatācijas būtībai un apjomam, tostarp atbilstošās jomās, kas noteiktas OPS 1.175, no g) līdz o) punktam; un

v)

ievērot OPS 1.175 prasības.

b)

Neskarot OPS 1.185 f) punktu, ekspluatantam, cik drīz vien iespējams, ir jāziņo Iestādei par visām pārmaiņām informācijā, kas sniegta saskaņā ar OPS 1.185 a) punktu.

c)

Ja pēc Iestādes uzskatiem a) punkta prasības nav ievērotas, Iestāde var prasīt veikt vienu vai vairākus demonstrācijas lidojumus tā, it kā tie būtu komerciāli aviopārvadājumu lidojumi.

OPS 1.185

Administratīvas prasības

a)

Ekspluatants nodrošina, ka pirmajā AOC pieteikumā un, attiecīgi, pieteikumā uz jebkādām AOC pārmaiņām vai AOC atjaunošanu ir ietverta šāda informācija:

1)

pretendenta oficiālais un komerciālais nosaukums, adrese un pasta adrese;

2)

paredzētās ekspluatācijas apraksts;

3)

vadības organizācijas apraksts;

4)

atbildīgā vadītāja vārds;

5)

galvenās atbildīgās amatpersonas, tostarp amatpersonas, kas atbild par ekspluatāciju lidojumos, apkopes sistēmu, apkalpju mācībām un darbībām lidlaukos, norādot amatpersonu kvalifikāciju un pieredzi; un

6)

ekspluatācijas rokasgrāmata.

b)

Attiecībā uz ekspluatanta apkopes sistēmu pirmajā AOC pieteikumā un, attiecīgi, pieteikumā uz jebkādām AOC pārmaiņām vai AOC atjaunošanu ir jāietver šāda informācija par katru ekspluatējamo lidmašīnu tipu:

1)

ekspluatanta nepārtraukta lidojumderīguma uzturēšanas rokasgrāmata;

2)

ekspluatanta lidmašīnas apkopes programma(-s);

3)

lidmašīnas tehniskais žurnāls;

4)

attiecīgā gadījumā tehniskās specifikācijas – apkopes līgumam(-iem), ko saskaņā ar 145. daļu ekspluatants ir noslēdzis ar apstiprināto apkopes organizāciju;

5)

lidmašīnu skaits.

c)

Pirmais AOC pieteikums ir jāiesniedz vismaz 90 dienas pirms paredzētās ekspluatācijas sākuma, izņemot ekspluatācijas rokasgrāmatu, ko var iesniegt vēlākais 60 dienas pirms paredzētās ekspluatācijas sākuma.

d)

Pieteikums AOC pārmaiņām ir jāiesniedz vismaz 30 dienas pirms paredzētā ekspluatācijas sākuma vai citā termiņā, ja par to ir panākta vienošanās.

e)

Pieteikums AOC atjaunošanai ir jāiesniedz vismaz 30 dienas pirms spēkā esošā derīguma termiņa beigām vai citā termiņā, ja par to ir panākta vienošanās.

f)

Ja nav ārkārtas apstākļu, par paredzamām pārmaiņām amatpersonu sastāvā Iestāde ir jāinformē vismaz 10 dienas iepriekš.

OPS 1.175 1. pielikums

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības saturs un nosacījumi

AOC iever šādu informāciju:

a)

ekspluatanta nosaukums un atrašanās vieta (galvenā uzņēmējdarbības veikšanas vieta);

b)

izsniegšanas datums un derīguma termiņš;

c)

atļauto darbību tipu apraksts;

d)

ekspluatācijai apstiprinātās(-o) lidmašīnas(-u) tips(-i);

e)

apstiprinātās(-o) lidmašīnas(-u) reģistrācijas zīmes, izņemot gadījumus, ja ekspluatantam ir apstiprināta sistēma, lai informētu Iestādi par reģistrācijas atzīmēm tām lidmašīnām, ko ekspluatē saskaņā ar AOC;

f)

atļautas ekspluatācijas apgabali;

g)

īpaši ierobežojumi; un

h)

īpašas atzīmes/apstiprinājumi, piemēram:

CAT II/CAT III (norādot apstiprinātos minimālos lielumus),

(MNPS)

obligātie navigācijas iekārtu darbības (funkcionalitātes) parametri,

(ETOPS)

divu dzinēju lidmašīnas īpaši tāliem lidojumiem,

(RNAV)

reģionālā navigācija,

(RVSM)

samazinātas vertikālās distancēšanās prasības,

bīstamu preču pārvadājumi,

atļauja veikt pasažieru salona apkalpes pirmās mācības drošības jomā un, attiecīgā gadījumā, atļauja veikt O apakšsadaļā paredzēto atestāciju ekspluatantiem, kuri tieši vai netieši sniedz tādas mācības.

