Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0674

Komisijas Regula (EK) Nr. 674/2008 ( 2008. gada 16. jūlijs ), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1782/2003, Padomes Regulu (EK) Nr. 247/2006 un 2008. gadam nosaka Regulā (EK) Nr. 1782/2003 paredzēto vienreizējo maksājumu shēmas daļējas vai fakultatīvas īstenošanas maksimālo pieļaujamo budžeta apjomu un vienotā platībmaksājuma shēmas gada finansējuma summas

OJ L 189, 17.7.2008, p. 5–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2013; Iesaist. atcelta ar 32013R0228

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/674/oj

17.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 674/2008

(2008. gada 16. jūlijs),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1782/2003, Padomes Regulu (EK) Nr. 247/2006 un 2008. gadam nosaka Regulā (EK) Nr. 1782/2003 paredzēto vienreizējo maksājumu shēmas daļējas vai fakultatīvas īstenošanas maksimālo pieļaujamo budžeta apjomu un vienotā platībmaksājuma shēmas gada finansējuma summas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulu (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (1), un jo īpaši tās 64. panta 2. punktu, 70. panta 2. punktu, 143.b panta 3. punktu, 143.bc panta 1. punkta otro daļu un 2. punkta otro daļu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 30. janvāra Regulu (EK) Nr. 247/2006, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem (2), un jo īpaši tās 20. panta 3. punkta otro teikumu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VIII pielikumā katrai dalībvalstij noteikts maksimālais pieļaujamais budžeta apjoms, kuru nedrīkst pārsniegt minētās regulas III sadaļas 2. nodaļā paredzēto pamatsummu kopējais apjoms.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 247/2006 20. panta 3. punkta pirmo teikumu Portugāle ir nolēmusi 2008. gadam un turpmākajiem gadiem samazināt valstij noteikto maksimālo pieļaujamo budžeta apjomu tiesībām uz piemaksu par zīdītājgovīm un Regulas (EK) Nr. 247/2006 23. pantā paredzētā Kopienas devuma vairošanai atbilstošo finansējuma summu pieskaitīt minētajā regulā paredzēto īpašo pasākumu finansējumam. Tādēļ 2008. gadam un turpmākajiem gadiem no Portugāles maksimālā pieļaujamā budžeta apjoma, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VIII pielikumā, jāatskaita summa, kura jāpieskaita 2009. budžeta gada un turpmāko budžeta gadu finansējuma summām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 247/2006 23. panta 2. punktā.

(3)

Attiecībā uz dalībvalstīm, kas 2008. gadā īsteno Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III sadaļā paredzēto vienreizējo maksājumu shēmu, katram no minētās regulas 66. līdz 69. pantā minētajiem maksājumiem jānosaka maksimālais pieļaujamais budžeta apjoms 2008. gadam saskaņā ar minētās regulas III sadaļas 5. nodaļas 2. iedaļā noteiktajiem nosacījumiem.

(4)

Tām dalībvalstīm, kuras 2008. gadā izmanto Regulas (EK) Nr. 1782/2003 70. pantā minēto iespēju, jānosaka maksimālais pieļaujamais budžeta apjoms 2008. gadam attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, kas nav iekļauti vienreizējo maksājumu shēmā.

(5)

Skaidrības labad ir lietderīgi publicēt vienreizējo maksājumu shēmas maksimālo pieļaujamo budžeta apjomu 2008. gadam pēc tam, kad no maksimālajiem pieļaujamajiem apjomiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 66. līdz 70. pantā minētajiem maksājumiem, atskaitīti minētās regulas VIII pielikumā minētie pārskatītie maksimālie pieļaujamie apjomi.

(6)

Attiecībā uz tām dalībvalstīm, kas 2008. gadā īsteno Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV.a sadaļā paredzēto vienotā platībmaksājuma shēmu, 2008. gada finansējuma summas jānosaka saskaņā ar minētās regulas 143.b panta 3. punktu.

(7)

Skaidrības labad ir lietderīgi publicēt finanšu līdzekļu maksimālo apjomu, kas pieejams dalībvalstīm, kuras piemēro vienotā platībmaksājuma shēmu, lai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.ba pantu 2008. gadā piešķirtu atsevišķus maksājumus par cukuru, kas noteikti, pamatojoties uz dalībvalstu ziņojumiem.

(8)

Skaidrības labad ir lietderīgi publicēt finanšu līdzekļu maksimālo apjomu, kas pieejams dalībvalstīm, kuras piemēro vienotā platībmaksājuma shēmu, lai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.bb pantu 2008. gadā piešķirtu atsevišķus maksājumus par augļiem un dārzeņiem, kas noteikti, pamatojoties uz dalībvalstu ziņojumiem.

(9)

Attiecībā uz dalībvalstīm, kuras piemēro vienotā platībmaksājuma shēmu, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.bc panta 1. un 2. punktu jānosaka 2008. gadam tas maksimālais pieļaujamais budžeta apjoms attiecībā uz pārejas posma maksājumiem par augļiem un dārzeņiem, kurš noteikts, pamatojoties uz dalībvalstu ziņojumiem.

