EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0109

Komisijas Direktīva 2008/109/EK ( 2008. gada 28. novembris ), ar ko groza IV pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

OJ L 319, 29.11.2008, p. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 111 - 113

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/109/oj

29.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 319/68


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2008/109/EK

(2008. gada 28. novembris),

ar ko groza IV pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 14. panta otrās daļas d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Īpašās prasības iepakojuma materiāliem no koksnes un koksnei, ko izmanto kā citu materiālu kravas stiprinājumus un ko ieved Kopienā, ir paredzētas Direktīvas 2000/29/EK IV pielikumā. Tās balstās uz FAO Starptautisko fitosanitāro pasākumu (ISPM) standartu Nr. 15 “Vadlīnijas, pēc kurām regulējami starptautiskajā tirdzniecībā izmantojami koka iepakojuma materiāli” (2).

(2)

Direktīvas 2000/29/EK IV pielikumā papildus Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartā Nr. 15 apstiprinātajām prasībām ir iekļauta prasība, ka importētajiem koka iepakojuma materiāliem jābūt izgatavotiem no mizotas koksnes. Prasība par mizotu koksni tika atlikta divreiz.

(3)

Kopiena ir pieprasījusi pārskatīt Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu Nr. 15 un iekļaut attiecīgo prasību, tādējādi risinot jautājumu saistībā ar Kopienas bažām par risku, ka starptautiskajā tirdzniecībā var nonākt koka iepakojuma materiāli ar mizu.

(4)

Mežu karantīnas tehniskā padome (TPFQ), kura ir izveidota saskaņā ar Starptautisko augu aizsardzības konvenciju (SAAK) un kurā ir starptautiski atzīti mežsaimniecības eksperti, ir veikusi analīzi, ņemot vērā pieejamos pētniecības datus par fitosanitāro risku, ko rada koka iepakojuma materiāli ar mizu. TPFQ secināja, ka ir tehniskais pamatojums pieprasīt, lai starptautiskajā tirdzniecībā nenonāktu koka iepakojuma materiāli ar mizu tādā precīzi noteiktā pielaides līmenī attiecībā uz mizas elementu esamību, lai varētu nodrošināt, ka fitosanitārais risks ir pieņemamā līmenī un ka šādu prasību iekļauj pārskatītajā Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartā Nr. 15.

(5)

Lai aizsargātu Kopienas teritoriju no kaitīgo organismu ievešanas, jāsaskaņo Kopienas prasības par mizas esamību koka iepakojuma materiālos un kravas stiprinājumos ar TPFQ tehniskajiem secinājumiem, negaidot līdz pārskatītā Starptautisko fitosanitāro pasākumu standarta Nr. 15 pieņemšanai, ko veiks SAAK Fitosanitāro pasākumu komisija.

(6)

Tāpēc ir lietderīgi pielāgot prasību par mizotu koksni tehniski pamatotam mizas esamības pielaides līmenim.

(7)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīvas 2000/29/EK IV pielikums.

(8)

Prasību, ka koka iepakojuma materiāliem jābūt izgatavotiem no mizota apaļkoka, kuru ieviesa ar Komisijas Direktīvu 2006/14/EK (3), ar ko groza IV pielikumu Direktīvā 2000/29/EK, piemēro no 2009. gada 1. janvāra. Tāpēc šajā direktīvā paredzētie pasākumi arī jāpiemēro no 2009. gada 1. janvāra. Tomēr, lai trešās valstis spētu veikt vajadzīgos pielāgojumus, ir lietderīgi noteikt, ka prasību par mizotu koksni piemēro no 2009. gada 1. jūlija.

(9)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2000/29/EK IV pielikumu groza saskaņā ar tekstu šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2008. gada 31. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2009. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis nosūta Komisijai galveno valsts tiesību aktu tekstu, ko tās pieņem jomās, uz kurām attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  ISPM Nr. 15, 2002. gada marts, FAO, Roma.

(3)  OV L 34, 7.2.2006., 24. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I iedaļu groza šādi.

1.

Iedaļas 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.

Iepakojuma kastes, redeļkastes vai kabeļu spoles un līdzīgi iepakojuma materiāli, paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales, ko pašlaik izmanto visdažādāko objektu pārvadāšanai, izņemot neapstrādātu koku, kas nav biezāks par 6 mm, un apstrādātus kokmateriālus, kuru izgatavošanā izmantota līme, karstums un spiediens vai to kombinācija, ar izcelsmi trešās valstīs, izņemot Šveici.

Iepakojuma materiālus no koka:

nomizo, izņemot atsevišķus mizas elementus, ja to platums ir mazāks par trīs centimetriem (neatkarīgi no garuma) vai ja to platums ir lielāks par trīs centimetriem, bet laukums ir mazāks par 50 kvadrātcentimetriem, un

attiecībā uz tiem piemēro vienu no apstiprinātajām procedūrām, kā norādīts I pielikumā FAO Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartā Nr. 15 “Vadlīnijas, pēc kurām regulējami starptautiskajā tirdzniecībā izmantojami koka iepakojuma materiāli”, un

marķē, kā norādīts II pielikumā FAO Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartā Nr. 15 “Vadlīnijas, pēc kurām regulējami starptautiskajā tirdzniecībā izmantojami koka iepakojuma materiāli”, norādot, ka iepakojuma materiāls no koka ir apstrādāts saskaņā ar apstiprināto fitosanitāro procedūru.

Pirmo ievilkumu piemēro no 2009. gada 1. jūlija.”

2.

Iedaļas 8. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“8.

Koksne, ko izmanto kā kravas stiprinājumus, starplikas un balstus citu veidu kravas pārvadājumos, kas nav koksnes pārvadājumi, izņemot neapstrādātu koku, kas nav biezāks par 6 mm, un apstrādātus kokmateriālus, kuru izgatavošanā izmantota līme, karstums un spiediens vai to kombinācija, ar izcelsmi trešās valstīs, izņemot Šveici.

Koksni:

nomizo, izņemot atsevišķus mizas elementus, ja to platums ir mazāks par trīs centimetriem (neatkarīgi no garuma) vai ja to platums ir lielāks par trīs centimetriem, bet laukums ir mazāks par 50 kvadrātcentimetriem, un

attiecībā uz to piemēro vienu no apstiprinātajām procedūrām, kā norādīts I pielikumā FAO Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartā Nr. 15 “Vadlīnijas, pēc kurām regulējami starptautiskajā tirdzniecībā izmantojami koka iepakojuma materiāli”, un

marķē, kā norādīts II pielikumā FAO Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartā Nr. 15 “Vadlīnijas, pēc kurām regulējami starptautiskajā tirdzniecībā izmantojami koka iepakojuma materiāli”, norādot, ka koksne ir apstrādāta saskaņā ar apstiprināto fitosanitāro procedūru.

Pirmo ievilkumu piemēro no 2009. gada 1. jūlija.”


Top