OPS 1.175 2. pielikums

AOC turētāja vadība un organizācija

a)

Vispārējas prasības

Ekspluatantam ir jābūt stabilai un efektīvai vadības struktūrai, lai garantētu drošu lidojumu ekspluatāciju. Atbildīgajām amatpersonām ir jābūt kompetentām vadības jomā, un viņiem ir jābūt attiecīgai tehniskai/operatīvai kvalifikācijai aviācijas jomā.

b)

Atbildīgās amatpersonas

1)

Atbildīgo amatpersonu funkciju un pienākumu apraksts, kā arī viņu vārdi ir jāietver ekspluatācijas rokasgrāmatā, un Iestāde ir rakstiski jāinformē par visām paredzētām vai faktiskām pārmaiņām atbildīgo amatpersonu sastāvā vai viņu funkcijās;

2)

ekspluatantam ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu nepārtrauktu uzraudzību atbildīgo amatpersonu prombūtnes laikā;

3)

personu, ko amatā iecēlis AOC turētājs, nedrīkst iecelt amatā citas AOC turētājs, izņemot gadījumus, ja tas ir pieņemams attiecīgām Iestādēm;

4)

ar personām, kas ieceltas par atbildīgām amatpersonām, noslēgtā darba līgumā ir jābūt paredzētam tādam darba stundu skaitam, kas ir pietiekams, lai pildītu vadības funkcijas atbilstīgi ekspluatācijas apjomam un mērogam.

c)

Personāla atbilstība un uzraudzība

1)

Apkalpju locekļi. Ekspluatantam ir jāpieņem darbā tāds lidojuma un pasažieru salona apkalpes locekļu skaits, kas ir pietiekams plānotai darbībai, apkalpes locekļiem ir jābūt mācītiem un pārbaudītiem attiecīgi saskaņā ar N un O apakšsadaļu;

2)

lidlauku darbinieki:

i)

to darbinieku skaits, kuri strādā lidlaukos, ir atkarīgs no ekspluatācijas tipa un apjoma. Ekspluatācijas un lidlauku apkalpošanas nodaļās jo īpaši ir jānodarbina apmācīti darbinieki, kas dziļi izprot savus pienākumus organizācijā;

ii)

ekspluatants, kas slēdz līgumu ar citām organizācijām par konkrētu pakalpojumu sniegšanu, joprojām ir atbildīgs par attiecīgu standartu uzturēšanu. Tādos gadījumos atbildīgai personai ir jāuzliek pienākums nodrošināt, lai visi izmantotie apakšuzņēmēji atbilstu attiecīgiem standartiem;

3)

uzraudzība:

i)

ieceļamo uzraugu skaits ir atkarīgs no ekspluatanta organizācijas struktūras un no nodarbināto darbinieku skaita;

ii)

uzraugu pienākumi un atbildības joma ir jānosaka un viņu uzdevumi lidojumos ir jāorganizē tā, lai viņi varētu veikt uzraudzības pienākumus;

iii)

apkalpes locekļu un lidlauka darbinieku uzraudzība ir jāveic personām, kam ir pietiekama pieredze un tādas personiskās īpašības, lai nodrošinātu ekspluatācijas rokasgrāmatā paredzētos standartus.

d)

Telpas

1)

Ekspluatantam ir jānodrošina, lai katrā ekspluatācijas bāzē pietiktu darba telpu tiem darbiniekiem, kuri veic ar lidojumu drošību saistītus pienākumus. Jāņem vērā ar ekspluatācijas kontroli, būtisku datu glabāšanu un uzrādīšanu, kā arī apkalpju lidojumu plānošanu saistīto lidlauku darbinieku vajadzības;

2)

biroju dienestiem ir jāspēj bez kavējuma izdalīt operatīvas norādes un citu informāciju visām attiecīgām personām.

e)

Dokumentācija

Ekspluatantam ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu rokasgrāmatu, grozījumu un citu dokumentu sagatavošanu.