(10)

Attiecīgi ir jāgroza Regulas (EK) Nr. 1782/2003 un (EK) Nr. 247/2006.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Summas, kuras Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VIII pielikumā norādītas attiecībā uz Portugāli, 2008. gadam un turpmākajiem gadiem aizstāj ar šādām summām:

“2008. gadam

608 221

2009. gadam

608 751

2010. gadam un turpmākajiem gadiem

608 447”

2. pants

Summas, kuras Regulas (EK) Nr. 247/2006 23. panta 2. punktā norādītas attiecībā uz Azoru salām un Madeiru, 2009. budžeta gadam un turpmākajiem budžeta gadiem aizstāj ar šādām summām:

“2009. gadam

87,08

2010. gadam un turpmākajiem gadiem

87,18”

3. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 1782/2003 66. līdz 69. pantā minētais maksimālais pieļaujamais budžeta apjoms 2008. gadam ir noteikts šīs regulas I pielikumā.

2.   Regulas (EK) Nr. 1782/2003 70. panta 2. punktā minētais maksimālais pieļaujamais budžeta apjoms 2008. gadam ir noteikts šīs regulas II pielikumā.

3.   Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III sadaļā minētās vienreizējo maksājumu shēmas maksimālais pieļaujamais budžeta apjoms 2008. gadam ir noteikts šīs regulas III pielikumā.

4.   Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.b panta 3. punktā minētās gada finansējuma summas 2008. gadam ir noteiktas šīs regulas IV pielikumā.

5.   Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.ba panta 4. punktā minētais maksimālais finansējums, kas Čehijai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Polijai, Rumānijai un Slovākijai pieejams, lai piešķirtu atsevišķos maksājumus par cukuru 2008. gadā, ir noteikts šīs regulas V pielikumā.

6.   Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.bb panta 4. punktā minētais maksimālais finansējums, kas Čehijai, Ungārijai, Polijai un Slovākijai pieejams, lai piešķirtu atsevišķos maksājumus par augļiem un dārzeņiem 2008. gadā, ir noteikts šīs regulas VI pielikumā.

7.   Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.bc panta 1. punkta otrajā daļā un 2. punkta otrajā daļā minētais maksimālais pieļaujamais budžeta apjoms 2008. gadam ir noteikts šīs regulas VII pielikumā.

4. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 16. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) 615/2008 (OV L 168, 28.6.2008., 1. lpp.).

(2)  OV L 42, 14.2.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1276/2007 (OV L 284, 30.10.2007., 11. lpp.).


I PIELIKUMS

MAKSIMĀLAIS PIEĻAUJAMAIS BUDŽETA APJOMS TIEŠAJIEM MAKSĀJUMIEM, KAS PIEŠĶIRAMI SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) NR. 1782/2003 66. LĪDZ 69. PANTA NOTEIKUMIEM

2008. kalendārais gads

(tūkstošos EUR)

 

BE

DK

DE

EL

ES

FR

IT

NL

AT

PT

SI

FI

SE

UK

Platībatkarīgie maksājumi par laukaugiem

 

 

 

 

372 670

1 154 046

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildmaksājumi par cietajiem kviešiem

 

 

 

 

42 025

14 820

 

 

 

 

 

 

 

 

Piemaksa par zīdītājgovīm

77 565

 

 

 

261 153

734 416

 

 

70 578

78 695

 

 

 

 

Papildpiemaksa par zīdītājgovīm

19 389

 

 

 

26 000

 

 

 

99

9 462

 

 

 

 

Īpašā piemaksa par liellopu gaļu

 

33 085

 

 

 

 

 

 

 

 

6 298

24 420

37 446

 

Kaušanas piemaksa par pieaugušiem lopiem

 

 

 

 

47 175

101 248

 

62 200

17 348

8 657

 

 

 

 

Kaušanas piemaksa par teļiem

6 384

 

 

 

560

79 472

 

40 300

5 085

946

 

 

 

 

Piemaksa par aitām un kazām

 

855

 

 

183 499

 

 

 

 

21 892

432

600

 

 

Piemaksa par aitām

 

 

 

 

 

66 455

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildpiemaksa par aitām un kazām

 

 

 

 

55 795

 

 

 

 

7 184

149

200

 

 

Papildpiemaksa par aitām

 

 

 

 

 

19 572

 

 

 

 

 

 

 

 

Platībatkarīgais atbalsts par apiņiem

 

 

2 277

 

 

98

 

 

27

 

124

 

 

 

Tomāti – 68.b panta 1. punkts

 

 

 

10 720

28 117

4 017

91 984

 

 

16 667

 

 

 

 

Augļi un dārzeņi, izņemot tomātus, – 68.b panta 2. punkts

 

 

 

17 920

93 733

43 152

9 700

 

 

 

 

 

 

 

Regulas 69. pants, visas nozares

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 421

 

Regulas 69. pants, laukaugi

 