D APAKŠSADAĻA

EKSPLUATĀCIJAS PROCEDŪRAS

OPS 1.192

Terminoloģija

Turpmāk uzskaitītos terminus ir paredzēts lietot šajos noteikumos.

a)

Piemērots lidlauks. Lidlauks, kuru ekspluatants uzskata par apmierinošu, ņemot vērā attiecināmās parametru prasības un skrejceļa īpašības; ja paredzētajā izmantošanas laikā lidlauks būs pieejams un nodrošināts ar vajadzīgajiem palīgdienestiem, piemēram, ATS, pietiekamām apgaismes, saziņas, meteoroloģiskajām iekārtām, navigācijas palīglīdzekļiem un avārijas dienestiem.

b)

ETOPS (īpaši tāli lidojumi divu dzinēju lidmašīnām). ETOPS lidojumi ir tie lidojumi ar divu dzinēju lidmašīnām, kam Iestāde piešķīrusi apstiprinājumu (ETOPS apstiprinājums) veikt lidojumus, kas pārsniedz saskaņā ar OPS 1.245 a) noteikto robežvērtību no piemērota lidlauka.

c)

Piemērots ETOPS maršrutā pieejams rezerves lidlauks. Piemērots lidlauks, kuram paredzētajā izmantošanas laikā papildus ir ATS iekārta un vismaz viena instrumentālās glisādes procedūra.

d)

Maršrutā pieejams rezerves (ERA) lidlauks. Piemērots lidlauks maršrutā, kas var tikt pieprasīts plānošanas posmā.

e)

3 % ERA. Maršrutā pieejams rezerves lidlauks, kas izvēlēts ar nolūku samazināt degvielu neparedzētiem apstākļiem līdz 3 %.

f)

Izolēts lidlauks. Ja to atļauj Iestāde, par izolētu lidlauku var uzskatīt galapunkta lidlauku, ja degvielas daudzums (virziena maiņas un galīgās degvielas summa), kas vajadzīgs lidojumam uz tuvāko pieņemamo rezerves galapunkta lidlauku, ir lielāks par:

lidmašīnām ar virzuļdzinēju – degvielas daudzumu, kas vajadzīgs 45 minūšu ilgam lidojumam plus 15 % no lidojuma laika, ko plānots pavadīt kreisēšanas režīmā, vai divām stundām, izvēloties mazāko vērtību; vai

lidmašīnām ar turbīnas dzinēju – degvielas daudzumu, kas vajadzīgs divu stundu ilgam lidojumam ar parasto degvielas patēriņu kreisēšanas režīmā virs galapunkta lidlauka, ieskaitot galīgo rezerves degvielu.

g)

Līdzīga pozīcija. Pozīcija, ko var noteikt, izmantojot DME attālumu, piemēroti novietotu NDB vai VOR, SRE vai PAR kontrolpunktu vai jebkuru citu piemērotu kontrolpunktu no 3 līdz 5 jūdzēm no skrejceļa sliekšņa, kas neatkarīgi nosaka lidmašīnas pozīciju.

h)

Svarīgākie lidojuma posmi. Svarīgākie lidojuma posmi ir pacelšanās pirmais posms, pacelšanās lidojuma trajektorija, galīgā glisāde, nosēšanās, ieskaitot nosēšanās izskrējienu, un jebkurš cits lidojuma posms pēc kapteiņa ieskatiem.

i)

Degviela neparedzētiem apstākļiem. Degviela, kas vajadzīga, lai kompensētu tādu neparedzētu faktoru rezultātā patērēto degvielu, kuriem var būt ietekme uz degvielas patēriņu lidojumā uz galapunkta lidlauku, piemēram, atsevišķas lidmašīnas novirze no paredzētajiem degvielas patēriņa datiem, novirzes no paredzētajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem un novirzes no plānotā maršruta un/vai kreisēšanas līmeņa/augstuma.

j)

Atsevišķi skrejceļi. Skrejceļi vienā lidlaukā, kas ir atsevišķas nosēšanās virsmas. Šie skrejceļi drīkst krustoties dažādos līmeņos vai vienā līmenī tā, lai gadījumā, ja viens no skrejceļiem tiktu bloķēts, netiktu kavēts plānotā tipa darbības uz otra skrejceļa. Katram skrejceļam ir atsevišķa glisādes procedūra, kas pamatota uz atsevišķiem navigācijas palīglīdzekļiem.

k)

Apstiprināts kreisēšanas ātrums, nedarbojoties vienam dzinējam. ETOPS lidojumā apstiprinātais kreisēšanas ātrums, nedarbojoties vienam dzinējam, paredzētajā ekspluatācijas jomā ir ātrums, ievērojot ātruma ierobežojumus atbilstoši lidmašīnas sertifikācijai, kuru izvēlas ekspluatants un apstiprina regulējošā iestāde.

l)

ETOPS zona. ETOPS zona ir zona, kas ietver gaisa telpu, kurā ETOPS apstiprināta lidmašīna nepārtērē norādīto lidojuma laiku mierīgos atmosfēras apstākļos (standarta apstākļos), lidojot ar apstiprināto kreisēšanas ātrumu, nedarbojoties vienam dzinējam, no piemērota ETOPS maršruta rezerves lidlauka.

m)

Nosūtīšana. ETOPS obligātos plānošanas noteikumus piemēro līdz nosūtīšanai. Nosūtīšana ir brīdis, kad gaisa kuģis sāk pārvietoties ar savu jaudu, lai paceltos.

OPS 1.195

Ekspluatācijas kontrole

Ekspluatants:

a)

izstrādā un uztur ekspluatācijas kontroles veikšanas metodi, ko apstiprina Iestāde; un

b)

veic ekspluatācijas kontroli attiecībā uz jebkuru lidojumu, ko veic saskaņā ar viņa AOC.

OPS 1.200

Ekspluatācijas rokasgrāmata

Ekspluatants izstrādā ekspluatācijas rokasgrāmatu saskaņā ar P apakšsadaļu, kuru izmanto un pēc kuras vadās ekspluatācijā iesaistītais personāls.

OPS 1.205

Ekspluatācijā iesaistītā personāla kompetence

Ekspluatants nodrošina, ka visi darbinieki, kas ir norīkoti vai tieši iesaistīti lidlauku vai lidojumu ekspluatācijā, ir atbilstoši instruēti, ir parādījuši spējas, pildot attiecīgos pienākumus, un apzinās savus pienākumus un šādu pienākumu saistību ar ekspluatāciju kopumā.

OPS 1.210

Procedūru izstrāde

a)

Ekspluatants izstrādā procedūras un norādes katra tipa lidmašīnām, ietverot tajās lidlauku darbinieku pienākumus, kā arī apkalpes locekļu pienākumu, veicot visdažādākās darbības lidlaukos un lidojumos.

b)

Ekspluatants izveido kontrolsaraksta sistēmu, kas apkalpes locekļiem ir jāizmanto visās lidmašīnas ekspluatācijas fāzēs normālos, nenormālos un ārkārtas apstākļos, lai nodrošinātu rokasgrāmatā paredzēto ekspluatācijas procedūru ievērošanu.

c)

Ekspluatants svarīgākajos lidojuma posmos uzdod apkalpes loceklim veikt tikai tās darbības, kas vajadzīgas drošai lidmašīnas ekspluatācijai (sk. OPS 1.192).

OPS 1.215

Aviosatiksmes pakalpojumu izmantošana

Ekspluatants nodrošina, ka aviosatiksmes pakalpojumus izmanto visos lidojumos, kad vien iespējams.

OPS 1.216

Ekspluatācijas norādes lidojuma laikā

Ekspluatants nodrošina, lai tās viņa operatīvās norādes lidojuma laikā, kas paredz pārmaiņas aviosatiksmes lidojuma plānā, pirms nosūtīšanas uz lidmašīnu pēc iespējas saskaņotu ar Aviosatiksmes nodaļu.

OPS 1.220

Ekspluatanta atļauja lidlauku ekspluatācijai

(Sk. OPS 1.192)

Ekspluatants atļauj ekspluatēt tikai tādus lidlaukus, kas atbilst attiecīgam lidmašīnu tipam(-iem) un darbībai(-ām).

OPS 1.225

Obligāti lidlauku ekspluatācijas nosacījumi

a)

Ekspluatants precizē obligātos lidlauku ekspluatācijas nosacījumus, nosakot tos saskaņā ar OPS 1.430 attiecībā uz katru izlidošanas, galapunkta vai rezerves lidlauku, ko atļauts ekspluatēt saskaņā ar OPS 1.220.

b)

Visas Iestādes noteiktas papildu prasības ir jāpievieno obligātajiem nosacījumiem, kas noteikti saskaņā ar a) punktu.

c)

Obligātās prasības konkrēta tipa glisādes un nosēšanās procedūrai uzskata par piemērojamām, ja:

1)

paredzētajai procedūrai domātajā shēmā norādītās iekārtas lidlaukā ir ieslēgtas un darbojas;

2)

lidmašīnas sistēmas, kas vajadzīgas attiecīgā tipa glisādei, ir ieslēgtas un darbojas;

3)

ir ievēroti vajadzīgie lidmašīnas darbības kritēriji un

4)

apkalpe ir atbilstoši kvalificēta.