 

 

47 323

 

 

141 712

 

 

1 878

 

5 840

 

 

Regulas 69. pants, rīsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

Regulas 69. pants, liellopu gaļa

 

 

 

8 810

54 966

 

28 674

 

 

1 681

3 713

10 118

 

29 800

Regulas 69. pants, aitu un kazu gaļa

 

 

 

12 615

 

 

8 665

 

 

616

 

 

 

 

Regulas 69. pants, kokvilna

 

 

 

 

13 432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulas 69. pants, olīveļļa

 

 

 

22 196

 

 

 

 

 

5 658

 

 

 

 

Regulas 69. pants, tabaka

 

 

 

7 578

2 353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulas 69. pants, cukurs

 

 

 

2 697

18 985

 

9 932

 

 

1 203

 

 

 

 

Regulas 69. pants, piena produkti

 

 

 

 

19 763

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II PIELIKUMS

MAKSIMĀLAIS PIEĻAUJAMAIS BUDŽETA APJOMS TIEŠAJIEM MAKSĀJUMIEM, KAS PIEŠĶIRAMI SASKAŅĀ AR REGULAS (EK) Nr. 1782/2003 70. PANTA NOTEIKUMIEM

2008. kalendārais gads

(tūkstošos EUR)

 

Beļģija

Grieķija

Spānija

Francija

Itālija

Nīderlande

Portugāle

Somija

Regulas 70. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Atbalsts par sēklām

1 397

1 400

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150

Regulas 70. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Maksājumi par laukaugiem

 

 

23

 

 

 

 

 

Atbalsts par pākšaugiem

 

 

1

 

 

 

 

 

Īpašais atbalsts par rīsiem

 

 

 

3 053

 

 

 

 

Atbalsts par tabaku

 

 

 

 

 

 

166

 

Piemaksa par piena produktiem

 

 

 

 

 

 

12 608

 

Papildmaksājumi piena ražotājiem

 

 

 

 

 

 

6 254

 


III PIELIKUMS

MAKSIMĀLAIS PIEĻAUJAMAIS BUDŽETA APJOMS VIENREIZĒJO MAKSĀJUMU SHĒMAI

2008. kalendārais gads

Dalībvalsts

(tūkstošos EUR)

Beļģija

502 200

Dānija

993 338

Vācija

5 741 963

Īrija

1 340 752

Grieķija

2 234 039

Spānija

3 600 357

Francija

6 159 613

Itālija

3 827 342

Luksemburga

37 051

Malta

3 017

Nīderlande

743 163

Austrija

649 473

Portugāle

434 232

Slovēnija

62 902

Somija

523 362

Zviedrija

719 414

Apvienotā Karaliste

3 947 375


IV PIELIKUMS

VIENOTO PLATĪBMAKSĀJUMU SHĒMAS GADA FINANSĒJUMA SUMMA

2008. kalendārais gads

Dalībvalsts

(tūkstošos EUR)

Bulgārija

248 821

Čehija

437 762

Igaunija

50 629

Kipra

24 597

Latvija

69 769

Lietuva

184 702

Ungārija

641 446

Polija

1 432 192

Rumānija

529 556

Slovākija

188 923


V PIELIKUMS

MAKSIMĀLAIS FINANSĒJUMS, KAS PIEEJAMS DALĪBVALSTĪM, LAI PIEŠĶIRTU REGULAS (EK) NR. 1782/2003 143.BA PANTĀ MINĒTOS ATSEVIŠĶOS MAKSĀJUMUS PAR CUKURU

2008. kalendārais gads

Dalībvalsts

(tūkstošos EUR)

Čehija

34 730

Latvija

6 110

Lietuva

9 476

Ungārija

37 865

Polija

146 677

Rumānija

2 781

Slovākija

17 712


VI PIELIKUMS

MAKSIMĀLAIS FINANSĒJUMS, KAS PIEEJAMS DALĪBVALSTĪM, LAI PIEŠĶIRTU REGULAS (EK) Nr. 1782/2003 143.BB PANTĀ MINĒTOS ATSEVIŠĶOS MAKSĀJUMUS PAR AUGĻIEM UN DĀRZEŅIEM

2008. kalendārais gads

Dalībvalsts

(tūkstošos EUR)

Čehija

414

Ungārija

4 756

Polija

6 715

Slovākija

516


VII PIELIKUMS

MAKSIMĀLAIS PIEĻAUJAMAIS BUDŽETA APJOMS REGULAS (EK) Nr. 1782/2003 143.bc PANTĀ PAREDZĒTAJIEM PĀREJAS POSMA MAKSĀJUMIEM AUGĻU UN DĀRZEŅU NOZARĒ

2008. kalendārais gads

(tūkstošos EUR)

Dalībvalsts

Kipra

Rumānija

Slovākija

Tomāti – 143.bc panta 1. punkts

 

869

509

Augļi un dārzeņi, izņemot tomātus, – 143.bc panta 2. punkts

4 478

 

 


Top