OPS 1.230

Izlidošanas un glisādes procedūras, izmantojot instrumentus

a)

Ekspluatants nodrošina, ka izmanto tās instrumentālās izlidošanas un glisādes procedūras, ko noteikusi valsts, kurā atrodas lidlauks.

b)

Neskarot a) punktu, kapteinis var pieņemt ATC atļauju novirzīties no publiskotā izlidošanas vai ielidošanas maršruta, ar nosacījumu, ka viņš ievēro tādus kritērijus kā drošu attālumu no šķēršļiem, pilnībā ņemot vērā ekspluatācijas apstākļus. Galīgā glisāde ir jāveic vizuāli vai saskaņā ar noteikto instrumentālās glisādes procedūru.

c)

Ekspluatants var īstenot procedūras, kas atšķiras no tām, kas jāizmanto saskaņā ar a) punktu, tikai tad, ja valsts, kurā atrodas lidlauks, tās ir apstiprinājusi – ja tas ir prasīts – un tās ir pieņēmusi Iestāde.

OPS 1.235

Trokšņu mazināšanas procedūras

(Sk. OPS 1.192)

Ekspluatants ievieš atbilstošas ekspluatācijas izlidošanas un ielidošanas/glisādes procedūras katram lidmašīnas tipam saskaņā ar šādām prasībām:

a)

ekspluatants nodrošina drošības prioritāti pār trokšņu mazināšanu, un

b)

šīs procedūras ir plānotas tā, lai tās varētu izpildīt vienkārši un droši, būtiski nepalielinot apkalpes noslogotību svarīgos lidojuma posmos, un

c)

katram lidmašīnas tipam definē divas izlidošanas procedūras saskaņā ar ICAO dok. Nr. 8168 (Aeronavigācijas dienestu procedūras, “PANS-OPS”), I sējums:

1)

1. trokšņu mazināšanas procedūra izlidojot (NADP 1), kas paredzēta, lai mazinātu troksni tuvā distancē; un

2)

2. trokšņu mazināšanas procedūra izlidojot (NADP 2), kas paredzēta, lai mazinātu troksni tālā distancē; un

3)

turklāt katram NADP augstuma uzņemšanas profilam var būt tikai viena darbību secība.

OPS 1.240

Ekspluatācijas maršruti un apgabali

a)

Ekspluatants nodrošina, ka ekspluatāciju veic tikai tādos maršrutos vai tādos apgabalos, kuros:

1)

ir pieejamas lidlauku iekārtas un pakalpojumi, arī meteoroloģiski pakalpojumi, kas piemēroti paredzētajai ekspluatācijai;

2)

ekspluatācijai paredzētās lidmašīnas darbības raksturlielumi ir piemēroti, lai ievērotu obligātas lidojuma augstuma prasības;

3)

lietošanai paredzētās lidmašīnas iekārtas atbilst obligātajām prasībām saistībā ar plānoto ekspluatāciju;

4)

ir pieejamas atbilstošas kartes un shēmas (atsauce uz OPS 1.135 a) 9));

5)

gadījumā, ja izmanto divu dzinēju lidmašīnas, ir pieejami atbilstoši lidlauki atbilstīgi OPS 1.245 noteiktajiem laika/attāluma ierobežojumiem;

6)

gadījumā, ja izmanto viena dzinēja lidmašīnas, ir pieejamas virsmas, kur var veikt drošu avārijas nosēšanos.

b)

Ekspluatants nodrošina, lai darbības veiktu saskaņā ar visiem Iestādes noteiktajiem ierobežojumiem darbības maršrutos vai apgabalos.

OPS 1.241

Ekspluatācija konkrētā gaisa telpā ar samazinātas vertikālās distancēšanās prasībām (RVSM)

Konkrētās gaisa telpas daļās, kur, pamatojoties uz reģionālo aeronavigācijas nolīgumu, piemēro vismaz 300 m (1 000 pēdu) vertikālo distancēšanu, ekspluatants ekspluatē lidmašīnu vienīgi, ja to ir apstiprinājusi Iestāde (RVSM apstiprinājums). (Sk. arī OPS 1.872)

OPS 1.243

Ekspluatācija gaisa telpā ar īpašām navigācijas iekārtu darbības parametru prasībām

a)

Ekspluatējot lidmašīnu apgabalos, gaisa telpas daļās vai maršrutos, kuros ir noteiktas īpašas navigācijas iekārtu darbības parametru prasības, ekspluatants nodrošina, ka lidmašīna ir sertificēta saskaņā ar šīm prasībām un vajadzības gadījumā ir Iestādes piešķirts atbilstošs ekspluatācijas apstiprinājums. (Sk. arī OPS 1.865 c) 2), OPS 1.870 un OPS 1.872)

b)

Lidmašīnas ekspluatants, kas to ekspluatē a) punktā minētajos apgabalos, nodrošina, ka visas neplānotas darbības procedūras, ko noteikusi par konkrēto gaisa telpu atbildīgā iestāde, ir iekļautas ekspluatācijas rokasgrāmatā.

OPS 1.245

Lielākais pieļaujamais attālums no piemērota lidlauka divu dzinēju lidmašīnām bez ETOPS apstiprinājuma

(Sk. OPS 1.192)

a)

Ja vien to nav īpaši apstiprinājusi Iestāde saskaņā ar OPS 1.246 a) punktu (ETOPS apstiprinājums), ekspluatants neekspluatē (mierīgos standarta atmosfēras apstākļos) divu dzinēju lidmašīnu maršrutā, kurā ir punkts, kas atrodas lielākā attālumā no atbilstošā lidlauka nekā:

1)

A klases lidmašīnām:

i)

ar apstiprinātu maksimālo pasažieru sēdvietu konfigurāciju – 20 vai vairāk sēdvietu; vai

ii)

ar maksimālo pacelšanās masu 45 360 kg vai lielāku –

attālums, ko nolido 60 minūtēs, nedarbojoties vienam dzinējam, ar kreisēšanas ātrumu, kas noteikts saskaņā ar b) punktu;

2)

A klases lidmašīnām:

i)

ar apstiprinātu maksimālo pasažieru sēdvietu konfigurāciju – 19 vai mazāk sēdvietu; un

ii)

ar maksimālo pacelšanās masu mazāku nekā 45 360 kg –

attālums, ko nolido 120 minūtēs, vai, ja to apstiprinājusi Iestāde, līdz 180 minūtēs turbodzinēju lidmašīnām, nedarbojoties vienam dzinējam, ar kreisēšanas ātrumu, kas noteikts saskaņā ar b) punktu;

3)

B vai C klases lidmašīnām:

i)

attālums, ko nolido 120 minūtēs, nedarbojoties vienam dzinējam, ar kreisēšanas ātrumu, kas noteikts saskaņā ar b) punktu; vai

ii)

300 jūras jūdzes, izvēloties to, kurš no tiem ir mazāks.

b)

Ekspluatants katram ekspluatētajam divu dzinēju lidmašīnas tipam vai modifikācijai nosaka ātrumu maksimālā pieļaujama attāluma aprēķināšanai līdz atbilstošam lidlaukam, kas nepārsniedz VMO, kura pamatā ir faktiskais ātrums gaisā, ko lidmašīna var saglabāt, nedarbojoties vienam dzinējam.

c)

Ekspluatantam ir jānodrošina, lai ekspluatācijas rokasgrāmatā iekļautu šādus datus par katru tipu vai modifikāciju:

1)

kreisēšanas ātrums, nedarbojoties vienam dzinējam, ko nosaka saskaņā ar b) punktu; un

2)

lielākais pieļaujamais attālums no piemērota lidlauka, ko nosaka saskaņā ar a) un b) punktu.

Piezīme. Ātruma vērtības, kas minētas iepriekš, ir paredzētas tikai, lai noteiktu lielāko pieļaujamo attālumu līdz piemērotam lidlaukam.

OPS 1.246

Īpaši tāli lidojumi divu dzinēju lidmašīnām (ETOPS)

(Skatīt OPS 1.192)

a)

Ekspluatants veic darbības, pārsniedzot saskaņā ar OPS 1.245 noteikto robežvērtību, tikai gadījumā, ja to apstiprina Iestāde (ETOPS apstiprinājums).

b)

Pirms lidojuma veikšanas saskaņā ar ETOPS ekspluatants nodrošina, ka ETOPS maršrutā ir pieejams piemērots rezerves lidlauks saistībā ar ekspluatanta apstiprināto novirzes laiku vai novirzes laiku, pamatojoties uz lidmašīnas funkcionālās izmantojamības statusu saskaņā ar MEL, izvēloties mazāko vērtību. (Sk. arī OPS 1.297 d) punktu)

OPS 1.250

Mazākā pieļaujamā lidojuma augstuma noteikšana

a)

Ekspluatants nosaka mazāko pieļaujamo lidojuma augstumu un metodes, lai noteiktu augstumu visos maršruta posmos, kurā ir pietiekams attālums no reljefa virsmas, ņemot vērā F līdz I apakšsadaļas prasības.

b)

Visām mazākā pieļaujamā lidojuma augstuma noteikšanas metodēm ir jābūt Iestādes apstiprinātām.

c)

Ja mazākais pieļaujamais lidojuma augstums, ko noteikušas valstis, kurām lido pāri, ir lielāks par ekspluatanta noteikto augstumu, piemēro lielāko vērtību.

d)

Nosakot mazāko pieļaujamo lidojuma augstumu, ekspluatants ņem vērā šādus faktorus:

1)

precizitāte, ar kādu var noteikt lidmašīnas atrašanās vietu;

2)

iespējamās neprecizitātes izmantoto altimetru rādījumos;

3)

reljefa īpatnības (piemēram, negaidītas reljefa augstuma maiņas) visos maršrutos vai apgabalos, kur paredzēts veikt ekspluatāciju;

4)

nelabvēlīgu meteoroloģisko apstākļu iespējamība (piemēram, spēcīga turbulence un lejupējas gaisa straumes); un

5)

iespējamas neprecizitātes aeronavigācijas kartēs.

e)

Pildot d) punktā noteiktās prasības, attiecīgi ņem vērā:

1)

korekcijas temperatūras un spiediena svārstībām, atkāpjoties no standartvērtībām;

2)

ATC prasības un

3)

visas paredzamās nejaušības plānotajā maršrutā.

OPS 1.255

Degvielas politika

(Sk. OPS 1.255 1. un 2. pielikumu)

a)

Ekspluatantam ir jāizstrādā degvielas politika lidojuma plānošanai un lidojuma pārplānošanai gaisā, lai nodrošinātu, ka plānotajai ekspluatācijai katrā lidojumā ved līdzi pietiekami daudz degvielas, kā arī rezerves, lai spētu turpināt lidojumu, ja notiek novirzes no plānotās ekspluatācijas.

b)

Ekspluatants nodrošina, ka lidojumu plāno, pamatojoties vismaz uz šādu 1) un 2) apakšpunktu:

1)

ekspluatācijas rokasgrāmatā iekļautās procedūras un dati, kas iegūti no šādiem avotiem:

i)

lidmašīnas izgatavotāja sniegtie dati; vai

ii)

faktiskie konkrētās lidmašīnas dati, kas iegūti no degvielas patēriņa pārraudzības sistēmas;

2)

Ekspluatācijas apstākļi, kādos veic lidojumu, tostarp:

i)

dati par lidmašīnas faktisko degvielas patēriņu;

ii)

paredzamā masa;

iii)

paredzamie meteoroloģiskie apstākļi un

iv)

aeronavigācijas dienestu procedūras un ierobežojumi.

c)

Ekspluatants nodrošina, ka, pirms lidojuma aprēķinot lidojumam vajadzīgās izmantojamās degvielas daudzumu, aprēķinos ietver:

1)

degvielu lidmašīnas vadīšanai pa zemi; un

2)

lidojuma degvielu; un

3)

rezerves degvielu, pie kā pieder:

i)

degviela neparedzētiem apstākļiem (sk. OPS 1.192); un

ii)

aizvietojuma degviela, ja ir prasība, lai būtu noteikts alternatīvs galapunkta lidlauks. (Tas neliedz izvēlēties izlidošanas lidlauku kā alternatīvu galapunkta lidlauku); un

iii)

galīgā rezerves degviela; un

iv)

papildu degviela, ja to prasa darbības tips (piemēram, ETOPS); un

4)

papildu degvielu, ja to prasa kapteinis.

d)

Ekspluatants nodrošina, lai lidojuma pārplānošanai gaisā, aprēķinot vajadzīgo izmantojamo degvielu, ja lidojums jāveic pa citu maršrutu vai uz citu, nevis sākotnēji plānoto galapunkta lidlauku, procedūras ietvertu:

1)

lidojuma degvielu atlikušajam lidojuma posmam; un

2)

rezerves degvielu, pie kā pieder:

i)

degviela neparedzētiem apstākļiem; un

ii)

aizvietojuma degviela, ja ir prasība, lai būtu noteikts alternatīvs galapunkta lidlauks (tas neliedz izvēlēties izlidošanas lidlauku kā alternatīvu galapunkta lidlauku); un

iii)

galīgā rezerves degviela; un

iv)

papildu degviela, ja to prasa darbības tips (piemēram, ETOPS); un

3)

papildu degvielu, ja to prasa kapteinis.

OPS 1.260

Tādu personu pārvadāšana, kurām ir ierobežotas pārvietošanās spējas

a)

Ekspluatants izstrādā pārvadāšanas procedūras tādu personu pārvadāšanai, kurām ir ierobežotas pārvietošanās spējas (PRM).

b)

Ekspluatants nodrošina, ka PRM nav iedalītas vietas vai tās vai neieņem vietas, kur viņu klātbūtne varētu:

1)

kavēt apkalpi pildīt pienākumus;

2)

aizšķērsot piekļuvi avārijas iekārtām; vai

3)

kavēt evakuāciju lidmašīnas avārijas gadījumā.

c)

gadījumā, ja lidmašīnā ir paredzēts pārvadāt PRM, par to ir jāinformē kapteinis.

OPS 1.265

Nepieļaujamu, deportētu vai apcietinātu personu pārvadāšana

Ekspluatants izstrādā procedūras nepieļaujamu, deportētu vai apcietinātu personu pārvadāšanai, lai nodrošinātu lidmašīnas un tajā esošo personu drošību. Ja lidmašīnā ir paredzēts pārvadāt minētās personas, par to ir jāinformē kapteinis.

OPS 1.270

Bagāžas un kravas izvietošana

(Sk. OPS 1.270 1. pielikumu)

a)

Ekspluatants izstrādā procedūras, lai nodrošinātu, ka pasažieru salonā uzņem tikai tādu bagāžu, ko var atbilstīgi un droši izvietot.

b)

Ekspluatants izstrādā procedūras, lai nodrošinātu, ka lidmašīnā visu bagāžu un kravu, kas var radīt miesas bojājumus vai zaudējumus vai pārvietojoties var aizšķērsot ejas un izejas, izvieto nodalījumos, kas izstrādāti tā, lai novērstu kravas kustēšanos.

OPS 1.275

Ar nodomu atstāts neaizpildīts

OPS 1.280

Pasažieru sēdvietas

Ekspluatants izstrādā procedūras, lai nodrošinātu, ka pasažieri ieņem sēdvietas tā, lai ārkārtas evakuācijas gadījumā viņiem varētu vislabāk palīdzēt un nekavētu lidmašīnas evakuāciju.

OPS 1.285

Pasažieru instruktāža

Ekspluatants nodrošina, ka:

a)

Vispārējas prasības

1)

Pasažierus mutiski instruē par drošības jautājumiem. Instruktāžas daļa vai visa instruktāža var notikt kā audiovizuāla prezentācija;

2)

pasažieriem izsniedz drošības instruktāžas karti, uz kuras norādes ar attēliem informē par avārijas iekārtu izmantojumu un izejām, ko pasažieri varētu lietot.

b)

Pirms pacelšanās

1)

Pasažierus vajadzības gadījumā instruē par šādiem jautājumiem:

i)

smēķēšanas noteikumi;

ii)

par to, ka sēdekļa atzveltnei un paplātei jābūt paceltai;

iii)

avārijas izeju atrašanās vieta;

iv)

avārijas izejas ceļa apzīmējumu atrašanās vieta un izmantojums;

v)

rokas bagāžas izvietojums;

vi)

pārnēsājamu elektronisku ierīču izmantošanas ierobežojumi; un

vii)

drošības kartes atrašanās vieta un saturs; un

2)

pasažieriem demonstrē:

i)

drošības jostu un/vai drošības siksnu izmantojumu, arī demonstrējot, kā piesprādzēt un atsprādzēt drošības jostas un/vai drošības siksnas;

ii)

vajadzības gadījumā – skābekļa masku atrašanās vietu un to izmantojumu (atsauce uz OPS 1.770 un OPS 1.775). Pasažieri arī ir jāinstruē, ka tad, kad izmanto skābekli, ir jānodzēš visi ar smēķēšanu saistīti materiāli; un

iii)

vajadzības gadījumā – glābšanas vestu atrašanās vietu un izmantojumu (atsauce uz O